Bavani BABL books and stories free download online pdf in Tamil

Bavani BABL

Bavani BABL

பவன, ப.ஏ., ப.எல.

1. கனர பஙகள

"பபயகளல எலலம பபரய பபயயய சரஷடததவனகக ஒர பரச

பகடபபதயரநதல, அநதப பரச நரடசசபய1யக ஈசவரயனததன

சசரம. அத வஷயததல பகவனடன சபடட சபடவதறக யரலம

மடயத" - இமமதர பசலலகறரகள சவதநதகள.

இநத உலகதயதவடப பபரய பபய சவற ஒனறம இலயலபயனபத

அவரகளயடய பகளயக. இநத உலகததன இனப தனபகபளலலம பபய;

சதகம பபய; மனம பபய; வரபப பவறபப, ஆயச பயகயம, சகபம தபம

எலலம பபய எனற பசலலகறரகள. நமயமப சபனற சமனயரகள,

இயத நமபவத இசலசன கரயமலல. இவவலகன சக தககஙகபளலலம

நமகக பரமபவம வஸதவமயரககனறன. அநதநதச சமயததல அயத

வட நஜமனத சவற ஒனறமலயலபயனற சதனறகறத.

ஆனல சவபறர வதததல இநத உலகம பபயயலகம எனபயத நன

ஒததக பகளகசறன. உலக வழகயகயல நம அசநக சமபவஙகயளக

கண1ல பரககசறம; கதல சகடகசறம. அவறயற நம

உணயமபயனறம நமப வடகசறம. நம கணகளம கதகளம நமயம

அசநக மயறகளல ஏமறற வடகனறன. "கண1ல கணபதம பபய;

கதல சகடபதம பபய; தMர வசரததறவசத பமய" எனனம பழபமழ

மகவம உணயமயனத.

சதர1மய வழகயகயன பவளபபயடயன நகழசசகளதன நமத

கவனதயதக கவரகனறன. நம பரககம பவள உலகததககப பனனல

மசனசலகம ஒனறரககறபதனபயத மறநத வடகசறம. ஆறற

பவளளததல சமசல மதநத வரம நயரததரளகளம, உதரநத இயலகள,

மலரகளம, கபயப களஙகளம நம கண1ல படகனறன. ஆனல ஜலப

பரபபன அடயல உளள சழகயளயம சழலகயளயம நம அறவதலயல.

தனநசதறம நம பரததப பழகவரம மனதரகயளப பறற நமகக எலலந

பதரயம எனற நயனககசறம. உணயமயல அவரகளயடய வழகயகயன

மககயமறற பவளபபயடயன அமசநதன நமககத பதரநதத.

அவரகளயடய உளளததல பபஙகக கமறம ஆசபசஙகள, வசரத

யவஷமயஙகள, இனப தனபஙகள இயவ ஒனறம நமககத பதரயத.சல சமயம வழகயகயன பவளபபயடயன சமபவஙகயளபபறறக

கட நம பபயயய பமயயக நயனதத ஏமறவதமணட. உதர1மக,

ஸமத பவனயயப பறற உலகனர அறநதரநதயதக கறபபடலம.

அவளககம பரஸடர சசஷதரககம ஏறபடட சநசதயதக கறதத அறயத

வககQல இரகக மடயத. மனற நனக வரஷததகக மனனல, இரணட

வககQலகள சசரமடபமலலம இயதப பறறசய சபசனரகள. களபபகளலம

சSடடலகளலம, கடறகயரகளலம, டரமவணடயலம சவற வமப

கயடயத. கயடசயக, பவனயம சசஷதரயம கபபசலற உலக யததயர

பசனறரகள எனற அறநத பனனர, பகஞச நயளகக அபபறம அநத சபசச

ஓயநதத. அவரகயளப பறறத பதரயத வஷயம ஒனறமலயல

பயனறதன எலலரம நயனததரகள. ஆனலம ஜனஙகள நயனதததறகம

உணயமககம எவவளவ தரம?

அகஸமததக, நன சறறம எதரபரத மயறயல, எனகக

அவரகயளபபறறய உணயம பதரயவநதத. பசனறவரஷம

சகயடககலததல, நன ஒர பசக பசயசதன. ஒர வர கலம

கரயலயததல வடமயற பபறறக பகணட ஒர சவயலயம பசயயமல

வMடடசல இரநத வடசடன. இதனல உடமப பகடடப சபய வடடத.

டகடரடம கடடயதல, அவர, "அடட! உஙகளகக அவவளவ பபரய

வயத எபபட வநதத? இத பரமப பரமப பபரய மனஷரகளகக அலலவ

வரம? இதறக 'சவயலயலலத வயத' எனற பபயர. பர1 ஓயவ

எடததக பகளவததன இதறகச சகசயச! அதவம களரநத இடததலதன

ஓயவ எடததக பகளளசவணடம. சபஙகள; நMலகரகக உடசன சபஙகள"

எனற ஆகஞபததர. அபபடசய நன சபய நMலகரயல சல கலம

தஙகயரநசதன. அபசபத, ஒர நள கனரல மஜ பபரபஸர

பர1தரதத அவரகளன பஙகளவககப சபக சநரநதத. பசனயனயசல

இவரடம எனககச பசறபப பழககமணட. நMலகரகக வநதல தமயம வநத

கடடயம பரகக சவணடபமனற அவர வறபறததச பசலலயரநதபடயல

சபசனன. அவரயடய பஙகள கனரல மகவம அழகன, ஏகநதமன

ஓரடததல அயமநதரககறத. அநதப பஙகளவகக அவர, 'சநத நயலயம'

எனற பபரததமகப பபயரடடரநதர.

"பவயலன அரயம களரல பதரயம" எனற பழபமழயன

உணயமயய நMலகரயல நனக பதரநத பகளளலம. நன சபயரநத

அனற மயல நல ம1கக நனம பபரபஸரம பஙகளவன வசல

பறததல இளம பவயல கயநத பகணட உடகரநதரநசதம. அஙகரநத

பரததல, சறறலம பவக தரததகக வரயச வரயசயன மயலத

பதடரகளம, பசயமயன கடகளம, பளளததகககளம, மயல

வMழரவகளசம கடசயளததன. யகலபடஸ மரஙகளன கயளகளல ஜலஜலபவனற இளஙகறற வMசயசபத ஏறபடட 'ப^ய' எனற மசனகரமன

சபததயதத தவர சவற சபதசம கயடயத. இயதச சறற சநரம கவனதத

வடட, "அடட! இநத இடநதன எவவளவ அயமதயயரககறத!" எனற

நன எனயனயறயத உறசகததடன பசனசனன. அபசபத பபரபஸர

பர1தரதத "ஆமம; இநத இடம இபசபத அயமதயயததன இரககறத.

ஆனல மனற வரஷததகக மனனல இஙசக ஒர சமயம பபரம பயல

அடததத; பகமபம நகழநதத; எரமயல பநரபபக கககறற; ஆமம,

இபதலலம மசனசலகததசலதன நடநதத" எனறர.

உடசன, எனகக பவன சசஷதர இவரகளன ஞபகம வநதத. ஸமத

பவனயனயடய சததபபதன சபரசரயர பர1தரதத எனபத

நயனவகக வநதத. மனற வரஷததகக மனப பவனயம சசஷதரயம

கனரல இநதப பஙகளவல இரநதசபததன இஙசக தபபசயடய யகத

ஒரவன, படபடடன. அசசமயம பததரயககளல இயதபபறறச சல

வவரஙகள பவளயயன. ஆனல பவளயகத வஷயஙகள சல கடடயம

இரநதரகக சவணடம எனற மடடம எனகக அபசபசத சதனறறற. அநதச

சமபவதயதயடதத உலக யததயர பசனற பவனயம சசஷதரயம

இனனம தரமப வநத சசரவலயல.

இனயறய தனம ஏசன பபரபஸர பர1தரததககத தமத

மனககதயவத தறகக சவணடபமனற சதனறயத. எலலவறயறயம

வணடவணட அவர பசலலவலயலபயனறலம, உணயமயய நன

பதரநத பகளளம அளவகக வஷயஙகயள பவளயடடர. அத தன

எபபடபபடட உணயம! எவவளவ பயஙகரமனத! எவவளவ ஆசசரயமனத!

ஏறகனசவ எனககத பதரநத வஷயஙகயளயம, ஆசரயர பர1தரதத

அனற பசனனவறயறயம யவததக பகணட, பபயரகயள மடடம மறற,

இநதக கயதயய எழதகசறன! - எனன, கயதபயனற பசனசனன? ஆமம;

கயததன! நஜபமனறல யர நமபவரகள?

2. பனனயகயம பத நலவம

ஸமத பவன, ப.ஏ.,ப.எல. எனயறய தனம யSசகரடடல

அடவசகடடகப பதவ பசயயபபடடசள, அனறமதல யSசகரடட

கடடடசம ஒர பதய கயளயடன வளஙகறற. பரமமSதத கததடய

சவயலயறற வககQலகளன மகததசல கட ஒர பதய சதஜஸ பறநதத.

ஊயமக சகடடன சபல இரநத ஜடஜbகள எலலம பகஞசம

கலகலபபயப சபச ஆரமபததரகள. தஸதசவஜக கடடகயளப பரததபபரததப பததப சபன சகரட கமஸதககளன கணகள ஒர பதய

பரகசம பபறற அஙகமஙகம சநகக வழததன. அநதக கணகள, கறகசக

பநடகசக எஙசகயவத ஸமத பவன சபகறள எனறதன அபபடத

தரதரபவனற வழததன எனற பசலல சவணடயதலயல.

இதறக மனனலம, ஐநதற ஸதரகள யSசகரடடல

அடவசகடடகளகப பதவனதணட. அவரகளல எலலம இததயகய

களரசச ஏறபடடதலயல. அவரகள தஙகளயடய சமனயன

பசeநதரயதயதயம, மகவசQகரதயதயம பரடயசபயனனம பலபfடததல பல

பகடததவடட வநதரகள. அவரகளல சலயர பரககமசபத, சசளக

பகலயலகளசல கககயகயளப பயமறததவதறகக யவததரபபரகசள,

அநத உரவஙகள ஞபகததறக வரம. ஆனல, பவனசய இநதச

சமபரதயததகக மறறம மறபடடவளயரநதள. அவள யSசகரட

தழவரததல நடநத வரவயதப பரததல, யசர, சதவ கனனயக

சதசவநதரனயடய சயபககப சபக சவணடயவள வழ தவற இஙசக வநத

வடடதகசவ சதனறம. அஸதமன சரயனத பபனனறக கர1ஙகளன

நறம அவளயடய சமன நறம சதவசலகச சறபயனல ஆககபடட

ஸவர1 வககரகம உயர பபறற நடமடகறசத எனற ஒர நமஷம

பரமததப சபவரகள. பவனயயத தடபரனற சநதபபவரகள. அவள

தனனயடய மததன அழகய பறகள சறத சதனறமபட பனனயக

பரநதல, அநத இரளயடநத யSசகரடட அயறகளல பளசபசனற நலவ

வMசவதசபல இரககம. அவளயடய கணகளல கரய வளகள ஒள வMசம;

வயர பநஞச பபறற பபரய பபரய ஸf னயர வககலகளன இரதயஙகயளக

கட அநத வள வMசசப பளநதவடம.

ஸமத பவன சகரடடகக வர ஆரமபதததலரநத, பரபல

அடவசகடடகளன நயட உயட பவயனகளல எலலம வததயசம ஏறபடத

பதடஙகயத. அடவசகட நMலசமகமயயஙகர தமமயடய தயலபபயகயன

சரயகக கயரயய அயர அஙகலததலரநத மககல அஙகலமக மறறத

தMரமனதத வடடர. வககQல மதனசகபல சஸதர இதறக மனனல

அயர ம1 சநரம நயலக கண1டயன மன நனற பநறறயல கடகளவ

சநதப பபடட இடடக பகளவத வழககம. இபசபத அவர மககல ம1

சநரம பசலவழதத அயரசயயயரககல கடகளவ சநதப பபடட யவததக

பகணட வரத பதடஙகனர.

பமததததல யSசகரட வககQலகளல பதப சபர பவனயனல

அயரப யபததயமனரகள; பககப பதப சபசர மழப யபததயமயனர.

அவள சகரடடகக வரம வயரயல வககQலகள அசநகர சகரட

தழவரததல ஏசத பரமதமன கரயம உளளவரகயளப சபல கறககமபநடககம சபயக பகணடரபபரகள. அவள வநதவடட பறசக, அவள

எநதக சகரடடல ஆஜரகறசள, அஙசக சபயக கடடம சபடவரகள.

இத வஷயமக ஒரவயரபயரவர அவரகள பரகசம பசயத

பகளவதமணட. "ஸf னயர வககQல நரசமமசசர ஜbனயர வககQல

வரகசசரயயரப பரதத, "ஏணட, வரகம! எதறககட இஙசக

நறகறய?" எனபர. "உஙகளகககததன ஸர நறகசறன" எனபர

வரகசசர. "அசட சபககர! எனககத பதரயத? இரககடடம, இயதக

சகள. சகநதலததல களதஸன சகநதயலயன கணகயள வர1ககம

சபத, 'இளம மநதளரன நறதயத ஒததரநதத அவளயடய கண1ன

நறம' எனகறன; இததயன நளய எனகக அதன அரததம பரயவலயல.

பவனயன கணகயளப பரதத பறகதன பரநதத" எனபர நரசமமசசர.

இபபடபயலலம நன பசலலம சபத பசனயனயலளள

யSசகரடட வககQலகள எலலரசம 'வடபரஷரகள' எனற

சதஷசரப1ம பசயவதய யரம எண1ககடத. உணயமயல

பசனயனயல வககQலகளல மககலவசபசபர பரம சயகயரகள; பககப

சபசர தஙகள சமசரஙகளககப பயநதவரகள. அபபடயரநதம, அவரகள

எலலரம ஸமத பவனயயத தயலயல தகக யவததக பகணட

கததடனரகள எனறல, நமத தறசபயதய சமக வழகயகயன

நயலயமயல இத சகஜமக எதரபரககக கடயசதயகம. நம நடடல

ஸதரகளன வழகயகககம பரஷரகளயடய வழகயகககம ஒர பபரய

பளவ பவக கலமக இரநத வநதரககறத. இபசபதம இரககறத.

