Gandhimathiyin Kadhalan books and stories free download online pdf in Tamil

Gandhimathiyin Kadhalan

Gandhimathiyin Kadhalan

கநதமதய ன கதலன

"ஸவம! இநதக கடட ககடகறகதயயனற வ ததயசமய நடகக

கவணம; ஸவமய ன மததல சநத ஏறபவ லடலயயனற இநத

ஜததககத கதனறகறத. ஒர கவட, இத தவறய ரநதலம

இரககலம. அபபட ஏதவத ஸவம மததல இரநதல இநதக

கடடய ம யசலல கயசகக கவணம" எனற யபரய ஸவமயர

சன ஸவமயரம யசனர. "ஸவம யசலவத நஜம; இநதக

கடடகக இனனம மச சநத ஏறபவ லடல. இதன மததகல ஒர

பநதம இரககறத; ஒர தபம இரககறத. அத இநதக கடடயகதன

த7ரகம, எனகவ யதரயத" எனறர சன ஸவமயர.

தனனடய எலடலககளக, உய ட; வ டகவர அவவ,வ கபட;யம

கமகததகக அனபபககடய மகடம வயநத ஸகச ககதத;ததல

தமழநடடப யபரய மஙகளககச யசநதம கட, மஙகள பல

இரககனற. அநத மஙக,Eல ஒனறகலதன, கமகல கறயவற இர

ஸவமயரகளககள சமபஷடG ஆ;மப ததத. அவரக,Eல ஒரவர

யகஞசம வயதவர; ஐமபத ஐமபதடதநத இரககலம. அவரடய தர

மரடப ந7ணட வ,ரநத தட மடறததரநதத. மகததல க;மததல

மடறககபபதரநத பகயமலலம அமடமத தழமப நடறநத கக;மயக

கGபபடத. ஆலம அவர மகம பரபபதறக அரவரபப

அ,Eககவ லடல. அநத கக;ததலம ஒர தவய கட, இரநதத. அவ;த

ஆழநத கணக,Eல சநத கடயகணட வ ,ஙகறற. இநதப யபரய

ஸவமயர பல வரஷ கலமக கமறபட கட, மததல

தடலவ;ய ரநத வரபவர. யதனடடலரநத கசகக வரம தமழரக,Eல

அகநகர இநத மததல வநத தஙகவதணட. அவரகளகயகலலம கவணடய

யசOகரயஙகள யசயத யகடபபர. இதயலலலம, ஸவம

ப ;Gவநதரன பகழ வ ஸத;மயப ப;வ ய ரநதத.

இநத மததககக யகஞச நட,கக மன ஸகம;நதர எனனம

மறயறர தமழ ஸவம வநத கசரநதர. இவரககப ப ;யம சமர 35கக

கமல 40ககள இரககலம. இவர ஜட, தட மதலயடவ வ,ரககமல

நனறயத தடலடய யமடடயடதத மக கவ;மம யசயத

யகணடரநதர. யபரய ஸவமயர இவட; அனபன வ;கவறற,

கவணடய யசOகரயஙகள யசயத யகடததர. கம;நதரம ஒர

வ கசஷதடதப யபரய ஸவமயர கணர. கடமபஸதன ஒரவடவ

அதகமக அவரகக உலக வ வக;ஙக,Eல சமபநதம இரநதத. கடதப

கபகக வ;வ அவரகக அசததயம. மககயமய, தமழநடடபபததரடககளன அவரகக அதக உறவ இரநதத. ஓயமல, ஏதவத

கடடட;கள எழதப பததரடககளகக அனபபவர.

பததரடககக;ரக,Eமரநத அவரகக ஐநத ரபய, மனற ரபய,

ஒனகறகல ரபய இபபடச சனத யதடகக,க மG யரரகள வரம.

அதயதடககட, அவர வஙகக யகணட தம ஒர வ லசததகக 15

அலலத 20 ரபய மG யரர யசயவர. ஒர மதததல சரயபட

மG யரரகள வ;வ டல, ககபம வநதவ டம. தமழப பததரடக

நததகவரகட,க கணபட தடடவர.

இவறடறயயலலம கவEததததன யபரய ஸவமயர, தடலபப ல

கணவற சமபஷடG தவககர. அவர கமலம கறயதவத:

"எததடகய கபர தஙகளடய மக கவடலகட, இநத ஜததம

யசலலய ரககறரகள. இநதக கடட அவரகளககத தகக உபகதசம

யசயத, மச சநத உணககய ரககறத. ஸவமயம மததலரபபடதச

யசனல, அடத நவரததகக மடயம எனற பரககலம."

கம;நதர கம யவ,Eய ல கலநதரநதர. எகவ ப ;Gவநதர

மறபடயம கறயதவத:

"ஒர கவட, ஸவமககப பரவச;மததகல கழநடதகள இரநத

எஙககயவத வ டட வநதரககறகத? அபபடய ரககம படசததல அதறகத

தகக ஏறபட யசயத வ லகம!"

கம;நதர இபகபத வய தறநதர. அவர யசனதவத: "ஸவம

ஊகததத பத வஸதவம. ஒர கழநடத இரககறத. ஆல அத இநத

ஜததன கழநடதயலல. கவயறரவரன கழநடத. இநத ஜததன கழததல

அடத கடடய ரககறத. அதல தன த,Eகக இநதக கடடகக மச

சநத இலலமல கபகறத. தடலவ த! தடலவ த!" எனற படர படய;னற

யமடடத தடலய ல கபடடக யகணர.

யபரய ஸவமயர அவட;ச சநதபபடதத ஆதகயநதமய

அவரடய வ;லறடற வ வ;மகச யசலலமபட ககடககவ கம;நதர

அவவகற கறத யதஙகர. அவர கறயபடகய ஸவமயரக,Eன

பரபடஷடய மடடம ந7ககவ டட, இஙகக எழதககறன:

1பரவச;மததல எகக வ ரததசலம எனற யபயர. என

யபறகறரகளகக நன ஒக; ப ளட,. என தகபபர சரககர

உததகயகஸதர. அவர இரநத வட;ய ல பGக கஷம எனறல

இனயதனற யதரயதவய ரநகதன. தடய;னற ஒரநள அவர

இறநதகபகபத நனம என தயரம தரதத;ததன யகடடமடய

உG;த யதஙககம. அபகபத நன படGததல ககலஜல படததக

யகணடரநதபடயல, என தயர, என அமமன ஊரல அவர வ7டடகலகய

வசதத வநதள. நலல கவட,யய என தகபபர இனஷயர

யசயதரநதர. இனஷய;னஸ கமயபEயர யகடதத பGநதன என

படபபச யசலவகக உதவ றற. மறறபட எஙகளகக வ7ட, வசல, யசதத,

சதநத;ம ஒனறகமய லடல. வ டமடற நடக,Eல என அமமன ஊரகக

நன கபவதணட. அநதப படடககடடல யரனம அதகமயப

கபசவதறக எககப ப டககத. சயஙகல கவட,க,Eல க,ததஙகட;

அலலத ஆறறஙகட;ய ல தEடமய இதடதத கதடச யசனற ஏதவத

பததகம படததக யகணடரபகபன. அபகபயதலலம வரஙகலதடதப பறற

எககச சநதடகய கடயத. ப .ஏ. பஸ யசயத வ டட ஏகதனம

உததகயகததககப கபக கவணடயமனற தன எணG ய ரநகதன.

