Tamil new released books and stories download free pdf

  வேலையில்லா பட்டதாரி (Tamil)
  by c P Hariharan
  • 479

  பட்டாபிராமன் பட்ட படிப்பை முடித்திருந்தான். ஆடாத மேடை இல்லை, போடாத வேஷம் இல்லை என்ற போல் அவன் பெறாத பட்டமும் இல்லை, படிக்காத படிப்பும் இல்லை. ஆனால் வேலை மட்டும் கிடைக்க அவனுக்கு கொடுப்பினை இல்லாமல் போய் ...

  En Dheivam
  by Kalki Krishnamurthy
  • 130

  ரந ரமலல_x0012_ப பரகக வவணடதமனற ஆல_x001D_ எனகக தவக கமக இரநத வநத. ஆஙக க கலகள ல க த)டன க ரன எனனம டதலப பறற ச த_x001D_லக றரகவள, அந ம ர நம ம ழநடடககத ரந ரமல

  Kaarirulil Oru Minnal
  by Kalki Krishnamurthy
  • 224

  ஆ மப ககமபபத, என கர ர ந ஙகள நமபவ ரகபள எனற சநப கம உணடக றத.

  மெல்லிடை வருடல்
  by Prasanna Ranadheeran Pugazhendhi
  • 192

  “காதலிக்கிறேன்! உன்ன காதலிக்கிறேன்! ம்ஹும், எப்படி சொல்லலாம்” கண்ணாடி முன் நின்று தனக்கு தானே பேசி கொண்டிருந்தான் இனியன். “கவிதையா ஒரு லெட்டர் எழுதி கையில கொடுத்துட்டு ஓடி வந்துருவோமோ ச்ச தப்பு எதாவது சொல்லிட்டு தான் கொடுக்கனும்” என ...

  அரசர பஞச யதத
  by Kalki Krishnamurthy
  • 132

  அமரதததன த ய ர உயர வ ழநதபப த சநதரக ச சல சமயம அரசரகக வரவ ன. சல சமயம அமரதம பசமஙகலததறகப பப வ ள. அபபப தரநபத அமரததடதச சநதரக சனககக கக டபபத கப பபச வநத ...

  நீ தானே என் பொன் வசந்தம்
  by c P Hariharan
  • 470

  கல்லூரியில் பட்டம் பெற சேர்ந்த அன்று ரஞ்சிஜாதாவுக்கும் சேகருக்கும் மகிழ்ச்சி வானத்தில் சிறகடித்து பறந்தன. இருவரும் நல்ல ம திப்பெண்கள் பெற்றிருந்ததால் காலூரியில் படிக்க வாய்ப்பு கிடைத்தது. அன்று தான் இருவரும் முதல் முதலாக அறிமுகமானார்கள். மொதல் சந்திப்பிலே

  ஆவினம்குடி ஓரத்திலே - 2
  by c P Hariharan
  • 164

  திரும்பவும் கொஞ்சம் நாள் கழித்து அவர்கள் கிராமத்தில் வரலானார். இப்போது தானே வந்திட்டு போனார்கள். திரும்பவும் எதற்க்காக வந்திருக்கிறார்கள் என்று எல்லோரும் அதிர்ந்து போனார்கள் அப்போது தான் புரிந்தது இந்த தடவை அவர்கள் எதுவும் கேட்டு வாங்கி ...

  Ejamaana Visuvaasam
  by Kalki Krishnamurthy
  • 149

  இநதயவவயம, உலகதவதயமம ஒர கலககக கலகக வடகம ன எனற சசலலக சகணட ஸர. ஸடம+ரட கரபஸ தவ இநதயவகக வநத லலவ வநத, அவர சசனன+டமய ஒர கலககக கலககவடடச மசறவ வரப பசக சகணட தரம+ப ம+ன ...

  ஆசையில் ஓர் கடிதம்
  by c P Hariharan
  • 274

  This is a letter to my valentine for participating in story competition for the month of February 2018.Love has been expressed in depth. It depicts how lovers struggle a ...

  Jameendar Magan
  by Kalki Krishnamurthy
  • 221

  ச லர பறககம பபபத ரகயல பபனரப பட ததக ககணட எழதத ள யப பறகக றரகள. சலர மயறச கசயத எழதத ள க றரகள.

  வீட்டுக்கு வீடு வாசப்படி
  by c P Hariharan
  • 616

  This is a Tamil motivational story.We think that we only have problems in life. But, in reality everybody is undergoing one problem or the other. But apparently,we are unaware ...

  Thai thanthayarin thavippu - Tamil
  by c P Hariharan
  • 453

  A touching story really worth reading. Instead of laughing at others we should learn from others life experiences.

  Dhandanai Yaarukku
  by Kalki Krishnamurthy
  • 191

  இரவரம ஏனக கடயவரகள. ஏனகளலம சநததஷதத றகக கன வலன. எவவளவ மக ழசச தயட அவரகள ச ரததக ககணடம த1ச க ககணடம த1க ரகள 1ரஙகள! அத லம மறநள க1ஙகல 1ணடனக. ஆதல கதகம அத கம. ...

  kalam badhil sollum
  by c P Hariharan
  • 1k

  Everything does not happen in life as we wish in life.. Some times we have to flow against the current. More often than not, we try to be adamant ...