இநநயலயமயல யரவத ஒர ஸதர அநதப பளயவத யதரயமகக

கடநத வநத பரஷரகளகக மததயல சரசமனமக நடநத பகளள

ஆரமபததல, பரஷரகள பரமததவடவத சகஜசமயலலவ? பரஷரகளன

மததயல ஒர ஸதர சபச வடடசல அவரகளகக ஆசசரயம; அவள

பததசலததனமகவம சபசவடடல மக ஆசசரயம; அபபடப

பததசலததனமகப சபசககடய ஒர ஸதர பசeநதரயவதயயம

இரநதவடடல எநதப பரஷன தன பகஞசம அயரகயறயகவவத

பததயய இழககமல இரகக மடயம?

3. சசஷதரயன வMழசச

இநதப பரயமபயலலம பகஞச கலநதன நMடததரநதத. பவனககம

சசஷதரககம சசநகம மறற வரகறபதனறம அவரகள கலய1ம பசயத

பகளளக கடபமனறம பரஸதபம ஏறபடடசபத பவனயய பறறய

வயபபப சபசபசலலம வமபப சபசசக மறயத; பகழசசபயலலமஇகழசசயயறற.

பரஸடர சசஷதரயன வழகயக அததயகய வமபப சபசசகக இடங

பகடககககடயதகசவ இரநதத.

சசஷதர நறபதயதநத வயதகக சமலனவர. ஆனலம அவர

'பரமமசசர'. அவர பரமமசசரசய இலயலசய அவரகக மயனவ

கயடயத. மயனவ உணசட எனனசவ, பசனயனயல அவரயடய

பஙகளவல அவள இலயலபயனபத நசசயம.

நறபதயதநத வயதகக சமலயறற எனற பசனசனனலலவ?

ஆனல அவயரப பரததல அவவளவ சதனறத. பதத வயத

கயறவகததன சதனறம. 'அவரகக ஸதர மகம; அதனல தன

வயதனத பதரயவலயல' எனற சலர பசலலவரகள. இத எபசபதவத

அவர கதல படடதனல தசன எனனசவ, சசஷதர மjயச வளரகக

ஆரமபததர. ஆனலம அவர மகம வசQகரமன ஸதர மகமயததன

க1பபடடத. அதக இளயமத சதறறசம கடபகணடரநதத.

அவரயடய பரமமசசரயதயதப பறறயம பலர பலவதமகப சபசக

பகணடரநதரகள. அவரயடய வழகயகயல ஏசத மரமம இரபபதக

அசநகர நமபனரகள. அவரகக இளம வயதசலசய

கலய1மகயரநததகவம, மயனவயயக பகயல பசயதவடட, அநதக

கறறததலரநத தபபததக பகளவதறகக அயலநடடகக ஓடப சபய

பவகநள இரநதவடட வநததகவம சலர பசனனரகள. சவற சலர அத

சததத தபபபனறம, அவரகக ஜபபனல ஒர மயனவ இரபபதகவம

இரணட வரஷததகக ஒர தடயவ ஜபபனகக அவர சபயச சல மதம

இரநத வடட வரவதகவம கறனரகள. இனனம சலர 'கயடயசவ

கயடயத! அவரயடய தரமபததன இஙகலநதல தன இரககறள.

வரததகபகர தடயவ அவரககச சQயமத தபல வரகறசத, பதரயத?'

எனறரகள.

இபபடச பசனனவரகள எலலம அடககட அவர கபபல பரய1ம

பசயவயத ஆதரமக எடததக கடடனரகள. "இலலவடடல பபளக

பரஸகயடர சவயலயய ஒரவன வடவசன, ஸர! ஒவபவரததன

அநத சவயல கயடககத எனற தபஸ பசயத பகணடரககறன. இநத

மனஷர இரணட வரஷம சவயல பரததவடட, 'எனகக பவளசதசப

பரய1ம பசயய சவணடயரககறத' எனற வடடவடடசர! சமசரம

சQயமயலரநத சவககட பகடககக பகணடதசன சவயலயய வடடர?

இலலவடடல வடடரகக மடயம?" எனறரகள.இபதலலம சதத அபததம எனற நனறயத பதரநதரநத ஒரவர

இரநதர. அவர பரஸடர சசஷதர தன.

பரஸடர சசஷதர உணயமயசலசய பரமமசர. அவர இதகறம

கலய1ம பசயத பகளளததறகத தகநத கர1ஙகள இரநதன.

சசஷதரயன இரபதவத வயதல அவரயடய தநயத கலமனர.

அபசபத தன ப.ஏ. பஸ பசயதரநத சசஷதர தமமயடய எதரகல

வழகயகயயப பறற எனனபவலலசம கனவ கணடபகணடரநதர.

அவரயடய தநயதயன எதரபரத மர1ததனல அநதக கனவகள

நயறசவறவத அசததயமயறற. இதனல வழகயகயல பவறபபக

பகணடவர, மனதயத சவற வஷயஙகளல பசலததம சநககததடன

பவளநடடப பரய1ம பசயயப பறபபடடர.

ஜபபன, அபமரககபவலலம சறறவடடக கயடசயல

இஙகலநதகக வநதர. அஙசக பரஸடர பரடயச பகடததவடட,

பசனயனககத தரமப வநத 'பரகடஸ' பசயயத பதடஙகனர.

சசஷதரககப பபறசறரகள இலலதபடயல கலய1ம பசயத

பகளளமபட வறபறததசவர யரமலயல. சசநகதரகள யரவத அநதப

சபசயச எடததல வலழநத நரயன கயதயயச பசலலப பரகசம

பசயவர. கலய1ம பசயத பகணட தமமயடய சசநகதரகள படம

கஷடஙகயளப பரககமசபத "மனதரகள ஏன இவவளவ

மடரகளயரககறரகள!" எனற ஆசசரயபபடவர. "இபபட யரவத

வலநத பசனற நகததடயல கழதயதக பகடபபரகள? ஒர ஸதரயயக

கடடக பகணட வழநள மழவதம எதறகக மரடகக சவணடம?"

எனபர.

சசஷதர நயறயப ப1ம சமபதததர; நயறயச பசலவம பசயதர.

சமசர பநதஙகள எதவமலலமல கவயலயனறக கலம கழததர.

வழகயகயல அவரகக மகவம சநசதஷம அளததத பரய1நதன.

கயறநத இரணட வரஷததகக ஒர தடயவ பவளநடட யததயர

பசயயமல இரககமடடர. இபபட இரபத வரஷம சதநதரமகவம

சகமகவம கலம கழதத பறக, அவரயடய வழகயகத தததவதயத

அடசயட மறறமபடயன இநதச சமபவம சநரடடத.

அவரயடய சசநகதர பபரபஸர பர1தரதத ஒர நள பவனயய

அயழததக பகணட சசஷதரயன வMடடகக வநதர. அவயளஅறமகபபடதத யவதத, அவள ப.எல. பரடயச பகடததரககறபளனறம,

சசஷதரயன ஆபfஸல ஜbனயரக யவததக பகணட சவயல பழகக

சவணடபமனறம சகடடக பகணடர.

இவவளயவயம சகடட பனனர, சசஷதர தயல நமரநத பவனயய

பரததர. அநத க1ததசலசய அவளயடய பசeநதரயமகற மதவல

தயல கபபற வழநதவடடர. இததயன நளம எவவளவகபகவவளவ

யவரககய பரஷரக இரநதசர, அவவளவகக இபசபத அவரயடய

வMழசசயன சவகமம அதகமயரநதத.

பவன, சசஷதரயடம ஜbனயரக அமரநதள. நளக ஆக,

சசஷதரயன பசரயமயம வளரநத வநதத. பவன இலலத உலகம

பயலவனமகவம அவள இலலத வழகயக பவறம சனயமகவம

அவரககத சதனறத பதடஙகயத. எனறவத ஒர நள அவள சநரங

கழதத வநதல அவரயடய மனம அயமதயய இழநத தவககம. அவள,

சவற இளம வககQல யரடனவத சபசக கணடல அவரகக எரசசல

உணடகம.

சமக வஷயஙகளல அவரயடய பகளயககள பவக வயரவகப

பறசபகக அயடநத வநதன. ஸதரகளம பரஷரகளம சமமகப பழக

சவணடபமனனம பகளயககபளலலம சதத அபததபமனறம, அதலம

பவனயயப சபனற பபணகள பரஷரகள மததயல பழகவத பரமப

அபயகரபமனறம அவர கரதனர.

இபபட இரணட வரஷஙகள பசனறன. சசஷதரககத தமத

இரதயததன நயலயமயயப பறற இபசபத எவவதச சநசதகமம

இரககவலயல. பவன இலலமல ஒர க1சமனம தம உயர வழவத

மடயத கரயம எனற அவர நசசயம பசயத பகணடர. மடவக,

தமயமக கலய1ம பசயத பகளளமபட அவயளக கடய சQககரம சகடபத

எனற தMரமனததர.

ஆனலம அநதக 'கடய சQககரம' சQககரததல வரவதக இலயல.

நடகள பசனற பகணசட யரநதன. பவனயய இத வஷயமகக

சகடபதறக அவரகக சநதரபபம ஏறபடடக பகணடதன இரநதத.

ஆனலம இனனபதனற பசலல மடயத மனஸf கத தயடபயனற

கறககடடக பகணசடயரநதத. 'நயளககக சகடகலம' 'இனபனர நள

பசலலலம' எனபதகத தளளப சபடடக பகணடரநதர சசஷதர.

கயடசயக, இநத வரஷம சகயடககலததல கனரககபசபகமசபத, பபரபஸர பர1தரததயன மனனயலயசலசய இத

வஷயமகப சபசத தMரமனதத வடவபதனற அவர உறத பகணடர.

கனரசலசய கலய1தயத நடததவடட, உடசன பவனயடன

ஐசரபபவககச பசனற வரவபதனறம தMரமனததர. இதறகக,

பஸசபரட, கபபல டகபகட எலலஙகட வஙகத தயர பசயதவடடர.

தம பவனயயக சகடகமல இரபபத ஒனறதன தயடசயதவர, தமத

மசனரதம நயறசவறவதறக சவற இயடயற எதவம ஏறபடக கடபமனற

அவர எதரபரககவலயல.

4. பர1தரததயன சபதம

பவனயன தகபபனர தசலதர உததசயகம பரததவர. ஆரமப

நடகளல அவர, யவதக ஆசரததல அதகப பறற உளளவரயரநதர.

ஏதவத பறமசபகக ஆககரமபபச சமபநதமய ஒர படடதர பதத ரபய

சநடடகக பகணட வநத பகடததல அயத அவர வஙகக பகளள

மடடர; சப சப எனற தரபப அடபபர. அநத மரசதர சபய இனனம

ஐநத ரபய சபடட ஒர தஙகப பவனக வஙகக பகணட வநதல தன,

"ஸவர1ம பவததரமனத; அதறகத சதஷமலயல" எனற பசலல

வஙகக பகளவர.

யரவத ஒர கரம மனசQப அவரகக ஒர கயட ஒடட மமபழம

அனபப, அயத அவரயடய சசவகன அபபடசய வஙக யவததவடம

படசததல, அவயனத தடட தடட எனற தடடவர. "எநதப பயறயன

பதடடப பறததசத அயத அபபடசய வஙக யவககறசயட? க1றற

ஜலதயதவடட அலமப எடதத யவயட!" எனபர.

இவவளவ ஆசர சQலமளளவர தமமயடய மதத பபணணகக

சஸதர ரதயகப பனனரணட வயதசலசய கலய1ம பசயத யவகக

வரமபயதல ஆசசரயமலயலயலலவ? அதலம அநதச சமயம அவர

தஞசவர ஜலலவல தசலதரய இரநதபடயல கடபயப மதலய

கடடப பரசதசஙகளகக மறறலவதறக மன கலய1ம பண1வடத

தMரமனததர. தஞசவர ஜலலவல கலய1ம எனறல யவதகரகள

ஏரளமய வரவரகள; தரளமய தடசய1 பகடததச

சஸதசரகதமயக கலய1ம பசயயலம. அசதட, தடசய1ச பசலவம

தமமயடய பசநதப பபறபபலலமல சபயவடம! யரவத ஒர பபரய

மனஷன அநதச பசலயவ ஒபபக பகளவன. உணயமயல கலய1ச

பசலவ எதவசம அவர யகப பபறபபகத. கடபயப ஜலலவல கல1

யர பகடககறரகள?இவவற தMரமனதத, அவர பவனயன தமகயகககப பனனரணட

வயதசலசய கலய1ம பண1னர.

ஆனல சஸதரததன தயலபயழதத சரயயலயல! அவரககச

சஸதர சமபரதயஙகளல நமபகயகயலலமல சபவதறக அநதக

கலய1சம கர1மயறற. பவனயன தமகயக பகககததல படதபட

படடள. பதசனழ வயதககள இரணட பரசவமம, மனற கரபபச சயதவம

ஏறபடட, இதனபலலலம நளகக நள பலவMனமயடநத கயடசயல

இறநசத சபனள.

அநதப பபண1ன அகல மர1ததனல பவனயன தகபபனரன

வழகயக எலலவதததலம அடசயட மற வடடத. சஸதரததல

நமபகயக சபனதசபல, ப1ங கசலம அவரகக நமபகயக சபயறற.

அதறகப பறக, பததம பதய பவயனக கசவர ஜலதயதவடட அலமப

யரவத பகணட வநதல கட அவர வஙகக பகளவதலயல. "அசட!

எனகக லஞசம பகடகக வரகறயட! உனயன பஜயலகக அனபபவடட

மற கரயம பரககசறன" எனற பசலலம நயலயமகக வநதவடடர.

இததயகய மரகக க1ம உததசயக வஷயததடன நலலமல சமக

ஆசர வஷயஙகளலம பவளபபடடத. சஸதரஙகயளயம

சமபரதயஙகயளயம அவர அடசயட நரகரககலனர. மனனர

எவவளவகபகவவளவ யவதகப பறறளளவரயரநதசர, அவவளவகக

அவவளவ இபசபத நவநகரகப பறற உயடயவரனர. அவரயடய

இரணடவத பபண பவனயன தயலயசல அதன பலன வடநதத. அவயள

அவர இளம வயதல வவகம பசயத பகடபபதலயலபயனறம, இஙகலjஷ

படகக யவபபபதனறம தMரமனததர. இநதச சஸதர வசரதமன கரயம

தம தயலசயவதடன நனற சபவதகட அவரகக வரபபமலயல.