ஒரநள வழககம கபல சயஙகலம ஐநத மG சமரகக நன

க,ககட;ககச யசனகறன. அஙகக பததயத த,Eரவ டட மடலச சரய

க;Gஙக,ல தகதகயவனற யபனமயமயத தகழநத யகணடரநத அ;ச

ம;ததடய ல உடகரநத, நன சவகசமயப பததகம படபபத வழககம.

அனறம அநத அ;சம;ததடககச யசனகறன. அஙகக உடகரநத படககத

யதஙகயதம 'களக' எனற சரபப ன ஒல ககடட, க,ததன பககம

தரமப ப பரதகதன. க,ததல ஒர வ கநதம கடச பலபபடத. இ,ம

யபண ஒரதத க,Eததக யகணடரநதள. அவளடய கதகயமலலம ந7ரல

மழக இரநதத. மகமமடடம ஆகயதடத கநகக அணGநத பரதத

வணGம யவ,Eய ல யதரநதத. யபணக,Eன மகஙகட,த தமட; மலரகக

ஒபப டகறரகக,, அதன யபரததம அபகபததன எகக நனறயத

யதரயவநதத.

அநதப யபண ஒரவ த வ ட,யடட வ ட,யடக யகணடரநதள.

அவள வய லரநத ஜலதடத ஆகயதடத கநககக யகபப,Eபபள. அத

தரமப வரவதறகள சகயகனற தணG7ரல மழகவ டவள. சல சமயம

யகபப,Eதத ஜலம அவள மழகவதறகள அவள மகததகல வ ழநதவ டம.

அபபட வ ழம கபயதலலம அவள 'களக' எனற சரபபள.

இநத அசடட வ ட,யடட அபகபத என மதடத ஏன அவவ,வ

த;ம கவரநதத எனபடதச யசலல மடயத. க,ததல இறஙக அமமதரநனம வ ட,ய கவணடயமனற ஆடசயணய றற. ஆல இதறகள

அவவ,வ த;ம நன பதத இழநதவ வ லடல. அநதப யபண வ ட,யடம

கடசடயச சறறகந;ம பரததக யகணடரநகதன. ஒரமடற தறயசயலய

அவள கட;ப பககம தரமப யகபத எனடப பரதத வ டள. நன அவள

வ ட,யடடக கவEததக யகணடரநதடதயம அவள அறநதரகக

கவணடம. யவடகம தஙக மடயமல தணG7ரல மழகயவள யவககந;ம

எழநதரகககவய லடல. "இயதன? இநதப யபணணகக மசசப கபயவ ப

கபகறகத?" எனறக எககக கவடலயயப கபய றற. அவள யவ,Eகய

தடலடய எடதததம, இEகமல அஙக நறபத உசதமய ;யதனற நடதத

வ ட;நத யசனகறன.

இதறகப ப றக, அநதப யபணடG வ7தய லம க,ககட;ய லம இ;ணட

மனற தடவ சநததகதன. எனடப பரததகபயதலலம அவள

யவடகததல தடல கEநத யகளவள. அவள மகததல பனசரபப

உணகம. உக ய;வத பரததவ ப கபகறரகக, எனற

பயததல நல பறமம ம;ணட கநககவள. ஐகய! இநதப யபண ஏன

இபபட அவஸடதபபடகறள! நலலகவட, நம சeகக;மக இநத

ஊட;வ டடப கபககறம" எனற எணG க யகணகன.

ககலஜ தறககம நள சமgப ததவ டபடயல சeகக;ததல க,மப ச

யசனடககச யசனகறன. ஆல என ப ;கயசம? அவளடய

மகமம எனடப ப ன யதரநத வநதத. ஏதவத பததகம படததக

யகணடரககமகபத தடய;னற அநத மகம - தணG7ரல அணGநத

பரததக யகணடரநத அவவழகய மகம - என மககணG ல கதனறம.

மடல கவட,ய ல கறகட;ககச யசனற ந7லககடலப பரதகதய ன,

தடய;னற அஙகக அடலகளகக மததய ல அநத மகம மதபபத கபல

ப ;டமயணகம. வததல கரகமகம சழநதரககமகபத ஆகயதடத

கநககல அஙககயம அநத மகநதன கதனறம. ப,Eசயசனற நலவ

வ7சகயகணடரககம இ;வ ல சநத;டத தறயசயலக கநககல,

ந7லவகம க,ம எனறம, சநத;க அவளடய வதம எனறம ப ;டம

உணகம. வ7தய ல எனடக கணதம யவடகததல கEநத

பனசரபபத தவழநத யகணடரககம அவள மகமம சல சமயம

இடய டகய என மககணமன கதனறம.

எபபடகய ஒர வரஷம யசனறத. அவவரஷ மடவ ல நன ப .ஏ.

பரடடச எழதகன. ப னர க;மததறகச யசனகறன.

க;மதடதச கசரநத அனடறய சயஙகலம வழககம கபல டகய ல

பததகததன க,ததஙகட;ககப கபகன. ஆல என மம எனகவ,பததகததல இலடல. அநதப யபணடGச சநதபகபம எனனம எணGகம

கமகலஙகய ரநதத. அவயவணGததகல மகழசசயம கவதடயம ப ரகக

மடயதபட கலநதரநத.

நன க,ததஙகட; யசனறகபத அவள ஸநம யசயதவ டட

இடபப ல கததன கட;கயற வநத யகணடரநதள. எனடப பரததள.

ஆல இமமடற அவள தடலகEயவமலடல; பனசரபபக

யகள,வமலடல. இ;ணவத தடவ எனடத தரமப ப

பரககவமலடல. வ ரய;னற கபயவ டள. ஆல அவளடய அநத

ஒர பரடவகய என இரதயததல ஊடரவ ப பயநத வ டத. அதன

யபரள மழதம நன அபகபத அறநத யகள,வ லடலயலம, அதல

நநடதயம ககபமம நடறநதரநதத மடடம என உGரவககத யதரநதத.

யசலல மடயத மகவதட யகணகன.

அபகபததன 'கலயGம' எனனம கயசட, மதல மதலல என

உள,ததல உதததத. ஆல என டபததயகக;ததம! எகக வ7ட

இலடல, வசலலடல. யசதத நலம ஒனறம கடயத. பரடடச பஸ

ஆல, ஏதவத உததகயகம கதடச சமபதததக கலடகசபம நததலம.

அதறகள,க இபகபத கலயGம எபபடச யசயத யகளவத?

இவவற கழமப ய உள,ததன வ7ட தரமப கன. அநதப

யபணடGப பறற - எனனடய மகநடலடயக கடடக யகள,மல -

யமதவக வ சரதகதன. க;மநத;ததல இததடகய வ ஷயஙகள

சலபமயத யதரநத யகள,லமலலவ? அவள யபயர கநதமத எனறம,

ஏடழப யபண எனறம, அவளடய தயர வய க;கததல

கஷபபடகறவள எனறம, எபபடயவத தன கண மடவதறகள தன

யபணணககக கலயGம யசயத டவததவ கவணடயமனற அவள

யபரதம கவடலபபடகறள எனறம யதரநத யகணகன.

