Bala Josiyar books and stories free download online pdf in Tamil

Bala Josiyar

Bala Josiyar

பல ஜசயர

1

ரசதத பபறற பல ஜசயம படடப

ரமன ப

.ஏ.யயப பறற அஜகர

ஜகளவ

பபடடரககலம. அவனயடய ஜசய வ

ளமபரஙகயளயம

பததரயககள*ல பரததரககலம. படடப

ரமன லல பததசல; கணவன;

ஜயகயன; சறசறபபளளவன; யரககம பகடதல ய3ககதவன;

எலலரம ஒனறய

ரகக ஜவணடபமனற ய3ககப படடவன. இபதலலம

உ3கபகபபடத பதரயம எனற 9ஙகள ஜகடகலம. எ3ககத பதரவதறகக

கரணம இரககறத. ஏப33*ல அநதப ப

ரசதத பபறற பலஜசயம

படடப

ரமன எனபத அடஜயன தன!

இநதக கலததல சல ஜபர "ஜசயர" எனற பபயர யவததக பகணட

ஊயர ஏமறறப ப

ய?ககறரகஜள, அநத மதர ஜமசககரர கடடததல

ஜசரநதவன 3லல. உணயமயகஜவ ஜதட சஸதரததல அறயவச

பசலதத பவகவக ஆரயசச பசயஜதன. அநத சஸதரததல உணயமத

தததவம இரககறத எனபயத ஐயமனற உணரநஜதன. எனனயடய

ஆரயசச அறயவ னக பயன படதத, தகம மதலயயவ னக

பரததததன மறறவரகளககப பலன பசலல வநஜதன. "ஆமம

இபதலலம ஏன இறநத கலததல பசலகறய?" எனற 9ஙகள

ஜகடகககடம. வஸதவம; இறநத கலததல தன பசலகஜறன. ஏப33*ல

ஜசயத பத?யல ன வ

டட வ

டஜடன. என ஜசய வ

ளமபரஙகயள

9ஙகள பததரயககள*ல இ3*ஜமல பரககமடடரகள. என பசநத

ஷயததல ன மப

கயக இ?நத ஒர சஸதரதயத மறறவரகள

ஷயததல உபஜயகபபடததவம, அதன மலம பணம சமபதககவம

எ3கக வ

ரபபமலயல. என ம3சசடச அதறக இடஙபகடககவ

லயல.

ஜசயததல ன மப

கயக இ?நதத எபபட? அயதச

பசலவதறகததன மன வநதரககஜறன. ஆ3ல, ஜசயததல ன ஏன

மப

கயக இ?நஜதன எனற பசலவதறக மன3ல, அதல எ3கக

மப

கயக வநதத எபபட எனபயதச பசலல ஜவணடம.

பளள*க கடததலம சர கலசயலய

லம சர, படபப

ல ன

மதனயமயகஜவ இரநத வநஜதன. எலலப பரடயசகள*லம லல

மரகககள வஙக வநஜதன. ப

.ஏ. வகபப

ல படதத ஜபத எ3கக

வழகயகய

ல மகப பபரய தககம ஜரநதத. என தகபப3ர தடபரனற

கலஞ பசனறர. அவர தலக கமஸத உததஜயகததலரநதவர. தமதபசறப சமபளததல பணம மRதத எனய3ப படகக யவதத வநதர. சற

ரயததஜலஜய தயயர இ?நத தரதரஷடசல ன. ஆகஜவ, தகபப3ர

தன எ3கக தயகவமரநத எனய3க கபபறற வநதர. அவரயடய

மரணம எனய3க கலஙகச பசயதவ

டடத. பரடயசகக ஒர மதம இரககம

ஜபத அவர இறநதபடயல, அநத வரடம ன பரடயசககப ஜபக

மடயவ

லயல. அடதத பசபடமபரல பரடயசககப ஜபஜ3ன. அத

வயரககம எலலப பரடயசகள*லம மதல வகபப

ஜலஜய ஜதற வநத ன,

.ஏ. பரடயசய

ல மனறம வகபப

ல தன ஜதறஜ3ன.

அதறகப ப

றக என3 பசயவபதனற கவயல உணடய

றற. சடட

கலசயலய

ல படககலபமனற மன3ல எணணமரநதத. இபஜபத அத

மடயத கரயமய

றற. பணததகக எஙஜக ஜபவத? ஏதவத உததஜயகம

ஜதடவயதத தவ

ர ஜவற வ?ய

லயல. பசனய3ப படடணததகக வநத

உததஜயகம ஜதடத பதடஙகஜ3ன. எவவளஜவ மயறசகள பசயதம

எ3கக ஜவயல கயடகக வ

லயல. மபபத ரபய சமபளநதன ன

ஜதடயத. அத கடக கயடககவ

லயல. எனய3வ

டக கயறநத

படபபளளவரகளகபகலலம கயடததத. எ3கக மடடம கயடககவ

லயல.

"அவரகள அதரஷடககரரகள, மகக அதரஷடமலயல" எனற எணணத

பதடஙகஜ3ன.

அபஜபத ன அறநத இனப3ர பசயத அதரஷடததன ஜமல எ3கக

அதக மப

கயக உணடககறற. எனனடன யV ஸகலல லவத பரம

மதல ஜகபலகரஷணன எனற யபயன படதத வநதன. மரகக

வஙகவதல அவனககம எ3ககநதன மககயம3 ஜபடட. ஆ3லம,

அஜகமக ன தன அவய3வ

ட அதக மரகக வஙகஜவன. என

தகபப3ரன மரணதத3ல ன பரடயசககப ஜபக மடயத வரஷததல

அவன ப

.ஏ. மதல வகபப

ல ஜதற3ன. அவனயடய

பகடடககரதத3தயதக கணட மய

லபபர வககXல ஒரவர, தம பபணயண

அவன கலயணம பசயத பகளள ஜவணடபமனற பநதய3ய

ன பபரல,

அவய3 ஐ.ச.எஸ. பரடயசககப படகக அனபப

ரககறர எனற

அறநஜதன. இயதப பறற அவனயடய சஜகதரகள சலர பரகசம

பசயதரகள. "ஐ.ச.எஸ. உததஜயகததககக அடயம ஒபபநதம எழதக

பகடததவ

டடன" எனற பசன3ரகள. ஆ3ல, இத பபறயமயல

எழநத ஜபசச எனபயத ன அறஜவன. இனற இபபட பரகசம

பசயகறவரகள, யளகக அவன ஆய

ரம ரபய சமபளததல ஸப

கபலகடரக வநததம, அவ3*டம ஜபயக யகயயக கடடக பகணட

றபரகள. அதவயர எ3கக ஜவயல கயடககவ

டடல னம அவ3*டம

ஜப3லம ஜபஜவன. ஒரஜவயள, அவன, "இபஜபத பரககமடயத"

எனற டவலச ஜசவக3*டம பசலல அனபப

டவன. எனய3பபரபபதறக அவன ம3மவநத சமமதததலம, உததஜயகம எனற

பசன3தம, "உததஜயகததகக ன எஙஜக அபப ஜபஜவன? மன

கலததஜல ஜபல இபஜபத கபலகடரகளகக அதகரம ஏத? பபள*க

ஸரவ

ஸ கமஷன அலலவ யம3ம பசயகறத? 'கமய3ல பரஜடஷன'

ஜவற இரககறத" எனபன.

இயத ய3கக ய3கக, வழகயகய

ன வ

சததரதயதப பறற எ3கக

ஜமலம ஜமலம வ

யபபணடய

றற. ஜகபலகரஷணன எனய3வ

ட எநத

தததலம பததசல அலல; ஆ3லம, அவன ஏன கபலகடரக ஜவணடம?

ன ஏன இபபட ஜவயலககத தணடட ஜவணடம? இதறக அதரஷடம

கரணமலலத ஜவற என3 இரகக மடயம? இனனம, உலகதயத ன

சறற மறறம பரதத, வழகயக வ

சததரஙகயளக கவ3*ககத

பதடஙகஜ3ன. பகஞசமம லயககலலதவரகள எலலம பபரய பபரய

பதவ

கள*ல உடகரநத பகணட அதகரம பசலதத3ரகள. பததசலகளம

கணசலகளம 9வஜ3பயததகஜக தணடடக பகணடரநதரகள.

எதரபரத வ

தததல சலர தடபரனற பணககரரகள ஆ3ரகள; அஜத

மதர எதரபரத வ

தஙகள*ல சலர தடபரனற ஏய?கள3ரகள.

ன உததஜயகம ஜதட அயலநத ஜபத, இமமதர வ

சததரஙகள

பலவறயற அறநஜதன. இவறயறபயலலம பரககப பரகக, "மமயடய

சமரததயதத3லம மயறசய

3லம மடடம ஒனறம டபபதலயல.

மனஷயனயடய கரயஙகயள டததம ஜவற சகதகள இரககனற3" எனற

உறத பலபபடட வநதத. இநத உலக வழகயகய

ல பவறறயயடநதவரகள

எலலரம தஙகள சமரததயதத3ஜலஜய பவறறயயடநத வ

டவ

லயல;

சநதரபபஙகள அவரகளகக உதவ

பசயதரககனற3. ஜதலவ

யயடநதவரகள

எலலரம, தஙகள மடடளத3தத3ஜலஜய ஜதலவ

யயடநத

டவ

லயல. சநதரபபஙகள உதவ

பசயயதபடய

3ஜலஜய

ஜதலவ

யயடநதரகள.

இவவற ஒர மனஷனககச சநதரபபஙகள உதவ

பசயவதம

பசயயததம, கரடடதத3மக டககம கரயம? அலலத, ஏதவத ஒர

யதய

னபட டககறத? அதவத அதரஷடம எனபபதலலம கரடட

அதரஷடநத3? அலலத கரண கரயககரமம உணட?