அவரகக அநதய கலம பநரஙகயரநதசபத, பபரபஸர பர1தரததயய

அரகல அயழதத, "தமப! பவனகக உனயனததன கரடயனக

நயமததரககசறன. எனகக நM ஒர சபதம பசயத பகடகக சவணடம.

அவளயடய படபயப நறததக கடத. கலய1ம எனற சபசயசசய

எடககககடத. அவளககத தகக வயத ஆன பறக அவளக இஷடபபடட

யயரயவத கலய1ம பசயத பகணடல பகளளடடம" எனறர.

பர1தரதத அவரகக அவவசற பரதகயஞ பசயத பகடததர.

மர1ததறவயல தம தயமயனயடய வரபபதயத மறகக

மசனதடமனறப பர1தரதத பரதகயஞ பசயத பகடததசர தவர,

அவரயடய மனம அத வஷயததல நமமத அயடயவலயல. நளக ஆக,அவரயடய கவயல அதகமயறற. பவனயயத தம தயலயல

கடடவடடத தயமயனர சபயவடடசர எனற கவயலயனற அத;

பர1தரததகக பதலவரகள பலர உணட; ஆனல பபண கயடயத.

ஆகசவ, பவனயடம தம பசநதப பபணணகக சமலகசவ அதகப பரயம

யவததரநதர. அவளயடய பறகல வழகயக சநசதஷமயரகக

சவணடசம எனற கவயலதன அவயர வடடறற.

படததப படடம பபறறச சதநதர வழகயக நடததத பதடஙகய

பபணகள சலயரப பறற அவரககத பதரயம. பரடயச மடயம வயரயல

அவரகளயடய கவனபமலலம படபபசலசய இரககறத. ஆணபளயளகயள

வட அதக ஊககததடனம சரஸததடனம படககறரகள. மதலல பகஞச

கலம உததசயகமம உறசகமயததன பரககறரகள. பறக அவரகளகக

அதபலலலம ரஸம கயறநத, கலய1ம பசயத பகளளலபமனற

சதனறமசபத, அத சததயமலயல பயனபயதக கணகறரகள.

அவரகளககத தகக பரயமயடய பரஷரகள எலலரம ஏறகனசவ

கலய1மனவரகளயரககனறனர. அபபட யரவத தபபத தவற

இரநதல, அவரகளகக இநதப பபணகயள ம1ம பசயத பகளளத தகக

படபசப, அநதஸசத, சவற சயககயயதசய இரபபதலயல. எனசவ,

அததயகய பபணகளன வழகயக பபரமபலம தகககரமய மடகறத.

இயதபயலலம அறநததன ஆசரயர பர1தரதத பபரதம

கவயலககளளகயரநதர. பவன ப.எல. பஸ பசயததம, இன நள

கடததனல அவளககக கலய1சம ஆகமல சபயவடலபமனற அவர

பயநதர. இபசபத கட அவளககத தகக க1வனகக கடயவர பரமபப

சபரலயல. பர1தரததககத பதரநதவயரயல பரஸடர சசஷதர

ஒரவரதன அததயகய சயககயயதயயடயவரயரநதர. எனசவ,

பவனயய சசஷதரயடம ஜbனயரக சவயல பசயய அமரததயசபத,

பர1தரததயன சநககம எனனவயரககக கடபமனற நம எளதல

ஊகககலம அலலவ?

ஆரமபததல, ஸமன பர1தரதத தமமயடய சநககம வயரவல

நயறசவறவடம எனபதறக அறகறகயளக கணட சநசதஷமயடநதர.

பவன பரஸடர சசஷதரயன உயரக1ஙகயளப பகழநத சபசப சபச,

அவரயடய நமபகயக உறதபபடட வநதத. ஆனல, அவர எதரபரததத

சபல சQககரமகக கலய1ப பரஸதபம ஏறபடவலயல. வரஷம இரணட

பசனற சபத அவரயடய கவயல மனசபல அதகமயறற. "சதத

அசடகளயரககறரகசள! இதல நம தயலயடடததன கரயதயத

ஒபசபறற சவணடமசபல இரககறசத!" எனற கரதலனர.இததயகய நயலயமயசலதன, சசஷதர தமம இவவரஷம

சகயடககக கனர வர உதசதசததரபபதகத பதரவததத. இநதச

சநதரபபதயதப பயனபடததக பகணடலதன பகணடத எனற தMரமனதத

பபரபஸர, தமமயடய பஙகளவசலசய அவர வநத இரகக

சவணடபமனற வறபறததனர. இயத மனனடசட வழககமகக கனரகக

வரம தமத கடமபததனயரபயலலம அவர பஙகளரககப சபகச

பசலலவடட, பவனயய மடடம கனரகக வரமபட ஏறபட

பசயதரநதர. "இநத வரஷம மடடம இநதக கலய1தயத நன

பண1யவககவடடல என பபயர பர1தரதத அலல" எனற அவர

தமககள சபதம பசயத பகணடர.

5. பவனயன கலவரம

"உலகததசலசய நMலகரயயப சபனற சகமன இடம கயடயத;

நனம எவவளசவ நடகளல எததயனசய இடஙகள பரததரககசறன"

எனறர சசஷதர.

"நMலகரயலம கனரகக அபபறநதன மறற இடஙகள எலலம"

எனறர பபரபஸர.

"கனரலம எஙகள சததபபவன பஙகளயவப சபனற சகமன இடம

சவறலயல; ஸவரககததல கட இரத" எனறள பவன.

அநத மனற சபரம இபபடச பசனன வரதயதகளல அவரகளயடய

அபசபயதய மனநயல பரதபளததத. தஙகளயடய வழகயகயல இதறக

மன எபசபதம இவவளவ சநசதஷமயரநததலயலபயனற அவரகள

ஒவபவரவரம எண1னரகள.

அவரகள மவரம அஙக வநத ஒனறயர மதததகக சமலகவடடத.

மயலப பரசதசததல சறற அயலவதலம, சபசவதலம, படபபதலம, சடன

சதத தண1Mர அரநதவதலமகப பபழத பசனற வநதத.

ஆயனம சசஷதர தமமயடய மசனரததயத பவளயடவதறக

இனனம யதரயம பபறவலயல. நயளகக, நயளகக எனற தளளப

சபடடக பகணசடயரநதர. கயடசயக, இனனம இரணட வரநதன

கனர வசம பககயரநதசபத, இனசமல தமதபபதல

பரசயஜனமலயல பயனற தMரமனதத மதலல பர1தரததயடம கலநத

பகளள எண1னர."உஙகளடம ஒர மககயமன வஷயதயதப பறறப

சபசசவணடபமனறரககசறன..." எனற சசஷதர ஆரமபததசபத,

"இனயறகக மடடம நMஙகள அநத மககயமன வஷயதயதப பறறப

சபசவடடல நசன ஆரமபததவடவபதனற இரநசதன" எனறர

பர1தரதத.

அபசபத மயல நல ம1. தனசர வழககம சபல பவன, உயரநத

கஷமjர கமபளச சடயட ஒனயறப சபடடக பகணட, பவளசய உலவச

பசலவதறகத தயரக வநதள.

"ஏன உடகரநதரககறMரகள? பவளயல வரவலயலய, எனன?" எனற

சகடடள.

"ஆமம! நஙகள இனயறகக வரவலயல. ஒர மககயமன

வஷயதயதப பறறப சபசப சபகசறம."

"பரமப மககயமன வஷயநதன. இரததரககச சயமயல தடடம

சபடப சபகறMரகளககம; வரஙகள சததபப; சபகலம."

"இலயல, அமம! உணயமயகசவ மககயமன வஷயம; பரமப

அழகன வஷயஙகட" எனற பசலல, பறக பமதவன கரலல, "அத,

சமசல கஷமjர கமபளச சடயட சபடடக பகணட மயலப பரசதசததல

உலவச பசலலம" எனறர. இபபடக கறப பனனயகயடன சசஷதரயயப

பரததர.

பவன, பஙகளவன மகபபல பகழபகழபவனற வளரநதரநத

சரஜச பசடயலரநத அபசபததன இதழ வரயத பதடஙகயரநத ஒர

சரஜ பமடயடப பறததத தயலயல பசரகக பகணடள. பறக,

அவரகயளக கயடககண1ல ஒர பரயவ பரதத, "மயலவசததறக

வநதல இநத மதர இரணட கழஙகயளக கடடக பகணட தன

வரசவணம" எனற பமதவன கரலல கறவடட ஒயலக நடநத

பசனறள.

அவள கறயத அவரகளயடய கதல அயரகயறயய வழநதத.

பர1தரதத அபசபத பவன சபவயதசய பரததக

பகணடரநதரதலல, சசஷதரயன மகதயதப பரககவலயல.

பரததரநதல அநத மகததல ஒர க1ம சதனற மயறநத சவதயனயயக

கணட பயநசத சபயரபபர.சசஷதரயன மனச சசரவம தயககமம மனபனபசபயதயம வட

இபசபத அதகமயரநதன. உணயமயல, அவர இநதச சமயம தமமயடய

பசநதக 'சகயஸ' எடததச பசலவதல படட சரமம, சவற எநதக சகஸ

வஷயததலம படடதலயல. பர1தரதத மடடம பரமபவம கறககக

சகளவகள சபடடரவடடல அனயறய தனமம அவரயடய சகஸ

தளளப சபடபபடடரககலம. எபபடசய அவர கயடசயக மனதயதத

தடபபடததக பகணட, பவனயயக கலய1ம பசயத பகளளத தமகக

வரபபபமனறம, அயதப பறறப பர1தரததயன அபபபரயம

எனனபவனறம சகடடவடடர! அதறகப பர1தரதத அயதவடத தமககச

சநசதஷம அளககக கடயத உலகததசல சவபறனறமரத எனற பதல

பசனனர. பவனகக அத வரபபமயரககம எனற சசஷதர

சகடடதறக, "நலல சகளவ சகடடரகள! உஙகயள வட நலல க1வன

அவளகக எஙசக கயடககப சபகறன? பரவ ஜனம பண1யம எனற

எண1 அவள சநசதஷபபட சவணடம?" எனறர பர1தரதத.

அபபறம அவரகள சமல நடகக சவணடய கரயஙகயளப பறறப சபசக

பகணடரநதரகள.

அவரகள சபச ஆரமபததச சமர ஒர ம1 சநரம இரககம.

தடபரனற, "சததபப! சததபப! இஙசக உடசன வரஙகள!" எனற

பவனயன கரல சகடடத. அநதக கரலல பதனதத கலவரமம, இரககமம

அவரகயள மயரக கசபசறயச பசயதன. பவனகக ஏசத ஆபதத

வநதவடடத எனற எண1 அவரகள பதறப சபய வயரநத வசலல ஓட

வநதரகள. தவற வழநத வடடசள அலலத ஏதவத கடட மரகம

வநத வடடசத எனற ஒர க1ததல நற எண1ம எண1னரகள.

பஙகள வசற பறததன மகபபல நனற கரல வநத தயசயய சநககக

கQசழ பரததரகள. கசழ பஙகளவகக வரம பயதயல பவன நனற

பகணடரபபயதக கணடதம அவரகளககக பகஞசம யதரயம வநதத.

பவன அவரகயளப பரதததம, "சQககரம வரஙகள! எனற பசலலக

யகயலம சமகயஞ பசயதள. மயலபபயதயல அவரகள வயரநத

இறஙகச பசனறரகள.

6. சரபபம பநரபபம

பவன அனற பவக கதகலததடசன பவளசய களமபனள.

பர1தரததயம சசஷதரயம வரவலயல யதலல, தன இனறவழககதயதவட அதக தரம நடநதவடட வரலபமன அவள எண1னள.

மயலப பரசதசஙகளககச பசனறரபபவரகளகக மயலப பயதகளல

நடபபதன சகமம கஷடமம பதரநதரககம. அசநகமய இர பறமம

பதரகள அடரநத ஒறயறயடப பயதகளசலசய நடகக சவணடம. அநதப

பயதகளம ஓயமல ஏறக பகணடம இறஙகக பகணடம இரககம. சம

தயர எனபத அசநகமய கயடயத. உஷ1ப பரசதசஙகளல எனறல

அமமதர ஏற இறஙகம பயதகளல ஐநத நமஷம நடநதலம கயளததப

சபய வடசவம. ஆனல களரநத மயலப பரசதசஙகளல எவவளவ சநரம

நடநதலம சரமம சதனறவதலயல.

பவன சமர பதத நமஷம நடநதரபபள. பககததசலசய எஙசகசய

இரநத, "ஓ பதயவசம!" எனற ஒர தயரம நயறநத தMனமன கரல

சகடடத சபல இரநதத. பவனயன இரதயம ஒர நமஷம ஸதமபதத

வடடத. உடமபபலலம வயரததத. அஙசகசய நனற சறறமறறம

பரததள. ஒனயறயம க1வலயல. உணயமயல, அஙசக ஒனயறயங

க1வம மடயத. பயதயன இரபறமம அடரததயன பதரகள

மணடயரநதன. எஙசக எனனதயதப பரககறத? தன அநதக கரயல

உணயமயல சகடகவலயல. ஏசத சததபபரயம எனற மடவகக வநதள.

அநதப பரயமயயப சபககக பகளவதறககத தயலயய வயரவக நல

தடயவ கலககவடட சமசல நடககலனள.

ஆனலம அவளயடய கதகலம சபயவடடத. எனனசவ பசலல

மடயத பரம ஒனற அவளயடய இரதயதயத அமககவத சபல

இரநதத. ஏசதசத பயழய ஞபகஙகள, சசகததடன கலநத,

பதளவலலமல வநத சபயக பகணடரநதன. இததயன நளம

சதனறத எணனஙகபளலலம சதனறன. "இநத வழகயகயன

பபரளதன எனன? எதறகக பறககசறம? எதறகக வழகசறம?" எனற

இபபடபயலலம சநதயன பசனறத.

பரமப சநரம சறற சவணடம எனற நயனபபடன களமபய பவன,

வழககதயத வட மனனதக வMட தரமபலனள. தரமப வரயகயல,

சமற பசனன கரல சகடட இடததல சறற நனற கவனததள. ஒனறம

பதரயவலயல. அநத இடதயதத தணட வநதள. கடடததடடப

பஙகளவககச சமjபம வநததம அஙசக கடநத ஒர பயறயன சமல

உடகரநதள. அஙகரநத அண1நத பரததல, அவரகளயடய

பஙகளவன மகபபம, அதன மன வசல பநசதடடமம பதரநதன.

