Amara Vaazhvu books and stories free download online pdf in Tamil

Amara Vaazhvu

Amara Vaazhvu

அமர வ. ழவ

மனனரர

பரம. வல ரநத த. யந. டடறகத த ரமப வநத பறக என உளளம அரமத

இழநத அரலபபணடரநதத. ஓரடதத ல ந ரலய. க இரபபத

ச. தத யம லல. மல பப. யறற. என மப. ந ரலரய வய. ஜயம. கக கக. ணட

பதச ய. தத ரர கசயயத கத. டஙக பன. அநத பதச ய. ததத ரரரயப

கபரமப. லம வட இநத ய. வபலபய கசயயமபட தணடய க. ரணம ஒனற

இரநதத.

வ>ர ர. ஜபதத ரரகள@ன ந. டடல அத சயம. வ>ரச கசயலகள ந கழநத

பர. தம. பக. டரட கக. ததளஙகரளயம, ப. ழரடநத பரழய ஊரகரளயம

அழக கட கக. ணட பத ய படடணஙகரளயம அநதப படடணஙகள@பல லDல.

வபந. தஙகளககப கபயர பப. ச ரஙக. ர அரணமரகரளயம சறற ப

ப. ரததச சல தத பறக, கரடச ய. க, அஜமDர ஸபடஷ@ல ரநத பமப. யககப

பப. வதறக டககட வ. ஙக பன. ஆஜமDரல டககட கக. டதத ஸபடஷன

கம. ஸத. ஒர எசசரகரக கசயத. ர. "வழ யல ரடலம சமஸத. தத ல

ஏபத. கல. டட. நடபபத. கத கதரக றத. க. ல த டடபபட ரயல பப. யச

பசரவத ந சசயம லரல. ந>ஙகள பவற ம. ரககம. யப பப. வத நலலத!" எனற

அவர கச. ன. ர.

அதறக ந. ன, "எததரபய. கல. டட. ககரள ந. ன ப. ரதத ரகக பறன ஐய. !

பரவ. யலரல. டககட கக. டஙஙகள " எனபறன.

ஆஜமDர ஸபடஷ@ல ஜஙகள அஙகஙபக கமபல கடப பரபரபபடன பபச க

கக. ணடரநத வஷயம எனகவனபத பமறபட டககட கம. ஸத. வன

எசசரகரகயன மலம எககத கதரய வநதத.

ரயல பறபபடடபப. த அத ல வழககததகக ம. ற. கக கடடம கர. மபக

கரறவ. க இரநதத. ஏற யரநதவரகள@ல பப. லDஸக. ரரகள, இநத ய

ச பப. யகள, இஙக லDஷ ட. மம கள ஆக யவரகள த. ன அத கம ரநத. ரகள.

இததர ந. ளம ரயல பரய. ணதத ல கடடதத பலபய க டநத

அவஸரதபபடட எகக இத கபரதம உறச. கதத றகக க. ரணம. யரநதத.

ஒரவரபம ஏற யர. த ஒர இரணட. ம வகபப வணடரயக கணடபடதத

அத ல ஏற க கதரவச ச. தத த த. ள@டடக கக. ணபடன. பரய. ணததகக.

உரடரயக கரளநத வடடக கமபள@ரய இழததப பப. ரதத க கக. ணட

ஹ. யய. கக க. ரல ந>டடக கக. ணட படதபதன. ரயலம க ளமபறற.

1. ரடலம ஜஙஷன

ந. ன ந மமத ய. ந ரவறற தககம தஙக எததரபய. க. லம ஆயறற.

எனற. லம, ஓடம ரயல ன ஓரசயம சழலம சககரஙகள@ன சததமம

கபரமப. லம எனரக கணணயரச கசயவத வழககம. எததர பநரம

அனற ந. ன தஙக பப. கதரய. த. பரழய வ. ழகரகச சமபவஙகரளபப

பறற ய கவ கக. ணட த டகரனற தகக வ. ரப பப. டடக கக. ணட

எழநபதன. ரயல ஓட. மல ந றக றத எனற கதரநதத. ந றக ற இடம

ஸபடஷன இலரல எனற என உளளணரவ கச. லல றற. ஸபடஷன

எனற. ல அதறககனற த@ உரரமயளள ச ல சபதஙகள பகடகம. வணடயல

இடம படகக ஓடக றவரகள@ன நடம. டடம, ஏற இறஙகக றவரகளரடய

ஆரபப. டடம, 'கரம ச. ' 'கரம தத' கபப. ட, பப. ரடடரகள@ன ஆரவ. ரம -

இவறற ல ரநத ரயல கபரய ஜஙஷ@பல. ச ற ய ஸபடஷ@பல.

ந றக றகதனபரதக கணடபடககல. ம. ஆ. ல, இஙபக அமம. த ர சபதஙகள

இலரல. எஙபகபய. கவக தரதத ல ரநத இநகதரய. த சபதஙகள

பகடட. வணடயன பலகண ஒனரறத த றநத உளபள கப எனற பகநத

கள@ரநத ப@க க. றரறப கப. ரடபடதத. மல கவள@பய தரலரய ந>டடபன.

எனரப பப. லபவ பல தரலகள வணடகக கவள@பய ந>டடபபடடரநத.

ஒர ச லர கWபழ இறஙக ரயபல. ரம. க நடநத கக. ணடரநத. ரகள. எத பர

கக. ஞச தரதத ல ஒர படடணம இரபபத கதரநதத. எபபடத கதரநதத

எனற. ல, அநதப படடணதத ல ஆஙக. ஙபக ச ல வ>டகள த>பபடதத எரய,

பமறபட த>யன கவள@சசதத ல படடணம கதரநதத! படடணம கதரநத

த ரசயலல ரநத பட. ர, பட. ர எனற தபப. கக க கணடகள கவடககம

சததம வநத கக. ணடரநதத.

அடதத வணடயல ரநத தரலரய ந>டடயவரரப ப. ரதத, "என ஸ. ர,

வபசஷம! ரயல எஙபக வநத ரகக றத?" எனற பகடபடன. "ரடலம

ஸபடஷனகக அரக ல வநத ரகக றத; டவ@ல ஏபத. கல. டட. நடபபத

பப. ல க. ணக றத!" எனற. ர.

ஆஜமDர ஸபடஷ@ல டககட கம. ஸத. கச. னத சரத. ன எனற

ந ரததக கக. ணபடன.

ச ல ந ம ஷததகககலல. ம ரயல க. ரடன வஸ ல சபதம பகடடத; ரயலம

பறபபடடத. கமதவ. க நகரநத கசனற ரக க. டட மரதரதத த. ணட ரடலம

ஸபடஷனககள பப. ய ந னறத. வணடயல ரநத ச பப. யகள மதல பய. ர

மளமளகவனற கWபழ இறஙக . ரகள. பள. டப. ரதத ல அஙகம ஙகம

ஜஙகள கமபல பசரநத பபச க கக. ணடரநத. ரகள. அநதப பககம பப.

ஸபடஷன அத க. ர ஒரவரர ந றதத , "என ஐய. வபசஷம? வணட

இதறக பமல பப. கம. ? பப. க. த. ?" எனற பகடபடன. அவர தமத

வ. யல ரநத ச ககரடரட எககப பத ல கச. லவதறக. க எடககல. ம. ,

பவணட. ம. எனற ச ற த பய. சர கசயதவடடப பறக ஒர

த>ரம. ததகக வநதவர. ய, "கக. ஞச தரததககபப. ல ரயல ப. ரத

பசதம. யரகக றத. கசபப@டடக கக. ணடரகக ற. ரகள. இ@பமல கப. ழத

வடநதபறகத. ன ரயல பறபபடம" எனற. ர.

உடப ந. ன படகரகரய சறற க கடடபன. கரளநத ரவதத உடபரபப

பப. டடக கக. ணபடன. கஷடபபடட ஒர பப. ரடடரரக கணடபடததப கபடட

படகரகரயத தகக க ககக. க. ளளச கசயபதன. பமறப. லதத ல ஏற இறஙக

மதல நமபர பள. டப. ரதத ல இரநத கவயடடங ரமககப பப. யச

பசரநபதன.

கவயடடங ரம ல வளகக எரயவலரல. கவள@யல பள. டப. ரதத

வளகக பலயரநத மஙகல. கவள@சசம வநதத. அரற அடபய. ட க. ல

எனற மதல ல பத. னற யத. அபபறம சறறம மறறம நனற. யப ப. ரததத ல

அநத எணணம தவற எனற கதரநதத. சவர ஓரம. கக க டநத த. ழநத

பரமபக கடடல ல ஒர ம@தர படததக கக. ணடரநத. ர. அவரரடய மகம

சவரன பககம. கத த ரமபயரநதபடய. ல அவர ய. ர, இன ம. த ரர

ம@தர எனற இம கதரநத கக. ளள மடயவலரல.

ஒர வடட பமரஜயம, அதன இரணட பககஙகள@ல இரணட ந. றக. ல களம

க டநத. ச. ம. னகரளக கWபழ ரவககச கச. லல வடட ஒர ந. றக. ல யல

ந. ன உடக. ரநபதன. பப. ரடடரடம மறபடயம ரயல க ளமபம பப. த வநத

கபபடமபட கச. னபன.

பப. ரடடர பப. பறக ச ற த பநரம வடட பமரஜ மDத ரககரள ஊனற க

கக. ணட உடக. ரநத ரநபதன. என பறபப வளரபரபப பறற யம,

வ. ழகரகயல ந. ன அரடநத அனபவஙகரளப பறற யம ஏபதபத.

எணணஙகள பத. னற மரறநத கக. ணடரநத. இநத ம. த ர மன பன

கதரய. த ஒர வடந. டட ரயலபவ ஸபடஷ@ல ஒர ந. ள நளள@ரவல, ந. ன

தனந த@ய. க உடக. ரநத ரபபபன எனற ந. ரலநத வரஷஙகளகக

மனப ய. ர. வத கச. லல யரநத. ல, கச. லல யவரககப ரபதத யகக. ரப

படடம சடடயரபபபன.