ஒரவனயடய வழகயகய

ல ஏறபடம ஏறறத தழவகள எலலம

அவவபஜபத தறபசயலகஜவ உணடகனற3வ? அலலத, ப

றககமஜபஜத,

இநத 9வனகக இநதநதக கலததல இன3*ன3 மதர டககபமனற

ஏறபடட வ

டகனறத?இததயகய சநதய3கள*ல என ம3ம அடககட ஈடபடத பதடஙகயத.

அதன பய3க, "ம3*த வழகயகய

ல, எலலம மன3ல யமததபடதன

டககறத" எனற ஒர மப

கயக என உளளததல பலமக ஜவரனறவ

டடத.

எலலம மன3ல யமததபடஜய டககனற3பவனறல, அபபட டககப

ஜபவயத மன3தகஜவ அறநத பகளவத சததயம? "இத சததயம"

எனபதக ஜதட சஸதரம பசலகனறத. அதல உணயம இரககஜம?

ஒர ம3*தனயடய ப

றநத ஜவயளயய யவததக பகணட அவனயடய

வரஙகலதயதபயலலம ரணய

பபத சததயமய

ரககஜம?

கரகசஞசரதயதக பகணட ம3*தனயடய வழயவ ரணய

கக மடயஜம?

இவவற ஜசயததல எனனயடய பதத ப

ரவரததததத.

உடஜ3 ஜசய பததகஙகயள வஙகப படககத பதடஙகஜ3ன.

ஆV! எபஜபரபபடட சஸதரம! எவவளவ நடபம3 ஆரயசசகள!

எததயகய கணககத தறயம! ஆக! மத பபரஜயரகளயடய அறவதன

எவவளவ ஆசசரயமன சகத வயநதத!

பகஞசம ஜதட சஸதரததல பய

றச ஏறபடடதம, எனனயடய

தகதயதஜய பரதத ஆரயநஜதன. சXககரததல எ3கக 'லல கலம'

றககபமனற அதல கணபபடடத. ஆ3ல, அநத 'லல கலம' எபபடப

றககபஜபகறத எனற மடடம பதரயவ

லயல. ஏப33*ல, ஜசய

ஆரயசசய

ல ஈடபடடதலரநத உததஜயகம ஜதடவயதக கட வ

டட

டஜடன. ஒர ள தடபரனற ஒர ஜயசய3 ஜதனறறற. அனயறய

த3ஜம, எழமபரல ஒர வ9டட மடயய வடயகககப ஜபச எடததக

பகணஜடன. மறள, அஙஜக "பல ஜசயர படடப

ரமன ப

.ஏ." எனற

ஜபரட பதஙகவ

டஜடன. பததரயககள*லம வ

ளமபரம பசயஜதன.

"பல ஜசயம; வ

ரதத யவததயம" எனபதக மத ஜதசததல ஒர

மதபம? வ?ஙக வரகறத. யவததயரகளகக வயதகய

ரநதல லலத;

ஏப33*ல, வயதக ஆக அவரகளயடய அநபவமம அதகமய

ரககம.

ஆய

ரம ஜபயரக பகனறவன அயர யவததயன அலலவ?

ஜசயததகக மடடம பலய வயத சலககயம எனற ஒர மப

கயக

இரநத வநதரககறத. இத எத3ல எனற எ3கக னறயத பதரய

டடலம அநத மப

கயகயய ன உபஜயகததக பகணஜடன.

இவவற, ஜசயததன மலமகஜவ எ3கக லல கலம ப

றநதத.

கடதஙகள வநத கவ

யத பதடஙக3. ஜரலம பலர வநதரகள.

அவரகளடன பணமம வரத பதடஙகயத.ஐநதற மதததககள எ3கக ஒர சசயம ஏறபடடத. அதவத, இநத

உலகததலளள மககயளபயலலம இரணட ப

ரவகப ப

ரததவ

டலபமனற

ஜதனறறற. ஒர ப

ரவ

3ர, ஜசயததல மப

கயக பகணடவரகள;

இனப3ர ப

ரவ

3ர ஜசயததல மப

கயகய

லலதவரகள. மப

கயக

பகணடவரகள, அநத மப

கயக கரணமக ஜசயம பரததரகள;

மப

கயகய

லலதவரகள, "அயதயம பரடசததப பரதத வ

டலஜம?" எனற

ஜசயம பரததரகள! ஆகஜவ, ஜசயம பரககதவரகள

யரமலயலபயனற ஏறபடடத.

அரசயலவதகள ஜதரதலல றபதறகக ஜசயம ஜகடடரகள.

ஜதரதலல பய

ககம, பய

ககத எனற மன3ல பதரநதவ

டடல,

எவவளவ லலத பரஙகள! எவவளவ பணம மRதயகம?

உததஜயகஸதரகள 'ப

ரஜமஷன' ஆகம எனற ஜசயம பரததரகள.

யபரகள வ

யபரததல லபம வரம எனற ஜகடடரகள. கதயரப

பநதயததககப ஜபகறவரகள கடத தஙகளயடய தகப பலன

சரயய

ரககறத, பணம கடடலம எனற பதரநத பகளள

ரமப

3ரகள. ஒர ப

ரபல கஙகரஸவத, தமகக இநத வரஷம

சயறககப ஜபக தகததல இடமரககறத எனற பரததக பகணடர.

இவர தமமயடய தக பலய3க பகணட, ஜதசXய இயககததன

ஜபகயகஜய ரணய

கக மயனறர! தமமயடய தக பல3*ல சயறவசம

ஜபடடரநதல, மகதம சததயககரVம ஆரமப

பபர, இலலவ

டடல

மடடர எனற அவர எணண

3ர. ஒர ப

ரபல வககXல தமமயடய தக

ரதய

னபட தமகக ஒர மய3வ

த3, இரணட ஜபர உணட எனற பதரநத

பகளள மகவம ஆவல கடட3ர.

இபபட, எததய3ஜய வ

ஜதம3 அநபவஙகள எ3கக ஏறபடட3.

அநத அநபவஙகள*ல எனனயடய வழகயகயயஜய மறறயயமதத,

எனய3 ஜசயத பத?யலயம வ

டமபட பசயத அநபவதயதததன

இபஜபத பசலலபஜபகஜறன.

2

ஒர ள மயல ஐநத மண

இரககம. எனனயடய அயறககள ஒர

சற யபயன வநதன. அவனககப பதத வயதரககலம. மகம

கறகறபவனற கயள வடநத பகணடரநதத. அவன வழகயகய

ல மக

ஜமல3 யலகக வரப ஜபகறன எனற ஜசயம பசலவதறக தகம

பரகக ஜவணடயதலயல; மகதயதப பரதஜத பசலலவ

டலம. "ஸர! ஜசயர 9ஙகள த3, ஸர?" எனற ஜகடடன. அவன

கரலல ஒர க3*வ இரநதத.

"ஆமம, அபப! உ3கக என3 ஜவணம?" எனஜறன.

"அமமவகக உடமப சரயய

லயல; உஙகயளக கடடக பகணட

வரசபசன3ள" எனறன.

அவனயடய மகததல ஜதனறய ஜசகக கறககம, கரலல பத3*தத

க3*வககம எ3ககக கரணம பதரநதத. ஆ3லம, அவன அமமவகக

உடமப சரய

லலததறகக ன ஜபய என3 ப

ரஜய3ம?

"ன யவததய3*லயலஜய, அபப!" எனஜறன.

"யவததயததககக இலயல, ஸர! ஏஜத தகம பரகக ஜவணமம;

அதறககததன. உஙகயள அவசயம வநதவ

டடப ஜபகச பசன3ள,

ஸர!" எனறன.

உடஜ3 ன அஙகவஸதரதயத எடததப ஜபடடக பகணட அநதப

யபயனடன களமப

ஜ3ன.

"வ9ட எஙஜக இரககறத, தமப

!" எனஜறன.

"கடடததன ஸர, இரககறத. ன அய?ததக பகணட ஜபகஜறன"

எனறன யபயன.

சயலய

ல டநத பகணஜட "வ9டடல அபப இலயலய, தமப

?"

எனற ஜகடஜடன.

"எஙக அபப பசததப ஜபயடடர, ஸர! ஆற வரஷம ஆசச"

எனறன.

சறறப பபறதத, "உ3கக அணண இரககறர?" எனற ஜகடஜடன.

"இரணட அணண இரகக, ஸர! ஒரததன தன, ஆகசப பயடய

ஜல

ஜசரநதரககன. உஙகளககத பதரயத, ஸர?" எனறன. அவனயடய

கரலல பயதஜதட பபரயமயம கலநதரநதத.எழமபரலரநத ஒர யபயன 'ஏர யபலடடகச ஜசரநதரககறன

எனற ன மன3ஜம ஜகளவ

பபடடரநஜதன. ப

றபட அவன சXயமகக

'ரயல ஏர ஜபரஸல' ஜசரவதறகப ஜபய

ரககறப3னறம பசன3ரகள.

அவனயடய தமப

தன இவன. அவன தயயரததன பரககப

ஜபகஜறபமனறதம எ3கக ஒரவ

தப பபரயம உணடய

றற.

3 டமடடம அதகமலலத ஒதககபபறம3 சயலய

ல அவரகள

வ9ட இரநதத. வசலல மதள சவர தணடயதம ஒர சன3ஞசற

ஜதடடம, அதறகப ப

ன3ல வ9ட. வ9டட வசலல சன3த தழவரம

இரநதத. ஙகள வ9டயட அயடநததம, யபயன, "இஜத ன ஜபய

அமமவ

டம பசலகஜறன, ஸர!" எனற கறவ

டட உளஜள ஜப3ன.

பவள*த தழவரததல கடநத றகலய

ல ன உடகரநஜதன. அடதத

மஷம உளள*ரநத யஜர வநத சததம ஜகடடத தரமப

ப பரதஜதன. ஓர

இளம பபண என மன3ல னறள. மக யடய

லரநத, அவள

யபயனயடய தஙயகபயனற ஊகததக பகணஜடன. ஆசசரயம யறநத

தன பபரய கணகயள அகல வ

ரதத அவள எனய3 ஜகக3ள.