இவவ,வ அழகம பததசலததமம வயநத யபணடGக கலயGம

பணG கயகள, நன மநத, ந7 மநத எனற கபடடய டடக யகணட

வலபரகள மன வ;வ லடலயயனனம வ ஷயம எகக மகவம

வ யபப,Eததத. இத நமமடய அதரஷததலதன எனற எணG க

யகணகன.

ஆலம இபகபத கலயGதடதப பறறப ப ;ஸதப கக எகக

மகவம யவடகமய ரநதத. கலயGம யசயத யகணல யபணடG

உக அடழததப கபக கவணடமலலவ? எஙகக அடழததப கபவத?

இவவரஷம பரடடசய ல கதறவ டல, இனனம ஒர வரஷம படகககவணடவரம. அபகபத அவட, எஙகக வ டவத? என தயட;கய

டவததக கபபறற மடயமல, மமன வ7டடல வ டட டவததரககம நன,

கலயGம பணG க யகளககறன எனறல ககடவரகள எலலரம சரகக

மடரக,?

எனயவலலகம கயசதத, கடசய ல உக படGததககத

தரமபவயதனறம, பரடடச கதறய ரநதலம கதறய ;வ டலம ஏதவத

உததகயகததகக மயறச யசயவயதனறம, உததகயகம கடதததம

ஊரககத தரமப வநத கநதமதடயக கலயGம யசயத

யகளவயதனறம மடவகக வநகதன. அவவகற யசனடககப பறபபடடச

யசனகறன.

2

எனனடய தகபபரடய சகநகதர ஒரவர அபகபத

டசதபகபடடய ல டபட கயலக;ய ரநதர. தமமடய ஆபjஸல ஓர

ஆகடங கமஸத கவடல கலய ரபபதகவம, இபகபடதகக அநத

கவடலய ல எனட நயமபபதகவம, ப றக யசனட யஸக;கரயட

ஆபjஸல உததகயகததககச சபரச யசயவதகவம யசனர.

சத;Gமய உததகயகம கடபபதல ஏறபககடய சநகதஷதடதக

கடடலம எககப பதத மஙக அதக சநகதஷம உணய றற. இதறகள

பரடடசய ல நன மதல வகபப ல கதறய யசயதயம கடததத.

மறபடயம ஊரககத தரமப ப கபகன.

தயரம கமறகரய வ வ;ஙகட,ச யசலலவ டடக கநதமதடயப

பறறப ப ;ஸதப தகதன. அவள 'ஐகய டபததயகக;! மனகம

யசலலய ரககக கத? அநதப யபணG ன தயர க 'உன

ப ளட,ககக கநதமதடயக கலயGம யசயதயகளகறய?' எனற

ககடக,? நன தக 'இவயலலம இஙகலgஷ படததவ டலலவ?

படடககடடப யபணடGக கலயGம யசயத யகள,மடன' எனற

யசலலவ டகன. இபகபத கரயம மஞச வ டகத. யக; யபரய

உததகயகஸதன வநத யபணடGக யகணடகபய வ டக! நடகக,கச

யசயத இடழததரககறன. கநதமதய ன அதரஷதடதப பறற

ஊய;லலம கபசகறரகக,!" எனறள.

இடதக ககடதம எனனடய ஆகசக ககடட அபபடகய

யபலயபலயவனற உதரநத வ ழநதவ டத. வழகடகய கலகய

ரசய னறப கபய றற. இநதச கசக சக;ததலரநத தபபவதறக ஒக; ஒரவழதன உணயனற நடதகதன. அத, ஏதவத த7வ ;ம கவடலய ல

மதடத ஈடபடதததலதன. எகவ, சeகக;மககவ டசதபகபடடககத

தரமப ச யசனற உததகயகதடத ஒபபக யகணகன.

இவவற இ;ணட வரஷஙகள யசனற. யஸக;கரயட ஆபjஸல

எகக உததகயகமம கடததத. இதறகள ஒரவற கநதமதடய

மறநதரநகதன. கவயறர யபணடGக கலயGம யசயத யகளவடதப

பறறகக கயசககலகன.

யஸக;கரயடடல எனனடய யஸகனகக ஒர தடலடம

உததகயகஸதர இரநதர. அவர யபயர கமடசநதன. அவரககச சமர

40 வயதரககலம. ஆ;மப மதகல எஙகளகக ஒரவட;யயரவர ப டததப

கபய றற. ப;ம கயககயர. கவதநதததல அதகப பறறள,வர. அவட;ப

பரததவன, "சமச;ததல தமட; இடலய ல தணG7ர கபல

வழகவணடம" எனபரகக,, அதறக உத;G பரஷர இவரதன எனற

கதனறம.

எககம இ,ம ப ;யம மதகல கவதநத வ ஷயஙக,Eல பறற உணட;

அடககட நஙகள ப;மரததக தததவஙகட,ப பறறப கபசகவம. ஒர

சமயம அவர, "என வ7டடல அரடமய கவதநத பததகஙகள பல

டவததரகககறன. ந7 ஒர நள வநதல பரககலம" எனறர.

அவவகற அடதத ஞய றறககழடம அவர வ7டடககச யசனகறன.

நனம அவரம கபசக யகணடரகடகய ல, அவரடய மடவ

எஙகளககச சறறணட யகணட வநதள. அவளம நனம ஏக கலததல

ஒரவர மகதடத ஒரவர பரதகதம. எனனடய யநஞச ஒர கGம

ஸதமப ததவ டத. உமப லரநத க;மஙகய,லலம கதத நனற.

கதகயமலலம வ யரடவ த,Eததத. அவளககம அபபடததன இரநதரகக

கவணடம. உக மகதடத கவற பககம தரபப க யகணள. அனறயம

யகணட வநத தடடககட, டவததவ டட வ ட;நத உளக, யசனறள.

ம,ரக,Eல ஜலம எடததகயகணட அவள தரமப வரவதறக ஐநத

நமஷம ப டததத.

அதறகள என மதடத ஒரவற சநதபபடததக யகணகன. மறபட

அவள வநததம, "இவளதன என மடவ " எனற கமடசநதன

யதரவ தத எனடயம அவளகக அறமகபபடதத டவததர. அவள

வ ஷயததல இவரகக ய;மபவம யபரடம எனபத நனறக யவ,Eயய றற.

எகக அவர மடவ டய மனகமகய யதரயம எனற நனயசலலவ லடல. எபபடச யசலவத? என யசலவத? உணடமய கலகய

நஙகள கபசப பழகய ரநகதமல யசலலலம. "க,ககட;ய லம,

வ7தய லம நஙகள ஒரவட;யயரவர சநதததரகககறம; கணக,Eல

கபசக யகணடரகககறம" எனற யசலலமடயம? ஆடகயகலகய

அடதபபறற நன ப ;ஸதப ககவ லடல. ஒரகவட, அபகபகத அடதச

யசலலய ரநதல, ப னல அவவ,வ தனபஙகளகக,கய ரகக

கவணகம, எனகவ?

'உள, நடறவ கலர கள,ம பகநதடல

உள, நடறவகம?'