பவனககச சஙகQத ஞனமம சஙகQதததல அபமனமம உணட.

பயறயன சமல உடகரநதவள, ஊயமக கரலல படத பதடஙகனள."சததமரஙகவலயலசய?" எனற படட அவயளயறயமல வநதத.

"தMவயனயன பயசன, பதயவக கறறசம இத?" எனற அடயயப

படயசபத, எனறமலலதபட அவளயடய இரதயம உரகறற. அயதசய

பலமயற தரபபத தரபபப படக பகணடரநதள.

ஆ! அத எனன சபதம! சரபப அத? ஐய! சரபபசல அவவளவ

தயரமம இரகக மடயம? - பவன தககவரப சபடடக பகணட

எழநதரநதள. சததம வநத தயசயய சநககனள. அவளககப பதத அட

தரததல பதரகளகக மததயல பகஞசம இயடபவளயரநதத. அஙகரநத

பயறயல ஒர மனதன உடகரநதரநதன. பவன அநதப பககம

தரமபயதம அவயள அவன ஏறடடப பரததன. அநதப பரயவ

அவளயடய பநஞயசப பளநதத.

"ஆமம அமம! நM சகடடசய, ஒர சகளவ. தMவயனயன பயன

பதயவ கறறம எனற, அயதத தன நனம மனற வரஷமயக சகடடக

பகணடரககசறன. பதல பசலபவயரததன கச1ம" எனறன.

அவன வலபப பரயம உயடயவன. வயத சமர இரபதயதநத

இரககம. நMலகரத சதடரகயளப சபல ஒர பபரய தபபடடயயப

சபரததக பகணடரநதன. பரமபவம சசரநத கயளததப சபயக

க1பபடடன. அவன கவரம பசயத பகணட பததப பதயனநத

தனஙகள ஆகயரகக சவணடம. ஆனலம அவன மகததல ஒர வசQகரம.

அவன கணகள பரகசம பபரநத இரநதன. அவன மகததன பளபளபயபப

பரதத பவன, "ஆக! எனன சதஜஸ!" எனற எண1மடடள. ஒர சவயள

பகதரகளயடய சரதஙகளல வரவத சபல, பகவன தன இநத

உரவததல வநதவடடசர எனற கட ஒர க1ம நயனததள. அநத மக

சதஜஸ சரததன சவகததனல ஏறபடடத எனபயத அசசமயம அவள

அறயவலயல.

"உனயன எபசபசத நன பரததரககசறன. இலயலய?" எனற

அவன சகடடன.

பவனககம அவயன எஙசகசய எபசபசத பரததத சபனற ஞபகம

இரநதத. ஆனல எஙசக எநதச சநதரபபததல எனற நயனவகக

வரவலயல.

"நMஙகள பரமபக கயளததரககறMரகள எனற சதனறகறத" எனறள

பவன."ஆமம; கயலயலரநத சபபடமல மயல ஏறனல

கயளபபயரத? பசகட இலயல; தகநதன நகயக உலரததகறத."

"இசத எஙகள பஙகள பரமப சமjபததல தன இரககறத.

வரகறMரகள?"

அநத வலபன எழநதரககத தயஙகனன. அதறகக கர1ம,

அவனயடய பலவMனம எனபயத அறயத பவன "ஏன தயககம? எனயனப

பரததல தகததககத தண1Mர பகடதவள எனற சதனறகறத?"

எனறள.

அயதக சகடடதம அநத வலபன பமதவகத தளளடக பகணட

எழநதரநதன. ஓர அட எடதத யவகக மயனறன; தடபரனற கQசழ

வழநதன.

அபசபத பவன பதறக கவயயதக சகடடததன, பர1தரததயம

சசஷதரயம ஓட வநதரகள.

பவன இரநத இடததகக அவரகள வநததம சறறம எதரபரத கடச

ஒனயறக கணடரகள. பயறயன சமல ஒர வலபன ஸமரய1யறறக

கடநதன. அவனயடய தயலயன அடயல, பவனயன கமபளச சடயட

மடதத யவககபபடடரநதத. பவன தனனயடய படயவயன தயலபபனல

அவன மகததன சமல வசறக பகணடரநதள.

பர1தரதத அவனயடய மரயபயம பநறறயயயம பதடடப

பரததர. "உயர இரககறத; ஆனல 105 டகரகக கயறயத சரம"

எனறர. பவன சரககமக அவயனத தன சநததத வததயதச பசனனள.

"சரதன! வஷயம எனனபவனற அபபறம சயசததக பகளளலம.

இபசபத இவயனப பஙகளவககத தககக பகணட சபசவம" எனறர

பர1தரதத. இபபடச பசலல அவர அவனயடய தயலபபறதயதப

படததத தககனர. சசஷதர கலபறததணயட பசனற, கலகளன கQழகக

யகயயக பகடததர. பகடததவர, பநரபயபத பதடடவர சபல,

சடபடனற யகயய எடததர. அதனல அநத மனதனன கல சடகபகனற

பயறயல வழவம, 'டங' எனற இரமபன சபதம சகடடத. சவஷட சறத

வலக, அவன கலல இரநத இரமபக கபப பதரய வநதத. ஏககலததல

மனற சபரயடய கணகளம அநத இரமபக கபபன சமல பசனறன.

"அத எனன?" எனற கலவரததடன சகடடர பர1தரதத.சசஷதர வயபபம சவதயனயம பபரநதய கரலல "இவன யகத.

யகதகளககத தன கலல இநத மதர இரமபக கபப இரககம.

சகயமததர சயறயலரநத சமjபததல தபபசயடய யகதகளல இவன

ஒரவனயரகக சவணடம" எனறர.

சல நமஷ சநரம அவவடததல பமeனம கடபகணடரநதத. பறக,

பர1தரதத பவனயன மகதயத சநககனர. அவளயடய மகததல

அவர எனன கணடசர பதரயத.

"எத எபபடயவத இரககடடம. பறபட பரததக பகளளலம.

இவயன இபபட அனயதயயச சகவடதல மகபவம. படயஙகள,

சசஷதர!" எனறர.

இரணட சபரமக அவயனத தககக பகணட சபனரகள. பவனயம

பனசனட பசனறள.

7. சதவரகளன பமர

ஆசரயர பர1தரதத வசல மனம பயடததவர. அபபபரய

சபதஙகளகக, சதர1மக மதபபக பகடகககடயவர. ஆனல ஒசர ஒர

வஷயததல மடடம அவர படவதமன அபபரயம பகணடரநதர.

இஙகலjஷ டகடரகளயரநதலம சர, சசதச

யவததயரகளயரநதலம சர, அவவளவ சபரம அவவளவ எமததரகள

எனபத அவரயடய கரதத. யவததயஙகளககளசள இயறயக யவததயம

ஒனறசல தன அவரகக நமபகயக. அநத யவததய மயறயயப

பரசசதபபதசல அளவலலத ஆரவம. உணயமயல, இயறயக

யவததயதயதக யகயளவதறக மடடம ஒர சநதரபபம கயடககமனல,

அயதவட அவரகக மகழசசயளபபத சவபறனறசமயலயல. அதறகச

சமமன சநசதஷம அவரகக அளபபத ஒனசற ஒனறதன; இஙகலjஷ

டகடரடம யவததயம பசயத பகணடவன பயழககமல பசததப சபவத

தன!

அவரககத பதரநதவரகளல - அவரயடய சயசயனயயக

சகடகககடயவரகளல - யரககவத உடமப சரபபடவலயலபயனற

சகடடல, அவரகக பவக உறசகம. அதலம, தயலவல கலவல

எனபறலலம பசலலக பகணட வநதல அவரகக அவவளவ தரபதகயடயத. கயறநத படசம ஒரவனகக 'டபள நசமனய'வவத

வரசவணடம; அபசபத பரகக சவணடம அவரயடய கதகலதயத.

ஆனல அமமதர பபரய பபரய வயதகயள வரவயழததக

பகளளம மனதரகள சதர1மயப பரம மடடளகளயரககறரகள;

அவரகள பபரய டகடரகயளத சதடச பசனற நயறய ப1தயதயம

பகடததவடடச சQரழநத சகப பரயபபடகறரகசள தவர,

பர1தரததயடம சபய நலலபடயயப யபச பசலவ இலலமல

சசவபமனற ஒரவனககவத பதத இரபபதலயல. இத வஷயததல

அவரககத தம இஷடமதரரகள எலலரடததலம மனம கசநத

சபயரநதத. "எனனடம எததயன பசஙகள படததப படடம

பபறறரககறரகள? எததயன சபர பபரய பபரய உததசயகஙகளல

இரககறரகள? எவவளவ சபர எவவளவ வதமன உதவ எனனடம

பபறறக பகணடரககறரகள? யரககவத நனற வசவசம இரககறத?

ஏசத ஒர யடபயட, ஒர டயபடஸ, ஒர அபபபணடயஸடஸ, ஒர

டயபரகசலஸஸ எனற எனனடம சகசயசகக வரகறன?" எனபதக

அவர யரடமம பவளபபயடயகச பசனனதலயல யயனம, அவரயடய

இரதய அநதரஙகததல இததயகய கயற கடபகணடரநதத எனபதல

சநசதகமலயல.

இபபடபபடடவரகக 105 டகர சரததடன ஒரவன வழயசல கடநத

கயடததபனனறல உறசகம எபபடயரககபமனற பசலலசவணடம?

அதலம தமகசக தமககலலவ கயடததரககறன! தம பகடததல உயர;

இலலவடடல இலயல. எபசபரபபடட அதரஷடம! ஆகசவ, அவயனப

பயழககயவதசத தMரவத எனற கஙக1ம கடடக பகணட சகசயச

ஆரமபததர பர1தரதத.

இரபவலலம கணவழததச சகசயச பசயதர. தயலயசல ஈரக

களமணய1 யவததக கடடனர. மதலசல களசகஸ, அபபறம

பரலகஞச, அபபறம பழரசம - இபபடக பகஞசம பகஞசமக ஆகரம

பகடதத வநதர. பவனயம கணவழததக கட இரநத அவரகக

ஒததயச பசயத வநதள.

சறத சறதக சரம இறஙகறற. இரணட மனற நளல சநயள

நனறயக க1ம அயடநதன. அவனயடய உடமபல ஏறபடடரநத

சகளற மககயமகப பச, தகம, கயளபப இவறறனல உணடனசத.

ஆதலன நலல உ1வம, ஓயவம களரல அடபடமல தஙக இடமம

கயடககசவ, அவன உடமப தசன க1மக வநதத. ஆனல பபரபஸர

பர1தரதத தமமயடய இயறயக யவததய மயறயனசலசயயமபசததலரநத அவன உயயர மjடடவடடதகக கரதனர. ஸமன

சசஷதர அபபட நயனககவலயல. "ஏசத அவனயடய ஆயள

பகடடயயரநதபடயல, பர1தரதத யவததயம பசயதகடப பயழததக

பகணடன" எனற அபபபரயபபடடசதட, அயதச பசலலயம வடடர.

இதனல, பர1தரததயன சசநகதயத மககலவசயம இழநத

வடடபரனசற கறலம. பவனசய, பவளபபயடயக, சததபபவன

யவததயததனசலசய சபன உயர தரமப வநதத எனற பசலல அவயர

மகழவதத சபதலம, தன தனனயடய இரதய அநதரஙகததல பகவயனப

பரரதததததன பயனகசவ அவன பயழதபதழநததக மனதறகள

கரதனள.

அநத இயளஞனயடய மகம எஙசகசய பரதத மகம சபல

பவனககத சதனறயதலலவ? "எஙசக பரததரககசறம?" எனற அவள

மனம இயடவடமல சதடக பகணசட இரநதத. மதல நள இரசவ அத

அவளககத பதரநத சபயறற. சரசவகததல அவன பதறறயசபத கறய

சல வரதயதகளனல, அத அவள ஞபகததறக வநதத.

'கதத யனற ரததமனற

யதத பமனற வரகத!'

எனற அவன படனன. பறக, "அடயஙகள, ஐய! அடயஙகள! வநசத

மதரம! மகதம கநதகக சஜ!" எனற கதறனன. உடசன பவனகக

அவயனத தன பரததத எஙசக எனற பளMபரனற ஞபகததகக வநதத.

அநதச சமபவம மழவதம சநறறததன நடநதத சபல அவள இரதயததல

பதநதரநதத அனசற?

*****

அபசபத, பவன கசலஜல படததக பகணடரநதள. பபணகள

கலசயலயன Sஸடலல வசநத வநதள. கலசயலயன

ஆசரயயகள எலலரம இஙகலjஷ நகரகததல மழகனவரகள. நலல

சமபளம வஙகக பகணடரநதரகள. உலகததல எநதவதமன கயறயம

இரபபதக அவரகளககத சதனறவலயல. ஆகசவ சதசததல அபசபத

நடநத பகணடரநத சததயககரS இயககதயதச சததப யபததயககரத

தனபமனற கரதனரகள.

Sஸடலல வசதத ம1வகளல மககலவசப சபயரப சபல,

பவனயம அததயகய பகளயகயயடயவளகசவ யரநதள. ஒரநள

அவள த1 வஙகவதறகக, தன வழககமய வஙகம பபயரபபறறகரமசநத பயனசநத சQயம ஜவளக கயடககப சபனள. அபசபத சQயம

ஜவளக கயடகளல பதணடரகள மறயல பசயகறரகபளனறம,

சபலjஸகரரகள வநத பதணடரகயள அடதத இழததச

பசலகறரகபளனறம அவள அறநதரநதள. ஆனலம அயதப

பபரடபடததமல பயனசநத கயடககச பசனறள.

கயட வசலல கநத கலல அ1நத பதணடன ஒரவன யககபபக

பகணட நனறன. 'பல வடயம மகம' எனறல அவன மகதயதததன

பசலல சவணடம. அவன இரககமம கனவங பகணட பரயவயடன

பவனயயப பரததன. எததயகய கல பநஞயசயம இளகச பசயயம சசகம

ததமபய பனனயக ஒனற பரநதன. "அமம1! கலவயறவ பயடதத

தஙகள இபபடச பசயயலம? தயவ பசயத தரமபப சபஙகள" எனறன.