எனனயடய பஞயச என3ஜம பசயதத. இபபட ஓர இளம பபணணடன

ஜரகக ஜர பரததப ஜபச எ3கக வ?ககம கயடயத. எ3ஜவ,

கலககததடன எழநத னஜறன.

"9ஙகள தன பல ஜசயர?" எனற அநதப பபண ஜகடடள.

உடஜ3, பகஞசம யதரயம வநத, "ஆமம" எனஜறன.

அவளயடய இதழகள*ல ஒர வ

ஷமச சரபப

ன ஜரயக கணபபடடத.

"பல ஜசயர எனறல, பசயசக க?நயதயய

ரபபbரகளககம எனற

ய3தஜதன!"

ன பகலபலனற சரததவ

டஜடன.

அவள சடபடனற தன வயயப பபததக பகணடதம என சரபப

னறத. அவள இரகசயம ஜபசம கரலல, "எஙக அமமவகக உடமப

சரயய

லயல. அவளகக ம3 வரததம உணடகமபடயக 9ஙகள ஒனறம

பசலலககடத. உஙகயள பரமபவம ஜகடடக பகளகஜறன" எனறள.

எனய3க கபப

டட கரணம ஒரவற எ3ககப பலபபடத

பதடஙகயத.மறபடயம அவள, "எஙகள அணண ஆகசப பயடய

ஜசரநதரககறன, பதரயஜம, இலயலஜய? அவன தகதயதப பரககச

பசலவள. ஒனறம ஆபதத இலயல எனற 9ஙகள பசலலவ

ட ஜவணம

பதரகறத?" எனற மனறடம கரலல பசலல, எனய3 ஏறடடப

பரததள. அவளயடய கணகள*ல 9ர தள*ததரபபயதக கணஜடன. அநதக

கணண9ரத தள*கள என பஞயசப ப

ளநத3.

யபயன உளஜளய

ரநத ஓட வநத, "அமம வரச பசலகறள, ஸர!"

எனறன.

உளஜள ஜபஜ3ன. இதறகள மண

ஆற ஆகவ

டடபடயல பவள*சசம

பவகவக மஙகய

ரநதத. அத பய?ய ள மயறய

ல கடட வ9ட. மறறம,

தழவரம, கடம இபபடய

ரநதத. கடததல, ஒர டக கடடல

ஜபடடரநதத. அதல ஒர அமமள, படததரநதவர, எனய3க கணடதம

எழநத உடகரநதர. அவரகக வயத சமர ஐமபத இரககம. அவயரப

பரதததம எ3கக ஒரவ

த பயபகத உணடய

றற. (அடககட "ஒரவ

த"

எனற பசலகஜற3*லயலய? இநத உணரசசகபளலலம எ3கக மறறம

பதயயவய3படயல அபபடச பசலல ஜவணடய

ரககறத.)

ன அரகல பசனறதம, "9ஙகள ஏன அமம எழநதரககற9ரகள?

படததக பகளளஙகள" எனஜறன.

"பதகமலயல; 9ஙகள உடகரஙகள" எனற அநத அமமள கற3ர.

கXஜ? வ

ரததரநத பய

ல ன உடகரநததம, அநத அமமள, "ஒர

தகம பரபபதறகக உஙகயளக கபப

டடனபப

ஜ3ன. எ3கக உடமப

சரயய

லயல. இலலவ

டடல ஜ3 வநதரபஜபன" எனறர.

"அதறபகன3, மம! எ3கக வரவதறக ஒர ஆடஜசபயணயம

இலயல" எனஜறன.

அநத அமமள தன தயலமடடலரநத ஒர சற யகபபபடடயயத

தறநத, அதறகளள*ரநத ஒர தகதயத எடததர.

"பல! உளஜள ஜபய Vரஜகன லநதர ஏறற வஙகக பகணட வ!"

எனறர.

அநத வ9டடகக மனசர வ

ளககப ஜபடவ

லயல எனபயத

அபஜபததன கவ3*தஜதன. "வ9டடககர3*டம ஙகள எவவளஜவ சணயடப

டககஜறம,

இன3மம யலட ஜபட மடஜடப3னகறன" எனறர அநத அமமள.

"அத3பலன3, மம! Vரஜகன பவள*சசஜம ஜபதம" எனஜறன.

லநதர வநததம, தகதயத வஙகப பரதஜதன. வசலல எ3ககக

பகடககபபடட எசசரகயக னறய ஞபகததலரநதத. தகம

எபபடய

ரநதலம அயதப பறற ஒனறம பகடதலயச

பசலவதலயலபயனற த9ரம3*ததக பகணஜடன. ஆ3ல, என3

ஆசசரயம! அநத தகததல பகடதலக ஒனறஜமய

லயல! எவவளஜவ

கவ3மக ஆரயநத கணககப ஜபடடப பரதஜதன. அத ஒர சதரண

தகம. னயமஜய, பகடதஜல, ப

ரமதமக ஒனறமலயல. மககயமக,

இநத வரஷததல வ

ஜசஷ சமபவம எதவம தக ரதபபட

ஜரவதறகலயல.

எ3கக இன3த பசலவபதனற பதரயவ

லயல. உளளத உளளபட

"ஒனறஜமய

லயல" எனறல, அநத மமகக மப

கயக உணடகத. எ3கக

ஒனறம பதரயத எனற த9ரம3*ததப ஜபகச பசலல வ

டலமலலவ?

அவர எனய3ப பறற அமமதர அப

பப

ரயங பகளவயத ன

ரமபவ

லயல. ஆகஜவ, பகஞசம ஜயசய3 பசயத 'பரமப உயரநத

தகம அமம! இநத மதர தகம சதரணமயப பரகக மடயத. இநத

வரஷததஜல ஒர கணடம இரககறத. ஆ3ல ஆபதத ஒனறம வரத,

சசயம. சபகரVஙகள*ன சகத பலமய இரககறத" எனஜறன.

எனனயடய ஜபசசன பதய

ஜலஜய அநத அமமள*ன மகததல

பன3யக ஏறபடடயதப பரதஜதன. ன ஜபச மடதததம அத சரபபக

மறறற. பலவ93தத3ல, சரபப இரமலல மடநதத.

எ3கக ஒனறஜம பரயவ

லயல. ஏஜத தபபப பணண

டஜட ம

எனற மடடம உணரநஜதன.

"இபபடததன 9ஙகள எலலரயடய தகமம பரததச பசலகறத?"

எனற அநத மம ஜகடடஜபத, ன பதல பசலலத பதரயமல சரதத

மழபபப பரதஜதன.

அவர வ

டவ

லயல "வசலல வநத பதம உஙகள*டம என3

பசன3ள? ஒனறம ஆபததலயலபயனற பசலலச பசன3ள? அவள

அஙக அவசரமய ஓட வநதஜபஜத எ3ககத பதரயம" எனறர.ன பமf3மய

ரநஜதன.

"பதம! இஙஜக வ!" எனற மம கபப

டடள. பதம, பவணபணய

தரடய கரஷணன மகதயதப ஜபல மகதயத யவததக பகணட

வநதள. "ஏன அமம" எனற பரவகக ஜகடடள.

"உ3கக எததய3 வயத இபஜபத?"

"பரஷரகள*ரககம ஜபத ஸதரகள வயயதச பசலலலம அமம?"

எனறள பதம கறமபச சரபபடன.

"பதகமலயல, பசலல!"

"பதஜ3ழ வயத."

"எ3கபகததய3 வயத?"

"ஐமபததரணட வயத."

"உனய3 வ

ட எ3கக மபபதயதநத வயத அதகமய

றஜற! எனய3க

கடடலம சமதத 9பயனற ய3ததக பகணட கரயம பசயயலம?"

எனறர.

பதம எனய3க ஜகபமயப பரததள.

"அவர ஜபரல கறறமலயல, பதம! சமரததயமயததன பபய

பசலலப பரததர. ஆ3ல தகஜம ஜவஜறயய

ரநதல, அவர என3

பசயவர? உன அணண தகதயதப பரகக இவயரக கபப

டவ

லயல,

பதம! அயதப பரதத இபஜபத என3 ஆகப ஜபகறத? உன

கலயணததககக வநதரககம வரன தகம இத" எனறர.

எ3ககத தகக வரப ஜபடடத. பதமயவப பரதஜதன. அவள

தயலயயக க3*நத பகணடரநதள.

மம மறபடயம, "9 ஜப, பதம!" எனறர.

பதம மடப படகள*ன ஜமல கதததக பகணட ஏற3ள. அவள

ஜபவயதஜய ன பரததக பகணடரநஜதன. மடத தரபபததல சறறனற தரமப

ப பரததள. கணகயள ஒர தடயவ சமடட, தயலயய ல

தடயவ இபபடயம அபபடயம அயசததள. ப

றக ஓடப ஜப3ள. அநத

தயலயயசததலகக என3 அரததம? "தகப பபரததம சரயய

லயல"

பயனற பசலலச பசலகறள?

றக ன பதமவ

ன அமமயவப பரதத, "ன ஏமநததன

ஜபஜ3ன. உஙகயளயம ஏமறறப பரதஜதன. தயவ பசயத மன3*கக

ஜவணடம" எனஜறன.

"இபஜபத சரயயப பரததச பசலலஙகள" எனறர பதமவ

தயர.

இதல ஒனறம எ3ககக கஷடம ஏறபடவ

லயல. மன3ஜம ன

பசன3தஜபல, அநத தகம பரமப சதரண தகம வ

ஜசஷம

ஒனறஜம கயடயத. பதமயவ ன பரதத அயர மண

கக ஜமல

ஆகவ

லயலபய3லம, "அவளககத தகநத வர3*லயல" எனற ம3தறகள

எணண

க பகணஜடன. அபபடப படடவரதத3மய அவள தயரடம

பசலலவ

லயல. கறபபகத பதரயபபடததஜ3ன. ஜமலம, "இநத

தகததறக இநத வரஷம கலயணம ஆகபமனற ஜதனறவ

லயலஜய"

எனறம பசலல யவதஜதன.