எனற கவ ய ன வகக என வ ஷயததல உணடமயய றற.

அதன ப றக அவரடய வ7டடகக நன அடககட கபகத

யதஙககன. என மததகல ஒர யபரய கப;டம நநத

யகணடரநதத. "அவர வ7டடககப கபககத; கபவதல கஷநதன

ஏறபடம" எனற ஒர பதத யசலலறற. ஆல அடத மgறகயகணட,

"அஙகக கபககவணடம; கபக கவணடம" எனற ஆவல கடடககஙகமல

யபஙக எழநத யகணடரநதத.

"கபககவணம" எனற கடச ந,டவ ல மஙக மடறநதத. அடககட

கபகத யதஙககன. அதல கமடசநதனம அதக

சநகதஷமடநததகத யதரநதத. மதனமதலல நனம அவர மடவ யம

சநதததகபத, எஙகளகக ஏறபட மககலககதடத அவர கவEதத;

எனறவத, ப னல எனட அவர வ7டடகக அடககட கவரநதழதத

க;Gம இனயதனற அவர ஊகதத; எனறவத இனறவட; நன

அறகயன. இயதலலம யதரநதவ;க அவர சறதம கடடக

யகள,வ லடல.

ஒர நள அவர வ7டடககப கபகபத, இவர யவ,Eய ல கபய ரநதர.

"உடகரஙகள, வநதவ டவர" எனற கநதமத யசனள. சறற கந;ம

இரவரம சமம இரநகதம. ஏதவத கபசவ டல எககப டபததயம

ப டததவ டம கபல கதனறறற. "எனடப கபல தரபபககயசல இநத

உலகததகல கடயத" எனகறன. நன கயசததப கபசகன எனற

யசலல மடயத. அநத வரதடதகள தகம யவ,Eவநத எனகற

யசலலலம.

"ந7ஙகள இஙகக வ;கவணயமனற யசலவதறகரநகதன. பழம

மம ககடகமடகயனகறத" எனறள கநதமத.அபகபத எகக மய ர சலரததத. உமப மழதம பபயவனற

அடததக யகணத.

இவவற நஙகள தEடமய ல கபசத யதஙககம. க,ககட;ய ல

எனடச சநததததலரநத அவளகக எனனடய ஞபகமககவ

இரநததகவம, சeகக;ம வநத தனடக கலயGம யசயதயகளகவயனற

ஆடச டவததரநததகவம ஒர வரஷம வட;ய ல கபசசமசச

இலலமலரகககவ மம யவறததப கபதகவம, அநத நடலடமய ல

கமடசநதன வநத கலயGம பணG க யகளவதகச யசலலகவ

அவரடய நலல கGதடதக கணட, வயதகய ரநதலம

ப;வய லடலயயனற சமமததததகவம கறள.

ஒர மதம அவள யபறததரநதல நன வநத கலயGம யசயத

யகணடரபகபக எனற யதரவ தகதன. "ஒர வரதடத எனEம

யசலலய ரநதல ஒர மதமலல, ஒர யகம கவணடமலம

கததரநதரபகபக" எனற அவள கறள.

"தடலவ த இபபடப பணG வ டத" எனற இ;ணட கபரம கசரநத

மடவகக வநகதம.

அதன ப றக, எபகபத கநதமதய ம கபசலம எனகற சநதட

யசயயலகன. கமடசநதன வ7டடல இலலத சமயஙகட, ஆ;யநத

பரததப கபகத யதஙககன. இத ப சக எனற நனக யதரநதரநதத.

ஆய னம என பயன? ஒரவனககச யசஙகதத மடலப படறய ல கல

நழவ வ டகறத. கeகழ வ ழத யதஙககறன. அபபடகய கபல இனனம

சல நமஷததல கeகழ அதலபத,தடதச கச;கவணடயததன எனற

அவனகக நனறகத யதரயம. ஆலம அவன தனடத தடதத நறததக

யகள, மடவதலடல. மடலசசரவ ல வ ழநத யகணகய ரககறன -

எனனடய நடலயம அதகபல தன இரநதத.

கடசயக, இததடகய வழகடகடயச சகததக யகணடரகக

மடயயதனற த7ரமததகக வநகதம. நஙகள இரவரம

ஒரவரகயகரவ;ககவ படககப படவரகய,னறம, கவள

மனEடலய ல கலயGம யசயத யகண சதபதகக,யயனறம மடவ

யசயகதம. ஆல இநத மடள உலகம - யகடய ஜ சமகம - அடத

ஒததக யகள,த. ஆககவ, இநதச சமகதடத வ டட எஙககயவத

கணகGத இததககப கபயச சநகதஷமய வழகடக நததவததன

சர; பGதடதப பறறயவத, மறற உலக யசOகரயஙகட,ப பறறயவதநஙகள சறதம கவடலபபவ லடல. எஙகளடய கதல ஒனகற

எஙகளகக அரய யசலவம. மறறடவயயலலம யரகக கவணடம?

கமடசநதன சமgபததல அவரடய க;மததகக ஒர கரயமகப

கபக உதகதசததரநதர. அசசமயம கநதமத அவரகக ஒர கடதம எழத

டவததவ டட எனனன க,மப வநதவ டவயதனறம, நஙகள கலகதத

யசனற அஙகக கபபகலறப பரமவககப கபயவ டவயதனறம த7ரமம

யசயத யகணகம.

3

[இடய ல கறககமல யபரய ஸவமயர கடதடயக ககடடக

யகணட வநதர. அவரடய கணகள பத மடய ரநத. ஆல அவர

தஙகவமலடல; கயகததல ஆழநத வ வமலடல சன ஸவம

நறததம கபயதலலம அவர கணகட,க யகஞசம அதகம தறநத,

"அபபறம?" எனபர. கம;நதர கமகல யசலகறர:]

கமடசநதன ஊரககப கபககவணடய நள யநரஙகறற. ஒர நள

அவர அடதபபறறப கபசடகய ல, தமத மடவ டயயம அடழததக

யகணட கபக உதகதசததரபபதகச யசனர. எககத தககவரப

கபடத. அவர அவவற யசயதல, நஙகள கபசத த7ரமEததரநதபட

யசயய மடயத.

எனனடய மககலககதடத யவ,Eய ல கடடக யகள,மல,

"கபல எபகபத தரமப வரவ7ரகக,?" எனற ககடகன.

"கரயம ஆதம தரமப கவணடயததன. மனற நட,கக கமல

ஆகத" எனறர.

அதறகள கநதமத, "இ;ணட மனற நட,ககக நன ஏன

வ;கவணடம? வ7ண அடலசசல தக? இஙகககய இரநத வ டககறக?"

எனறள.

"எகக ஆடகசபடGய லடல. உககத தEயய ரககப

பயமலடலயயனறல கபஷக இர" எனறர.

இபபட லவகலசமம சநகதகமலலத சதடவ நம ஏமறறப

கபககறகம எனற ஒர நமஷம எககப பசசததபம உணய றற.

ஆல அடதத நமஷததல, "நன என இவட; ஏமறறவத?இவ;லலவ எனட கமசம யசயதவர? இவட; யர வநத கநதமதடயக

கலயGம யசயதயகள,ச யசனத? யதயவ7கம கதலல இரதய

ஒறறடம யபறற எஙகளகக நடகவ இவ;லலவ சபகககக வநத

கசரநதர?" எனற எணG யநஞடச உறத யசயத யகணகன.