அவனயடய கரல, பரயவ, ப1வன சபசச எலலம சசரநத

பவனயன இரதயதயதக கலஙக யவததவடடன. அதனல அவளயடய

சகபம அதகரததத. கஙகரஸ பதணடரகள கலகக மரடபபவரகள எனற

அவள தனனயடய இஙகலjஷ ஆசரயய பசலலக சகளவபபடடரநதள.

எனசவ, "இநத சவயலகக உஙகளகபகலலம எனன சமபளம

பகடககறரகள?" எனற கரயல பரமபவம கடயமபபடததக பகணட

சகடடள.

"சமபளம? இனனம ஐநத நமடததல நMஙகசள பரபபfரகள. யகயல

கணடந தடயடன சமபளம பகடபபதறக வரவரகள" எனறன

பதணடன.

"இமமதர மடடள கரயம பசயபவரகயள அடககமல எனன

பசயவத? எனககக கட இபசபத உமயம இரணட அயற அயறய

சவணடபமனற சதனறகறத" எனறள பவன.

"அபபடபயலலம பசயயதMரகள, கரயம வபரதமயப சபயவடம.

உஙகள யகயல அடபடலபமனற பதரநதல ஊரலளள வலபரகள

எலலம மறயல பசயய வநதவடவரகள!"

இபபடச பசலலவடட அவன கலகலபவனற நயகததன.

பவனயலம சரககமல இரகக மடயவலயல. சரததக பகணசட அவள

"ஆமம; சQயமதத1 வஙகக கடபதனற ஏன பசலலகறMரகள?" எனற

சகடடள.

"நம நடடல ஏயழகள எததயனசய சபர பதழலனறககஷடபபடகறரகள..."

"ஏயழகளல நம நடட ஏயழகளயரநதபலனன அயல நடட

ஏயழகளயரநதபலனன? எனனயடய ப1தயதச சQயமயலளள

ஏயழகளகசக அனபபகசறன. உஙகயளபசபல கறகய மசனபவம

எனககக கயடயத."

இவவற பசலல பவன சமசல நடககத பதடஙகனள. பதணடன

அபசபத அவயளப பரதத பரயவ அவளயடய இரதயதயத ஊடரவச

பசனறத. ஆனலம, பன வஙகனல அவனடம

பதலவயயடநததகபமனற அவள கரதனள. அமமதர சதலவயய

அவள வரமபவலயல. ஆகசவ அவயன இலடசயம பசயயமல சநசர

பரததகபகணட வயரவக நடநதள. கயடயன மன வசறபடயய

அயடநததம, அவளகக ஏசன தரமபப பரகக சவணடபமனற

சதனறறற. அவன மகம இபசபத எபபட இரககம? அதல சகபம

அதகம இரககம? ஏமறறம அதகமயரககம?

தரமபப பரததள. அசத சமயததல கயடதபதரவல ஒர சமடடர

லர வநத நனறத; அதலரநத தடதடபவனற ஒர கடடம

சபலjஸகரரகள இறஙகனரகள. அவரகளல நலசபர யகயல

கணடநதடயடன இவளடன சபசய பதணடயன சநகக வநதரகள. ஒர

நமஷம பவனயன இரதயம ஸதமபதத நனறத; அடதத நமஷசம

க1ததகக நற தடயவ வMதம அடததக பகணடத.

பட! பட! பட!

பவன கணய1 மடக பகணடள. ஆனல மடக பகணடரககவம

மடயவலயல.

"வநசத மதரம!" "வநசத மதரம!" எனற அதபதணடன கதறம கரல

சகடடத.

பட! பட! பட!

அவள கணய1த தறநத சபத, பதணடன கQசழ வழநத

பகணடரநதன. அவன பநறறயலரநத இரததம பfறடடத.

கQசழ வழநத பறகம அவன "வநசத மதரம!" எனற சகஷததன.

கரகரபவனற அவன கலகயளப படதத இழததக பகணட சபனரகள.சபலjஸ லரயல தககப சபடடரகள.

பவன கயடககள நயழயவலயல. கயட வசறபடயல நனறவள

சடபடனற பநரபயப மததத வடடவயளப சபல அஙகரநத வயரநத

சயலப பககம வநதள. தனனயடய இரதய அநதரஙகததலரநத

அளவககடஙகத தபததடன பகவனடம ஒர பரரததயன பசலததனள;

'சபலjஸ லர அஙகரநத களமபவதறகள அநத இயளஞன தன பககம

ஒர தடயவ தரமபப பரகக சவணடம' எனபத தன அநதப பரரததயன.

'அநதப பழம சQயம ஜவளக கயடககள தன சபகமல தரமப வடடயத

அவன பரகக சவணடசம' எனற அவள பரதபததள. சதர1மய ஓர

ஆயள கலததல அநபவககக கடய சவதயன அவவளயவயம பவன

அநதச சல நமஷ சநரததல அநபவதத வடடள.

சமடடர களமபறற. ஐசய! அவன தனயனப பரககமசல

சபயவடவசன? ஆக! இசத பரககறன; பரதத, அவள அநதக

கயடககள சபகமல தரமபயயதக கவனதததறக அறகறயகப

பனனயகயம பரகறன!

பவனயன தயல ஒர க1சநரம கரகரபவனற சழனறத. அபசபத

அவளகக ஒர பரயம உணடயறற ஆகய பவளயல சதவரகளம

சதவகளம கடடஙகட நனற,

'வநசத மதரம எனறயர சபம வயர

வழததசவம மட தழததசவம'

எனற படகபகணட, அநதப சபலjஸ லரயன சமல பஷபமர பசரவத

சபலம, அவரகள பசரநத பஷபஙகள லரயன சமறகயரயய எபபடசய

கடநத உளசள வநத அநதத பதணடன சமல பசரநத கடபபத சபலம

அவளககத சதனறயத! அடதத நமஷம பரயம பதளநதத. கணய1த

தறநத பரதத சபத சபலjஸ லரயயக கச1ம.

அனயறககப பரதத அமமகதயத அபபறம பவக கலம பவன

ஓயமல சதடக பகணடரநதள. வMதயல வணடயல சபகமசபதம,

கடறகயரயல கறற வஙக உலவம சபதம, ரயல பரய1ம பசயயம

சபதம, நடகம பரககமசபதம, அவளயடய கணகள சழனற சழனற

அநத மகதயதத சதடக பகணசடயரநதன. நளக ஆக, பவன

நரயசயயடநதள. கனவ ததமபய கணகளம, சசகம பபரநதய

பனனயகயம பகணட அதபதணடனன தவய மகதயத இநத ஜனமததல

தன இன பரககப சபவதலயலபயனசற தMரமனததள. சவறகரயஙகளல கவனம பசலதத அநத மகதயத மறபபதறகப பபரதம

மயனறள.

ஏறககயறய அநத மயறசயல அவள பவறறயயடயம தறவயல

இரநதசபத இநத ஆசசரயமன சமபவம சநரநதத. சறறம எதரபரத

இடததல, எதரபரத சநதரபபததல அவளயடய மசனரதம யகககடறற.

அதனல பவன எததயகய உளளக களரசச அயடநதரபபள எனற

பசலலவம சவணடசம?

8. உமகநதன பகயல சகஸ

பவன இபசபத ஒர தன உலகததல வசதத வநதள. அவவலகல

அளவலத ஆனநதமம, பசலல மடயத தககமம, பரகக மடயதபட

கலநதரநதன.

ஆகயதயத அளவ வளரநதரநத கறபர மரஙகளன மjத

மயலககறற அடகயகயல ஏறபடட சபதம ஒர சமயம கதகலமன

சரபயபப சபல அவள கதல படடத. இனபனர சமயம யசர வமம

வமம அழவத சபல கதல வழநதத. கயல சநரததல மரம

பசடகளலரநத பனததளகள கலகலபவனற உதரம சபத, ஒர சமயம

அயவ ஆனநத பஷபமகவம இனபனர சமயம தககக கண1Mரகவம

சதனறன. படசகளன கனம ஒர சமயம அவளககச சஙகரபர1

ரகதயதப சபல உறசகதயத உணடககத தளளக கதககலம எனற

சதனறச பசயதத; மறபறர சமயம அசத பறயவகளன கQதம சசகரசம

பபரநதய யதகல கமசபதயக மற, அவளயடய கணகளல கண1Mர

தளரககச பசயதத.

சசஷதரயன வஷயததல ஏறபடட மனமறதல அவளகசக

ஆசசரயதயத உணடககறற. அவயரப பரபபதறசக சபசவதறசக

அவளகக தடபரனற படககமல சபயறற.

சசஷதரயன நடதயதயலம ஒர மறதல க1பபடடத. அவரயடய

உறசகமம சநசதஷமம எஙசகசய சபயவடடன. சத கடகடபவனற

மகதயத யவததக பகணடரககலனர. அநத சநயளயயக

க1பபடததவதறகப பர1தரததயம பவனயம எடததக பகணட

மயறச ஒனறம அவரககப படககவலயலபயனபயதத பதளவயக

கடடக பகணடர. உணயமயல அவன படததக பகணடரநத அயறகக

அவர அதகம வரவத கட இலயல. எபசபதவத அரயமயக வநதல,அவன தஙகமசபத வநத எடடப பரததவடடப சபயவடவர.

அவரயடய இநத நடதயத பர1தரததககக கட அவரசமல பவறபப

உணட பண1றற.

நலம நள சநயள படததரநத அயறககள சசஷதர வநதரநத

சமயம தஙகக பகணடரநதவன தறபசயலகக கணய1 வழததன.

எதசர நனற சசஷதரயயக கணடதம, 'நஜநதன' எனற சநசதகபபடபவன

சபல கணய1 மடமடத தறநத பரததன.

கயடசயக, "நMஙகள தன? நஜமகப பரஸடர சசஷதரய?" எனற

சகடடன.

"ஆமம; மஸடர உமகநதன! நஜமக நன தன" எனறர சசஷதர.

உமகநதன பலமழநதரநத தனனயடய யககளனல தயலயசல

இரணட மனற தடயவ அடததக பகணடன. "வதவசம எனபதல

இபசபததன எனகக நமபகயக வரகறத. இநத இடததல, எலலயரயம

வடட, நMஙகள வநதரககசவணடம?" எனறன.

அபசபத பவனயன உடமபல ஒவசவர அணவம தடதடததத.

பர1தரததகசக கணய1க கடடக கடடல வடடத சபல இரநதத.

"மனனசலசய உஙகளகக இவயரத பதரயம, சசஷதர? எபபடத

பதரயம?" எனற பர1தரதத சகடடர.

"யSசகரடடகக இவனயடய பகயலக சகஸ அபபfல வநத சபத

பதரயம. அபசபத நன பபளக பரசகயடர; சரககர தரபபசல அபபfல

நடநதத" எனறர சசஷதர.

பகயலகசகஸ எனறதம பவன தயலயசல பபரய பறஙகல

வழநதத சபல தடககடடள; இதவயர அவள மனததல இவன ஏசத

ரஜMயக கறறததகககத தன யகதயயரகக சவணடபமனற ஓர எண1ம

இரநத வநதத.

பர1தரததகசக தககத தயச ஒனறம பரயவலயல. ஸbகமரனன

இநத இயளஞன பகயலக கறறததககத தணடயனயயடநத யகத எனபயத

அவரல நமபமடயசவயலயல. சசஷதரயய வவரமயச பசலலமபட

சகடடர. "சகஸ கடடல படததத மடடநதசன எனககத பதரயம? அவசன

பர வவரமம பசலலடடசம" எனறர சசஷதர.உமகநதன மதலல தன சகயஸப பறறச பசலல ஆரமபததன.

ஆனல அதல சல சமபவஙகள சகடபவரகளகக வளஙகமல சபகசவ,

அடயலரநத தனனயடய வழகயகச சமபவஙகள மழவயதயசம

சரககமகக கறனன. அவன கறய வரலற பன வரமற:

யகத பசனன கயத

உமகநதனயடய தயரககப பககயகம எனற பபயர. ஆனல,

பபயரல உளள பககயதயதத தவர அவள வழகயகயல எவவதப

பககயதயதயம அயடயவலயல. உமகநதனயடய தநயதகக அவள

இரணடவத தரமக வழகயகபபடடள. இலவழகயகயன இனபதயத

அவள ஆற வரஷததகக சமல அநபவககக பகடதத யவககவலயல.

உமவனயடய தநயதகக அவரயடய மதத தரததன மலம ஒர

பளயள இரநதன. அவர மர1மயடநத சபத அவன ப.ஏ. பஸ

பசயதவடட, சQயமகக ஐ.ஸ.எஸ. படககப சபக சவணபமனற தநயதயடம

உததரவ சகடடக பகணடரநதன. இநதச சமயததல தடபரனற ஏறபடட

சநய கர1மகத தநயதயன மர1ம சமjபககசவ, அவர தம மதத

பதலவயன அரகல அயழதத, "கழநதய! உனகக எனனல

ஆனயதபயலலம பசயத வடசடன. ப.ஏ. படகக யவததரககசறன.

இனசமல நM சமபததத உன வழகயகயய நடதத சவணடயததன. உன

சறய தயயரயம உன தமபயயயநதன அநயதயக வடடப சபகசறன.

அவரகளககக இதவயரயல நன ஒர யபச கடச சசரதத

யவககவலயல. எனனயடய உயயர நலயரம ரபயகக இனஷயர

பசயதரககசறன. உன சறய தயயரக கலய1ம பசயத பகணடதறக

மனசப இனஷயர பசயததயகயல என மர1ததறகப பன உனககத

பதயக சசரசவணடபமனற அதல கணடரககறத. நM அநதத பதயகயய

வஙக உன சறய தயரககக பகடததவட" எனற கற வடட இறநத

சபனர.

உமவன தயமயனகக, அவனயடய சறய தயயர எபசபதசம

படபபதலயல; தனகக வசரதயகத தன தகபபனரன அனயபக கவர

வநதவள எனற அவயள பவறதத வநதன. ஆனலம, அவன இபபட

சமசம பசயவன, தகபபனர சகமசபத பசனன வரதயதகக இபபடத

தசரகம பணணவன எனற பககயலகம எதரபபரககவலயல.