இநத ஆரயசசய

ன ஜபத, பதமவ

ன தயரகக ஜசயம, தகம

பரததல மதலயயவகயளப பறற லல பரசசயமணபடனற பதரநதத.

இனனம, அவர உயரநத படபபம, உலக ஞ3மம உளளவபரனறம பதரநத

பகணஜடன.

"என தயலய

ல இநதப பபரய பபறபயபச சமததவ

டட அவர ஜபய

டடர. இவளயடய தயமயனகள தயலகக ஒர ஜபககய

ரககறரகள.

எ3கஜக ளகக ள உடமப னறய

லயல. இநதப பபணணகக

எபபடயவத ஒர கலயணதயதப பணண

யவததவ

டடல, என ம3ம

மமதயயடயம. தகநத வரன கயடககமடஜடப3னகறத. ஒனற

சரயய

ரநதல, இனப3னற சரயய

லயல" எனற அநத அமமள

பசலலப பபரமசச வ

டடர.

"உஙகளயடய பபணணகக தகநத வர3யக கயடபபத கஷடநதன"

எனற ன பசனஜ3ன. பசன3வடஜ3, ஏதவத ப

சகயச பசலல

டஜட ஜம எனற சநஜதகம வநதவ

டடத.

"இனனம ஏதவத பரகக ஜவணம, ன ஜபகலம, மம!" எனறஜகடஜடன.

"இனயறகக ?யகயகவ

டடத. இனப3ர ள வரகற9ரகள? என

ளயளகள*ன தகதயதயம கடடகஜறன" எனறர.

"கடடயம வரகஜறன" எனற பசலலவ

டட, ன எழநத பசனஜறன.

ன வசல பககம ஜபய, மதல சவயரத தணடயதம, ப

ன3ல,

"ஸர, ஸர" எனற சததம ஜகடடத. பலன னற பகணடரநதன.

"பகஞசம இரககச பசலகற, ஸர!" எனறன. தரமப

ப ஜபஜ3ன.

அதறகள பதம வநத தன யகய

லரநத ஏஜத ஒனயறப பல3*டம

பகடதத, என3*டம பகடககச பசன3ள. அத ஒர ஐநத ரபய ஜடட.

ன அயத வஙக மறபடயம பலனயடய சடயடப யபய

ல ஜபடடவ

டட,

"இனப3ர யளகக வரபஜபகஜறன. அபஜபத வஙகக பகளகஜறன"

எனற பசலலவ

டடப ஜபஜ3ன. மறபடயம மதல வசயலத தணடம

ஜபத தரமப

ப பரதஜதன. பதம எனய3ஜய பரததக பகணடரநதள.

அபபறம ன தரமப

ப பரககமஜல பசனஜறன. ஆ3ல, பதமவ

கணகளம, மகமம என ம3தயத வ

டடகலவ

லயல. இத எ3கக ஒர

பதய அநபவமய

ரநதத. ஒர பபணண

ன கணகளகக அவவளவ சகத

உணபடனற அதறக மன ன ய3ததஜதய

லயல.

3

மறள அநதக கடமபதயதப பறற அககம பககததல வ

சரதஜதன.

பதமவ

ன தகபப3ர பபரய உததஜயகததல இரநதபரனறம, ஐநத

வரஷததகக மன3ல இறநத ஜப3பரனறம அறநஜதன. அதறகப ப

றக

பகXரத அமமள எழமபரல இநத வ9டயட வடயககக எடததக பகணட

பசடடகக கடதத3ம பணண

, க?நயதகயளயம படகக யவதத வநதள.

யபயனகள இரணட ஜபரம ப

.ஏ.பரடயச ஜதற3ரகள. ஒரவன ஆகச

ம3ம ஓடடக கறறக பகணட சல மதஙகளகக மனபதன 800

ரபய சமபளததல 'யபலட' ஜவயலய

ல அமரநதன. அபஜபத ஊபரலலம

அவனயடய சமரததயதயதயம அதரஷடதயதயம பகழநத பகணடரகள.

றக யததம வநதத. ஜக. ரமஸவம ப

ரடடஷ ஆகசப பயடககத

ஜதரநபதடககபபடடதயம, சXககரம சXயமககப ஜபகறதயம பததரயககள*ல

பகஞச யளகக மன ப

ரசரமகய

ரநதத. அவனயடய சஜகதரன

கரஷணசம ஏஜத ஒர அபமரகக வ

யபரக கமபப3*ய

ல 'டரவலங

ஏபணட' எனற பதரநதத.இநதயரகளககள ஆகசப பயடய

ல ஜசரநதவரகள அபஜபத பவக

சலஜரயதலல, ஜமறபசன3 வ

வரஙகள எலலம அஜகம ஜபரககத

பதரநதரநத3.

இபபடயகப ப

ரசதத பபறறரநத கடமபததஜலதன எ3கக அறமகம

ஏறபடடத. இரணட ள க?தத ஒர ள சயஙகலம மறபடயம அவரகள

வ9டடககப ஜபஜ3ன. வசறபடய

ல வ? பரதத னறவள ஜபல பதம

னறள. "எஙகள அமமவகக என3ஜம உஙகயள பரமபப ப

டததப

ஜபய

ரககறத. மநத ளம ஜறறம 9ஙகள ஏன வரவ

லயலபயனற

ஜகடடக பகணடரநதள. இனற மறபடயம பலய3 அனபபலம எனற

ஜயசததக பகணடரநதள" எனறள.

உளஜள பசனஜறன. பகXரத மம மன ஜபலஜவ டக கடடலல

படததக பகணடரநதர. எனய3க கணடதம எழநத உடகர மயனறர.

"ஏன, மம 9ஙகள எழநதரககற9ரகள? படததக பகளளஙகள. உஙகளகக

இனனம உடமப சரயகவ

லயலய? யரவத டகடர வநத பரககறர?"

எனற ஜகடஜடன.

"என வ

யத மஜ3 வ

யததன. அயத எநத டகடரலம த9ரகக

மடயத. இநதப பபணணகக ஒர கலயணதயதப பணண

டஜட33ல,

ம3த பகஞசம மமதயயடயம" எனறர.

அபஜபத பதம, "ஜப, அமம! உ3கக எபஜபதம இததன ஜவயல.

இநதப ஜபசச எ3ககப ப

டககஜவய

லயல" எனறள.

"உனய3 யர இஙஜக கபப

டடரகள? 9 ஜப மடகக" எனறர பகXரத

மம.

"பல, வட ம மடககப ஜபகலம. அமம ஏதவத உளறணட

கடககடடம" எனற பதம பசலலவ

டட, பல3*ன யகயயப ப

டதத

இழததக பகணட மடககப ஜப3ள.

மமயயப பரதத, "அனயறகக உஙகள ப

ளயளகள*ன தகதயதக

கடடவதயச பசன39ரகள அலலவ?" எனஜறன.

அவர யகபபபடடயய தறநத ஒர தகதயத எடததக பகடததர.

அயதக கவ3மக ஆரயத பதடஙகஜ3ன. ஆரமபததஜலஜய என பஞச

தணகபகனறத. அத ஒர வ

ஜசஷ தகநதன. இரபத வயதலபள*சபசனற ஒர ப

ரகசம உணடய

றற. இரபததரணடவத வயதல அத

தடபரனற மஙக அடஜயட மயறநதத.

பகXரத மமய

ன மகதயத மரநத பரககஜவ எ3ககப

பயமய

ரநதத. ஒரவற சமள*ததக பகணட அவயரப பரதத, "ஆகசப

பயடய

ல ஜசரநதரககறஜ3, அநதப யபய3*ன தகநதஜ3 இத?"

எனஜறன.

"ஆமம."

ன மகநத தயககததடன, "கணடம பலமயத த3*ரககறத.

ஆ3லம பயமலயல. ஆயளகரகன லல இடததல இரககற3லலவ?"

எனஜறன.

"அத எபபட?" எனற ஜகடடர.

ன ஏஜதஜத பசலலப பரதஜதன. அதறபகலலம அவர

ஆடஜசபயண பசலல வநதர. கயடசய

ல, ன, "இதபலலலம என3

அமம இரககறத? யர அவவளவ சரயக தகம கண

தத

யவததரககறரகள? சஸதரதயதத தன ம என3 பரவம கணட

டஜட ஜம? ஜதடம பபரய சமததரம. ஒர வ

டயய ஒனபத

அமசமகப ப

ரததல, ஒவபவர அமசததல ப

றநததறகம த3*த த3*ப

பலன உணட எனற சஸதரம பசலகறத. அபபடபயலலம ப

றநத

ஜவயளயய ரணய

தத யர தகம கண

ககறரகள?" எனஜறன.

றக அவர கவ3தயத ஜவற வ

ஷயததல தரபபலபமனற "ஆமம,

உஙகளகக இனப3ர ப

ளயள இரககறர அலலவ? அவரயடய தகம

இரககறத?" எனற ஜகடஜடன.

"அவனககம இஜத தகநதன" எனறர.

ஒர மஷம எ3ககத தயகபபய

ரநதத. அபபறம, ஒர எணணம

ஜதனறஜவ, "என3 பசலகற9ரகள? இரணட ஜபரம..." எனற தயஙகஜ3ன.

"ஆமம, ரமவம கரஷணனம இரடயடப ப

ளயளகள. இரணட

மஷம மன ப

ன3கப ப

றநதரகள" எனறள பகXரத மம.

எ3ககச பசலல மடயத ஆசசரயம உணடய

றற. ஏஜத ஒர

ஆறதலம ஏறபடடத. அநத வ

ஷயதயத ய3ததப பரககப பரகக, பய?யம3சஜசரவ மற, உறசகம வளரநதத.