என அரததமறற க. ரயம இத? என வ. ழகரகரயபய இபபட

அரததமறறத. கதத. ன பப. ய வடபம. ?

'டப டப டபப. ர' எனற தபப. கக கவடச சததம மறபடயம பகடடத.

சவரககரக ல கடடல ல படததக கக. ணடரநத ம@தர ஒர தடரவ பரணட

படதத. ர. மறபடயம ஒர கந. டப கப. ழத ல அவரரடய மகம சவரன

பகககம. கத த ரமப வடடத.

2. பஜ ஹ நத!

எனனரடய கணணரமகளம பலச. க வரளநத கக. டககத கத. டஙக .

படகரகரயத தரரயல வரததக கக. ணட படககல. கமனற எணண

ந. றக. ல யல ரநதபடபய க@நத படகரகரயப பரதபதன. அபபப. த ய. பர.

ஒரவர அநத அரறககளபள வரவதத கதரநதத. க@நதபடபய

கரடககணண. ல வரவத ய. ர எனற கவ@தபதன. அவவளவத. ன; என

ரககள கவட கவட எனற நடஙகத கத. டஙக . படகரகரயக கடடயரநத

பத. ல வ. ரரக கழறற மடயவலரல. கவள@பய எஙபகபய. தரதத ல பகடட

தபப. கக கவடயன சததம இபபப. த என கநஞசசககளபள கவடபபத பப. ல

பகடடத. சடகடனற ஒர கபர மயறச கசயத மரத த டபபடதத க

கக. ணட ந ம ரநத உடக. ரநபதன. உளபள வநத ம@தர சவர ஓரம. கப கபடட

படகரகரய ரவதத வடட வநத எகககத பர வடட பமரஜக கரக ல

இரநத ந. றக. ல யல உடக. ரநத. ர.

மதல ல அவர எனரப ப. ரககவலரல. கவயடடங ரம ல வ. சல

வழ ய. கப பள. டப. ரதரதப ப. ரததக கக. ணடரநத. ர. ச ற த பநரததககப

பறக, ந. ன அவரரபய உறற பந. கக க கக. ணடரநதரத உணரநதத . ல

த. ப. எனபம. , என பககம. கப ப. ரதத. ர. மதல ல அசடரடய. கப

ப. ப. ரதத. ர ; பறக உறறப ப. ரதத. ர.

"பஜ ஹ நத!" எனற. ர.

அநதக கரலம வ. ரதரதகளம என உளளதத ல அடஙக க க டநத

எததரபய. உணரசச கரளப கப. ஙகமபடச கசயத. ம கவம

பரயததபபடட உளளதத ல கப. ஙக ய உணரசச கரளயம கணகள@பல

தள@ககப ப. ரதத கணணண> >ரரயம அடகக க கக. ணட கமம ய கரல ல ந. னம

"பஜ ஹ நத!" எனற வ. ழதத பன.

"தம ழர பப. ல ரகக றத" எனற. ர.

"ஆம. ம!" எனபறன.

"ந. ம எஙபகய. வத சநத தத ரகக பற. ம. ? உமத மகம ப. ரதத மகம. யத

பத. னறக றத; ஆ. ல எஙபக ப. ரதபத. கமனற ஞ. பகம வரவலரல"

எனற. ர.

அவரகக ஞ. பகம வர. ததறக மஙகல. கவள@சசதரதத தவர பவற

க. ரணமம உணட எனபரத ந. ன அற நத ரநபதன. பபசரசத த ரபப

வரமபபன.

"பரம. அலலத மல. யல ப. ரதத ரககல. ம. அநத கழபபம. க. லதத ல

ப. ரதத பத . யரம மகஙகள@ல எரதகயனற ஞ. பகம ரவததக கக. ளள

மடயம?" எனற கச. லல , பமபல அவர பபச இடஙகக. ட. மல, "இநத

இரளரடநத ஸபடஷ@ல ரநத ரயல எபபப. த க ளமபம, ஏத. வத

கதரயம. ?" எனற பகடபடன.

"அதத. ப கதரயவலரல. ந>ஙகள எநதப பககம பப. க பவணடபம. ?"

"பமப. யப பககம பப. க பறன."

"ந. ன டலல ககப பப. க பவணடம."

"டலல கக. ? ந>ஙகள டலல கசஙபக. டரடயல நடநத வச. ரரணயல..."

எனற தயஙக பன.

"இலரல; ந. ன கசஙபக. டரடக ரகத யலரல. பரம. வல ரநத பநபர

வநதவன, கசஙபக. டரடயல ரநத வடதரலய. ஒர ம@தரரத பதடக

கக. ணட பமப. யககப பபப. ப. பன . அதறகளபள அவர பமப. யல ரநத

க ளமபப பப. யவடடத. கத கதரநதத... உஙகளகக பமஜர கஜரல

கமரபப. ரவத கதரயம. !" எனற அவர த டகரக பகடட. ர.

"கமரபப. ரவத கதரய. மல ரகக மடயம. ? பநத. ஜ கக அடததபடய. க

ஐ.என.ஏ. வ>ரரகள@ன பகத ரயக கவரநத மக. பரஷர அலலவ. ?"

"ஆம. ம; அநத மக. பரஷரரத பதடக கக. ணடத. ன பப. க பறன. எதறக. கத

கதரயம. ?"

"கதரயவலரலபய?" எனற தயஙக க கற பன.

அவர தமமரடய க. ல சடரடயன ரபககளபள ரகரய வடட ஒர

ரவ. லவரர எடதத என மகததகக பநபர அரதப படதத. ர.

"இத பல ஆற கணடகள இரகக னற. ஆற ல ஐநத கணடகரளய. வத

கமரபப. வன ம. ரபல கசலததவதறக. கதத. ன. ஒனற, இரணட, மனற..."

எனனரடய உளளதத ல அபபப. த கமற எழநத அரலகரள அடகக க

கக. ணட, "இத என பபசச பபசக ற>ரகள? தயவகசயத ரவ. லவரரச

சடரடப ரபககள பப. டடக கக. ளளஙகள!" எனபறன.

அவர அபபடபய கசயத. ர. பறக இரணட ரககள. லம ச ற த பநரம மகதரத

மடக கக. ணடரநத. ர.

"ஏபத. கர. மபவம ம பவதரகக ஆள. க யரகக ற>ரகள பப. ல ரகக றத.

அரதப பறற என@டம கச. லலல. ம எனற. ல கச. லலஙகள!" எனபறன.

அவர தமத மகதரத மடயரநத ரககரள எடததவடட, "இநதப

பரய. ணம தரடபபடடத . ல கர. மபவம மததளரசச யரடநத வடபடன.

தயவ கசயத மன@யஙகள" எனற. ர.

"ரயல இனற இரவ க ளமபப பப. வத லரல. நம இரவரககம தககம

வரவம இலரல. ந>ஙகள உஙகள அநபவஙகரளச கச. ன. ல, ந. னம

பறப. ட என கரதரயச கச. லக பறன. இர. தத ர கப. ழத பப. கம" எனபறன.

"ந>ரம ஐ.என.ஏ. சபக. தரர; அத லம தம ழ ந. டட. ர. யரகக ற>ர. உமம டம

கச. லல. மல பவற ய. ரடம கச. லவத? ஆ. ல கரதரய எநத இடதத ல

ஆரமபகக றத எனற த. ன பய. ச கக பறன!"

"சதநத ரப பரடயல த. ஙகள பசரநதத ல ரநத ஆரமபககல. பம?" எனபறன.

"இலரல, இலரல; கரதரயச கச. லவத. யரநத. ல மதல ல ரநபத

கத. டஙகவதத. ன சர!" எனற கச. லல வடட, சவர ஓரம. கக கடடல ல

படததக கக. ணடரநத ம@தரரத த ரமபப ப. ப. ரதத. ர .

"அவர அசநத தஙகக ற. ர. பமலம ய. பர. வடககதத மனஷர எனற

பத. னறக றத. ந. ம தம ழ ல பபச . ல அவரகக என கதரயப பப. க றத?"

எனபறன.

இனனம கக. ஞசம த. ஜ. பணணய பறக அவர தமத கரதரயச கச. லல

ஆரமபதத. ர.

. கரல கமரபப.

கத. ந. யகனரடய கபயர ட. கடர ர. கவன. கசலவக கடமபதத ல பறநதவன.

அவனரடய தகபப. ர ஒர பரபல ட. கடர. தமத பதலவனம தமரமப

பப. ல ரவதத யத கத. ழ ல ல பரபலம. க பவணடகமனற அவர வரமப. ர.

தநரதயன வரபபதரதப பதலவன கவக நனற. க ந ரறபவறற ரவபப. ன

எனற பத. னற யத. ரவதத யக கலலரயல படதத ம கச ச றபப. கத

பதற . ன. பறக அவன தமகக உதவய. கப 'பர. கடஸ' கசயய

பவணடகமனற தநரத வரமப. ர. ஆ. ல ரபயனகக ரவதத ய

ச. ஸத ரதத ல ஏறபடடரநத அப. ர பம. கம. த அதறக கறகபக ந னறத.

"நமத கமடகல க. பலஜஜ ல இபபப. த கச. லல க கக. டபபகதலல. ம பதத

வரஷததகக மன. ல ரநத ரவதத ய ச. ஸத ரம. கசனற பதத

வரஷதத ல எததரபய. அத சயஙகரள பம. டட ரவதத ய ந பணரகள

கணட படதத ரகக ற. ரகள. ந. ன அகமரகக. வககப பப. ய அவறரறக கறறக

கக. ணட வரக பறன" எனற. ன. பளரளயன படவ. தம. பக. ரகரகககத

தகபப. ரம சமமத கக பவணடயரநதத.

ர. கவன அகமரகக. வல ரநத த ரமப வநத பறகம அவன தநரதயன

வரபபதரத ந ரறபவறற ரவககக கடவலரல; கபரய கவரகமணட

ஆஸபதத ரயல சமபளம லல. த உதவ ஸரஜ. கச பசரரநத. ன. அவவதம

ஆஸபதத ரயல பவரல கசயத. ல த. ன தனனரடய ரவதத ய ச. ஸத ர

அற வ வச. ல ததப பரபரணம அரடயம எனற கச. ன. ன.