உததரக கரயயகள ஆனதம, இனஷயரனஸ பலஸயய எடததகபகணட ப1ம வஙக வரவதகச பசனயனககப சபனவன சபனவன

தன. தரமப வரவம இலயல; எவவதத தகவலம பதரவககவலயல.

ஐநத வயதக கழநயதயடன நரககதயய வடபபடட பககயலகம

எததயனசய கஷடஙகளகக உளளனள. மதலல பகஞசநள ஒர

ப1ககர வMடடல சயமயல பசயத சபடடக பகணடரநதள. பறக, ஒர

பண1யவனன சபரசனல பசனயனயல தரமப பளளககடம ஒனறல

சசரநத படதத உபததயயன சவயலகக பயறச பபறறள. பறக ஜலல

சபரட பபணகள பளளககடஙகளல உபததயயனயக சவயல

பரககலனள. அதல கயடதத பசறபச சமபளததல பசடடக ஜMவனம

பசயத, மகநத ப1தயதக பகணட உமகநதயனப படகக யவததள.

உமவம படபபல மகவம பகடடககரன எனற பபயர வஙக, உபகரச

சமபளஙகள பபறற, தயர அனபபம பசறபப ப1ததல மறறச

பசலவகயள நடததக பகணட படதத வநதன.

அவன பசனயனயல கலசயலயல படததக பகணடரநத சபத,

மகதமவன உபபச சததயககரS இயககம தMவரமக நடநதவநதத.

உமவன மனம அநத இயககததல ஈடபடடத. சதசததசல ஆயரகக1ககன

மககள அநதப சபரயககததல சயற பசனறம அடபடடம வரம

பசயதகயளப படககப படகக அவன Sரதயததல பபரய பகநதளபப

ஏறபடடத. படபபசல பதத பசலலவலயல. கயடசயகச பசனயனக கயட

வMதகளல பதணடரகள மறயல பசயவயதயம, அவரகள அடககப

படவயதயம சநரகக சநர பரதத சபத அவன மனம பரவம

மறவடடத. அபபடபபடட மகததன இயககததல ஈடபடத

வழகயகயனல எனனதன பரசயஜனம? எனசவ, அநநயதத1

பகஷகரபப இயககததல கலநதபகணட மறயலககச பசனறன.

பல தனஙகள அவயன அடதத இழததச பசனற எஙசகயவத

தரமன இடததல பகணட சபய வடட வநத சபதலம அவன மறபடயம

மறபடயம மறயலகக வரவயதக கணட சபலjஸர கயடசயல அவயனக

யகத பசயதபகணட சபனரகள. வசரய1 நடநதத. ஒர வரஷம

கடஙகவல தணடயனயம வதககபபடடத.

உம தனனயடய எண1தயத மனனசம தயரகக எழதத

பதரவததரநதன. அவளகக ஒர பககததல பபரயமயயரநதத.

மறபறர பககம அளவலலத தககமம உணடயறற. ஆனல, அவள

அவனகக எழதய பதலல, "அபபடபயலலம ஒனறம பசயதவட

சவணடம" எனற தன எழதனள. அவள வடமயற பபறறச பசனயனகக

வரவதறகள உம சயறககப சபய வடடன. பறக பககயலகமமகனகக எழதய கடதததல பகஞசஙகடத தன தககதயதக கடடமல,

சநசதஷமய ஒர வரஷமம சயறசசயலயல இரநத வடட வரமபட

யதரயம பசலல எழதனள.

மதலல இரணட மனற கடதஙகள இபபட உறசகமடடவனவக

இரநதன. அபபறம வநத கடதஙகளல சசரவ அதகம க1பபடடத.

'தணடயனக கலததகக மனனதகசவ வடதயல பபறற வநதவட

வழகயடயத?' எனற கட ஒர கடதததல சகடடரநதள. இதனல

உமவன இரதயமம கலஙகறற; ஆனல பலயலக கடததக

பகணடரநதன.

உணயமயகசவ பககயலகமகக அபசபத பபரயபதர

தரபபககயம சநரநதரநதத. அசசமயம அவள எநத ஜலல சபரட

பளளககடததல சவயல பரதத வநதசள, அநத ஜலல சபரடனத

'ரஙக சமததரம ரவ1ன' எனற பபயர பபறற ஒர மக பபயடம

அகபபடடக பகணடரநதத. அவனடம இலலத தரகக1தயத உலகததல

சவபறஙகம க1 இயலத. லஞசததனலம, தடயட ஆடகள பலயரத

தனகQழ யவததக பகணடரநததனலம அவன அபபடச பசலவககப

பபறறன. அசத மயறகளனல அநதச பசலவகயக நடடக பகணடம

இரநதன. அவனயடய சகர கரததயஙகளல ஒனற ஜலல

சபரடகளககடபடட பபண பளளககடஙகளன உபததயயனகயள

உபததரவபபதகம. அவனயடய பபலலத பகடஙகண,

பககயலகமயன மjதம வழநதத. அவள அவனயடய தரயசகக

இ1ஙக மறககசவ, பளளககடததககப பளளககடம அவயள மறறக

பகணடம இனனம பலவதஙகளல உபததரவததக பகணடம இரநதன.

பககயலகம இயதப பறறச பசனயனயலளள பததரயககளககம,

அபசபத அதகரததல இரநத சரககர மநதரகளககம கடதம எழதனள.

மநதரகளல ஒரவர அநதக கடததயத சமறபட ஜலல சபரட

பரஸபடணடகசக அனபப, "இபபடபபடட பபலலத பபணபளயளயய ஏன

சவயலயல யவததரககறய" எனற சகடடரநதர.

அதறக ஐநதற தனஙகளககப பறக ஒரநள, பககயலகமயயத

தரநடதயத கர1மக சவயலயலரநத நMககவடடதய உததரவ வநதத.

அனறரவ அவள கடயரநத வMடடல நயலநத தடயரகள பகநத அவயள

அடதத இமஸததக கறறயரம கயல உயரமய வடடச பசனறரகள.

உமகநதன சயறயலரநத வடதயல பபறற வநதசபத தன

தயயர இததயகய சகலததல கணடன. அவனயடய இரததம

பகதததத; பநஞச தMயநதத. வவரம பதரநத சபத, "அமம! அநதபபவயயக பகனறவடடப பறக உனயன வநத பரககசறன" எனற

அலறக பகணசட பததப படததவன சபல ஓடனன.

'ரஙக சமததரம ரவ1ன' அபசபத தஙகயரநத இடதயத அவன

வசரததக பகணட அஙசக சபயச சசரநதன. பஙகளவல அவன

நயழயம சபத தபபககயன சதததயதக சகடடத தடககடடன. சததம

வநத அயறயய சநகக ஓடனன. அஙசக தன பகலவதறகக வநத

மனதன ஏறகனசவ சடபபடட இறநத கடபபயதப பரததன!

உமகநதயனப சபலசவ பழ தMரகக வனமங பகணட சவபறரவன

இவயன மநதக பகணடரகக சவணடம. உம அநதக சகரக கடசயயப

பரததத தயகதத நறயகயசலசய ஜனஙகள பலர ஓடவநத அவயனப

படததக பகணடரகள.

வசரய1யல உமகநதன ஒனயறயம ஒளககமல உளளத

உளளபட பசனனன. ஜலல சகரட ஜடஜb மக நMதமன. அததடன அவர

'ரஙக சமததரம ரவ1'னன சகரக கரததயஙகயளபயலலம

நனகறநதவர. ஆகசவ, அவர கறறம ரசவகவலயலபயனற பசலல

எதரயய வடதயல பசயதவடடர.

சரககர தரபபல அபபfல பசயயபபடடத. அபசபத பசனயன

யSசகரடடல பரஸடர சசஷதர பபளக பரஸகயடரயரநதர.

உமகநதன தனனயடய சகயஸத தசன நடததவதகச பசலல,

கQழகசகரடடல பசனனதசபலசவ நடநதத நடநதபட உணயமசய

உயரததன. ஆனல பரஸடர சசஷதர தஸதசவஜகயளயம

சடசயஙகயளயம பகணட உமகநதன தன பகயல பசயதரகக

சவணடபமனற தண1மய ரசபபடததனர. நMதபதகளம அவரயடய

வததயத ஏறறகபகணட எதரதன பகயல பசயதத எனற

தMரமனததனர. ஆனல அதறகத தணடதலயரநத கர1தயத

உதசதசததக யகதககத தககததணடயன வதககமல ஆயள தணடயன

வதததனர.

அபசபத, சகரடடல எதர நடநதபகணட வதம ஒர பபரய

களரசசயய உணடககறற. அவன நMதபதகளககம, மககயமய பபளக

பரஸகயடரககம, தன மனமரநத நனறயயத பதரவததன. "என

யகயல அநதப பதகயனக பகலலவலயலசயபயனற எனகக பரமபவம

மனஸதபமயரநதத. இபசபத நன தன பகனசறன எனற சடடம

தMரததவடடதலலவ? பரமப சநசதஷம!" எனற அவன

கவகபகணடரகயகயசலசய சபலjஸர படதத இழததச பசனறனர.நல வரஷம சயறயலரநத பறக உமகநதனகக இமமதர ஆயள

மழவதம சயறயல கலஙகழபபதல எனன பரசயஜனம எனற

சதனறறற. சமயம சநரநத சபத தபபச பசலல மயலவபதனறம,

அமமயறசயசல உயர சபனல பரமப நலலதயப சபயறற எனறம

தMரமனததன. பசனற வரததல அத மதர சநதரபபம சநரசவ அவனம

இனனம ஐநத யகதகளமகச சயறயலரநத தபப ஓட வநதனர.

அவரகளல இரணட சபர படபடடரகள; மனற சபர சடபபடட இறநதரகள.

உமகநதன மடடம எபபடசய தபபததக பகணட மயலப பரசதசததல

பகநத அயலநத கயடசயக இஙக வநத சசரநதன.

*****

யகத பசனன இநதக கயதயய சகடட வரயகயல பர1தரதத

பலமயற கணகயளத தயடததக பகணடர. பவன அழசத வடடள.

ஆனல சசஷதர மடடம தளககட மனஙகலஙகமல உடகரநதரநதர.

அவரயடய கடன சதததயதக கணட பர1தரததயம பவனயம பபரதம

அதசயததரகள.

9. 'ஒடடம இரணட உளம'

நMலகரயல அவவரஷம வழககததறக மனனதகசவ சமறகதத மயழ

பதடஙகவடக கடபமனற அநபவமளளவரகள பசனனரகள. கறறன

சவகம நளகக நள அதகமககபகணட வநதத. மரஙகளம

பசடபகடகளம அயசநதடமசபத வரபசபகம பபர மயழயய நயனதத

இயவ நடஙகவத சபல க1பபடடத. சமறகத தககல இரணட சமகஙகள

சழத பதடஙகன. தககத தகநதஙகள எலலம நடஙகமபட இட

மழககஙகள சகடடன. சவனற கலததல இயர சதட மயலகக வநத

படசகள கடடங கடடமகக கQழத தயசயய சநககச பசலலலயன.

சகவசததககக மயலகக வநதரநத சரககர உததசயகஸதரகளம அவசர

அவசரமக மடயட கடடனரகள.

கனரல பபரபஸர பர1தரததயன பஙகளவல வசததவரகள

ஒவபவரவரயடய உளளததலம பபரம பயல அடததக பகணடரநதத.

பயலன உதசவகம நளகக நள அதகமயறற.

"சடடமவத சகரடடவத, மண1ஙகடடயவத; எலலம சதத

சமசம! உமகநதயனப சபனற ஒர நரபரதயயச சயறயலடம சடடம

எனன சடடம? அயத அநமதககம ரஜஙகம எனன ரஜஙகம?..." எனறபர1தரதத பபஙகனர.

"கறறமறறவன எனகறMரகசள? உஙகளகக எபபடத பதரயம? கறறம

சடடபபடடவன பசலவததசன?" எனறர சசஷதர.

"ஆமம; அவன பசலலவததன. ஆனல அவன பசலவசத எனககப

சபதம. அதறக வசரதமய நற சபர பசனனலம நமபமடசடன.

அபபடசய அவன பகயல பசயததக இரககடடம; அபசபதம அவன

கறறவளயலயல. ஒர பபரய ர1 பதகயன இநத உலயக வடட

நMககயதறகக அவனககச சமகம நனற பசலதத சவணடம.

நனயரநதலம அபபடததன பசயதரபசபன. எனனயடய தயயர ஒர

பதகன அபபட தனபறததயரநதல அவயனக கடடயம பகனறரபசபன"

எனற ஆததரததடன கறனர பர1தரதத.

"கடடயம நMஙகளம தணடயன அயடநதரபபfரகள. சடடததறக

உயரவ, தழவ கயடயத. கறறம பசயதவயனத தணடககச சடடஙகளம,

சகரடடகளம இரககனறன. ஒவபவர மனதனம தசன தணடயன

வதபபபதனற களமபனல, அதறக மடவ எஙசக? அரஜகநதன ஏறபடம"

எனற சசஷதர வதம பசயதர.

"மஸடர சசஷதர! நன பசலகசறன; இநதச சடடத பதழல

உஙகயள அடசயட பகடதத வடடத. நMஙகள இவவளவ சமசமன மனதர

எனற எனகக இதவயரயல பதரயத" எனறர பர1தரதத.

இமமதரயக இநத அததயநத சசநகதரகளககளசள வசரத பவம

மணடத. ஒவபவர நளம அத அதகமக வநதத.

அநத வMடடல சசஷதர இபசபத ஒர தன மனதரனர. பவன

அவரடன அதகமயப சபசவத கடக கயடயத. அவரயடய க1ம

தஙகளககப படககவலயலபயனபயத மயறதத யவககப

பர1தரததயவத பவனயவத சரமபபடவலயல. அபசபத சசஷதர

தம ஊரககப சபவதகச பசலலயரநதல, அவரகள நசசயமய

ஆடசசபததரகக மடடரகள. ஆனலம சசஷதர சபவதறக

வரபபமளளவரயக க1பபடவலயல.

பவன இபசபத பமயமறநத பரவச நயலயலரநதள. தனயன

மறநததடன உலகதயதசய மறநதவடடள. அவளயடய உளளததல

உமகநதன ஒரவயனத தவர சவற யரககம எதறகம இடசம

இலலமல சபயறற. உமகநதனககக பகஞசம சதக தடமஏறபடடசபத, அவனடன பவனயம பர1தரததயம மயலயல உலவச

பசலவரகள. பகஞசம தரம பசனறதம உமகநதன சமசல நடகக

மடயமல உடகரநதவடவன. பவனயம அவனடன நனறவடவள.

