Engal Oor Sangeetha Poatti books and stories free download online pdf in Tamil

Engal Oor Sangeetha Poatti

Engal Oor Sangeetha Poatti

எஙகள ஊர சஙகதப ப

டட

1

"பகடடர சஙகத_x0016_ய " எனற பகடடக ககணப, க

ல_x0016_ சநதரமய ர

வ'ஜ ம கசயதர.

அவர வ'ஜ மகம வ'ஷ தயத ஜவவத 'க ட' அயர ழ_x0016_யககக

மனனபம கதரவ'தத வ'டத. அநத க ட 'னல ன த_x0016_ககமககடக

ககணடரககம ப

த, "பகடடர சஙகத_x0016_ய " எனறர மற

டயம.

"ப

டல தபன பகடகலம!" எனபறன எரசசலன.

"எனனதயதப ப

டல பகடகலம?" எனற சநதரமய ர மகதயதச

சளகக_x0016_னர.

"சஙகத_x0016_ய ப ப

டல பகடகலம. ம ஊர சஙகத சய

'ல கசபசர

நததன ஒர யகம ஆக_x0016_றபத!

டட எனக_x0016_ற மபத தயதப கபBம;

சஙகத_x0016_கக எஙபக ப

க_x0016_றத?" எனபறன.

"அயதததபன கசலல வநபதன!" எனறர சநதரமய ர.

"கசலல_x0016_வ'டடப ப

ஙகபDன!" எனபறன.

" ம சஙகத சய

கக லல கலம

'றககப ப

க_x0016_றத ஸர!

அனநதரமன, ஐ.ச_x0016_.எஸ. ம ஊரகக மறறலக_x0016_ வரப ப

க_x0016_றரம!"

எனறர.

ன உடகரநத

டப ஒர கத_x0016_ கத_x0016_தத, "எநத அனநதரமன!

ஆப

ஹ_x0016_ அனநதரமன?" எனற பகடபன.

"ஆமம; ஆப

ஹ_x0016_ அனநதரமபனதன?"

"ச

ஷ! அப

ட னல என ஆறமதததச சநத

கக_x0016_ய யம

எடததக ககளளம!" எனபறன.

சநதரமய ர ப

யவ'டர. அவர ப

'றக ஒர படடமணகBணகBய ககணடவரச கசலல_x0016_த கதDMதத

'றக தன ஜவவத

வசயன ப

'றற. எனககம பவயல 'ல மனதயத கசலதத மடநதத!

ல_x0016_ சநதரமய ரகக சஙகத வ'தவனகளய

ழககதத_x0016_னல தன

ஜவவத

ழககமம ஏற

டத. கசனற மப

த வரஷ கலமக அவர

எஙகளர சஙகத சய

'ன கர தரச_x0016_. க

றயம ககண ச_x0016_லர

அவவபப

த அவயர அநதப

தவ' 'ல_x0016_ரநத வ'ரடட வ' ம றச_x0016_

கசயததணட. ஆனல, மனற மதததகககலலம அவரகபD

சநதரமய ரம கசனற கர தரச_x0016_ப

தவ'ய ஒபபக ககளளம

ககஞசவரகள.

சநதரமய யர சஙகத உலக_x0016_ன ஜம

வன எனபற கசலல பவணடம.

"பகபனர ரஜபரம யவததவகக இநதக யக ல

த_x0016_பனழயர ர

எணB'க ககடதபதன. த_x0016_ரகபகட கவல க_x0016_ரஷBய ரகக

இர

ததபறகல ர

ய எணB'க ககடதபதன. இபப

த எனன

எனறல தமபரச சரத_x0016_ கடத கதர தவனககDலலம வ'தவனகள

எனற வநத 'நற பவணம, நறயறம

த பவணம' எனற பகடக_x0016_றனகள"

எனற சநதரமய ர அடககட பகர கசலவர. ஆனல அநத 'தமபர' சரத_x0016_

கடத கதர த வ'தவனகள வநத வ'டல, அவர

டததக_x0016_ற

டம,

கசயக_x0016_ற உ

சரமம,

ககதத_x0016_ல_x0016_ரப

வரகயD ம_x0016_ரடடம ம_x0016_ரடலம

அசதத_x0016_ ம 'ரககம. "கலததகபகறற பகலம ப

பவணட 'ரகக

ஸர; ய பவஷம ப

டல கயலககமல மடயம!" எனற சமதனம

கசலவர.