மகனரடய பந. ககதரத அற நத தகபப. ர கபரரமயரடநத. ர. இவன

கவறபம பணம சமப. த பபதறக. க ரவதத யம கசயயப பறநதவன அலல.

ரவதத ய ச. ஸத ரதரதபய வரவபடதத ம@த வரககததகக நனரம

கசயயப பறநதவன எனற த>ரம. @தத அபபடபய கசயய அனமத

கக. டதத. ர. அனமத கக. டததச ச ல க. லததகககலல. ம அவர ரவதத யம

எனபபத பதரவயலல. த பமல உலகததககச கசனற. ர.

தநரதயனரடய சரமகக ரரயகரளச சரவரச கசயவதறகக கட

ட. கடர ர. கவனகக அவக. சம க ரடககவலரல. அவவளவதரம அவன

ரவதத யககரல அற வன வளரசச யல மழக ப பப. யரநத. ன. அவன

பவரல கசயத கபரய ஆஸபதத ரயல அவனரடய இல. க. வககத

தரலவர. யரநதவர கரல கமரபப. எனபவர. அவர ஐ.எம.எஸ.

வரககதரதச பசரநதவர. கசனற யதததத ன பப. த, பப. ரககளததககப பப. ய

வநதவர. பறப. ட ஐபர. பப. வககச கசனற வயன. நகரலம கபரல ன

நகரலம இரநத பரபலம. ரவதத ய ச. ரலகள@ல கக. ஞச க. லம இரநத

தமத ரவதத யக கரல ஞ. தரத வளரததக கக. ணட த ரமபயரநத. ர.

எபவ ரவதத ய உலகதத ல அவரகக ம கவம பரச ததம. கபயர

ஏறபடடரநதத. "யமதரம ர. ஜனகக ஏத. வத ஆபபரஷன பணணக கக. ளள

பநரநத. ல அவன கடக கரல கமரபப. வடம வநதத. ன ஆக பவணடம"

எனற கச. லவ. ரகள.

அததரகயவரரகள@ன கWபழ பவரல கசயவத. ல தனனரடய ரவதத ய

ஞ. தரதயம அனபவதரதயம வளரததக கக. ளளல. ம எனற ட. கடர

ர. கவன எணணயரநத. ன. ஆ. ல இத வஷயதத லம சWகக ரதத பல

ஏம. றறம அரடநத. ன. கரல கமரபப. இரண ச க சரசயல கபரய

ந பணர. யரககல. ம; ஆ. ல அவரககக ரவதத யக கரலயல அவவளவ

ச ரதரதயலரல எனற பத. னற யத. பல மகக யம. ரண ச க சரச

பகஸeகரள அவர தமகக உதவய. க அமரநத ட. கடரகள@டம வடட வநத. ர.

ஏத. வத சநபதகம பகடட. ல சரய. கப பத ல கச. லவத லரல. பகளவரய

மத ல சரய. க வ. ஙக க கக. ளள. மபல எரதபய. பகடபதறக எரதபய.

பத ல கச. லவத வழககம. யரநதத.

கரல கமரபப. இபபட கமயமமறநத எத லம ச ரதரதயலல. மல

ஏப. த. ப. எனற ரபபதறக ஒர ககடதல. க. ரணதரதச ச லர

கறபததச சம கரஞய. கப பபச . ரகள. மதல ல அரத ட. கடர ர. கவன

கக. ஞசங கட நமப. தபத. ட அபபடப பபச வரகரளக கடரமய. கக

கணடதத. ன.

அநத வஷயம பனவரம. ற: கமடகல க. பலஜ ல படததத பதற யரநத

ட. கடர பரவத எனற கபண கசனற வரஷதத ல அநத ஆஸபதத ரயல ஒர

வரஷப பயறச கபரம கப. ரடட, 'ஹவஸ ஸரஜ. க' வநத ரநத. ள.

அவள பதசத கதக. த. ணடல பரச தத கபறற ரநத க. லம. ஒர பதச

பகதரன மகள. கரல கமரபப. அநதப கபணணடம அளவகக அத கம.

அபம. ம க. டடக ற. ர எனற கப. ற. ரமகக. ரரகள ச லர பக. ர கசயத. ரகள.

இரதக கற தத ஆஸபதத ரககளபளயம கவள@பயயம ச லர

ஜ. ரடம. ரடய. கப பபச . ரகள. இநத ம. த ரப பபசச க. த ல

வழநதபப. கதலல. ம ட. கடர ர. கவன பள@சகசனற, "இநத பதசதத ல

மத ல அசததம உளளவரகள ய. ரரப பறற ய. வத ஏபதனம அவதற

கச. லல க கக. ணடத. ன இரபப. ரகள. தஙகளரடய மத லளள

அச ஙகதரதப பறர பமல ஏறற ரவததப பபசவ. ரகள" எனற

வமபகக. ரரகள@ன வ. ரய அரடதத வடவ. ன.

4. க. தல ய. தத ரர

எ@னம ட. கடர பரவத யன பமல கரல கமரபப. வன வபசஷ

அபம. தரதப பறற க பகடட பறக அவனரடய கவம ட. கடர

பரவத யன மDத அத கம. கச கசலல ஆரமபததத. இத பரவத யன

கவதரதரதயம கவரநதத. மதல தடரவ பபச உடபபய பரவத ககம

ர. கவனககம ச பநகப ப. னரம ஏறபடடவடடத. இரதக 'க. தல' எனற

ய. ர. வத கச. லல யரநத. ல சதத ரபதத யகக. ரததம எனறத. ன ட. கடர

ர. கவன கச. லல யரபப. ன. ஆயனம வரவர, க. வயஙகள@பல க. தல

எனபதறக எனனகன இலடசணஙகள கறபபடடரகக னறபவ. ,

அரவகயலல. ம ர. கவன - பரவத யனரடய நடவடகரககள@ல

க. ணபபடல. ய. ஏத. வத ஒர க. ரணதரதக கறபததக கக. ணட

ஒரவரரகய. ரவர அடககட சநத ககப பரயததப படட. ரகள. ஒரவரரடய

பபசச இனக. ரவரரடய க. தகக ம கவம இ@ரமரமயள@ததத . தஙகரள

அற ய. மபலபய ஒரவரரடய கணகள இனக. ரவரரடய கணகரள

ந. டச கசனறன.

அபத. ட ந னறவடவலரல. ச ல ந. ரளகககலல. ம ட. கடர

ர. கவனரடய மத ல கப. ற. ரம எனனம த> பறற எரயத கத. டஙக யத.

ட. கடர பரவத பவற எநத ஆண ட. கடபர. ட. வத கநரஙக ப பபசவரதப

ப. ரதத. ல ர. கவனககக பக. பம வநதத. எநத ஆண பந. ய. ள@யடம. வத

பரவத ச ரதரத எடததக கவ@தத. லம கட ர. கவனககப கப. றகக

மடயவலரல.

இநத ந ரலயல ட. கடர கமரபப. ரவயம, பரவத ரயயம பறற ய

வமபகள பபசசககள ர. கவனரடய ந ரவகக அடககட வநத உறததத

கத. டஙக . அவறற ல எவவளவ தரம உணரம இரககல. கமனற அவன

மம பய. சர கசயயத கத. டஙக யத. ட. கடர கமரபப. ரவத த@ரமய. க

அவரரடய அரறயல ப. ரததவடட பரவத த ரமபம பப. த, ர. கவன

அவரளக கவம. கப ப. ரககத கத. டஙக . ன. அபபப. கதலல. ம

வழககதரதக க. டடலம அத க படபடபபடன அவள வரவரதயம ச ல சமயம

அவளரடய கணகள கலஙக க கணண>ர தள@ரதத ரபபரதயம ப. ரதத பப. த

அவனரடய உளளம கக. த ததத. பரவத ரய இரதப பறற க பகடபட

வடவத எனற அவன மடவ. கத த>ரம. @தத ரநத சமயதத ல ஒர ந. ள

அவ@டம வநத, "ட. கடர, ந. ன கபரய அப. யதத ல அகபபடடக

கக. ணடரகக பறன. தஙகளரடய பய. சரயம உதவயம எகக

பவணடம" எனற பரபரபபடன கற . ள. அனற ம. ரல ஆஸபதத ர பவரல

மடநதவடன தனனரடய வ>டடகக வநத சநத ககமபட கச. ன. ன

ர. கவன.

அபபடபய அனற ரவ பரவத ர. கவனரடய வ>டடககச கசனற தன

வ. ழகரக வரல. றரறக கற . ள. வ. ழந. களலல. ம பதசத கத. ணட கசயத

தன தநரத எபபட பரவ>க பத ர. ரஜ த கச. தரதகயலல. ம கசலவழ தத

வடடக கடமபதரத ந ர. தரவ. ய வடட வடடக க. லம. . ர எனபரதயம,

தனரத தககக இடதத ல கலய. ணம கசயத கக. டககத தன த. ய. ர கசயத

பரயததஙகள எபபடப பலள@கக. மல பப. ய எனபரதயம, தனனரடய

கச. நத மயறச ய. ல அந. ரதப கபணகள பளள@க கடதத ல பசரநத பதற

கமடகல க. பலஜ லம பசரநத படதத ட. கடர ஆரதயம பறற த

கதரவதத. ளள . கரல கமரபப. மதல ல தன@டம க. டடய அனரபக

கற ததப கபரரமயரடநத வநதரதயம, மறறவரகள@ன அவதற.