பர1தரதத மடடம அதக தரம சபயவடட வரவர.

பவனயம உமகநதனம தனயயரகயகயல பவன அதகம

சபசவதயலயல; உமயவப சபசவடடத தன பமeனமயக சகடடக

பகணடரபபள. அவன தனயனப பறறசய தன அதகம சபசவன. தன

வரஙகலதயதப பறற எனபனனன ஆயச யவததரநதபனனறம,

அயவபயலலம எபபட நரயசயயன எனறம பசலவன. தனயன

வளரததப படகக யவதத மனனககக பகணட வரவதறககத தன தயர

படட கஷடஙகயளக கண1ல ஜலம ததமபக கறவன. சதச சசயவயல

தனனயடய அநபவஙகயள எடததயரபபன. சதநதரப சபர நடநத

கலததல, சமலம சமலம வழநத அடகயளபயலலம தஙகக பகணட

அயசயமல நறபதறகத தனயனயறயமல ஏறபடட அபரவ யதரயதயதப

பறற வயபபடன கறவன. தனனயடய தயர அடபடடக கடநத

கடசயய வவரகக மயனற, மடயமல அழதவடவன. சயறச

சயலயல தன படட கஷடஙகயள வவரபபன. 'தககத தணடயன

வதததரககக கடத?' எனற எண1 எண1த தன ஏஙகயயதச

பசலவன.

தரமபத தரமப எததயன தடயவ பசனனலம பவன சலயமல

சகடபள. இமமதர ஒர வரப பழககததல, உமகநதனடன பறநதத

மதல பழக அவனயடய சகதககஙகயளபயலலம பகரநத அநபவததவள

சபல அவவளவ இரதய ஒறறயம அயடநதள.

உமகநதயன எநதச சநதரபபததல மனசன பரகக சநரநதத எனபத

தனகக ஞபகம வநதத சபலசவ, அவனககம அநதச சமபவம ஞபகததகக

வநதத எனற பவன பதரநத பகணடள. மதல தடயவ அவன

சதயககரSக யகதயகச சயறசசயலயல இரநத சபபதலலம,

அவயள மறபடயம பரககலம எனற ஆயசயம நமபகயகயம அவனகக

இரநதன. இரணடந தடயவ பகயலக கறறததகககச சயறககப

சபனபறக அநத ஆயசயய வடடவடடன. ஆனல, அவளயடய எழல

மகதயதயம, தடககன சபசயசயம, சQயம ஜவளக கயடயலரநத அவள

அவசரமகத தரமபக கரய1 ததமபம கணகளல தனயனப பரதத

பரயவயயயம அவன மறககசவயலயல.

"கனவசல நயனககத கரயம நடநதவடடத. எதரபரத சபற

எனககக கயடதத வடடத. உனயன மறபட பரததவடசடன. நM எனயனநயனவ யவததரககறய எனபயதயம அறநத பகணசடன. இனசமல..."

எனற தயஙக நனறன உமகநதன.

"இனசமல எனன?" எனற பவன சகடக, "இன சமல இநத உயரன

சமல எனகக இசயச இலயல, நமமதயயப பர1ததயகம பசயத

பகளசவன" எனறன.

பவனயய ஒர கலககக கலககப சபடடத. பகஞச சநரம கழதத

அவள, "நMஙகள பசலவத எனககப பரயவலயல. எனயனப பரதத பறக

இநத உயர வழகயக சவணடபமனற சதனறகறத? அவவளவ கசபப

உணடகக நன எனன பசயசதன?" எனறள.

"பகவசன! அபபடய அரததம பசயத பகளகறய? ஆனல அத

உணயமயலலபவனற உன மனசம பசலலம."

"அபபடயனல ஏன உயர வடவயதப பறறப சபசகறMரகள?"

உமகநதன சறற பமeனமயரநதன. "நன இறபபயதத தவர சவற

வழ கயடயத. என வழகயகயல இதறகமன நன இவவளவ

சநசதஷமய எபசபதம இரநததலயல. இநத நயலயமயசலசய என

வழகயக மடவத நலலதலலவ? மறபட சயறககப சபக எனனல

மடயத; மடயசவ மடயத! அதவம இநதப பதத நள உனனடன

இரநத பழகய பறக, இனசமல சயறவசதயத எனனல நயனககக கட

மடயத" எனறன.

பவனயன இரதய அநதரஙகததல, தன தறசமயம அநபவககம

சநசதஷம நMடததரபபதறகப பபரய இயடயற ஒனற கததரககறத

எனபத பதரநததனரநதத. ஆனலம அநத எண1ததககத தன மனததல

இடஙபகடமல இரகக மயனறள. வரஙகலதயதப பறற நயனககசவ

அவள வரமபவலயல. நகழகலததன சபரனபததசலசய மழகயரநத,

வரஙகலதயத மறநதவட வரமபனள.

ஆனல இபசபத உமசவ அநதப சபசயச எடதததம, அவள

அயதபபறறச சநதகக சவணடயரநதத.

"அநத இரணட வழயயத தவர மனறவத வழ எதவம இலயலய?"

எனற பவன சகடடள.

"எனன இரககறத? ஒனறசம இலயல. ஏதவத இரநதலமபரஸடர சசஷதரயயப சபனற பபளக பரஸகயடரகள இரககம

வயரயல, அநத வழ எனககலயல. ஒனற ஆயள பரயநதம சயற; அலலத

மர1ம, என வயரயல நன தMரமனததவடசடன."

"எனகக அபபடத சதனறவலயல. சயசயன பசயத ஏதவத வழ

கணடபடபசபம. இலயல, மர1ம ஒனறதன வழ எனறல, இரவரம

சசரநசத உயரவடசவம" எனறள பவன. பறக, உமவடன பவக சநரம

வககவதம பசயத, தனயனக சகளமல ஒனறம பசயவதலயலபயனற

வககறத வஙகக பகணடள.

10. சணடமரதம

ஒர நள சசஷதர பததரயக படததக பகணடரநதவர, சடபடனற

கலவரமயடநத கரலல, "இயதப படததMரகள?" எனற பர1தரததயயப

பரததக சகடடர. பர1தரதத, பததரயகயய அவரடமரநத வஙகக

கறபபடட பசயதயயப படததர.

அதல, சகயமததர சயறயலரநத தபபய யகதகளல ஒரவன

இனனம படபடவலயலபயனறம, அவன நMலகர மயலயல எஙசகசய

ஒளநத தரவதகப சபலjஸர ஊகததச சறசறபபகத சதட

வரகறரகபளனறம, இத சமபநதமகச சல தயடயஙகள அவரகளகக

அகபபடடரககனறனபவனறம கணடரநதத.

இயதப படததப பர1தரததயம அதக கலவரமயடநதர.

"நம மனற சபரம இபசபத சடடபபட பபரய கறறம பசயத

பகணடரககசறம. சயறக யகதகக அயடககலம பகடதத

யவததரககசறம. இதறகத தணடயன எனனபவனற உஙகளககத

பதரயமலலவ?" எனற சசஷதர சகடடர.

"எனன சவணடமனலம இரககடடம; எனககக கவயலயலயல.

உமகநதயன நன யகவடப சபவதலயலபயனபத நசசயம."

"யகவடமல நMஙகள எனனதன பசயயமடயம? எததயன நள

பதரயமலரககம? கடடயம ஒர நள படததவடவரகள. அபசபத

எனன பசயவMரகள?"

"மஸடர சசஷதர! உஙகளகக இரககம ஆததரதயதப பரததல,நMஙகசள சபலjஸbகக எழதப சபடட வடவMரகள சபல இரககறசத?"

எனறர பர1தரதத.

சசஷதர சடபடனற கனநத பததரயகயய படககத பதடஙகனர.

அதனல அவர மகம அபசபத வகரமயக கறததயதப பர1தரதத

கவனககவலயல.

அனயறய தனம பவனயம உமகநதனம மடடம உலவவதறக

பவளசய பசனறரநதரகள. வழககதயத வடக பகஞசம அதக தரம

இவரகள சபனரகள.

கனரல பர1தரததயன பஙகள மகவம தனயமயன ஒர

கனறன உசசயல அயமநதரநதத. அதறகச சமjபததல அயர யமலகக

சவற பஙகள கயடயத. ஆயகயல, அநதப பஙகளயவச சறறயளள

மயல வழகளல சதர1மய யரம எதரபபடவத வழககமலயல.

ஆனல, இனற தஙகள பசலலம வழயல எதரமகமய இரவர

வரவயதக கணடதம பவனயன மனம தயககமறறத. சவற வழ

தரமபவதறகம அஙக இடம இலயல. எதசர வநதவரகள சமjபததசபத,

அவரகளல ஒரவர பவனககத பதரநத மனதரயரநதர. அவர

பசனயனயன பரபல வககQலகளல ஒரவர. பககததப பஙகளவகக அவர

வநதரபபதகப பவன சகளவப படடரநதள. பவனயயத தரததல

பரததவடசனசய அவர பனனயக பரநத ஒர கமபட சபடடர. அரகல

பநரஙகயதம, உமகநதயன அவர ஒர க1ம உறற சநககவடட, "எனன

மஸடர சசஷதர! இத எனன தமஷ! எபசபத நMஙகள மjயசயய

எடததMரகள?" எனற சகடடர.

உமகநதன பதல பசலலத பதரயமல தயகததன. பவனககம

அவரயடய சகளவ மகநத ஆசசரயதயத உணட பண1யத. ஆயனம

அவள சமளததக பகணட, "இவர சசஷதரயலல; பசனயனயலரநத

வநதரககம எனனயடய சசநகதர" எனறள.

அதறக அநத மனதர, "நஜமகவ? எனன ஆசசரயம! இபபடபபடட

தவற நன எபசபதம பண1யதலயல. மனனககசவணடம. ஒரசவயள

சசஷதரகக ஏதவத உறசவ?" எனற சகடடர.

"அதவம இலயல" எனறள பவன.

அதறகள வககQலடன வநத இனபனர மனதர, "இவயர நன கடஎஙசகசய பரததரககசறன சபல இரககறத. உஙகள சபர எனன ஸர"

எனற சகடடர.

உமகநதன கழபபததடன, "உஙகயளப பரதததக எனகக

ஞபகமலயலசய?" எனறன.

"சர, சபய வரகசறம" எனற பவன வயரநத கறவடட சமசல

நடககலனள. பறக அவரகள சறறத தரதமகசவ நடநத சQககரததல

பஙகளயவ அயடநதரகள. நடககமசபபதலலம பவனயன உளளம

சநதயனயல ஆழநதரநதத. உமகநதன சபசக பகணட வநதபதனறம

அவள கதல ஏறசவயலயல.

*****

அனறரவ மயலயல பரமதமன கறற அடததத. மரஙகள தடர படர

எனற மறநத வழநதன. பஙகளவன மjத கறற சவகமய சமதயசபத

அத அஸதவரததலரநத ஆடவதசபல சதனறயத. அநதப பஙகளவல

வசதத ஒவபவரவர உளளததலம அயதவடப பபரய சணடமரதம

அடததக பகணடரநதத.

மறநள பபழத வடய, கறறன சவகம சறற அடஙகறற.

இனயறகசக நயளகசக மயழ பதடஙகவடம. "இனசமல தமதககத"

எனறர மயல அநபவமளள பர1தரதத.

கயலயல வMடட சவயலககரன மரகபகடடககப சபயரநதன.

அஙசக யசர ஒரவன அவனடம சபசசக பகடதத, பர1தரததயன

பஙகளவல பத ஆள யரவத வநதரககறரகள எனற சகடடதகவம,

தனககத பதரயத எனற பதல பசனனதகவம அவன தரமப வநத

பதரவததன. அனற பஙகளவகக வநத தபலகரன, "ஏன ஸர! யசர

பதச இநதப பஙகளவகக வநதரககறரகளசம? அவர பபயபரனன? ஏசத

ரஜஸடர தபல வநதரககம. சபஸட மஸடர வசரசசணட வரச

பசனனர" எனறன.

"இஙசக ஒரததரம பதச வரவலயல. எலலரம பயழய மனதரகள

தன" எனற பர1தரதத சகபமயப பதல பசனனர.

சசஷதர அனபறலலம தம அயறயசலசய உடகரநத ஏசத எழதக

பகணடரநதர. சபபடமசபத கட அவர அதகமய ஒனறம

சபசவலயல. தபலகரன வசரததயதப பறறப பர1தரதத பசனனர."ஆமம; என கதலம வழநதத" எனறர சசஷதர. அதறகசமல ஒர

வரதயதயம பசலலவலயல. அவரயடய நடதயத பர1தரததகக

அரததமகசவயலயல. அவர சமல அளவலலத சகபம பபஙக வநதத.

ஆனல அவயர எனன பசயவபதனறம பதரயவலயல.

அனற மததயனம இவரகள மனற சபரம உடகரநத சபசக

பகணடரககமசபத, எலசலரயடய மனததலம கமறக பகணடரநத

வஷயதயத உமகநதசன பரஸதபததன.

"உஙகளயடய மனம எனககத பதரநதரககறத. ஆனல

பரசயஜனமலயல. எனயன உஙகளல கபபறற மடயத. நன

சபகசறன; வயட பகடஙகள" எனறன.

"சபகறய? எஙசக சபவய? இனறரசவ, நயளசய மயழ

படததக பகளளப சபகறத. மயழ வநதவடடல, மயலபபரசதசததல

தறநத பவளயல அயர ம1 கட ஜMவததரகக மடயத" எனறர

பர1தரதத.

"ஜMவததரபபதறகப சபனல அலலவ அநதக கவயல..."

"எனன, எனன பசனனய?" எனற பர1தரதத பதறக பகணட

சகடடர.

"இனபனர தடயவ சயறககப சபய எனனல வழ மடயத.

எபபடயம ஒர நள உயயர வடசவன. இஙசக சபலjஸ வநத எனயனக

யகத பசயத உஙகளகபகலலம மனககஷடமம அவமனமம ஏறபட நன

ஏன கர1மயரககசவணடம? நMஙகள எனககச பசயத உபகரததகக

அபபடய யகமமற பசயவத?" எனறன உம.