கறபப ட தம இ;வ கமடசநதன ஊரககப கபர. மறநள

கடலய ல நன கநதமதய ன வ7டடககச யசனற அவட,ச சநததகதன.

எஙகளடய பயGதடதப பறறப கபச மடவ யசயகதம. அதனபட அனற

சயஙகலம கநதமத வ7டடலரநத பறபபடட நன வசதத அடறகக

வநதவ கவணடயத. அஙகரநத கசரநதறகபல நஙகள ;ய லகவ

ஸகஷனககப கபயக கலகததவகக ;ய ல ஏறகவணடயத.

கமடசநதன யசயதகபட நடககள ஒனடறயம அவள எடதத

வ;ககத. அவறடற இரமபப யபடடய ல டவதத, அததன ஒர கடதம

எழத டவகக கவணடயத. இரமபப யபடடச சவ ஒனற கமடசநதEம

இரபபதல அவர வநததம தறநத பரததக யகளவர. வ7டடல ஒர

சடமயறகரயம, ஒர கவடலகக;ப டபயனம இரநதரகள. அவரக,Eம

கநதமத ப;சவககததல உள, ஒர சகநகதய ன வ7டடககப கபவதகவம,

தரமபவதறக இ;ணட மனற நள ஆகலம எனறம யசலலவ டட

வ;கவணடயத.

இநத ஏறபடகள கபச மடநததம, கநதமத ஒர கடதம எழதக

கடடள. அதல, அவள தனEம கடடய வ சவசததறகம தககச

யசயத நனடமகளககம மகவம நனறயடயவ,ய ரபபதகவம, ஆல

அதறயகலலம தன பதத;மவள அலலயவனறம, கலயGததறக

மனகப தனனடய இரதயதடத ஒரவரககப பற யகடததவ டதகவம,

வ தவசததல அவட; மறபட சநதததகவம, அவட;ப ப ரநத தனல

உய ர வழ மடயயதனற அறநத அவரன கபவதகவம, தனட

மனEதத மறநத வ கவணடயமனறம எழதய ரநதள.

அனற சயஙகலம நன ப ;யGததகக எலல ஏறபடகளம

யசயதவ டட, கநதமதய ன வ;டவ ஆவலன எதரபரதத

உடகரநதரநகதன. கந;ம ஆக ஆக என யநஞசத தடபப அதகமய றற.

'ஒரகவட, வ;மல இரநதவ டவக,?' எனற எணG ய கபத

இரதயததல சமமடடயல அடததத கபனற கவதட ஏறபடத -

ஸவம! தஙக,Eம உள,த உள,பட யசலவதகச சஙகலபம

யசயதயகணகலலவ? அநத இரதய கவதடய ல ஒர சநகதஷம

இரநதயதனபடதயம யசலலவ டககறன. உணடமயயனயவனறல, நன

ககடழயக வ டகன. அபயஙகள நடறநத கட;கGத சமதத;ததல

ப ;யGம யசயவதறகக ஒரவன தய;கறன. ஆல ப ;யGமபறபப கவணடய சமயததல ஏதவத ஒர தட வநத கறககத,

அடதச சககக டவததக யகணட க,மபமல இரநத வ லகம எனற

அவனககத கதனறகறத. எனனடய மகநடல அபபடததன இரநதத.

ஆல அடத நக அபகபத யத,Eவக உG;வ லடல.

வசலல வணட வநத நனற, கநதமத மடபபடகயற எனனடய

அடறககள வநதகபத எனனடய இரதயநடல எபபடய ரநதயதனபடத

எனகலகய வ வரகக மடயத. அதல அதகமய ரநதத இனபம

தனபம எனற எககக யதரயவ லடல.

அவள வநததம, இனEன யசலல, இவவ தமக வ;கவறக

கவணடயமனயறலலம மததல எணG ய ரநகதன. ஆல அயதலலம

இபகபத அடகயட மறநத கபய றற. ஒர வரதடத க வ;வ லடல.

அவளடய க;ஙகட,ப ப டதத உடக; டவதகதன. அபகபத அவளடய

கதகயமலலம நடஙகவடத அறநகதன. என மததல மறற

உGரசசயயலலம கபயப பரதப உGரசச யபஙக எழநதத.

"இகத பர, கநத! உன உமப நடஙககறத. உன மததல

யகஞசமவத தயககம இரநதல நம இநதக கரயம யசயய கவணம"

எனகறன.

"தயககமரநதல வரகவ? ந7ஙகள எனடக

கடயபபடதத7ரக,? என மபபரவம வ ரபபததகலகய

வரககறன" எனறள கநத.

"அத வஸதவநதன. ஆலம எனனடய சயநலததககக

உனடத தனபததககள,ககககறக எனற தன என மம தவ ககறத.

உகக, வ7ட, வசல, யசலவம, யசOககயம எலலம அவர

அ,Eததரககறர. நக இடவயயனறம உககத த; மடயத..."

"அதகலகயதன நன அவட; வ டடச யசலவத அவசயம. அவர

எகக எலலம அ,Eததரககறர; நக அவரகக என யவறம

இரதயதடதக க அ,Eகக மடயவ லடல. அடதத தஙகள ஏறககவ

கவரநத வ டடரகள. நன என யசயயலம?"

"என வழகடகய ல இபபடபபட பககயம எககக கடககயமனற

நன கவ லம எதரபரககவ லடல. உனனடய கதலககம ந7 எனEம

டவககம நமப கடகககம நன தகதயள,வ எனற தன

சநகதகமய ரககறத." "இநத கயசடயயலலம அனற அ;சம;ததடய கலகய உஙகளககத

கதனறய ரகக கவணடம" எனறள கநத.

"சர, சர; நமமடய கபசசகல ;ய டல மறநத வ ப கபககறம.

இEகமல தன தம 24 மG கந;மம கபசப கபககறகம. இபகபத

க,மபலம" எனகறன.

"க,மபவதறக மன இனனம ஒர வ ஷயம உஙகளககச யசலல

வ கவணடம. அத அவரககக கத யதரயத" எனறள கநத. அபகபத

அவள மகததகல சறத யவடகததன அறகற கGபபடத. இதழக,Eல

சறநடக உணய றற.

அவள யசலலப கபவத எனவய ரககலயமனற சறற

கயசதகதன. ஒனறம யதரயமல "என யசனலம ககடகத

தய;ய ரகககறன" எனகறன. "மனற மதமய எகக உமபகக ஒர

மதரயய ரககறத. மதஸநம யசயயவ லடல. நம கபகமததல

இத ஒர ச;மம இரககறத" எனறள.

இதன யபரள எகக நனறக வ ,ஙக ஒர நமஷம ப டததத. அத

வ ,ஙகயதம ஒர யபரய ஆறதல உணய றற. அபயம நடறநத

கறப ;யGம யதஙகவதறக அசடடத டதரயததன த7ரமEததவ டட

அதறக ஏதவத இடயற கந;த எனற எதரபரததக

யகணடரநதவனகக, உணடமய கலகய ஓர இடயற இபகபத

யதனபடத.