ஜ. ரடம. ரடப பபசசககரள அலடச யம கசயத வநதத பறற யம

கற பபடட. ள. கரடச ய. க பரவத கச. ன. ள: "ட. கடர ர. கவன! கக. ஞச

ந. ள. க எகபக இத வஷயதத ல சநபதகம உணட. யரநதத. கரல ன

நரட உரட ப. வரகள அவவளவ நனற. யலரல. அவரர ந. ன த@ய. க

அவரரடய அரறயல சநத கக பநரம பப. கதலல. ம என மதக ல தடடக

கக. டததம கனஙகரளத கத. டடம மகவ. யக கடரடரயப படததக

கக. ணடம "பரவத ! உனரத த. ன ந. ன மழகக மழகக

நமபயரகக பறன. ஒர சமயம வரம; அபபப. த எனர ந> நமப ந. ன

கச. னபட பகடக பவணடம; பகடப. யலலவ. ?" எனற இவவதகமலல. ம

கச. லக ற. ர. இனரறகக அவர, 'பரவத ந. ன மறபடயம கவள@ந. டடப

பரய. ணம கசயயல. ம எனற எணணயரகக பறன, எனப. ட நந> > க ளமப

வரக ற. ய. ?' எனற பகடடபப. த எகக ஆதத ரம உணட. க என கணகள@ல

கணண>ரம வநதவடடத. அரதப ப. ரதத கரல, 'ஆ! ந> கர. மப நலல

கபணண. யரநத. ய! உன@டம ந. ன எவவளபவ. எத ரப. ரதபதன.

எனனரடய க. ரயததககக ரககக. டபப. ய எனற நமபயரநபதன; அநத

மடன ர. கவன உன மரதக ககடதத வடட. ன!' எனற. ர. பறக அஙபக

ந றக மடய. மல வரரநத வநதவடபடன!"

இவவதம பரவத கற யரதக பகடட கக. ணடரநத ர. கவன ச ற தபநரம

கமhம. க ஆபல. சரயல இரநத. ன. பறக, "என அரரம பரவத ! ஒர

வஷயம பகடக பறன. அதறகச சஙபக. சபபட. மல பத ல கச. லல பவணடம.

கரல கமரபப. மரவரய இழநதவர எனபத உககத கதரயம. ஒர

பவரள உனர இரணட. நத. ரம. க கலய. ணம கசயதகக. ளள அவர

வரமபல. ம அலலவ. ?" எனபறன.

"அநதச சநபதகம என மத லம ச ல சமயம பத. னற யதணட" எனற

பரவத கச. ன. ள.

"அபபடய. . ல அரதபபறற உகக என ஆடபசபம? கரல

கமரபப. ரவ மணநத கக. ளளம ப. கக யம தளளககடயதலலபவ?" எனற

கற , பரவத யன பத ரல ஆவலடன எத ரப. ரதத. ன ர. கவன.

"ஒரபவரள மனற ம. தததகக மன. ல அவர பகடடரநத. ல அத ல

எகக ஆடபசபம ரநத ர. த. இபபப. த ஆடபசபம ரகக றத" எனற. ள பரவத .

"அத ஏன? மனற ம. ததத றகள அதறக வபர. தம. க என க. ரணம

ஏறபடடரகக றத?"

"தஙகளடன ச பநகம கசயத கக. ணடத த. ன!" எனற பரவத

கற யபப. த, எனத. ன அவள கலவயம ந. கரகமம பரடதத நவயகப

கபண ஆ. லம கக. ஞசம தரல க@யதத. ன கசயத. ள.

பரவத இவவதம தன மப. ந ரலரய ஒரவ. ற கற பபடட பறக,

பரஸபரம இரவரம தததம இரதயதரத நனற. யத த றநத க. டடவதறக

வழ ஏறபடடத. ர. கவனரடரய வ. ழகரகபய. ட தனனரடய வ. ழகரகரய

எனகறனரறககம பரணததக கக. ளளவம, அவனகக. கத தனனரடய

உயரரபய த ய. கம கசயயவம பரவத ச ததம. யரநத. ள எனற ஏறபடடத.

ர. கவப. பரவத யன கரடககண ப. ரரவகக. க, ப. ரத ய. ர வ. கக ன

பரக. ரம நறற ரணட மரலகரளப கப. டப கப. டய. ககவம க. றற பலற

வணரணரணப பளககவம தய. ர. யரநத. ன.

கரடச யல ர. கவன கச. ன. ன:-"என கணபண! கப. ற. ரமயம,

கப. யயம, பததல. டடமம ந ரறநத இநத பதசபம எககப படககவலரல.

அகமரகக. வல ரநத த ரமப வரம வழ யல ந. ன மல. ய ந. டடல இறஙக ச

ச ல ந. ள தஙக யரநபதன. பபல. கதத ல கச. ரககம உணட எனற

கச. ன. ல அத மல. ய ந. டத. ன. அநத ந. டடகக ந. ம பப. ய வடல. ம,

வரக ற. ய. ?"

பமறபட பய. சரரய மற பபசச னற பரவத ஒபபக கக. ணட. ள.

த>ரம. ம கசயத ஒர ம. தததகககலல. ம இரவரம கபபபலற மல. ய

ந. டரட அரடநத. ரகள. பக. ல. லமபரல ஜ. ரக ஏறபடதத க கக. ணட

ரவதத யத கத. ழ ல கசயய ஆரமபதத. ரகள. ஒனறரர வரஷ க. லம

அவரகளரடய வ. ழகரக உணரமயல கச. ரகக வ. ழகரகய. கபவ இரநத

வநதத.

5. பநத. ஜ வஜயம

ந ரமலம. ந>ல வ. தத ல ரநத த டகரனற இட வழநதத பப. ல, ஒர

ந. ள ஜபப. ன அகமரகக. ரவத த. கக யததம கத. டஙக ய கசயத வநதத.

அதன பல. கப பரடடன ஜபப. ன மDத பப. ர கத. டஙக யத. ச ஙகபபரல

இரணட பரம. ணடம. பரடடஷ யததக கபபலகள ஜபப. ன ஆக. ச

வம. @கள. ல த. ககணட கடலககடயல கசனற. ச ல ந. ரளகககலல. ம

மல. ல. ய ந. டடன மDத ஜபப. @ன பரடகயடபபத கத. டரநதத.

சரதத ரதத பலபய இலல. த ம கவம கச. றப க. லதத ல மல. ய ந. ட

ஜபப. னரடய வசம. யறற. அபபப. கதலல. ம ர. கவனம பரவத யம ஒபர

பkத யலம, கவரலயலம ஆழநத ரநத. ரகள. ஜபப. @யக கக. ரலக. ரரகள@ன

ஆடச ஏறபடட பறக ஒவகவ. ர ந. ளம பயஙகர வபரததரத எத ரப. ரததக

கக. ணடரநத. ரகள. அநதத தரலகவடட ர. ஜ. ஙகதத ல எநத ந ம ஷம

ய. ரரடய தரலகக ஆபததவரபம. , ய. ர கணடத? ச. க பநரநத. ல

இரவரம ரக பக. ரததக கக. ணட ச. க பவணடகமனற அவரகள த ட

சஙகலபம கசயத கக. ணடடரநத. ரகள . இபபடச ச ல ம. த க. லம கசனறத.

பறக அநத மகதத. சமபவம உலக சரதத ரதரதபய ம. றற யரமககக

கடய சமபவம ஏறபடடத. ஸ சப. ஷ சநத ரபப. ஸ மல. ய ந. டடகக வநத

சதநத ர இநத ய அரச. ஙகதரத ஸத. பதத. ர. அவரரடய அரச. ஙகம ஆடச

பரவதறக அபபப. த ஒர ச. ண அகல பம இலல. வடட. லம, மல. ய

ந. டடலளள இநத யரகள எலபல. ரம த. ஙகள சதநத ர இநத ய

அரச. ஙகதத ன கWழ வ. ழக பற. ம எனற உணரசச கபறற. ரகள. அவரகளரடய

பத. ளகள பரதத உயரநத. அவரகள ம. ரபகள வச. ல தத ந ம ரநத.

இதறக மன எககக. லதத லம அற நத ர. த கபரம த உறச. கமம கதகலமம

அவரகளரடய உளளதத ல கப. ஙக த ததமப.

பநத. ஜ யன சதநத ர இநத ய அரச. ஙகதரதப பல பதசதத

அரச. ஙகஙகள அஙகWகரதத. அதறக மன. ல இநத யரகரளப பழககரளப

பப. ல மத தத நடதத ய ஜபப. @யர, பநத. ஜ யன வரரகககப பறக

இநத யரடம ம கக மரய. ரத க. டடத கத. டஙக . ரகள. இநத யரன

உயரககம, கச. தத சதநத ரஙகளககம தகக ப. தக. பப ஏறபடடத.

பநத. ஜ யன பந. ககம எனகவனபத சWகக ரதத பலபய கதரய வநதத.

இநத ய சதநத ர ரசனயம ஒனரற அரமததக கக. ணட இநத ய. வககப

பரடகயடததச கசனற பரடடஷ. ரரத தரதத வடட பத த லல யல பரண

சதநத ரக கக. டரய உயரததவத த. ன அவரரடய உதபதசம எனற

கதரநதத. இநத எணணததடன பநத. ஜ இநத ய சதநத ரப பரட த ரடடத

கத. டஙக . ர. அதவரரயல எசச றற ரகய. ல க. கரக ஓடட. த

பல. பகள. யரநதவரகள உளபட மல. யலம பரம. வலம வ. ழநத

இநத யரகள பத . யரம, லடசம எனற கணகக ல பணதரத அளள@க

கக. டதத. ரகள. கவபல கடப பப. ரககளம கசலவத பறற எணண

அற ய. தவரகள பநத. ஜ யன சதநத ரப பரடயல பசரத கத. டஙகக . ரகள .

அபபட சதநத ரப பரடயல மதன மதல ல பசரநதவரகள@ல ட. கடர

ர. கவனம, ட. கடர பரவத யம இரநதர. தஙகள மலம. கப ப. ரதத த. யன

வடதரல நரடகபற பவணடயரகக றகதனறம, அத. பலத. ன தஙகரளக

கடவள மல. ய ந. டடல கக. ணட வநத பசரதத. ர எனறம இபபப. த அநதத

தமபத கள பரணம. க நமப. ரகள. மல. யல ரநத பரம. வககப பப.

மதல பக. ஷடபய. ட பறபபடடச கசனற. ரகள.

