Read Chinnathambiyum Thirudargalum by Kalki Krishnamurthy

Chinnathambiyum Thirudargalum

Chinnathambiyum Thirudargalum

சனனததமபயம தரடரகளம

ஒர ஊரல சனனததமப எனற ஒர வ__லபன இரநத__ன. அவன ஏழ!;

தகபபன$லல__தவன. ஒரந__ள அவன பணம சமப__ததத வரவதறக__கப

படடணததககப பறபபடட__ன.

அவன களமபய பப__த அவன த__ய__ர அவன$டம ஒர ழவரககலழலக

கக__டததப பன வரம__ற கச__னன__ள:- "க!நத__ய! உனனழடய தகபபன

உனககத பதட ழவதத கச__தத இநத ழவரம ஒனறத__ன. இழத ந> கவக

ஜ__ககரழதய__கக கக__ணட பப__க பவணடம. படடணததல இதறக நலல

வழல கக__டபப__ரகள. இழத வறற வரம பணதழத மதல__க ழவததக

கக__ணட ந__ணயம__க வய__ப__ரம கசயத__ல சBககரம நலல பணம

சமப__தததக கக__ணட தரமபல__ம. வ!யபல தரடர பயம அதகம.

வ!பப__ககரகள ய__ழரயம நமபவட__பத. சலர உனபன__ட சபநகம__யப

பபசககக__ணபட வநத சமயம ப__ரதத ழவரதழத அடததப பறததக

கக__ளவ__ரகள. ஜ__ககரழதய__யரநத பழ!" எனற__ள.

அநத ழவரததன கபயர எனனகவனற உஙகளககத கதரயம__? அதன

கபயர அறவ.

சனனததமப ழவரதழத வ__ஙகப பததரம__ய மடநதகக__ணட

பறபபடட__ன. ச__ழலயல கக__ஞச தரம கசனறதம அவன ஒர வ!ப

பப__ககழனக கணட__ன.

"தமப, தமப, எஙபக பப__கற__ய?" எனற பகடட__ன வ!பபப__ககன.

"படடணததககப பணம சமப__தககப பப__கபறன. ஐய__!" எனற__ன

சனனததமப.

"அபபடய__? ந__னம படடணததககதத__ன பப__கபறன. இரவரம பசரநத

பப__கல__ம" எனற வ!பபப__ககன கச__னன__ன.

சனனததமப தன த__ய__ர கச__லலய பததமதகழள நழனததக

கக__ணட__ன. "உன கபயகரனன?" எனற பகடட__ன.

"என கபயர பச__மபல" எனற__ன வ!பபப__ககன. "ஓபக__! உனழனபபறற என த__ய__ர கச__லலயரககற__ள. ந> கப__லல__த

தரடன. உன சகவ__சம பவணட__ம" எனற கச__லலவடடச சனனததமப

ஓடடம படதத__ன.

தரடன "இநத__! பட!" எனற கசசலடடக கக__ணபட கத__டரநத

ஓடன__ன. எனன ஓடயம சனனததமபழய அவன__ல படகக மடயவலழல.

இனனம கக__ஞச தரம கசனறதம பவகற__ர ஆள எதரபபடட__ன.

"தமப, தமப, எஙபக பப__கற__ய?" எனற பகடட__ன. "படடணததககப

பப__கபறன" எனற__ன சனனததமப.

"அபபடய__? சநபத__ஷம. ந__ம இரவரம பபசக கக__ணபட பப__கல__ம"

எனற__ன அமமன$தன.

"ந> ய__ர?" எனற பகடட__ன சனனததமப.

"எனழனத கதரய__த? ந__ன த__ன வய__த" எனற அமமன$தன

கறன__ன.

"ஐபய__; ந> பச__மபழல வடப கப__லல__த தரடன__யறபற! ந> என

சகதழதத தரடககக__ளவ__ய பவணட__ம உன உறவ எனகக" எனற

கச__லலவடடச சனனததமப ஓடடம படதத__ன.

வய__த ஓட ஓடப ப__ரததம அவழனப படகக மடயவலழல.

இனனம பப__கப பப__க வ!யல சத__டடம, பக__பம, சணழட, மரககம

வபச__ரம மதலய தரடரகள ஒவகவ__ரவர__க எதரபபடடச சனனத

தமபழய வ! மடககப ப__ரதத__ரகள. எலல__ழரயம ஏம__றறப பனன__ல

வடடவடடச சனனததமப மனன__ல பப__யககக__ணடரநத__ன.

பமபல கச__னன பச__மபல, வய__த, வபச__ரம மதலய தரடரகள

எலல__ரம ஒர கபரய கக__ளழளக கடடதழதச பசரநதவரகள.

இககடடததறக ஒர தழலவன இரநத__ன. அவன கபயர மதச__ரம. இவன

சமயததககத தகநதபட பவஷம பப__டடக கக__ளவதல பதரநதவன. களள,

ச__ர__யம, ஒயன, பர__நத, வஸக, பTர, அபன$, கஞச__ எனற வதவதம__ன

கபயரகழள ழவததககக__ணட கபயரகபகறப கவவபவற பவஷஙகள

பப__டடக கக__ளவ__ன.கழடசய__க, இததரடர தழலவழன நமத சனனததமப சநததத__ன.