சறற கந;ம சநதததக யகணடரநகதன. "என இவவ,வ ஆழநத

கயசட?" எனற கநதமத ககடள.

"கநத! இநத ஜனமததல நமமடய கதல நடறகவறவத

பகவனகக இஷமலடல. கவள சததமரநதல ந7 இனனம ஒர மதம

கலயGம ஆகமல இரநதரககமடய?" எனகறன.

"இதத உஙகள கதல? இவவ,வ த உஙகள டதரயம?"

எனறள கநத.

"ஆமம; உன வழகடகடயப பழககவதறக எககத

டதரயமலடலதன. அவர உகக,Eககம வழகடகச யசOகரயஙகளககப

பதல ந7 அவரகக ஒனறம யகடகக மடயவ லடலயயனற கறய. அததவற. அவறறகயகலலம கமலடத - சநத பககயதடத - அவரகக

ந7 அ,Eகக மடயம. இநத ஜனமததல ந7 அவட;ச கசரநதவள. அடதத

ஜனமததலவத நமடம ஒனற கசரககமபட பகவடப ப ;ரததபகபம"

எனகறன.

"அவர தன கவதநத எனற நடததக யகணடரநகதன; ந7ஙகளம

ஒர கடட கவதநத எனபத யதரயமல கபய றற" எனறள கநத. அடதத

நமஷம கவற வரதடத கபசமல எழநத யசனறள.

கeகழ கததரநத ஜடக வணட ககயவனற யசனறத. அநத

வணடய ன சகக;ஙகள என இதயததன கமல ஓடவத கபல இரநதத.

கநதமத இறஙகவதறகரநத யபரய தனபக கழய லரநத அவட,க

கபபறறக கட; கசரதததக நடதகதன. ஆல எனனடய வழகடக

எனகவ பழய றற. இEகமல அத யவறம படலவநதன.

அனற;வ ஒர கG கந;மம நன தஙகவ லடல. இனனம சல நள

அபபடகய இரநதல சததம கபதலதத வ டம எனற கதனறறற. எகவ,

மறநள அதகடலய ல தரகககவ லட; கநககப ப ;யGமகன.

தரகககவ லர மதடதப பறறத தஙகள அறநதரபபjரகள. அபகபத

அமமததன தடலவ;ய ரநத ஸவமடய எகக ஏறககவ யதரயம.

அவர சறநத கலவ ப பய றசயம, ஒழககமம வ சல பததயம, கரடGயம

உள,வர. அவரம யசனற நன சநநயசயக வ ரமபவதகவம,

அவரடய சeக எனட ஏறறக யகள, கவணடயமனறம

யதரவ தகதன. ஸவமகளம அரள பரநத எனட ஏறறக யகணர.

4

ஐநத வரஷஙகளககப ப றக, எனனடய கரநதட;ச

யசனடய லரநத ஒர பகதர அடழததர. அவரன நனம யசனகறன.

ஒர நள ககவ லல உபநநயசம நநதத. ஸவமகள வழககம கபல

அரய யபரய சமய தததவஙகட,ச ச;மரயகப யபழநத யகணடரநதர.

ஆல எனனடய மம எனகவ, அனற உபநநயசததல

ஈடபவ லடல.

உணடமய ல, யசனடகக வநததலரநகத என உள,ம சரய

நடலடமய ல இலடல. தயததல மம கவ தல மகவம கடமய றற.அடககட கநதமதய ன நடவ வநதத. "பலனகட, அகக யவறற யபறற

நம இபகபத கநதமதடயப பரததயலன?" எனற கதனறறற.

"அவட, நம சஷடயயயக யகள,லம" எனற ஆடச க உணய றற.

ககவ லல ஸவமகள உபநநயசம யசயத யகணடரநதகபத, மம

அதல ஈடபமல யபரதம சலததக யகணடரகககவ, நன ககவ டலச

சறற வ;லயமனற எணG எழநத யசனகறன. ஸவம தரசம

யசயதவ டட அமமன சநநதககச யசனகறன. அஙகக கரபபககரஹததல

அரசசகர படஜகக ஆயததம யசயத யகணடரநதர. யவ,E மணபததல

ஒர சற யபண டக கபப ய வணGம நனற யகணடரநதள. அஙக கவற

யரம இலடல.

அநதக கழநடதகக வயத ஐநதககள தன இரககம. அவள

வயககளக, ஏகத மணமணததப ப ;ரததட யசயத யகணடரநதள.

அவள என ப ;ரததககறள எனற யதரநதயகள, ஆவள உணககவ

அரகல யநரஙக உறறக ககடகன.

"அமப கக! தகய! என அமமடவக கபபறற. நஙகள தககறறவரகள;

உனடத தவ ; எஙகளககக கத கடயத..."

என உமயபலலம ஒர கலஙகக கலஙகறற. அநதப பரதபம

க;டலயம, ப ;ரததடடயயம எனல சககக மடயவ லடல. இனனம

அரகல யசனற "கழநதய! ந7 ய;மம? உன தயரகக என அமம?"

எனற ககடகன.

கழநடத மதலல யகஞசம யவகண கணகளன எனடப

பரததள. அபபறம அவள மகம சறற மலரநதத.

"அமமவகக உமப சரயய லடல. வ7டடகல அரச வஙகப பGம

கடயத...!" எனறள.

"உகக அபப இலடலய, அமம?"

"அபப நன ப றபபதறக மனகம கபய வ டர. எஙகளகக கவற

தககலடல. யதயவநதன எஙகளககத தடG."

இநதக கழநடதய ன மழடலச யசறகள எலலம அவளடய தயர

அடககட யசலலக ககடடவ எனற ஊகததக யகணகன. என உள,ம

உரகறற. "உன யபயர என அமம?" எனற ககடகன.

"என யபயர யஸOபககயம."

"உன அமமவ ன யபயர?"

"கநதமத."

எனடத யதரநத அவரகளடய வ7டடகக வரவதறக அநதக

கழநடத ஓகவணடய ரநதத. அவவ,வ வ ட;வ ல என கலகள எனட

அஙகக யகணட கசரதத.

ஒர படழய வ7டடன சன அடற ஒனறல யவறநதட;ய ல எலமபந

கதலமயப படததக யகணடரநத கநதமதடயக கணகன. அவள

மகததகல மடடம நன மனக பரதடதவ அதகம கதஜஸ

இரநதத.

யவக கந;ம நஙகள ஒனறம கபசவ லடல. ஒரவட;யயரவர

பரததப பரததக கணG7ர வ டடக யகணடரநகதம.

அவளகக உமப சரபபததறகக க;Gம படடEதன எனற பரதத

உககய எககத யதரநத கபய றற. பககததக கடய லரநத யகஞசம

பழஙகள வஙகக யகணட வநத யகடதத இரவட;யம சபப ச

யசயகதன.

"நன சவதறகள உஙகட, மறபட பரபகபன எனற மடடம ஒர

நமப கடக எகக இரநதத. கநறற;வ ஒர கவ கணகன. ஒர

வயககலகக அநதக கட;ய ல ந7ஙகள நறகற7ரகள. அஙகரநத டகடய

ந7டட எனடயம அநதக கட;ய ல கசரகக மயலகற7ரகள. அபகபத நன

வயககலல வ ழநத வ டககறன. யவள,ம அடததக யகணட கபகறத.