ச ல த ஙகளகககலல. ம ரஙக@ல ரநத இநத ய சதநத ரப

பரடய. த 'பஜ ஹ நத!' 'டலல சபல. !' எனற வ. ள. வக பக. ஷம டடக

கக. ணடம,

"கதம கதம பட. பய ஜ.

கஷ>பக கWத க. பய ஜ. "

எனனம சதநத ரப பப. ர கWதததடனம அஸஸ. ம எலரலப பறதரத

பந. கக க க ளமபயத. க ளமபய பப. த அநதப பரடரயச பசரநதவரகள@ன

உறச. கததகக அளபவ க ரடய. த. பநத. ஜ பநரல வநத ரநத அவரகள

பறபபடம பப. த பபச ய பபசச மரககடரடககக கடச சதநத ர வ>ர

உணரசச ரய ஊடடக கடயத. யரநதத. அபபடயரகக, ஏறகபவ த. ய

ந. டடன வடதரலகக. க உடல கப. ரள ஆவரயத தததம கசயயச

ச ததம. யரநதவரகரளப பறற க பகடப. பன? பத டலல யல சதநத ரக

கக. டடரய உயரதத பநத. ஜ ரய இநத யக கடயரச ன மதல

அகக ர. சர. கச கசயயம வரகயல மன ரவதத க. ரலப பன

ரவபபத லரலகயனற பரகரஞ கசயத கக. ணட அவவ>ரரகள

க ளமப. ரகள. அததரகய சதநத ர ஆபவச கவற ட. கடர ர. கவரயம

கக. ளரள கக. ணடரநதத. ஆயனம அவனரடய உறச. கதரத ஓரளவ

கரறபபதறகரய இர க. ரணஙகள ஏறபடடரநத. அவறற ல ஒனற

பரவத ரயப பரநத பப. க பவணடயரகக றபத எனபத. ஏக@ல பரவத

பசரநத ரநத கபணகள பரட பப. ர மரகக உடப அனபபபபடவலரல.

இவவதம ஒரவரரகய. ரவர பரய பநரநதத அவரகள இரவரககபம

மபவதரரய அள@ததத. எனற. லம, அவரகள ஈடபடடரநத மகதத.

இலடச யதரத மன@டட ஒரவ. ற மரதத த டபபடதத க கக. ணட

பரயத தய. ர ஆ. ரகள. மறபடயம சநத தத. ல சதநத ரப ப. ரத பதசதத ல

சநத பபத, இலல. வடல வ>ர கச. ரககதத ல சநத பபத எனற

ஒரவரககக. ரவர வ. ககறத கக. டததவடடப பரநத. ரகள.

பரவத யன பரவ. ல ஏறபடட மச பச. ரரவ ஒரவ. ற ர. கவன

சம. ள@ததக கக. ணட. ன. ஆ. ல பவகற. ர க. ரணதத . ல மத ல

ஏறபடட சஙகடம அவவளவ சலபம. க சம. ள@ககக கடயத. யலரல. அநதக

க. ரணமம ர. கவன பசரநத ரநத சதநத ரப பரடயன தரலவர பமஜர

கஜரல கமரபப. எனபதத. ன!

மதல ல இநத உணரம கதரநததம ர. கவன ஆசசரயதத . ல

த ரகததப பப. . ன. வச. ரதத அவர எபபட இநத ய சதநத ரப பரடயல

பமஜர கஜரல ஆ. ர எனபரதத கதரநத கக. ணட. ன. பரம. ரவ

ஜபப. @யரடம ரநத ப. தக. பபதறக. க மதன மதல ல ரஙகனகக வநத

மதர. ஸ ப பரடயல ஐ.எம.எஸ.ட. கடர எனற மரறயல அவர வநத பசரநத

ச ல ந. ரளககளபள ஜபப. @யர. ல ந. றபறமம சழபபடட சரண. கத அரடய

பநரநதத. சரண. கத அரடநதவரகள எலபல. ரம மதல ல ச ரறயல

ரவககப படடரநத. ரகள. பறக, அவரகள@பல பநத. ஜ யன சதநத ரப

பரடயல பசர இரசநதவரகள வடதரல கசயயபபடட. ரகள. அபபட

வடதரலய. வரகள@ல கரல கமரபப. வம ஒரவர. பநத. ஜ யன, வபசஷ

அபம. ததகக அவர சWகக ரதத ல ப. தத ரர. க ரசனயதத ன ட. கடர. க

இரபபதறகப பத ல. க பமஜர கஜரல எனற படடததடப ஒர கபரய

ரசனயப பகத ககத தரலவர. க ந யம ககபபடட. ர.

இரதகயலல. ம அற நத பறக ர. கவனரடய ஆசசரயம ந>ஙக றற.

ஆ. ல மத ல ஒரவத த க ல மடடம இரநத கக. ணடரநதத. பமலம

கஜரல கமரபப. நமத கத. ந. யகன ர. கவர ஏறகபவ கதரநதவர

எனபத. கபவ க. டடக கக. ளளவலரல. இத ர. கவனரடய ம அரமத

கரலவதறக கபரதம க. ரணம. யரநதத.

6. க ர. தகன உளளம

வழ ப பரய. ணதத ல பநரநத சக கக மடய. த கஷடஙகரளகயலல. ம

உளளதத ன உறத ய. ல சக ததக கக. ணட ர. கவனரடய பரட க. டடப

ப. ரதகள@லம, மரல வழ கள@லம பல நற ரமல தரம பரய. ணம கசயத

க டடததடட அஸஸ. ம ன எலரலப பறதரத அரடநதத. அநத வ>ர சதநத ரப

பரடகக அஙபக ஒர கபரய ஏம. றறம ஏறபடடத. அநதப பரடரயச பசரநத

ஒவகவ. ர வ>ரனம அதறககளள. க பத டலல ரய அரடயப பப. க பற. ம

எனற எணணதரத வடட வடட. ன. இநத ய. வன எலரலககளபள

அடகயடதத ரவதத இநத ய. வன சதநத ரததகக. கவம பநத. ஜ கக. கவம

ஒர தபப. கக பவடட. வத த>ரதத வடட ச. க பவணடம எனறத. ன

ஆரசபபடட. ன. ஆ. ல அநத ஆரச ந ரறபவறவத கட மடய. த க. ரயம

எனற கதரய வநதத.

அவரகளகக மன. ல வநத ரநத இநத ய சதநத ர பசரயன வ>ரரகள

ஏறககபவ இநத ய. வன எலரலககளபள பரபவச தத இமப. ல பப. ர

மரயல மகதத. வ>ரப பப. ர பரநத. ரகள. அவரகளககளபள

எததரபய. அரவ. னகளம அபமனயககளம இரணயலல. த த>ரதரதக

க. டட. ரகள. உயரரத த ரணம. க எணணப பதத பரடடஷ வ>ரரகக ஒர

சதநத ர வ>ரர வ>தம ச ல இடஙகள@ல ந னற சணரடயடட. ரகள. ஆ. லம

என பரபய. ஜம? க. நத மக. @ன அஹ மஸ. ம. ரககதத பலபய

ப. ரதபதசம ச. தவ>க சதநத ரதரத அரடய பவணடம எனற இரககம பப. த,

அவரகளரடய மயறச எவவதம பல தமரடயம?

பரடடஷ ஆடச ககத தரணய. க அகமரகக ஆக. ச வம. ஙகள

ஆயரககணகக ல வநத பசரநத. இநத ய சதநத ர வ>ரரகளககம, ஜபப. @ய

வ>ரரகளககம தரணய. கப பப. த ய ஜபப. @ய ஆக. ச வம. ஙகள வநத

பசரவலரல. ச னஞச ற ஜபப. ன தனனரடய சகத கக பமபல க. ரல

அகடட ரவததவடடத! ந. ல. பறமம சழநத த. கக ய எத ரகளகக ஈட

கக. டகக அத. ல மடயவலரல. இதன க. ரணம. க இநத ய. வல

பரபவச தத ஜபப. @ய வ>ரரகளம சதநத ர இநத ய வ>ரரகளம கபரமப. லம

அஙபகபய உயர தறகக பநரநதத. ஒர ச லர இநத ய. வன எலரலரய

மறபடயம பனபறம. கக கடநத பரம. வல பரபவச கக பவணடயத. யறற.

இபபடய. க மனணயல கசனற ரநத பரடயல இறநதவரகள பப. க

மறறவரகள பன வ. ஙக வநத கக. ணடரநத சமயதத ல க. படன

ர. கவனரடய பரட இநத ய. வன எலரலககச சமDபதத ல வநத தஙக யத.

ரச@யம தஙக ய இடம க. டடப பரபதசம; ரகபய. ட கக. ணட வநத ரநத

உணவப கப. ரள கவக சWகக ரம கரரநத பப. யக கக. ணடரநதத. அநதச

ரச@யதத ல ரநத வ>ரரகள ஒவகவ. ரவரமம மன. ல பப. கப

பப. க பற. ம. , பன. ல பப. கப பப. க பற. பம. எனற கதரய. மல கச. லல

மடய. த பவதரரய அனபவததக கக. ணடரநதர.

ட. கடர ர. கவனம அபத மப. ந ரலயபலத. ன இரநத. ன.

ரஙகன வ>த கள@ல இநத ய சதநத ரப பரட அணவகததச கசனற பப. த

இர பறமம சமதத ரம பப. ல ந னற ஜஙகள - பரம யரகளம

இநத யரகளம - எவவளவ உறச. கம க. டட. ரகள! எபபட பம. ர கப. ழ நத

வ. ழததக கற வழ அனபப. ரகள!

பத டலல ககப பப. யக கக. ட ஏறறவதறகப பத ல. கத த ரமபவம

ரஙகனகபக பப. யச பசரநத. ல, அநத ஜஙகள எபபட நமரம

வரபவறப. ரகள?

நலலத; பரவத த. ன என கச. லவ. ள?... ஆக. ! சதநத ர மழககததடன

க ளமபய இநத ய சதநத ர பரட இததரகய மடவகக ஆள. ரதக

பகடட. ல அவள மம எபபடத தடககம? அவள இபபப. த எஙபக

இரகக ற. பள. ? பநறறப பத த. க வநத ரபபத. கச கச. ன. ரகபள, அநதப

கபணகள பரடயல ஒரபவரள அவள இரபப. பள. ? அவரளய. வத

சநத கக மடநத. ல இநத மப. பவதரகக ஒர ம. றற. க இரககம.