"பரதத9ரகள அமம! இதலரநஜத பதரயவ

லயலய மமயடய

ஜசய ஆரயசசபயலலம எவவளவ அயர கயறய3பதனற? இரணட

ஜபரககம ஒஜர தகம. ஆ3லம இரணட ஜபரயடய ஜபககம மழதம

ததயசமய

ரககறதலலவ? ஒரவன யதத களததககப ஜபக,

இனப3ரவன இஙஜக பசfகயமய

ரபபஜ3ன? இவன எபஜபத இஙஜக

பசfககயமய

ரககறஜ3, அவனம பசfகயமகத தரமப

வநத

ஜசரவன. தகதயதக பகணட வ9ணக ம3தயதக கஷடபபடததக

பகளளத9ரகள. பகவன அபபடபயலலம உஙகயளச ஜசதகக மடடர"

எனஜறன.

எனனயடய அனதபம ன எதரபரதததறக ஜர எதரவ

தம3

பலய3 அள*ததத. அவரயடய கணகள*ல கணண9ர ததமப

றற. லல

ஜவயளயக, இசசமயததல மடய

லரநத பலன, "அமம! அணண

வரகறன" எனற கவ

க பகணட கXஜ? ஓட வநதன. மம சடபடனற

கணண9யரத தயடததக பகணடர. பலன வசறபறம ஓடச சறற

ஜரததகபகலலம அணணவ

ன யகயயப ப

டததத பதஙகக பகணட

வநதன.

"கரஷண! வ!" எனறர மம.

கரஷணசம ஸkடட தரதத, பதபப

யண

நத பகணடரநதன.

பதபப

யய எடததச சவரலரநத ஸடணடல மடடவ

டட, ஊஞசல

பலயகய

ல உடகரநதன.

"ஏ3மம, உடமப இனனம சரயகவ

லயலய? டகடயர அய?ததக

கடடலபமனறல, ஜகடகறதலயல. த3கககவம பதரயத. பசன3லம

ஜகடபதலயலபயனறல, அபபடபபடடவரகளடன என3 பசயகறத" எனற

ஒர ப

ரசஙகம பசயதவ

டட, சடபடனற எனய3ப பரதத, "இநதப ஜபரவ?

யர? யரவத பத ஜசயஜர?" எனற ஜகடடன.

அதறக மம "ஆமம, கரஷண! இவர ஜசயர தன. பல ஜசயர

படடப

ரமன ப

.ஏ. எனற பததரயகய

ல வ

ளமபரம வநதத. ம கட ஒர

ள ஜபசக பகணடரநஜதமலலவ?" எனறர.

கரஷணசம எனய3 அரவரபபடன பரததன. "ஏன சர!

உஙகளகக ஜவற ஜவயல ஒனறம கயடககவ

லயலஜய? ஜசயததல

பகநத9ரகள?" எனறன.எ3ககக ஜகபமய வநதத. ஆ3லம, மமய

ன லல கணதயத

ய3ததக ஜகபதயத அடககக பகணஜடன. ஜவடகயகயகப பதல பசலல

எணண

, "ஜபஷ! எனய3 வ

டப பபரய ஜசயரய

ரககற9ஜர 9ர? ஜவற

ஜவயல ஒனறம கயடககதபடயலதன உணயமய

ல ன ஜசயத

பத?ல ஆரமப

தஜதன. இபஜபத ஜவயல யறய இரககறத" எனஜறன.

கரஷணசம சரததக பகணட, "ம பசலகற ஜசயயர ன

இபஜபததன மதல தடயவயகப பரககஜறன" எனறன.

றக, "ஜபடடம! இநத யததம எபபட மடயம. பசலலம பரககலம.

உமத ஜசயததல அத வரகறத?" எனற ஜகடடன.

"இஙகலRஷகரன தன ய

பபன" எனஜறன ன.

"எபபடச பசலகற9ர? இஙகலநதன தகம உமமடம இரககறஜத?"

"எ3கக மனஷயரகளயடய தகநதன பரககத பதரயம.

ஜதசஙகள*ன தகம பரககம வ

தயத இனனம கறறக பகளளவ

லயல.

பததரயககள*ல வரம பசயதகயளப பரததததன பசலகஜறன."

"பரமப அ?கதன. பததரயககள*ல வரம பசயதகள எலலம

ஜவதவகக எனற ய3ததக பகணடரககற9ர ஜபலரககறத" எனற

பசலல வ

டட, மமயயப பரதத, "ரம சXயமககப ஜபயவ

டடஜ3,

பதரயஜம இலயலஜய, அமம!" எனற ஜகடடன.

"பதரயம. தநத வநதத. பததரயகய

லம பரதஜதன" எனறர மம.

"உளததப ஜப3 இநத ப

ரடடஷ சமரஜயதயத இவன ஜபயததன

கபபறறப ஜபகறன!" எனறன கரஷணசம. இதறகள, பதமவம

மடய

லரநத கXஜ? வநத ஜசரநதள. அவள ரமவ

ன கடச ஜபசத

பதடஙக3ள. இஙகலRஷகரரகள தன லலவரகள எனறம அவரகள தன

ககஜவணடபமனறம பசன3ள. இத3ல கரஷணசமய

ன ஜகபம

அதகமய

றற. ப

ரடடஷ ஏகதபததயததன ஜமலம அதறக ஜசயவ பசயயப

ஜபய

ரககம ரமவ

ன ஜமலம த3ககளள ஜகபதயதபயலலம பகடடத

த9ரததன. இயடய

ல, "9ர என3 கதர கடடய

ரககற9ஜர, கஙகரஸ

வதஜய?" எனற ஜகடடன. ன "இலயல" பயனற மறதததம,

கஙகரஸகரரகளகபகலலம "ஜடஸ" பகடகக ஆரமப

ததன. சததக

ஜகய?கள, பயஙகள*கள, உததஜயகததகக ஆயசபபடட ன பலலனகலல வ

ழகறவரகள எனபறலலம தடட3ன. இநதய ஜதசததகக

ஜமகம இநதக யகயலகத கஙகரஸ தயலவரகளல வரப

ஜபகறதலயலபயனறம, அதறக ஜவயல பசயகறவரகள ஜவஜற

இரககறரகபளனறம, அவரகள தகக சமயததல பவள*க களமப

ப பரடசயய

யல டடவரகபளனறம, 'மரகஸb ய'தத3ல தன உலகததகஜக

ஜமச3ம வரபஜபகறத எனறம சரமரயகப பப?நதன.

அனறரவ எ3கக னறயத தககம ப

டககவ

லயல. அநத அதசயம3

கடமபதயதச ஜசரநத ஒவபவரவயரயம பறற மற மற எணணமடடக

பகணடரநஜதன. ஆ3ல, அவரகளககளபளலலம பதமவ

ன கதகலமம

கறமபம யறநத மகநதன அதகமக என ம3க கண மன வநத

பகணடரநதத. அநத அ?கய மகததல கணண9ர பவளளமயப பபரகம

கலம அவவளவ சXககரததல வரபஜபகறபதனற ன

எதரபரககஜவய

லயல.

4

இனப3ர ள சயஙகலம பலன வநத எனய3 அமம அய?தத

வரச பசன3தகக கற3ன. உடஜ3 ன களமப

ஜ3ன. அபஜபத

னறய அஸதமததவ

டடத. வ3ததல பரண சநதரய3க கணட கடயலப

ஜபல என உளளமம பகநதள*ததத. பதமயவப பரககப ஜபகஜறபமனற

எணணநதன அதறக கரணபமனற பசலல ஜவணடயதலயலயலலவ?

அனற மம கடடலல படததரககவ

லயல. கXஜ? தயரய

உடகரநதரநதர.

"உடமப பகஞசம ஜதவயல ஜபலரககறஜத!" எனஜறன.

"பகஞசம சமரய

ரககறத" எனறர மம.

"இநத வ9டடல இனனம ஏதவத மறதல இரககறத, பரஙகள"

எனறள பதம.

சறறமறறம பரதஜதன. பததக மனசர வ

ளகக ஜபடடரநதத

சடபடனற பதரநதத.

"ஓஜக! வ

ளககப ஜபடடரககறஜத!" எனஜறன.பதமவம பலனம, கசசல ஜபடடக பகணட, வ

ளகககயள ஏறறயம

அயணததம வ

யளயடத பதடஙக3ரகள.

"9ஙகள என3 பசயசக க?நயதகள? சமம இரஙகள" எனறர,

அவரகளயடய தயர. ப

றக எனய3ப பரதத, "உஙகயள ஒர

கரயததககக அய?தத வரச பசனஜ3ன. ஒர ஜரடஜய ஜவணடம.

பரதத லல பஸடடக வஙகத தர ஜவணடம. லணடன பசயதகள

னறயக ஜகடகம பஸடடய இரகக ஜவணடம" எனறர.

மம அடககட வ9டடகக மனசர வ

ளககப ஜபடவ

லயலஜய எனற

கயறபபடடதன கரணம அபஜபததன எ3ககத பதரநதத. ஜரடஜய யவகக

ஜவணடபமனற அவரகக ஆயச. அநத ஆயசய

ன கரணமம எ3ககப

பலபபடமல இலயல. ப

ளயள சXயமககப ஜபய

ரககறபடயல,

அவவ

டததச பசயதகயள உடனககடன பதரநத பகளள ஜவணடபமனற

அவர வ

ரமப

3ர.

"அதறபகன3? ஜபஷகப பரதத லல பஸடடய வஙகக பகணட

வரகஜறன. ன கட அடககட வநத ஜகடகலமலலவ?" எனஜறன.

"கடஜவ கடத" எனறள, தரததலரநத பதம. "9ஙகஜள

எலலவறயறயம ஜகடடவ

டடல, ப

றக ஙகள என3தயதக ஜகடகறத?"

எனற வ

ஷமமகச பசன3ள.