அபபறம யவக கந;ம நடகவ இலலமல இரககறத. ப றக, சமதத;ததல

ஒர பகல இரபபதகத கதனறகறத. ந7ஙகள பக ஓடடகற7ரகள. 'இத

நமமடய மற ஜனமம' எனற யசலலகற7ரகள.

'வ தய ன எழதடதக கழததசச - மனக

வ ட கடற வநத யதடசச'

எனற நநதன சரதத;க கமம நன படககறன. அபகபத தடய;னற ஒரபயற கறற வநத படகக கவ ழதத வ டகறத. இபபடயயலலம ஏகதகத

யசபபம கணட யகணடரநகதன" எனற கநதமத கறள.

எஙகளடய சமபஷடG ஒர யதரசசய லலமல ஒக;

கழபபமய ரநதபடயல, அடத அபபடகய எனல இபகபத யசலல

மடயத. எனட வ டடப ப ரநத ப ன அவளகக கநரநதடதப பறற நன

ககடடத யதரநத யகணடத மடடம யசலககறன.

கநதமத வ7ட கசரநததம, அஙகக கவடலகக;ப டபயன மடடம

யபரதம மக கழபபததன உடகரநதரபபடதக கணள. அனற

சயஙகலம அவள வ7டட வ டடச யசனறப ன ஊரககப கபய ரநததக

நடதத எஜமன வநததகவம, அமமள யவ,Eய ல கபய ரககறள எனற

அறநததம அவர ஒனறம யசலலமல தரமப ப கபயவ டதகவம அவன

யதரவ ததன. அனறயம எஜமன வநத யசனறப ன சடமயறகர இரமபப

யபடட இரநத அடறககள யசனற கதடவத தழடடக யகணட ஏகத

கடநத யகணடரநததகவம, ப றக அவளம ஒனறம யசலலமல

யவ,Eகய கபயவ டதகவம கறன. கநதமத படதபடதபபன

இரமபபயபடடடயப கபயப பரததள. யபடட தறநதரநதத. சவ க யகதத

கeகழ கநதத. யபடடககள நடககள இலடல. தன எழத டவததரநத

கடதம மடடம இரநதத. அடத எடததக கழததத த7ய ல கபடட எரததள.

நடககட,ச சடமயறகர எடததப கபய ரகக கவணடயமனற

அவளககத கதனறறற. கமடசநதன அவவ,வ சeகக;ம தரமப வநத

மறபட கபடதப பறற நடகக நடகக அவளககக

கவடலயய ரநதத. அவர இரமபப யபடட இரநத அடறககள

கபகவ லடலயயனபடதப டபயட நனறய வ சரததத யதரநத

யகணள. ஆடகயல கடததடதப பரததரககமடர. எகவ, எபபடயம

அவர சeகக;ம வரவய;னற எதரபரததள. நடககள எலலவறடறயம

கழறறப யபடடய ல டவததடதபபறற அவரகக என க;Gம

யசலவயதனற கலககததன கயசததக யகணடரநதள.

ஆல அததடகய க;Gம யசலவதறக கவணடய ப ;கமயம

அவளகக ஏறபகவய லடல. ஏயனறல, கமடசநதன தரமப

வ;கவய லடல! ஒர வ;ம, இ;ணட வ;ம ஆகயம அவர வ;வ லடல.

அவரகக சடமயறகரககம யவக ந,க கதல உணயனறம, அவட,

அடழததக யகணட அவர ஓடவ டய;னறம அககம பககததலள,வரகள

யசனரகள. கநதமதய ம வநத தககம வ சரததரகள. ஆல

ஒரவ;வத எவவ த ஒததடசயம யசயய மனவ;வ லடல.கநதமதய ன தயர மனகம கலஞயசனறவ டள. கவற உறறர

உறவ ர யரமலடல. யசநதக க;மததககப கபக அவளகக இஷமம

இலடல. நலல கவட,யயப பஙகய ல யகஞசம பGம இரநதத. அடத

டவததக யகணட படGததகலகய வசககத த7ரமEததள. அகத

யதரவ ல சமgபததலரநத ஒர வ7டடல இ;ணட அடறகள மடடம

வடககக வஙகக யகணட வசககலள. அநத வ7டடல மறயறர

கடததம இரநத தமபதகள மகவம நலல மதர. கழநடதகட,ப படகக

டவபபதறகககவ அவரகள படGததகக வநதவரகள.

எபபடயம கமடசநதன ஒர நள தரமப வரவர எனற

நமப கடகயன கநதமத கலங கழககலள. உரய கலததல இநதப

யபண கழநடத ப றநதத. கழநடதடய வ,ரபபதல அவள யபழதல யபரம

பகத கபய றற. யசடகக கடததம யசயத எபபடகய இததட நள

கழததள. கடசயக, பஙகய லரநத பGம மழதம த7ரநத ப;ம

தரதத;ம கநரடத. உGவப யபரள வஙகவம பGம இலலத நடலடம

ஏறபடத.

*****

இடதயயலலம அவள யசலலக ககடகக ககடக எகக என மgதகலகய

வநத ககபததகக அ,வ லலமல கபய றற. "பவ எனலலலவ

உகக இநதத தய;யமலலம கநரடத? சமயததல நன ககடழயக

உனடத தரமப ப கபகச யசனகக?" எனற கதறகன.

"நன தரமப ப கபதறகக க;Gம ந7ஙகள மடடநதன எனற

நடககற7ரக,? இலடல. இலடல. உணடமய ல எனனடய டதரயக

கடறவதன உஙகட,யம பதததத. என கதகம நடஙகயடத அபகபத

ந7ஙகள அறயவ லடலய? நன கபய வ டகயனற யதரநததம

அவரடய மம என படபடயமனற எணG ப பரதத கபத

எனனடய உறதயயலலம கபயவ டத. அதல தன ந7ஙகள யகஞசம

தயககம கடடயதம நன தரமப வ டகன" எனறள.

"அடத நடததலதன வய றயறரசசல அதகமகறத. ப ;மதம

கவதநதம வ ச;ம யசயத வ டடக கடசய ல ஒர சடமயறகரடய

இழததக யகணட கப மனஷயனககக நமமடய வழகடக

இனபதடதயயலலம தயகம யசயகதகம! ந7 இபபடப படடE கநத

எலமபந கதலமகமபட ஆய றகற! இநதக கணகள என பவம யசயத?"

எனற யசலல மகததல அடததக யகணகன. "தஙகள அநத அவதடற நமபகற7ரக,, என? ஊ;ர

யசனரகய,னறல, அத நஜம? அவரம நன கதல யகள,

மடயவ லடல எனபத உணடமகய; ஆல அவரடய கGதடத நன

நனறய அறகவன. ஒர நளம அபபட கநரநத;த" எனறள கநதமத.

"ப ன ஏன அநத மனஷர தரமப வ;வ லடல? உனட இநதக கதகக

ஆ,ககவ டட அவர ஏன கபக கவணடம?"