இபபடபபடட ச நதரகள@ல க. படன ர. கவன ஆழநத ரநத சமயம,

பமஜர கஜரல அவரக கபபடவத. கச கசயத வநதத. "எதறக. கக

கபபடக ற. ர?" எனற அத சயததடன ர. கவன கமரபப. வடம கசனற. ன.

க. படன ர. கவர அவர ஏற இறஙகப ப. ரதத. ர. பறக, "க. படன!

உமம டம ம க மகக யம. ஒர பவரலரய ஒபபவககப பப. க பறன"

எனற. ர.

ர. கவன கமபkரம. க "ம கக வநதம, கஜரல! என உயரரக

கக. டதத. வத கடடரளரய ந ரறபவறறபவன!" எனற கச. ன. ன. ஆ. ல,

அவன மத றகள ஏப. த கத க எனறத.

"உயரரக கக. டகக பறன எனற கச. லவத ல பய@லரல. இநத ய. வன

வரஙக. லதரதபய உமம டம ஒபபவககப பப. க பறன. ஒர கடதம

கக. டபபபன. அரதக கக. ணட பப. ய பதத ரம. யச பசரகக பவணடம.

வழ யல உயரகக அப. யதரதத பதடக கக. ளவத தபர. கம கசயவத. கம."

"கடதம ய. ரகக?" எனற ர. கவன பகடடபப. த அவனரடய கரல

தழதழததத.

"பவற ய. ரகக? நமத மபக. நநத தரலவரககதத. ன. தறசமயம

பநத. ஜ அநதம. ன த>வல இரகக ற. ர. ஆக. ச வம. தத ல பப. யக

கடததரதக கக. டததவடடப பத லம வ. ஙக வரபவணடம.

சறற மன. ல ர. கவன மத ல கடகக. ணடரநத பயகமலல. ம

பறநதத. கமரபப. வடம கச. லல மடய. த நனற அவனரடய உளளதத ல

ததமபயத.

"கர. மப வநதம! இபத. பறபபடத தய. ர!" எனற எககள@பபடன

கச. ன. ன.

"ஆ. ல இநத மகக யம. கடததரத அவவளவ சலபம. க உமம டம

ஒபபவகக மடய. த. அதறக மன. ல உமகக ஒர பச. தர இரகக றத.

அத ல ந>ர பதற ய. க பவணடம."

ச ற த பநரம ர. கவனரடய மரதவடட அகனற ரநத சநபதகஙகள,

பயஙகள எலல. ம த ரமபவம அத வரரவ. க வநத பகநத. "என

பச. தர?" எனற ஈஸவரதத ல பகடட. ன.

"ந. ல ந. ரளகக மனப இஙக வநத பசரநத பரடயல ஒரவர மDத

பரடடஷ ஒறறர எனற சநபதகம ஏறபடடத. வச. ரததத ல அதத

ந சசயம. யறற. நமககளபளயரநத கக. ணட ஒறற பவரல

ப. ரபபவரகளகக என தணடர கதரயமலலவ. ?"

"கதரயம! மரணதணடர!"

"அநத தணடரரய ந>ர ந ரறபவறற பவணடம."

ர. கவன மத ல கபரம த க ல உணட. யறற. பமபல எதவம பபச

மடய. மல ந னற. ன.

"ஒறற பவரல ப. ரததத ஒர கபண; அவள உமகக அற மகமளள

கபணத. ன!"

ர. கவனகக இபபப. த எலல. ம கவடட கவள@சசம. க வடடத. அவள

பரவத ய. கதத. ன இரகக பவணடம; சநபதகம லரல. ஆ! இநதக கக. டய

க ர. தகன இநத மரறயல இரவர பமலம பழ த>ரததக ககக. க. ளளப

ப. ரகக ற. ன. இததர ந. ள ஒனறபம கவள@யல க. டடக கக. ளள. மல

பவஷம பப. டடகதலல. ம இததரகய ஒர சநதரபபதரத எத ரப. ரதததத. ன.

ர. கவன ஒர ந ம ஷ பநரம பய. சர கசயத. ன. பரடத தரலவரகள@ன

கடடரளகரள மறவ. ரதரத பபச. மல ந ரறபவறறவத. கச கசயத

கக. டடதத பரத கரஞரய ஞ. பகப படதத க கக. ணட. ன. அரத

ந ரறபவறற வடட, பநத. ஜ ரயயம கரடச மரறய. கத தரச ததவடடப

பறக தன கச. நதப பழ ரயத த>ரததக கக. ளவகதனற மடவ கசயத. ன.

"என பய. சர கசயக ற>ர? ஒபபக கக. ளக ற>ர. இலரலய. ?" எனற

அத க. ரக கரல ல பகளவ வநதத.

"கடடரளரய ந ரறபவறறக பறன!" எனற ர. கவன பலரலக கடததக

கக. ணட கச. ன. ன.

"கர. மப சர! இபத. தபப. கக ! இத ல ஐநத கணட இரகக றத;

ஐநரதயம த>ரதத வட பவணடம; ஒர பவரள ரக நடககதத . ல கற

தவற இடம ரககக கட. தலலவ. ?"

இவவதம கச. லல க கக. ணபட கமரபப. பமரஜ பமல க டநத

தபப. கக ரய எடதத ந>டட. ர. ர. கவன அதறகள மரதத த டபபடதத க

கக. ணடரநத. ன. ச ற தம ரக நடககம னற த தபப. கக ரய வ. ஙக க

கக. ணட. ன.

க. படன பரவத யன கணரணக கடட ஒர ப. ரறயன பககதத ல

ந றதத யரநத. ரகள.

ர. கவனம அவளகக எத ரல மபபத அட தரதத ல ந னற கக. ணட. ன.

தபப. கக ரய கற ப. ரததவடடக கணரண மடக கக. ணட. ன. வரசரய

இழதத. ன.

ஒனற, இரணட, மனற, ந. ல, ஐநத!

ஐநத கவடயம ர. கவனரடரடய தரலயன உசச யல ஐநத இட

வழநதத பப. ல கவடதத.

அவனரடய தரல சழனறத. மறபடயம ஒர கபர மயறச கசயத

சம. ள@ததக கக. ணட. ன. கணரணத த றநத ப. ரதத பப. த ஏறககபவ

பரவத ந னற ப. ரற ஓரதத ல பரக சழநத ரபபரதக கணட. ன. அநதப

பரகய@ரடபய தரரயல ஓர உரவம க டநதத!

அஙக ரநத க. படன ர. கவர ம க அவசரம. க வம. க கடததகக

அரழததச கசனற. ரகள.

அதனபறக அவன கமரபப. ரவப ப. ரகக பவணடய அவச யம

ஏறபடவலரல. கடதம அவ@டம கக. ணட வநத கக. டககபபடடத.

வம. ம தய. ர. ய ந னற இடததகக அரழததச கசலலபபடட. ன. அத ல

ஏறவதறக யதத@தத சமயதத ல ர. கவனரடய நணபன ஒரவன வநத

அவன க. பத. ட ஒர கசயத ரயச கச. ன. ன. அரத அவ. ல நமப

மடயவலரல. "ஆஹ. ! ஏன கப. ய கச. லல எனர ஏம. றறப

ப. ரகக ற. ய? ஏன பணபடட கநஞச ல பவரல எடததக கததக ற. ய?" எனற

பகடட. ன. "இலரல, ர. கவன! ந. ன உனர ஏம. றறவலரல. ந. ன

கச. னத சதத யம" எனற. ன நணபன. பமபல பபசவதறக அவக. சம

இலரல. வம. தத ன க. றற. டச ச றககள சழலத கத. டஙக .

7. வம. ம மரறநதத

அநதம. ன த>வல கசனற வம. ம இறஙகக யதம பநத. ஜ ரயத பதடக

கக. ணட ர. கவன அத க தரம பப. க பவணடய அவச யம ஏறபடவலரல.

ஏக@ல அவன இறஙக ய வம. கடதத ன பககதத பலபய பநத. ஜ யம

இரநத. ர. அவரரச சறற இநத ய சதநத ர சரகக. ரன மநத ரகள ச லரம,

மறறவரகளம இரநத. ரகள.

அவரகரளப ப. ரதத. ல ஏபத. ஒர ம க மகக யம. மடவகக

வநதவரகரளப பப. லத பத. னற யத. எலபல. ரரடய மகதத லம பச. கக

கற க. ணபபடடத.

ச ல ம. தததகக மனப வ>ரலகம த. ணடவம. டய பநத. ஜ யன பரண

சநத ரரகய. தத மகதரத பச. கக க ரகணம படதத ரநதத.

க. படன ர. கவன த. ன கக. ணட வநத கடததரத பநத. ஜ யடம

கக. டதத. ன. பநத. ஜ அரதப படததபப. த அவரரடய பச. கச ச. ரய

படரநத கசhநதரய வததத ல பனச ரபபன பரரக க. ணபபடடத.

படதத மடதததம அவர கச. ன. ர..."ஆக. ! எலபல. ரம இபபடதத. ன

கச. லக ற. ரகள. 'ந. ஙகள உயரர வடட வடக பற. ம; ந> மடடம

எபபடய. வத தபபப பரழதத உயபர. டரகக பவணடம' எனக ற. ரகள.

'ப. ரதத த. யன வடதரலகக. க' எனற பசரததக கக. ணட கச. லக ற. ரகள...

க. படன ர. கவன! ந> த ரமபப பப. க பவணடய அவச யம லரல. உனனரடய

கஜரலகக மனபமபம ந. ன கடதம அனபப வடபடன. உனரப பறற

கமரபப. கர. மபப ப. ர. டடயரகக ற. ர. அவரரடய ச ப. ரச ன பட உகக

கலபடகனட கரல பதவ அள@கக பறன, பஜ ஹ நத!" எனற. ர.