"தமப, தமப, எஙபக பப__கற__ய?" எனற__ன தரடர தழலவன.

"படடணததககப பப__கபறன. ந> ய__ர?" எனற சனனததமப பகடட__ன.

"என கபயர மதச__ரம" எனற__ன தரடன.

சனனததமப தனககள பய__சததக கக__ணட__ன:- "இவழனப பறற என

த__ய__ர ஒனறம கச__லலவலழல. இவன கவக உறச__க பரஷன__கக

க__ணபபடகற__ன. உடல பரதத நலல உழடயணநத கபரய மன$தன பப__ல

பத__னறகற__ன. இவன தரடன__யரபப__ன__? எபபடய__ன__லம ந__ம

ஜ__ககரழதய__யரகக பவணடம. த__ய__ர ஒர பவழள இவழனப பறறச

கச__லல மறநதரககல__ம."

இபபடகயணணச சனனததமப பவகம__ய நடககல__ன__ன.

அபகப__ழத தரடர தழலவன, "ஏனபப__ இவவளவ வழரவ__க

ஓடகற__ய? கக__ஞசம கமதவ__ய நட; எனன அவசரம? படடணததல ந__ன

கர__மப அனபவமளளவன. பணஞசமப__தககம வ!கயலல__ம உனகக ந__ன

கச__லலத தரகபறன" எனற__ன.

சனனததமப இநத ஆழச வ__ரதழதயல மயஙகவடட__ன. "இவன

தரடன__யரகக ம__டட__ன. இவன கச__லவழதக பகடடக கக__ணட கக__ஞசம

மனன__பலபய பப__யக கக__ணடரககல__ம. அபபட ஒர பவழள இவன

தரடன__யரநத நமழம படகக வநத__லம, ஒபர ஓடடம__ய ஓடத தபப

வடல__ம. இததழன தரடரகழள ஏம__றற வநத எனகக இநதப

கப__தயழனதத__ன__ ஏம__றற மடய__த?" எனற அவன எணணன__ன.

அதன__ல கக__ஞசம கமதவ__ய நடநத__ன.

தரடர தழலவன இன$ழமய__கப பபசக கக__ணபட கக__ஞசம

கக__ஞசம__க கநரஙக வநத__ன. "ஆஹ__! இவனடன பபசன__ல எவவளவ

உறச__கம__யரககரத?" எனற சனனததமப நழனதத__ன. அவன அரகல

வநததம தரடர தழலவன ஒபர த__வல__யத த__வ சனனததமபழயக

ககடடய__யப படததக கக__ணட__ன.

சனனததமப ஆனமடடம அவன படயலரநத வடவததக கக__ளள

மயனற__ன. ஒனறம மடயவலழல. தரடன அவழனச பச__தழன பப__டட

அவன பததரம__ய மடநத ழவததரநத ழவரதழதப படஙகக கக__ணட__ன.இதறகள பனன__ல தஙகய வய__த, வபச__ரம, சத__டடம, பச__மபல மதலய

தரடரகளம ஓடவநத சனனததமபழய சழநத கக__ணட__ரகள.

தரடர எலல__ரம பசரநத அவழனத தஙகள இரபபடததகக வரமபட

அழ!தத__ரகள. சனனததமப ப__ரதத__ன. "ழவரநத__ன பப__யவடடத.

படடணததககப பப__ய எனன கசயவத? இவரகளடன த__ன பப__பவ__பம?"

எனகறணணன__ன.

ப__வம! இவவ__ற சனனததமப தரடர தழலவனகக அடழமபபடட__ன.

மறற எலல__த தரடரகளககம அவன கறபறவல கசயய பவணடயரநதத.

இவவ__ற சல க__லம அடழமய__யரநத உழ!தத வடடக கழடசயல

அவன ம__ணட பப__ன__ன.

வ__ழகழகப பரய__ணம கத__டஙகம எததழனபய__ ஏழ! ஜனஙகள

சனனததமபழயப பப__ல மதச__ரம எனனம கக__ளழளத தழலவனகக

அடழமய__கற__ரகள. மதலபலபய அவன கபரய களளன எனபழத அறநத

அரகல கநரஙகவட__தரநத__ல பழ!ததரககல__ம. அவனழடய இன$ய

பபசசககக கக__ஞசம கசவ கக__டதத வடட__ல பறக வழலயல வ!

பவணடயதத__ன. நயவஞசகததல அவன மகத பதரநதவன__தல__ல அறய__த

ஜனஙகள எததழனபய__ பபர அவழன கநரஙக வடட அபத__கத

அழடகற__ரகள. இநதக கக__டய களளழனப படதத ந__டழடவடடத

தரததவத சரகக__ரன கடழமயலலவ__? ஆன__ல அதறகப பதல__க ஆஙகல

சரகக__ர இவனடன சணழடபப__ட மடய__கதனற இநதப ப__தகனகக

'ழலகZனஸ' கக__டதத வ!பபப__ககரகழளத தன வழலயல பப__டடக

கக__ளளமபட வடடரககற__ரகள!

விகிதம் & மதிப்பாய்வு

மதிப்பாய்வு எழுத முதல் நபராக இருங்கள்!