"அவள கடககறள. 9ஙகள கடடயம வர ஜவணடம. த3ந த3ம

வநத, யததச பசயதகயளக ஜகடட எ3ககத தம?ல பசலல ஜவணடம"

எனறர மம.

றக எலலரம மடககப ஜபய, பவணண

லவ

ல உடகரநத ஜபசக

பகணடரநஜதம. பகXரத மம தமமயடய ப

ளயளகயளப பறறஜய

ஜபச3ர. ஜபசச ஜவற எநதப பககம ஜப3லம, மறபடயம தமத

ளயளகள*டஜம அவர பகணட வநத வ

டடர. க?நயத வயதல அவரகள

எவவளவ சமததய

ரநதரகள எனற பசன3ர. இரடயடப ப

ளயள

பபறறத பறற ஊரர தமயமப பரகசம பசயதயதயம, தம

பவடகபபடடயதயம, ஆ3ல க?நயதகயளச ஜசரநதறஜபல

பரககமஜபபதலலம தம ம3ததறகள உணட3 சநஜதஷதயதயம

பசன3ர. சன3 வகபபகள*ல அவரகள ஒஜர பளள*க கடததல ஒஜர

வகபப

ல படதத வநதரகளம. பகஞசம வயத3 ப

றக அவரகளகக

பவடகம உணடக பவவஜவற பளள*க கடஙகளககப ஜபய வ

டடரகளம.

படபப

ல பகடடககரரகளய

ரநதத ஜபலஜவ, எலலக கரயஙகள*லமபகடடககரரகளம. வயயப ஜபல யகயம.

"ஆ3ல ப

டவதம மடடம பரமப அதகம. அவரவரகள ப

டததயதஜய

சதபபரகள. யர என3 பசன3லம ஜகடக மடடரகள. அனற

மதரதன இனறம என வய

றபறரசசயலக பகடடக பகளகறரகள"

எனற அநத அமமள பசலலப பபரமசச வ

டட ஜபத, எ3கக அநதப

ளயளகள மRத பவக ஜகபம வநதத.

"எததயகய மரககரகள! இபபடபபடட தயயர சநஜதஷமய

யவததரகக அவரகள பகடதத யவககவ

லயலஜய! பபறற ம3ம ப

தத,

ளயள ம3ம கலல' எனனம ப?பம? எவவளவ சரயய

ரககறத!" எனற

எணண

ஜ3ன.

மறஜள லல ஜரடஜய பஸடட ஒனற வஙக அவரகள வ9டடல

பகணட ஜபயச ஜசரதஜதன. ஜரடஜயக கமபப3*ய

லரநத ஆடகள வநத,

'ஏரயல' மதலயயவ அயமதத வ

டடப ஜப3ரகள.

"ரம மடடம இரநதல, இபதலலம அவஜ3 பசயத வ

டவன.

ஆயளஜய கபப

ட மடடன" எனறர மம. அபபடச பசலலம ஜபஜத

அவரயடய பதணயடயய அயடததக பகணடத. தய

ன அனப எனபத

எவவளவ மகதத3த எனபத எ3கக ஜமலம ஜமலம னறயத பதரநதத.

தய

ன அனயப அறயத எனனயடய வழகயக எவவளவ சனயம3த

எனறம உணரநஜதன.

ஜரடஜய யவததத மதல, ன த3நஜதறம மயல ஜரததல

அவரகள வ9டடககப ஜபகத பதடஙகஜ3ன. பத ள அஙஜகஜய சபப

டட

டஜவன. இரததர 9.30கக லணடன ஜரடஜயச பசயதகள ஜகடட

மமககச பசலலவ

டடப ப

றகதன தரமபஜவன.

இபபட மனற, ல மதஙகள பசனற3. ள ஜபவஜத

பதரயவ

லயல. என வழகயகய

ல இவவளவ சநஜதஷமக இதறக மன

ன இரநதத கயடயத. உலகஜம ஜமக3ம பபறற வ

ளஙகயத. சநதரன

பதய ஒள*யடன ப

ரகசததன. பதனறல பதய இ3*யமயடன வ9சறற. அநத

வ3ம மனப3பஜபதமலலத அ?க பபறற வ

ளஙகறற. டசததரஙகள

ஒவபவனறம எனய3க கண சமடடக கபப

டடத தஙகள கதல

கயதகயள என3*டம அநதரஙகமகக கற3. பஷபஙகள*ன ஸkகநதம

எனய3ப பரவசபபடததறற. படசகள*ன க3ம அமதகXதமக என பசவ

பயநதத. மனஷரகள யயரப பரததலம, லலவரகளகவம சஜகததகக

உரயவரகளகவம ஜதனற3ரகள.ஆ3லம, இததயகய ஆ3நதம யலததரகக ஜவணடம எனற பயம

மடடம எ3கக அடககட ஜதனறம. ஏஜத ஒர பபரய வ

பதத

வரபஜபகறபதனற தகலடன கடய உணரசச உளளததன அடவரததல

இரநத பகணஜடய

ரநதத.

ஜரடஜயவ

ல த3ம லணடன பசயதகள பதடஙகமஜபத, மமய

மகததல ஆவல ததமப

க பகணடரககம. பசயதகள மடநததம அநத

மகததல ஏமறறம கணபபடம. மம என3 எதரபரததர! ஜரடஜயவ

ளயளயயப பறறயச பசயத வரபமனற? இத என3 யபததயககர

ஆயச! இபபட எணண

ய ன சXககரததஜலஜய என அப

பப

ரயதயத மறறக

பகளள ஜவணடயதய

றற. ஒர ள லணடன ப

.ப

.ஸ. பசயத அறவ

பப

கயடசய

ல, "யளய த3ம ஒர வ

ஜசஷ சமபவம. வ?ககம ஜபல

பசயதகள மடநததம, ரயல ஆகசப பயடயயச ஜசரநத இநதய வ

ம3*

ஒரவர தமத அநபவஙகயளச பசலவர" எனற அறவ

ககபபடடத. இத

எ3கஜக ஒரவ

தப பரபரபயப அள*ததத. மமககக ஜகடகவ ஜவணடம?

இரவ

ல, அவர தஙகஜவய

லயலபயனறம, பதமயவ அடககட எழபப

,

"ஒரஜவயள ரம ஜபசவஜ3?" எனற ஜகடடக பகணடரநததகவம

மறள அறநஜதன.

அனற மயல மம ஒவபவர மஷமம ஒவபவர யகமகக

க?ககறர எனற னக பதரநதத. கயடசயக, 9.30 அடததத. லணடன

பசயதயம ஆரமபமய

றற. பதத மஷம பசயதகள படதத3தம,

"இபஜபத இநதய ஆகச வ

ம3* ஜபசவர" எனற அறவ

ககபபடடத.

உடஜ3, பதணயடயயக கய3ததக பகணட, ஓர இநதய இயளஞ3*ன

கரல ஜபசத பதடஙகயத. ஆக! அபஜபத மமய

ன மகதயதப

பரககணஜம! 'கனறன கரயலக ஜகடடக க3*நத வரம பசபஜபல' எனற

படடன அரததம அதறக மன3ல எ3கக வ

ளஙகயஜதய

லயல.

அபஜபததன வ

ளஙகறற.

ஜபசச மடயம வயரய

ல மம கண பகடடமல ஜரடஜயயவஜய

பரததக பகணடரநதர. அநத உய

ரறற கரவ

ல, ப

ளயளய

மகதயதஜய அவர பரததத ஜபலரநதத. ஜபசச மடநததம, கணகள*ல

ததமப

ய கணண9யரத தயடததக பகணட, த?த?தத கரலல, "க?நயத

என3 பசன3ன?" எனற ஜகடடர. ன பசனஜ3ன. மதலல லணடன

கர மRத பரமன வ

ம3ஙகள வநத கணட இடததல கணட ஜபடம

அககரமதயத அவன வ

வரததன. ப

றக, லணடன 3ஙகள ஸதரகளம

க?நயதகளம உளபட எவவளவ த9ரததடன அயதபயலலம பபறததக

பகணடரககறரகள எனற கற3ன. மகபரத யதததயதப ஜபல இதவமதரம யததம தப3னறம பசலல, இபஜபரபபடட யததததல பஙக எடததக

பகளளத த3ககக கயடதத பககயதயதப பரடட3ன. கடய சXககரததல

பயகவரகளயடய டடககச பசனற ப?ககப ப? வஙகம வ

ரபபம

த3கக அபரமதமக இரபபதகவம, அயத யறஜவறறம சநதரபபதயத

எதரபரததக பகணடரபபதகவம கற3ன. கயடசயக, இநதய மககள

எலலரம தஙகளயடய பசநத சணயட சசசரவகயளபயலலம மறநத

டட ம3*த கரகதயதக கபபதறககப ஜபரடம ப

ரடடனககப பரண

ஒததயச பசயயஜவணடபமனற ஜவணடக பகணட ஜபசயச மடததன.

இயதபயலலம ன பதரவ

ததஜபத, மம, பதம, பலன எலலரம

ரமயவஜய ஜரல பரபபதஜபல எனய3ப பரததக பகணடரநதரகள.

றக, சறற ஜரம பமf3ம கட பகணடரநதத.

பதம, தடபரனற, "ஏ3மம, இநதப ஜபசயசக கரஷணசம

ஜகடடரபப3, அமம!" எனறள.

மம பதல பசலலவ

லயல.

"ஜகடடரநதல கரஷணசமககககட ம3மம மறப ஜபய

ரககம"

எனறள பதம.

மறள தன அவரகள வ9டடககப ஜப3 ஜபத, மம டக

கடடலல படததரபபயதக கணஜடன. பய?யபட அவரகக உடமப

அபசfகரயம எனற பதரநதத.

"அணணவ

டமரநத வநத கடததயத வசததக கடட" எனற

பதமவ

டம பசன3ர.

"எநத அணண?" எனற ஜகடஜடன.