அஙக ரநதவரகள அரவரம "பஜ ஹ நத!" எனற மழஙக . ரகள.

"நணபரகபள! சதநத ர இநத ய. வன பச. த பத பதவயல ரநத ந. ன

கசயத கரடச க. ரயம இதவ. க இரககல. ம." எனற பநத. ஜ கச. னபப. த

சறற இரநதவரகள@ல ஒரவர கறகக டட, "இலரல, பநத. ஜ இலரல; ஒர

ந. ளம இலரல, ப. ரத பம யல பத டலல யல த. ஙகள சதநத ர இநத ய

ரசதனயதத ன ம. கபரம பச. த பத ய. க வளஙகம க. லம கடட. யம

வரம!" எனற. ர.

"உஙகளரடய வ. கக பல ககடடம! நணபரகபள! இபபப. ரதகக ந. ன

வரடகபறறக கக. ளக பறன. ந. ன எஙபக பப. . லம என கசயத. லம

உஙகரளகயலல. ம மறகக ம. டபடன. வரஙக. ல பவரலரயப பறறற ஒர

மடவகக வநததம பரடபய. மலம கதரவபபபன. ப. ஙக. ஙக ல ரநபத. ,

பட. கக பய. வல ரநபத. , பவற டதத ல ரநபத. பபசபவன. எலபல. ரம

அநதச கசயத ரய எத ரப. ரததக கக. ணடரஙகள, அதனபட கசயயஙகள."

"அபபடபய கசயபவ. ம பநத. ஜ ! பரடபய. வல தஙகளரடய வவ> >ர

கரஜரக கரல எபபப. த பகடகம எனற எத ரப. ரததக கக. ணடரபபப. ம."

பநத. ஜ கமபkரம. க நடநத கசனற தய. ர. யக க. தத ரநத ஆக. ச

வம. தத ல ஏற க கக. ணட. ர. வம. தத ன இறககள சடசடகவனற

சழனற. வம. ம மதல ல வரகரனற ஏறத கத. டஙக யத. சறற ச சறற

வநத பமபல பமபல பமபல கசனறத.

வம. ம வ. தத ல ஒர ச ற ய கரமபளள@ரயப பப. ல ஆகம

வரரயல எலபல. ரம பமபலபய ப. ரததக கக. ணடரநத. ரகள. கரல

ர. கவனம அணண. நத ப. ரததக கக. ணடரநத. ன. கடததரத பநத. ஜ யடம

ஒபபவதததம தனனரடய கச. நத வஷயதரத அவரடம கச. லல பமஜர

கஜரல கமரபப. ரவப பழ வ. ஙக அனமத பகடக பவணடகமனற அவன

எணணக கக. ணடரநத. ன. அதறகச சநதரபபம சரய. க இலரல எனபரதக

கணட. ன. பநத. ஜ யம அவரரடய தரணவரகளம கணட ஒர மகதத.

கவ - ப. ரத சதநத ரக கவ - தகள ததகள. கப பப. யக கக. ணடரநத

சமயம அத. எலபல. ரம அவவளவ மகதத. வஷயதரதப பறற ச

ச நத ததக கக. ணடரககம பப. த தனனரடய கச. நத வஷயம அறபதத லம

அறபம. த. க அவனககத பத. னற யத. ஏறகபவ அவன பநத. ஜ ரயப

ப. ரதத ரநத பப. த லம இவவளவ கநரககதத ல ப. ரரததத லரல. எடதத

க. ரயதத ல அததரகய கபரம ஏம. றறம ஏறபடடரநத சமயதத ல

அவரரடய த>ரமம கமபkரமம அவனரடய உளளதரத மழகக மழககக

கவரநத ஜனம ஜனமஙகள@பலயம அபபபரபபடட தரலவரன கWழ அடரமத

கத. ணட கசயயல. ம எனற உறத கக. ளளச கசயதத. அவர ஏற ய ஆக. ச

வம. ம உயரக க ளமபய பப. த அவனரடய உயர. த உடரல மடடம

இநத பம யல வடட வடட பமபலற ச கசலவத பப. லத பத. னற யத.

வம. தத ன உரவம கக. ஞசம கக. ஞசம. கச ச னத. க , ச ற ய

கரமபளள@ய. க , கரடச யல அவனரடய ப. ரரவயல ரநத மரறநதபப. த,

கரல ர. கவன சறற பநரம ஸமரரயறற ஸதமபதத ந னற

கக. ணடரநத. ன. எலல. ரரயம பப. ல 'பஜய ஹ நத' பக. ஷம கசயவதறகக

கட அவனரடய ந. எழவலரல. அவனரடய கணகள@ல கணண>ர ததமப

ந னறத. கணண>ரரத தரடததக கக. ளள ரகரய உபபய. க ககம சகத ரயக

கட அவன இழநத வடடரநத. ன.

நஙகரம இலல. மல, சகக. ன இலல. மல, ம. லம களம இலல. மல

நடக கடல ல அரலகள. ல பம. தப படட க. றற அடதத த ரசயல அஙக

ம ஙகம அரலநத ம தநத கக. ணடரககம கபபரலப பப. ல ச ல க. லம

கலபடகனட கரல ர. கவன பரம. வல அரலநத த ரநத

கக. ணடரநத. ன. பமஜர கஜரல கமரபப. வம அவர தரலரமயல ரநத

சதநத ர பசரயன வ>ரரகளம பரடடஷ. ர. ல ச ரற படககபபடடத. கச

கசயத வநதத. பகபடன பரவத ரயப பறற ய. கத. ர தகவலம

கதரயவலரல. ப. ரற ஓரததப பயஙகர சமபவததககப பறக ஆக. ய

வம. தத ல ஏறம சமயதத ல அவனரடய நணபன ஒரவன வநத க. பத. ட

கச. ன கசயத உணரமய. இலரலய. எனற கதரநத கக. ளளவம

அவ. ல மடயவலரல. கழபபமம ஏம. றறமம தயரமம கட கக. ணட

அரலபபணட உளளதபத. ட கலபடகனட கரல ர. கவன த. ய ந. டடகக

வநத பசரநத. னன . ஒரவத பந. ககமம இலடச யமம இனற அஙகம ஙகம

அரலநத கக. ணடரநதபப. த, டலல கசஙபக. டரடயல ரநத பமஜர

கஜரல கமரபப. வடதரலய. . ர எனற ஒர ந. ள பதத ரரகயல

படதத. ன. பனர அவரரத பதடக கக. ணட அரலநத. ன. அநதத பதடல

மறறப கபற. த ந ரலயபலபலத. ன ரடலம ஜஙஷ@ல அனற ரரவக

கழ ககமபட பநரநதத.

8. பவஷம கரலநதத

கலபடகனட கரல ர. கவன கச. ன கரதரய மழதபம பகடடக

கக. ணடரநதபறக, "த. ஙகள கற ய வரல. ற ம கவம

பரத. பகரம. யரகக றத; பமபல என கசயவத. க உதபதசம?" எனற

பகடபடன.

"தறசமயம எனனரடய வ. ழகரகயன பந. ககம ஒனபற ஒனறத. ன.

பமஜர கஜரல கமரபப. ரவ ந. ன சநத தத. க பவணடம. அதறகப

பறப. டத. ன பவற எநத வஷயதரதப பறற யம என. ல பய. ச கக

மடயம" எனற. ர கரல ர. கவன.

"கமரபப. ரவ ந>ஙகள சநத கக மடயயம எனற எககத

பத. னறவலரல. உஙகள படவ. ததரத வடட வடவபத நலலத" எனற

கச. னபன.

"அத மடடம மடய. த. கமரபப. யமனலகததகபக பப. யரநத. லம

அஙபகயம பப. ய அவரரக கணடபடதபத த>ரபவன!" எனற. ர ர. கவன.

"கணடபடதத என கசயவ>ரகள?"

"கணடபடதத, 'அட ப. தக. ! என பரவத எஙபக? அவரள என

கசயத. ய?' எனற பகடபபன. சரய. பத ல கச. ன. ல வடட வடபவன.

இலல. வடல இபத. இநதக ரகததபப. கக யலளள ஆற கணடகரளயம

ஒனற, இரணட, மனற, ந. ல, ஐநத எனற எணண அவர ம. ரபல

கசகசலததபவன !"

"கரல இத என ரபதத யகக. ரததம!"

"ஆம; இஙபக உடக. ரநத ந. ன உமம டம பபச க கக. ணடரபபத

ரபதத யகக. ரததநத. ன. இததர பநரம உமம டம பபச

வயரததம. கக பப?" எனற கச. லல க கக. ணபட கரல ர. கவன

எழநத. ர.

அவரர ந. னன "அவசரபபட பவணட. ம; உடக. ரஙகள" எனற கச. லல

வ. கயடதபதன. ஆ. ல கநஞச ல எணணயத வ. யல வரவலரல; அபபட

எனரப பபச மடய. மல கசயத சமபவம ஒனற அபபப. த பநரநதத.

சவர ஓரதத ல இததர பநரமம படதத ரநத ம@தர சடகடனற

எழநத. ர. ந. ஙகள உடக. ரநத ரநத இடதரத பந. கக நடநத வநத. ர.

கவள@யபலயரநத வநத மஙக ய வளகக ன ஒள@ அவர மகதத ல படட

பப. த, எனரத தகக வ. ரப பப. டடத த ரகபபரடயச கசயதத.

ஏக@ல, அநத ம@தரர எகக நனற. யத கதரயம; அவர பமஜர

கஜரல கமரபப. த. ன!

'என கணகரள என. ல நமப மடயவலரல' எனற ச. த. ரணம. ய

கரதகள@ல எழதக ற. ரகபள அத இபபப. த என வஷயதத ல மறற லம

உணரமய. யறற. ந ஜம. க அவர கமரபப. த. . ? இததர பநரமம அநத

மரலயல படதத ரநதவர அவரத. . ?

கமரபப. வன கரல எபபப. தபம கம. ம. கவம கமபkரம. கவம

இரககம. இபபப. த வழககதரத வட அத க கமம கமபkரமம கப. ரநத ய

கரல ல அவர "கரல ர. கவன, உமமரடய நணபர கற யத தவற, இபத.