"எஙகளடம உனகக நனறயரபபத உணயமயனல, இபசபத நன

பசலவயதக சகடக சவணடம. உயரவடம சபசயச மறநதவட. சபலjஸர

வநதல சபசமல அவரகளடன சப. நன ஆயறற உனயன வடதயல

பசயவதறக" எனற பர1தரதத ஆசவசததடன கறனர.

"மடயத கரயதயதத தஙகள பசலகறMரகள. தயலவதயய மறற

மடயம? வதயல மனபனலலம எனகக நமபகயக கயடயத. இபசபத

அபபடயலயல. இநதப பஙகளவல எபசபத சசஷதரயயப பரதசதசன

அபசபசத வதயன பலதயத நன உ1ரநத பகணசடன.""அபதலலம சததத தபப ஆயரம வதகளலரநதம, நறயரம

சசஷதரகளடமரநதம நன உனயனக கபபறறகசறன. சநசர

யSசகரட ஜடஜbகளடம சபகசறன. கவரனயரப பரககசறன. இநதய

மநதர வயரயல சபயப பரதசதனம உனயன வடதயல பசயகசறன. நM

மடடம பபறயமயய இரககசவணடம. இததயன நள கஷடபபடட

வடடய; இனனம பகஞச நள பபறததக பகள."

இபபட இவரகள சபசக பகணடரநதசபத ம1 நல இரககம.

சசஷதர வசற பககம சபவயதப பவன பரததள. அவள எழநத,

"சததபப! நMஙகள சபசக பகணடரஙகள. நன பகஞசம பவளசய சபய

வரகசறன" எனற கறவடடப சபனள.

11. பரயசசததம

பவன வசலல சபயப பரதததம, கQசழ சசஷதர சபயக

பகணடரநதத பதரநதத. அவயர அவள பதடரநத பசனறள. சமர அயர

யமல நடநத பறக, சசஷதர ஒர பயறயன மjத உடகரநதர.

மயலபபயதகள வயளநத வயளநத பசலலமலலவ? சசஷதர உடகரநத

இடம ஒர வயளவன மயன. அஙகரநத பரததல சமசல பஙகளவககப

சபகம பயதயம கQசழ கனர ரயல ஸசடஷனககப சபகம பயதயம

பவக தரததகக பதரநதன.

சசஷதர கQசழ சநககக பகணடரநதவர. கலடச சததம சகடட

சமசல நமரநத பரததர. பவன வரவயதக கணடர. அவர மகததசல

அபசபத சதனறயத கலககம அலலத மகழசசய? கலககம எனசற

பவனககத சதனறயத.

"எனன, தனயயப பறபபடட வநதMரகள?" எனற பவன சகடடள.

"அத உனகக வயபபயரககறத, எனன? நன தன இபசபத

தனயகவடசடசன?" எனற கறச சசஷதர பனனயக பரநதர.

அவரயடய கணகளசல ஜலம தளமபறற.

பவனகக அவர மjத லவசலசமம இரககம ஏறபடவலயல.

"சசஷதர! நMர மக வஞசகர. வஷபபமப. வஷபபமபலம பகடய

வMரயன பமப..." எனற அவள கற வநத சபத அவசள படபமடததடம

ஒர நக ஸரபபதயதப சபல சதனறனள. அவள கறய வரதயதஒவபவனறம நஞச சதயநததயரநதத. சசஷதரயன மகம கறதத

அளவலத சவதயனயயக கடடறற.

"உமத சவஷதயத நன கணடறநசதன. நMர மதர தசரக, பதர

தசரக, சசகதர தசரக. உமகநதனயடய தயமயன நMரதன.

இலயலபயனற சதபபfர?" எனற சகடடள.

சசஷதர ஒர நமஷம இடவழநதத சபல பரமததப சபனர.

"எனனயடய கடததயத..." எனற தடமறனர.

"கடதம? எனன கடதம?"

"சவயலககரனடம பகடதத வநசதன."

"எனககத பதரயத. உமமயடய கடததயத நன படககவலயல;

படகக இஷடமமலயல. நMர எனகக மடடநதன எழதனMர? சததயமயச

பசலலம; சபலjஸbகக எழதவலயலய? உமமயடய தமபயய இரணட

தடயவயம பகடததMர. இபசபத மனறம தடயவயம அவயன பஜயலகக

அனபபகறMர. உமயமப சபனற தசரகயய இநத உலகததசல பரகக

மடயத."

சசஷதர மகததசல ஒர மறதல உணடயறற. அவர ஆததரம

ததமபக கறனர: "பவன! நன தசரக? அவன தன தசரக. என

வழகயகயயப பழககவதறசக அவன பறநதன. நன ஐ.ஸ.எஸ.

பரடயசககப சபகமடயமல பகடததன. அபபறம எபபடசய நன

மனனகக வநத 'பபளக பரஸகயடர' உததசயகததல இரநதசபத,

அவன பகயலக சகஸல வநத சசரநதன. தMரபபக கறய தனததசலதன

அவன எனயனக பகடககப பறநத என தமப எனற எனககத பதரநதத.

அநத சவதயனயனசலசய நன 'பபளக பரஸகயடர' சவயலயய வடடத

பதயலதசதன. இபசபத மறபடயம அவன என வழகயகயல வநத

கறககடடரககறன. பவன! சததயமயச பசல; அவன

வநதரககவடடல நM எனயனக கலய1ம பசயத பகணடரகக

மடடய?" எனற சகடடர.

பவன சரததள. அநதச சரபபசல இரநத பவறபபம ஏளனமம

அவரயடய சகளவககப பதல பசலலவடடன. ஆனலம பவன

அததடன நறததவலயல. "உமயமக கலய1ம பசயத பகளவயதக

கடடலம ஒர பசயசக கலய1ம பசயத பகளசவன" எனறள.சசஷதரயன மகத சதறறம மறபடயம மறயத. அதல

அளவலலத சசகம கடபகணடத. "பவன! பரமப சநசதஷம.

சபலjஸbககப பலன பதரவததத நன தன. நM சQககரம சபய உனனயடய

கதலயனக கபபறற மடயமனல கபபறற" எனறர.

பவன, அவர கடடய தயசயல கQசழ சநககனள. பததப பதயனநத

சபலjஸகரரகள அ1வகதத வநத பகணடரபபயதக கணடள.

அவள சசஷதரயயப பரததப பயஙகரமன கரலல கறனள:

"சசஷதர! உமமயடய பபததககப பரயச சததசம கயடயத. இநதப

பம எபபட உமயமச சமககறத எனசற எனகக ஆசசரயமயரககறத. இநத

மயல பளநத உமயம வழஙக வடதத எனகக வயபபயரககறத. நன

பசலவயதக சகளம. இநத நMலகரயல எவவளசவ மயலயசசகள

இரககனறன. எவவளசவ அதல பதளமன பளளததகககள

இரககனறன. அவறறல எதலவத ஒனறல நMர வழநத பசததMர எனற

சகளவபபடசடனனல என மனம களரம."

இபபடச பசலலவடடப பவன வயரநத பஙகளயவ சநககச

பசனறள.

பவன அபபல பசனறதம சசஷதர ஆசசரயமன கரயம ஒனயறச

பசயதர. சடபடனற தமத சடயடப யபயலரநத ஒர சற மகம பரககம

கண1டயயயம ஒர ஷவரக கததயயயம எடததர. ஒர வநடப

பபழதல தமத மகததலரநத அழகன மjயசயய அகறறனர. மjயசயய

எடதததம அவர மகததககம உமகநதன மகததககம தளககட

வததயசம இலலமல சபயறற, கண1டயல ஒர தடயவ மகதயதப

பரததக பகணட கதத, கண1ட எலலவறயறயம பககததல இரநத ஒர

ஆழநத பளளததல எறநதர.

உடசன சபலjஸகரரகள வநத தயசயய சநகக வயரநத பசனறர.

அவரகள அரகல பநரஙகயதம, "நன வநதவடசடன. உஙகளகக அதகச

சரமம யவககவலயல" எனற பசலல வலஙக மடடவதறகக யகயய

நMடடனர.

பஙகளவகக வயரநத பசனற பவன, "சததபப சததபப!" எனற

கவகபகணசட உளசள பசனறள. பர1தரததயன மகத சதறறதயதப

பரதததம, தன பசலல வநதயதச பசலலமல, "எனன வசசஷம?"

எனற சகடடள.பர1தரதத ஒர கடததயத நMடடனர. அத, சசஷதர

உமகநதனகக எழதய கடதம. "தயவ பசயத சயஙகலம ஐநத ம1கக

மனனல இயதத தறகக சவணடம. சரயக ஐநத ம1ககப பரததப

பரககவம" எனற அதன சமல உயறயல எழதயரநதத.

பவன வயபபடனம பரபரபபடனம கடததயதப பரததப படததள.

'தமப! உனகக நன பசயதரககம அபகரஙகளகபகலலம பரகரம

பசயய வரமபகசறன. கடடயம நன பசலகறபட நM சகடகசவணடம'

எனற அககடதம ஆரமபமயறற.

உமகநதனககப பதல தன யகதயகப சபவதகவம அவன

தபபவதறக இத ஒனறதன வழபயனறம, அனறரசவ அவரகள

பர1தரததயன சமடடரல பசனயனககக களமபச

பசலலசவணடபமனறம, மறநள தமககப பதலக உமகநதன கபபல

ஏறவட சவணட பமனறம அதல கணடரநதத. தமகக ஒனறம ஆபதத

வயளயபதனறம, பதத நயளககள சபலjஸரகக அசடடப படடம

கடடவடடத தம பவளசயறவட மடயபமனறம எழதயரநதத.

"கபபலகக இரணட டககட வஙகயரககசறன; இனனம யரவத

உனசனட சபவதயரநதல சபகலம" எனற கறபபடட, "இநதக கடதம

சவற யர கண1லம படதபட பநரபபல சபடடக பகளதத வடவம"

எனற சவணடசகளடன கடதம மடநதத.

மனற சபரம கலநத சயசதத, அநதக கடதததல கணடபட பசயவசத

உசதபமனற தMரமனததரகள. அஸதமககம சமயம அவரகள சமடடரல

களமபனரகள. பர1தரதததன வணட ஓடடனர. மறநள கபபல

பறபபடம சமயம அவரகள சரயகச பசனயனத தயறமகம சசரநதரகள.

12. அமதவகக

பர1தரதத கயதயய சமறகணட இடததல மடதத வடடர.

சறற சநரம பபறதத நன, "அபபறம எனன ஆயறற? சபலjஸரன

தவற எபசபத பவளபபடடத?" எனற சகடசடன.

"அத பவளபபடபவயலயல.""எனன? அத எபபட பவளபபடதரகக மடயம? பஜயலககக பகணட

சபனதசம யகசரயக அயடயளஙகளலரநத கணடபடததரபபரகசள!"

இநதக சகளவயனல எனககச சயறயநபவம உணட எனபயதத

பதரவததக பகணசடன.

பர1தரதத பசனனர: "வஸதவநதன. பஜயலககக பகணட

சபயரநதல உடசன கணட படததரபபரகள. ஆனல சசஷதர

பஜயலககப சபகசவயலயல. நMஙகசள உணயமயய ஊகததரபபfரகபளனற

நயனதசதன. ஆனல உஙகளகக எபபடத பதரயம? பததரயகயல

எஙசகசய மயலயல வநத பசயதயய எஙசக படததரககப சபகறMரகள?

படததரநதலம ஞபகம இரககத. ஆனல அநத வரஷததல

பரமதமன மயழயம பயலம நMலகரயல அடதத பரமபவம சசதமன

வவரம உஙகளககக கடடயம ஞபகமரககசம. நஙகள பறபபடட அனற

இரவசல தன அபபட ஊழகலதத மயழ சபல பபயயத பதடஙகயத.

மறநள கனரலரநத சமடடப பயளயததறகப பறபபடடச பசனற ரயல,

வழயல பயதயய வடட வலக வழநத வடடத. ரயலல சபனவரகளல

ஒரவயனத தவர மறறவரகபளலலம உயர தபபனரகள. ஒசர ஒரவன

தன மர1ம அயடநதன. அவன தபபசயடப படபடட யகத..."

"ஆS!" எனற எனயனயறயமல ஒர பலமன கசசல சபடசடன.

சசஷதரயயப பரததப பவன பசனன பகடம பமழகள அபசபத

எனகக ஞபகம வரசவ, என உடமபபலலம நடஙகறற. அவள சபம

பலததவடடத! ஆனல எபசபரபபடட தபபபண1ததன சபரல அவள

அவயரச சபததள? அநதச சபம இபபடப பலதத வடடயத அறநதல

அவள உளளம எனன படபடம?

சறறப பபறதத, "மர1ம தறபசயலக சநரநதத? அலலத

தறபகயலய? எபபடபயனற தMரமனததரகள?" எனற சகடசடன.

"யரககத பதரயம? ரயல வழநத இடததககப பககததசல அதல

பதளமன கடகட பளளம ஒனறரநதத. அதல அவன வழநதவடடன.

உரத பதரயமல சபன அவனத சதகதயதப சபலjஸர கணபடடததத

தகனம பசயதரகள. "தபபசயடய யகத கனரல படபடடக

பகணடவரபபடயகயல பதயவதMனமக ரயல வபததல மர1மயடநதன"

எனற பததரயககளல ஒர சற பசயத பவளயயறற. அததடன கயத

மடநதத," எனற கறப பர1தரதத பபரமசச வடடர.

சசஷதர இறநத கர1தயதப பறற ஆசரயர பர1தரதததமமயடய அபபபரயம எனனபவனற பசலல மறதத வடடர. என

வயரயல, சசஷதரயன மர1ம பதயவதMனபமனற நன

நயனககவலயல. அவர ஆதமத தயகம பசயத பகணடர எனசற நன

கரதகசறன. ஆனல ஒர வதததல தறபகயலயம பதயவதMனநதன

அலலவ?

"இநத உலகம பபய, வழவ பபய" எனற நம பபரசயரகள

பசனனத அமத வகக எனபதல சநசதகமலயல. உலகதயதப

பபயபயனற பகணடலதன ஏசத ஒர மதரச சகததக பகணட ஜMவ

யததயரயய நடததக பகணட சபக மடயம. இநத உலகம நஜமக

மடடமரநதல இவவளவ தவறகளககம தயரஙகளககமயடயல உயர

வழவத சததயம?

பகிரப்பட்ட

NEW REALESED