"ரம அணணவ

டமரநததன. இனயறயத தபலல வநதத. ஆ3ல

ஜபஸட பணண

ஒர மதததகக ஜமலசச" எனறள பதம.

றக, கடததயத வசததள. கடடததடட ஜரடஜயவ

ல ஜபசயத

ஜபலஜவ கடதததன மறபகத இரநதத. கயடசய

ல, ப

னவரமற

உரககமக எழதய

ரநதன.

"அமம! கடய சXககரததல ன பயகவரகளயடய ஜதசஙகளகக

ம3ததல பசலஜவன. ஒர யளககத தரமப

வரமல ஜப3லமஜபஜவன. சரககர உ3கக சமசரம பதரவ

பபரகள.

தயரககப ப

ளயள பசயயஜவணடய கடயம ஒனறம ன

பசயயவ

லயல. இரநதலம, உலகததல தரமதயதயம கரகதயதயம

கபபறறவதறகக உன ப

ளயள உய

யர வ

டடன எனறல, அத உ3ககப

பபரயம இலயலய, அமம?

பதரநஜத, பதரயமஜல உ3 ம3தகக வரததமணடகமபடய3

கரயஙகள எவவளஜவ ன பசயதரபஜபன. அதறககபவலலம எனய3

9 மன3*தத வ

ட ஜவணடம.

சற ப

ரயததல எனனயடய ப

டவதஙகயளபயலலம 9 பபறததக

பகணட எனய3க கபபறற வளரததய. இன3மம ன உ3ககக

க?நயததஜ3? இபஜபதம எனனயடய ப

டவததயத மன3*தத வ

ட.

கரஷணசம, பதம, பலன எலலரககம எனனயடய அனயபத

பதரயபபடதத, ன அவரகளயடய ஞபகமகஜவ இரககஜறன.

அவரகளகக ன பகடதத பதநதரவகயளபயலலம மறநத

மன3*ததவ

டமபட பசலல.

இபபடகக

உன ப

டவதககரப ப

ளயள

ரம.

பதம இபபட வசதத மடததஜபத, அவரகள மனற ஜபரகளயடய

கணண

லம லம தளமப

றற.

"ப

ன கறபயபயம வச!" எனற மம பசன3ர.

"ன மடஜடன" எனற பதம ணததடன கற3ள.

"அபபடய3ல கடததயத அவரடம பகட" எனறர மம.

பதமவ

டமரநத கடததயத வஙகப பரதஜதன. அதல

யகபயழததககப ப

றக ப

னவரமற எழதய

ரநதத.

"பதமவககக கலயணமகக க?நயத ப

றககம ஜபத, மதலல

றககம ஆண க?நயதகக என பபயயர யவககச பசலல - ரம"பதம கடததயத என3*டம பகடததவடஜ3ஜய பலனடன மடககப

ஜபய வ

டடள. அவள பவடகபபடடத இயறயகஜயயலலவ?

றக, மம எனய3ப பரதத, "உஙகயள மதலல அய?தத வரச

பசன3த எதறக எனற ஞபகமரககறத?" எனற ஜகடடர.

"ஞபகமரககறத. பதமவகக வரன தகம பரகக" எனஜறன.

"அபஜபத ஒர தகதஜதட றதத வ

டஜட ம. இனனம சல

வரனகள*ன தகம இனற பரககலம? பதமவககக கலயணம ஆக

டடல, என ம3தலரநத பபரய பரம 9ஙகம. எத எபபடய

ரககஜம?"

எனறர.

ன சறற ஜயசதத, "அமம, ன ஒர சமசரம பசலலடடம?"

எனஜறன.

மம ஜபசமல என மகதயதப பரததர.

"ஜவற தகஙகள என3ததறககப பரகக ஜவணடம? ஜ3

பதமயவக கலயணம பணண

க பகளகஜறன. உஙகளகபகலலம

சமமதமய

ரநதல" எனஜறன.

மமய

ன மகததல அபஜபததன பகஞசம மலரசசயயப பரதஜதன.

அவர சறற த3*தத, "எ3ககப பரண சமமதம. ஆ3ல, உஙகயளச

ஜசரநத பநதககள - பபரயவரகயளக ஜகடக ஜவணடம?" எனறர.

"எ3கக ஒரவரஜமய

லயல. 9ஙகள தன" எனஜறன.

"அபபடய3ல, பதமயவ மடடநதன ஜகடகஜவணடம. அவயள

9ஙகஜள ஜகடட வ

டஙகள. இநதக கலததஜலபயலலம அபபடததன

வ?ககமய

ரககறத" எனறர.

"ன அவவளவ கரகககரன இலயல, மம! 9ஙகள தன ஜகடடச

பசலல ஜவணடம" எனஜறன ன.

இரணட ள க?தத ஒர ள கயலய

ஜலஜய பலன வநத

கபப

டடன. கரஷணசம அணண வநதரபபதயச பசன3ன. ன

வ9டடககள நய?யம ஜபஜத, "வரஙகள, மபப

ளயள!" எனற

கரஷணசம அய?தததம எ3ககத தககவரப ஜபடடத.ன ஜபய உடகரநததம மம, "கரஷணசமய

டம சமசரதயதச

பசனஜ3ன. அவனககப பரண சமமதபமனகறன" எனறர.

அபஜபத, கரஷணசம, "பதமவககத தகநத வர3 எனற அமம

ஜகடடள. 'மம பதமவகக தகநத வரன ஒர ளம கயடககப

ஜபவதலயல. யர பணண

ககஜறனன வரஜ3 அவன கழததஜல கடட

ட' எனற பசலலணடரநஜதன. அதறகள 9ஜர வநதவ

டடர" எனறன.

"ஒனறமலயல - அவரககத தகநத பபண கயடககறததன கஷடம"

எனறள பதம.

இபபடப பதம எ3ககப பரநத ஜபசயத எவவளஜவ எ3கக

சநஜதஷமள*ததத. ஆ3ல, கரஷணசமகக என ஜபரலரநத அரவரபப

9ஙக அவன கலயணததககச சமமதததத அயதவ

ட மகழசசயள*ததத.

"பதமவககத தகநத வரன கயடபபத கஷடநதன. 9ஙகள

தயமயனமரகள பரததக கலயணம பணண

யவகக ஜவணடம.

பசயயதத உஙகள தவறதஜ3?" எனஜறன.

"ஆமம, மபப

ளயள, ஆமம! எஙகள தபபததன. ஆ3ல எஙகளகக

இதறபகலலம சவகசம ஏத? ன ஜதசதயதக கபபறறப ஜபகஜறன.

ரம உலகதயதஜய கபபறறவதறகப ஜபய

ரககறன!" எனறன

கரஷணசம. ப

றக, ரமவ

ன ஜரடஜயப ஜபசயசப பறற தடட தடபடனற

தடடத பதடஙக3ன.

கயடசய

ல, "இனற ரததர ன மறபடயம ஜகயமததர,

மயலயளம பககம ஜபகஜறன. வரவதறக ஒர மதம ஆகம. அதறகள

கலயணததகக மகரததம யவததல, எ3ககத தநத அடயஙகள. எஙகள

ஆபbஸல ஜகடடல, வ

லசம பசலவரகள. ஒரஜவயள ன வரமற

ஜப3லம, கலயணதயத டததவ

டஙகள. எனனயடய ஸதல சரரம

வரவ

டடலம சகம சரரததல அனற உஙகளடன இரபஜபன" எனறன

கரஷணசம.

எஙகள கலயணம சசயமக, மகரததத ஜததயம யவககபபடடத.

தரவனமயர ஜகவ

லல கலயணதயத டததவபதனற த9ரம3மய

றற.

இதறகப ப

றக யலநத ள பகXரத மம பவக உறசகமக

இரநதர. கலயணதயத அபபடச பசயய ஜவணடம, இபபடச பசயயஜவணடபமனற, தடடம ஜபடவம சமககரயயகள வஙகச ஜசரககவம

ஆரமப

ததர.

5

ஒர ள பலன தடதடபவனற என அயறகக ஓட வநதன. அவன

மமக பகணஜட, "அமமவகக உடமப ஸதயய

ரககறத; ஜபச

மடஜடப3னகறள" எனறன. ன அவய3ப ப

ன3ல வ

டட வ

டட அத

ஜவகமகச பசனற அவரகள வ9டயட அயடநஜதன.

மம மரசயசயயடநத கடநதர. பககததல பதம னற ஜVபவனற

அழத பகணடரநதள. சயமயறகர அமமள யகயயப ப

யசநத பகணட

னறள. அநத மதர அயர மண

ஜரமயக கடபபதகச பசன3ள.

ன டககததடன மமய

ன யகயயப ப

டததப பரதஜதன. ட

அடததக பகணடரநதத. மககல மசசம வநத பகணடரநதத. பகஞசம

யதரயமயடநத, மகததல இஜலசக லதயத பதள*தஜதன. வ

சற பகணட

வநத வ

சறஜ3ன. அவர கணயணத தறநத பரததர. பகஞசம

பகஞசமக ஸமரயண அயடநதர. "எ3கக ஒனறமலயல; ஏன

அழகற9ரகள?" எனற பதமயவயம பலய3யம ஜதறற3ர.

ன ஜகடடதறக, "என3ஜம தடபரனற உடமப

ல ஒர அதரசச

ஏறபடடத. மரயப அயடததற ஜபலரநதத. அபபறம ஒனறம

பதரயவ

லயல" எனறர.

அனற மதல, மமய

ன உறசகபமலலம ஜபயவ

டடத. கலயண

ஏறபடகயளப பறறக கட அவர ஜபசவ

லயல. ப

ரயம ப

டததவர ஜபல

உடகரநதரநதர. ஜகடடல, "உடமயப என3ஜவ பசயகறத. மரப

படபடபவனற அடததக பகளகறத" எனறர. ஆகரமம பரமபக

கயறநதவ

டடத.