ந. ப, ச. ஷ. த பமஜர கஜரல கமரபப. பவ ஆஜர. யரகக பறன. உமரம

ம கக கடரமய. பச. தரகக ந. ன உடபடதத யத வ. வ. ஸதவமத. ன .

அதறக பரக. ரம கசயயபவ இபத. வநத ரகக பறன. உமமரடய

ரகததபப. கக யலளள கணடகரள என ம. ரபபல கசலதத ந>ர வரமப. ல

அபபடபய கசயயல. ம. அரவ ந ஜககணடகளத. ப? பரகக கணடகள

அலலபவ?" எனற கற வடட நரகதத. ர. அநத நரகபப ஏப. எகககப

பயஙகரதரத உணட. கக றற.

ர. கவனரடய மகதரதப ப. ரதபதன. அநத மகதத ல கபர. தமம,

அசரயயம, ஆஙக. ரமம பக. ர த. ணடவம ஆட. கணகள கநரபபத

தணரலப பப. ல கஜ. ல தத. ஏபத. பபசவதறக மயனற. ர. ஆ. ல

உதடகள தடததபவ தவர வ. ரதரதகள கவள@வரவலரலரல .

தபப. கக ரய எடததக கமரபப. வன ம. ரபறக எத பர ந>டடய பப. த அவர

ரககள ச ற த நடஙக .

சடகடனற ந. ன கத தத எழநத, "ர. கவன! ஒர ந ம ஷம கப. றஙகள!"

எனற கவய வணணம அவர ரகரயப படததக கக. ணபடன. என ரக

படடதம ர. கவனகக பர. ம. ஞசம உணட. ரத உணரநபதன. எககம

அபதவதம. அநபவம ஏறபடடத.

கமரபப. ர. கவரப ப. ரதத, "பரவத எஙபக எனற எனரக

பகடக ற>பர? உமமரடய ச பநக தரரக பகடபத த. ப?" எனற. ர.

ந. ன பதடடததடன, "ஆம! ந. ன கச. லக பறன. கரல ர. கவன ஒர

ந ம ஷம கப. றபபத. க வ. ககள@தத. ல கச. லக பறன" எனபறன.

பறக என மகதரத ஒர ந ம ஷம பவற பககம. கத த ரபபக கக. ணட,

(கச. லவதறகக கசசம. யரகக றத) அத வரரயல என பமலதடடல

பமறபறதரத அலஙகரததக கக. ணடரநத 'ஹ டலர' மDரசரய எடதத

எற நபதன. தரலரய நனற. க மடயரநத 'மபளரர'யம ரகயல எடததக

கக. ணபடன. (எஙகம கழபபம. யரநத அநத ந. டகள@ல

கத. நதரவககளள. க. மல பரய. ணம கசயவதறக. கச ச ல சமயம ந. ன அபபட

பவஷம தரபபத வழககம)

பவஷம ந>ஙக ய என மகதரதப ப. ரதததம "ஆஹ. ! பரவத ய. ?" எனற

ர. கவன கசசல டட. ர.

"ஆம! பரவத த. ன!" எனபறன.

"இததர பநரம எனர ஏம. றற என வ. ரயப படஙக என

மதத ல ரநதரதகயலல. ம கக. டடமபட கசயத. யலலவ. ? உனர என

கசயக பறன ப. ர!"

"இரநத. லம இநதப பரஷரகளககக கக. ஞசம. வத கசசமம ,

சஙபக. சம எனபத க ரடய. த! எககநத. ன மத றகள எவவளபவ.

ஆரவம இரநதத. அரதகயலல. ம ந. ன கடடபபடதத க கக. ணட இததர

பநரம சமம. இரககவலரலய. ?"

ஆ. ல பரஷரகள எலல. ரரயம ந. ன கரற கச. லலககட. த. சமய

சநதரபபதரதப ப. ரதத ரஸக கரறவ ஏறபட. மல நடநத கக. ளக றவரகளம

இரககதத. ன இரகக ற. ரகள. பமஜர கஜரல கமரபப. அபபடதத. ன நடநத

கக. ணட. ர. ஒர ந ம ஷஙகட அஙபக ந றக. மல சவர அரபக கசனற

ச. லரவரய எடததப பப. ரதத க கக. ணட பறபபடட. ர. அவர வ. சறபடரயக

கடககம பப. த த. ன இவரரககச சய அற வ வநதத! ந. னம எனர

வடவததக கக. ணட அபப. ல நகரநபதன.

"கஜரல! கஜரல! எஙகரள மன@கக பவணடம!" எனற ர. கவன

அலற . ர.

பமஜர கஜரல த ரமபப ப. ரதத, "உஙகரள ந. ன மன@பபதறக

என அவச யம இரகக றத? ந>ஙகளத. ன, எனர மன@கக பவணடம!"

எனற. ர.

"கஜரல! ஒர வஷயம தயவ கசயத கச. லல பவணடம. நம

அரரமத தரலவர பநத. ஜ மரணமரடநதத உணரமய. ?" எனற ர. கவன

பரபரபபப. ட பகடட. ர.

கமரபப. வன மகதத ல அபபப. த அத வச தத ரம. ஒர பனரக

தவழநதத.

"ர. கவன! ந>ர. இபபடபபடட பகளவ பகடபத? இநத ய சதநத ரப

பரடரயச பசரநத வ>ரரகளகக மரணம எனபத உணட. ? அமர வ. ழவ

கபறறவரகள அலலவ. ந. ம? அத லம நம பநத. ஜ கக மரணம ஏத?"

இவவதம கச. லல வடட பமஜர கஜரல கமரபப. கவயடடங ரம ன

வ. சறபடரயக கடநத கசனற. ர.

அவரரப பன கத. டரவதறக. க அட எடதத ரவதத ர. கவர ந. ன

ரகரயப பறற ந றதத பன.

மடவரர

கலபடகனட கரல ர. கவனம, ந. னம மதர. ஸ கமயல வணடயல

கசனரரய பந. கக ப பரய. ணம கசயத கக. ணடரநதபப. த கமரபப. ரவப

பறற பய ந. ஙகள அத கம. கப பபசமபட இரநதத. கசனர ஆஸபதத ரயல

அவர கWழ பவரல ப. ரததபப. த அவரரப பறற ந. ன எணணயத கபரநதவற

எனற பன. ல கதரநத கக. ணபடன. கமரபப. ஐபர. பப. வககப பப. யரநத

பப. த வயன. வல ஸ சப. ஷ சநத ர பப. ரஸச சநத தத அவரடமம பகத

கக. ணட. ர. ம. சப. ஷ ப. ப இநத ய. வல ரநத மரறநத பறகம அவரரடய

க. ரயஙகரளப பறற க கமரபப. வககச கசயத வநத கக. ணடரநதத. ம. ந. ன

ஒர கபரய பதசபகதரரடய மகள. தல. ல எனரயம பநத. ஜ யன

பசரவககப பயனபடததல. ம எனற கமரபப. ந ரதத. ர. ம. அரததத. ன

ந. ன தவற. க அரததம கசயத கக. ணட அவஸரதப படபடன. எனரப

ப. ரறயடயல ந றதத ர. கவரச சடமபடச கசயதத உணரமயல ஒர

பச. தரத. ன. அநத தபப. கக யல கவட கணட க ரடய. த; பரகக

கணடகள இரநதத. இரதப பறற கயலல. ம த ரமபத த ரமப அலபபலல. த

அத சயததடன ந. ஙகள பபச க கக. ணட பப. ப. ம.

"நமத வ. ழகரகயன அத சய சமபவஙகளககளபள ம கவம

அத சயம. த, ரடலம ஜஙஷ@ல அனற ரவ ந. ம கமரபப. ரவச

சநத தததத. ன" எனற ஒரமரற ந. ன கச. னபன.

"அபத இடதத ல ந. ம இரவரம சநத ததரதக க. டடலம. ?" எனற. ர

என அரரமக க. தலர.

"ஆம. ம; அரதவடக கட அத சயநத. ன!"

கரல ர. கவன ச ற த பக. பதபத. ட, "அத எபபட?" எனற பகடட. ர.

எனனரடய கபடடககளபள ச ல ந. ள. கப பதத ரப படதத ரவதத ரநத

ஒர த சரப பதத ரரகரய எடததக கக. டதபதன. அத ல கவள@ய. க யரநத

ஒர கசயத ரயச சடடக க. டடபன. அரதப படதததம ர. கவனகக

எலரலயறற வயபப ஏறபடடகதனபரத அவரரடய மகககற உணரதத றற.

பமறபட பதத ரரகச கசயத வரம. ற...

"இநத ய சதநத ரப பரடயல ம கவம கப. றபப வ. யநநத பதவ

வக ததவரம, பநத. ஜ சப. ஷ சநத ர பப. ஸ ன பரண நமபகரகககப

ப. தத ரம. ஆபதரம. பமஜர கஜரல கமரபப. கசனர...

ஆஸபதத ரயல பநறற பசரககபபடட. ர. ச க சரச எதவம பயனபட. மல

இனற ம. ரல அவர மரணமரடநத கசயத ரய அற நத கபரதம

வரநதக பற. ம..."

கலபடகனட கரல ர. கவன த ரமபத த ரமபத த ரமப பமறபட

கசயத ரயப படததப கபரமசச வடட. ர.

"பதத ரயப ப. ரதத>ரகள. ?" எனற பகடபடன.

"ஆம; ரடலம ஜஙஷ@ல ந. ம சநத தததறக மனற த ஙகளகக

மன. ல!" எனற. ர ர. கவன.

"அனற ரவ அவரரப ப. ரததபப. பத எகக ஏபத. ஒர ம. த ர

இரநதத!" எனற ந. ன கச. னபன.

"அமர வ. ழரவப பறற கஜரல கமரபப. கற யத ன உணரமப

கப. ரள இபபப. தத. ன எகக நனற. ய வளஙகக றத!" எனற. ர என

உயரததரணவர.

பகிரப்பட்ட

NEW REALESED