"அயதனகவ, நன அறகயன. சநதரபபஙகள எலலம ஊ;ர

யசலவதறகப யபரததமயததன இரநத. ஆல என அநத;ஙகததல

நன அடத நமப மடயவ லடல; இEயம நமபமடகன" எனறள.

அவளடய உததம கGதடத நடகக நடகக எகக என

கபரலம, அவள பரஷன கபரலம பதன மஙக ககபம யபஙகறற.

இனயர ஸதரகக இததடகய கஷம கநரநதரநதல, எவவ,வ மம

கசநத கபய ரபபள? எபபட எலலட;யம தகவஷககத

யதஙகய ரபபள?

மறபடயம நட,கக வரவதகச யசலலவ டட என கரநதர

தஙகய ரநத வ7டடககத தரமப கன. "எஙகக கபய ரநதய?" எனற அவர

ககடதறக, "படழய சகநகதர ஒரவட;ச சநததகதன; அவர வ7டடககப

கபய ரநகதன" எனகறன. இE என யசயவயதனபடதபபறறத தம

மடவ யசயத யகணட அவரம மழ வ வ;தடதயம யதரவ கக

கவணடயமனற நடதகதன. உணடமய ல, சநநயஸச;மததலரநத

வ டதடல ககரமபடயககவ கநரகம எனற க என உள,ம நடததத.

ஆல அததடகய தரம சஙகததகக எனடக கநதமத

ஆ,ககவ லடல. மறநள கடலய ல நன அவள வ7ட யசனறகபத

கநதமத கழநடதடய அடGததக யகணட, 'யஸOப! உனட நன

ப ரயஙகலம வநத வ டத. ஆல ந7 வரததப பகத. பகவன எனட

அடகயட டகவ டட வ வ லடல. கநறற உனகட வநத ஸவமயர

உனடக கபபறறவர' எனற யமலநத க;லல யசலலக

யகணடரநதள.

சறற கந;ததகயகலலம எனடயம அநதக கழநடதடயயம

ககயவனற கதற வ டடவ டடக கநதமத ப;கலகம யசனறள.

மடவட;இபபடச யசலல வநத கம;நதரன கணக,Eல கணG7ர ததமப றற.

ஆல யபரய ஸவமயக; சநதஸவரப யய உடகரநதரநதர.

கடசய ல, கழநடதடயப பறறச யசனகபத மடடம அவரடய மசச

வழககதடதவ ச சறத யபரதக வநதத.

"இபகபத ஸவம அடககட பGம அனபப வரவயதலலம அநதக

கழநடதககததக?" எனற ககடர.

"ஆமம; அனடறய தகம நன என கரநதரம யசனற, உணடம

மழவடதயம யசலல, இEக யகஞச கலம என மததல சநத

இ;யதனறம, ஒக; இததல இரகக மடயயதனறம யதரவ தத ககதத;

யததட; யசயய அநமத யபறகறன. சல நள வட; நன

கபகமயமலலம யஸOபடவயம அடழததக யகணட கபகன.

யகஞசம அவளகக வயததம யசனடய ல இ,ம யபணகளகக உGவ

வசதயன கலவ யம அ,Eககம ஒர ஸதபததல கசரதகதன. இபகபத

அவளகக பதடநத வயதகறத. அவ,Eம எகக இரபபத தகவஷம

வதஸலயம எனகற சல சமயம யதரவதலடல. 'இநதப யபணGல

அலலவ இனனம நன வ டதடல யபறமல உலக பநதததல

ஆழநதரகககறன?' எனற நடககமகபத அவ,Eம ககபம உணகறத.

அடதத நமஷம, 'அநதக கழநடதய ன நலவழவககக கமடசதடத இழநத

நக;ததககம கபகலம' எனற கதனறகறத..."

"ஸவமககப பநதததலரநத வ டதடல கவணடமல இபகபத

அடயலம. யஸOபககயதடதக கபபறறம யபறபடப இநதக கடட

ஏறறக யகளளம" எனறர ப ;Gவநதர.

"ஓ! அயதபபட மடயம? கநதமத அ,Eதத யபறபடப நன எபபட

இனயரவரம யகடபகபன? ஸவம! யசலலஙகள! இநத உலகததல

தனபமம த7டமயம ஏன இரககனற? சடமயறகரடய இழததச யசனற

ஒர தரததனககக எஙகள வழகடக பழத ஏன? கநதமத படடEயல

உய ர தறககமபட கநரநதத ஏன? இடதயயலலம நடககம கபத

எககக கவ,Eததகலகய அவநமப கடக உணகவ டகறத.

அபகபயதலலம என சநநயசக ககலதடதப பரதத நக சரததக

யகளககறன."

"ஸவம! பகவனடய சரஷடய ல ஏன த7டமயம தனபமம

இரககனற எனற ஆதகலததலரநத நம யபரகயரகள ஆ;யசச

யசயதரகள..." "அநத ஆ;யசசய ல அவரகள கணடப டததத என?"

"அததன நமககத யதரயத. ஏயEல, அநத இ;கசயதடதக கணட

ப டததவரகள யரம அடத யவ,Eய வ லடல. கவ,Eன சநநதயதடதப

கபலகவ அவரடய தரவ ட,யலன இ;கசயமம வ வரகக

மடயதத எனறரகள. அதல தன 'கணவர வ ணடலர; வ ணவர

கணடலர' எனனம வககயம எழநதத."

"ப ன, மEதன சநத யபறவததன எபபட?"

"மசசடசககச சரயயனற கதனறவடதச யசயவதம, பலனகட,ப

பகவனகக அரபபGம யசயவதநதன சநத அடயம உபயம.

உத;Gமக கநதமதய ன கGவன, அவள கவயறரவடக

கதலததரகடகய ல தன அவட, மGம பரநதத ப சக எனற

அறநதகபத, அவட, வ டடச யசலவகத சரயயனற எணG அவவற

யசயதன. கடமயயனற கரதயடதச யசயதபடயல, அதன வ ட,வகள

வ பரதமயப கபயவ டடத இபகபத அறநத யகண கபதலம அவன

சறறம மங கலஙகவ லடல."

சன ஸவமயரககத தணகயகனறத. "ஸவம! என

யசலகற7ரகள? கமடசநதடப பறற உஙகளகக என யதரயம?"

எனறர.

"ஆமம; அவடபபறற இநதக கடடகக நனறயத யதரயம. ஸவம

கரதயதகபல அவன சடமயறகரயன கபகவ லடல. கநதமதயம

அவள கதலனம சநகதஷமய ரககடடம எனறதன கபன. அடதப

பறற நசசயமயத யதரநத யகளவதறகககவ அவன ஊரலரநத மறநக,

தரமப வநதத. கநதமத வ7டடல இலலமல, அவளடய கதலன

அடறய ல இரககக கணதம நசசயம யபறறச சநநயசயக

வநடடககச யசனறன. அவன வ7டடகல வ டடச யசனற சவ கயகதடதக

யகணட சடமயறகர யபடடடயத தறநத நடககட,த தரடச யசனறரகக

கவணடம."

"ஸவம! ஸவம! இயதலலம தஙகளகக எபபடத யதரயம? தஙகள

யர?"

"பரவச;மததல இநதக கடடடயக கமடசநதன எனற

யசலவரகள!"

பகிரப்பட்ட

NEW REALESED