ன ப

டவதம ப

டதத ஒர டகடயர அய?ததக பகணட வநஜதன.

அவர பரததவ

டட, "ஜதகம பலவ93மய

ரககறத. ஜவபறனறமலயல"

எனற பசலல, ட3*க எழதக பகடததவ

டடப ஜப3ர.

மமகக ஜதகததன உபயதயய வ

ட மஜ3 ஜவதய3

அதகமய

ரநததகத பதரநதத. த3நத3ம "இனயறககத தபல ஒனறம

வரவ

லயலய?" எனற ஜகடடக பகணடரநதர. கயடசய

ல, தபல வநதத.பவறந தபலக வரவ

லயல. தயலய

ல வ

ழம இடயக வநதத.

அத பசனய3 அரசஙகததன மததயரய

டட தபல. கவர3ரன

அநதரஙகக கரயதரச எழதய

ரநதர. 'யபலட' ரமஸவம அரம பபரம

த9ரச பசயலகள பல பரநத ப

றக, வ

ம3ப ஜபர ஒனறல உய

9தததகவம, அவரயடய வ9ர மரணம இநதய ஜதசததகஜக பகழ தரக

கடயபதனறம அதல எழதய

ரநதத. அநத வ9ரப பதலவரன தயரககக

கவர3ர பபரம3*ன ம3மரநத அநதபமம பதரவ

ககபபடடரநதத.

தபல வநதஜபத ன இரநஜதன. ன தன மதலல கடததயதப

படதஜதன. படததவ

டட, "ஐஜய, அமம! இபபட இட ஜபல பசயத

வநதரககறஜத!" எனற கதறஜ3ன.

மம, "ரம!" எனற ஒர பபரய சபதம ஜபடடர. உடஜ3

மரசயசயக வ

ழநதர.

மன தடயவய

ல ஜபலஜவ, அயர மண

ஜரம க?தத அவரகக

மரசயச பதள*நதத. கடததயத வஙகப பரததக பகணஜடய

ரநதர. ன,

தடடத தடமற, "அமம! கரஷணசமககத தநதயடததவ

டட வரடடம?"

எனஜறன. மம பதஜல பசலலவ

லயல.

"இநதச பசயதயய அவனககத பதரயபபடததவ

லயல. உடஜ3

வரசபசலல மடடம தநதயடககஜறன" எனஜறன.

மம இதறகம ஜபசமலரநதர. அவரககச சமமதநதன எனபறணண

உடஜ3 களமப

ச பசனஜறன.

கரஷணசமய

ன அபஜபயதய வ

லசம பதரநத பகளவதறகக

அவன ஜவயல பசயத கமபப3*யய படலஜப3*ல கபப

டடக ஜகடஜடன.

அஙகரநத ஜபசயவர மதலல "இஜத வ

சரததச பசலகஜறன" எனறர.

சறற ஜரங க?தத வநத, "ஸர, 9ஙகள யர?" எனற ஜகடடர.

"ன அவரகளயடய கடமப சஜகதன" எனறதம, "ஏஜத

மககயம3 சமசரம இரககறதம, உஙகயள மஜ3ர ஜரல வரச

பசலகறர" எனறர.

என இதயம தகதகபகனற அடததக பகளளத பதடஙகயத. அநதக

கமபப3*ய

ன கரயலயததககப ஜபஜ3ன. மஜ3ர எனய3ப

பரதததஜம, "பரமப தகககரம3 சமசரம, ஸர" எனறர. ப

றக,அவரகக களள*க ஜகடயடய

லரநத வநத கடததயத எடததக கடட3ர.

கயதயய வளரததவஜ3ன? ஜமறகக கடறகயர லலககள*ல,

அதகரகள*ன உததரயவ மRற ஒர ள பல இடஙகள*ல கடடஙகள

டநத3வலலவ? அநத யதத கணட3க கடடஙகள*ல ஒனறல

கரஷணசமயம இரநதன. அனற ஜபலRஸ தபபககப ப

ரஜயகததல

மணட ஜப3வரகள*ல கரஷணசமயம ஒரவன.

இநதச பசயதய

3ல என உளளம என3 யலயம அயடநதபதனற

வரகக ன மயலவ

லயல. அயதக கடடலம, மமய

டம இநதச

பசயதயய எபபடத பதரவ

பபத எனனம எணணஜம எ3கக அதக

ஜவதய3யயயம பbதயயயம அள*ததத. ஜபகம ஜபபதலலம, பசயதயய

மயறததவ

டலம, பகஞச ள க?ததச பசலலலம எனபறலலம

எணண

க பகணட ஜபஜ3ன.

வ9டடககள ன நய?நததம, மம எனய3 பவறதத ஜகக, "எஙஜக

கரஷணசம! இனனம வரவ

லயலய?" எனற ஜகடடர. உடஜ3

எனனயடய மன ஜயசய3பயலலம பறநத ஜபயவ

டடத. "ஐஜய!

அமம! தகம இபபடப பலததப ஜபயவ

டடஜத!" எனற கதறஜ3ன.

பதத த3ஙகள ஆய

3. இநதப பதத ளம எபபடச பசனறபதனற

எ3கஜக பதரயத. பதமவம பலனம ஓயத கணண9ரம

கமபயலயமகததன இரநதரகள அவரகளகக ஆறதல பசலவததன

எ3கக ஜவயலயய

ரநதத. ஆ3ல மம அ?வ

லயல. அவர

கணண

லரநத ஒர பசடடத தணண9ர கட வரவ

லயல. ப

ரயம

டததவயரப ஜபல உடகரநதரநதர. ஆகரமம கயடயத தககமம

கயடயத.

மதலல அவர மரசயசயக வ

ழநத அனற தன, ரம, கரஷணசம

இரணட ஜபரககம மரணம சமபவ

ததத. அதறக மன3ட மமயயப

பரததவரகள இநதப பதய3நத டகளககப ப

றக பரததல

அயடயளஜம கணடப

டகக மடயத. அபஜபத அவரயடய தயலமய

பழபப வரணமய

ரநதத. இரணபடர யரதன கணபபடடத! இநதப

பதய3நத டகள*ல தயல தமயபப பபஜபல பவளததவ

டடத. மனஜ3

அவயர 45 வயததன பசலலத ஜதனறம. இபஜபத பரததஜல, 65

வயத. அவவளவ வ

ததயசம ஏறபடட வ

டடத. ஆ3ல இதபலலலம

எ3கக ஆசசரயஜம கயடயத. அவர எபபட உய

யர யவததக

பகணடரநதர எனபததன எ3ககப பபரம ஆசசரயமள*ததத. "பதமவககக கலயணம ஆகவ

லயல; அவயள இபபட அதயய

டடவ

டடப ஜபகக கடத" எனற எணணஜம அவரயடய உய

ரகக

அவவளவ பலம அள*ததக கபபறறய

ரகக ஜவணடம.

மன3ல சசய

தத மகரததத ஜததய

ஜலஜய தரவனமயர

ஜகவ

லல, எஙகளககக கலயணம டநதத. அநத மதர அதசயம3

கலயணதயத 9ஙகள பரததரகக மடடரகள. மணபபபண

அனயறகபகலலம அழத பகணஜடய

ரநதள. "அ?ஜத, பதம!

கரஷணசமதன வககறத பகடததரநதஜ3, சகம சரரததலவத

வநத ஜசரஜவப3னற? அவன வநதரபபன" எனற ன அவளகக

ஆறதல பசலலக பகணடரநஜதன.

கலயணம ஆக படடணததககத தரமப

வநத மமகக மஸகரம

பணண

ஜ3ம. மம, எனனயடய தயலயய தம கரதத3ல பதடட, க3*வ

யறநத கரலல, "ஸவம எனனயடய இரணட ப

ளயளகயள அய?ததக

பகணடர; ஒர ப

ளயளயயப பததயக பகடததர" எனறர. ப

றக,

பதமயவக கடடக பகணட உசசஜமநதர. அவரயடய கணகள*ல லம

ததமப

வ?நதத. ப

ளயளகள இறநத பசயத வநத ப

றக அவர இனறதன

மதல மதல கணண9ர வ

டடர. அயதப பரகக எ3ககப பபரம

ஆறதலய

ரநதத.

அவவளவதன எஙகள கயத. இனனம ஒஜர ஒர வ

ஷயம தன

பசலவதறக பககய

ரககறத. "ஜசயததல மப

கயக ஜபயவ

டடதகச

பசன39ஜர அத எபபட? ஜசயததல மப

கயக உணடகமபடய3

கரயமலலவ டநதரககறத?" எனற 9ஙகள ஜகடகலம. இத

உணயமஜய. ஆ3ல எ3கக ஜசயததல மப

கயக ஜபய வ

டடதம

உணயமதன. ஜசயததல ஒரவரகக மப

கயக இரநதல,

வழகயகய

ல, எநதக கரயததல அநத மப

கயகயயப பயனபடதத

ஜவணடம? ஒர ம3*தனயடய வழவ

ல கலயணதயதக கடடலம

மககயம3 சமபவம என3 இரககறத? அதறகலலவ அவசயமக

ஜசயம பரகக ஜவணடம.

எஙகள கலய3ததகக ன ஜசயததன உதவ

யய டவ

லயல.

தகஜம பரககவ

லயல. மமயம "தகம" எனற ஜபசயசஜய

எடககவ

லயல.

ஆம. ஜசயததலம தகததலம எஙகளகக மப

கயக

ஜபயவ

டடத. இபஜபத எஙகளயடய மப

கயக பகவ3*டததஜலதன.

அவரயடய சததததன பட எலலம டககறபதனறதன மப

கபகணடரககஜறம. வழகயகப பபரம தனபஙகயளக கடகக அநத

மப

கயகயயஜய தயணயகக பகணடரககஜறம.

***

1930 ஆ3நத வ

கடன த9பவள* மலர

பகிரப்பட்ட

NEW REALESED