  Imayamalai Engal Malai
  by Kalki Krishnamurthy
  • 365

  பத டல ய ல இநத ய சரகக ரன க ரய யம ஒர ப ரய சமதத ரம. அநதச சமதத ரதத ல ஒர ப ரய த ம ஙக ம ப னறவர ஸயகஞச ...

  Declining human values - Tamil version
  by c P Hariharan
  • 439

  Human values seem to be extinct. We have to be totally self reliant. We are living in a mutually exclusive society. We just do not care anybody in our ...

  தப்புத் தாளங்கள்
  by c P Hariharan
  • 396

  This story depicts repercussions of little carelessness on the part of parents in grooming children. When we postpone things for tomorrow many obsatcles come in between beyond our contemplation.

  Idindha Kottai
  by Kalki Krishnamurthy
  • 251

  சமபததல ஒர பட ய சக தர வடடகக ன கப ய!ரநத கப த அவரட ய க நடத எனட ஒர க ளவ! க ட ள. ம ம ! இபகப ததலல ம ங ...

  Deiva Yaanai
  by Kalki Krishnamurthy
  • 133

  ய நணபர தவறறன__ பககக கன ஓமககடட ம__யரம நனம ஒர நள க றகன#ய ல உடகரநத பபசகதகணடரநபம. மதவ __கக இயககதனப பறறப பபசச வநத. இரககடடம ந4ஙகள ஒர க__தல ச#யக கன

  I Jeni
  by Sangesh
  • 218

   இந்த கதையை உங்க கிட்ட சொல்லியே ஆகணும், அப்டி என டா பெரிய கதைனு பாக்குறீங்களா? ஆமாங்க இது கொஞ்சம் பெரிய கதை தான்.ரொம்ப நாளாவே யார்ட்டயாச்சும் சொல்லணும்னு ட்ரை பண்றேன்.உங்களுக்கு time இருந்த கொஞ்சம் படிச்சு பாருங்க.   ...

  Mamiyarin Technique
  by c P Hariharan
  • 342

  This story depicts how the time takes revenge with us. Winds never blow in the same direction. Life is full of vicissitudes. We do not understand that. Rather we ...

  கடைசி வரை கடமை...
  by BoopathyCovai
  • 205

  இந்த நாவல் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல பொழுது போக்கை அளித்திருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் . முடிந்தால், உங்களுடைய கருத்துக்களை மறக்காமல் பதிவு செய்யுமாறு கேட்டுக் கொள்கிறேன் . உங்களுடைய ஆலோசனைகளை வரவேற்கிறேன் . இப்படிக்கு பூபதி கோவை, boopathycovai@gmail.com

  Idhu Enna Sorgam
  by Kalki Krishnamurthy
  • 129

  ர வபகதர வய கரப த ஸதரகள மகநத வய கலததடன பப யக சக ணடரநத ர. அவரடடய கணகள அஙகமஙகம ஆவலடன ப. ககன.

  Cinema Kadhai
  by Kalki Krishnamurthy
  • 105

  ஙகம! அத அபப வரகறர, பர! எனறன ரம. மஞசத ப பரத ல தகபம வரபபத இரகதக எனறள ஙகம. க(த) படர எனற க தவச சத த ...

  Innovation - An inevitable tool for survival - Tam
  by c P Hariharan
  • 251

  in the backdrop of cut throat competitions, continuous innovation is quintessential for our very survival.Those who do not innovate lag behind and ultimately perish. We need to innovate to ...

  Role of moral science inour lives - Tamil version
  by c P Hariharan
  • 306

  Today s children are tomorrow s citizens.Moral education helps schools in developing matured and responsible citizens in our society. It helps us leading a balanced,cheerful and healthy life.

  Mella Thiranthathu Kathavu
  by c P Hariharan
  • 338

  This story indicates that lessons of life are totally different from what we learned form schools and colleges.A little patience we show makes a lot of difference in life. ...

  Govindanum Veerappanum
  by Kalki Krishnamurthy
  • 139

  க வநதனம வ ரபபனம க வநதனம, வ ரபபனம அணட வ டடகரரள. வழகட நடடயல ஏறககடறய இரவரம ஒதத ரநத ரள.

  Chinnathambiyum Thirudargalum
  by Kalki Krishnamurthy
  • 104

  ஒர ஊரல சனனததமப எனற ஒர வலபன இரநதன. அவன ஏழ! தகபபன லலதவன. ஒரநள அவன பணம சமபததத வரவதறககப படடணததககப பறபபடடன

  பிற்பகல் விளையும் ......
  by BoopathyCovai
  • 184

  இந்த நாவல் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல பொழுது போக்கை அளித்திருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் . முடிந்தால், உங்களுடைய கருத்துக்களை மறக்காமல் பதிவு செய்யுமாறு கேட்டுக் கொள்கிறேன் . உங்களுடைய ஆலோசனைகளை வரவேற்கிறேன் . இப்படிக்கு பூபதி கோவை, boopathycovai@gmail.com