எபப

தம சநதரமய ரய சஙகத ஊககம ஒபர

மத_x0016_ர 'ரநதலம எஙகளர சஙகத சய

ச_x0016_ல சம ம கரம

பஜரய

ககம. ச_x0016_ல சம ம

டததத தஙக_x0016_ப ப

யவ'டம. சய

பஜரய

தம, தஙக_x0016_ வழ_x0016_வதம அவவபப

த எஙகள ஊரகக வரம க

உதத_x0016_ப கஸதரகயDப க

றததத எனற கசலலலம. ஜ_x0016_லல

ககலகபர, கஸஷனஸ ஜடபஜ, சஙகத அ

'மனமளDவரகDய வநத

வ'டல, அபப

த சய

கக_x0016_றவ'தபம ஒர தனMதன. மறற

உதத_x0016_ப கஸதரகள, வககலகள எலலரம சய

'ல பசரவரகள; சநதவம

ககடப

ரகள. க

ர க

ர வ'தவனகDMன கசபசரகள ககம சய

கக

ஒர கடடம கட பவணடகமனற ப சயன கக க_x0016_Dமபம.

ஆகபவ, ஆப

ஹ_x0016_ அனநதரமன எஙகளரகக வரப ப

க_x0016_றர எனற

கதரநதத_x0016_ல சநதரமய ரககப

'ரமதமன கதகலம உணனத_x0016_ல

ஆசசர மலலவ?

ஸ அனநதரமன ஐ.ச_x0016_.எஸ.ஸ\கக 'ஆப

ஹ_x0016_' ரகம, எனறல

'ரBன. ஒர கசபசர 'ல வ'தவன 'ஆப

ஹ_x0016_' ரகம

வ'லயலக னறல, அனயறகக கசபசரகக மககல

ஙக மரககததன

ககடப

ர. ஆப

ஹ_x0016_ 'ல அப

ட எனன வ'பசஷகமனற எனககத கதர த.

'ஆ' எழதத_x0016_ல ஆரம

'ப

த வ'பசஷகமனறல 'ஆர

'', 'ஆஹ_x0016_ர', 'ஆனநத

ரவ'' மதல_x0016_ ரகஙகள இரகக_x0016_னறன. எனயனப க

ரததவயர 'ல,

டக_x0016_றவரகள

டனல எநத ரகம

டனலம னறயத தனMரகக_x0016_றத.

ஆனல அனநதரமன அ

'ப

'ர ம அப

ட 'லயல. அவர ஒர சம ம ஒர

கசபசர 'ல

ரடடச கசலலம

ட ப ரநதத. அபப

த அவர கற_x0016_ தவத:

"எனனபம இநதக கலதத_x0016_ல ச_x0016_லர ச ரஜ ம பவணடம சதநத_x0016_ரம

பவணடம எனகறலலம கததடக_x0016_றரகள. இத_x0016_கலலலம எனகக ம

'கயக

இலயல. எனகக ஆப

ஹ_x0016_ ரகதத_x0016_ல தன ம

'கயக. 'இநத_x0016_ பதசம

பவணடம, ஆப

ஹ_x0016_ ரகம பவணடம?' எனற எனயன ரவத

பகடல, ச_x0016_ற_x0016_தம த ககம_x0016_னற_x0016_ 'எனகக ஆப

ஹ_x0016_ய க ககடஙகள;

இநத_x0016_ யவ `ஙகபD யவததக ககளளஙகள' எனப

ன. எனனபவ

பஸஷல_x0016_ஸம எனக_x0016_றரகள. கமயனMஸம எனக_x0016_றரகள, க

தவயயம

அப

தவதம எனகறலலம

'ரமதமயப ப

சக_x0016_றரகள. ஆப

ஹ_x0016_ய

னம அன

வ'கக_x0016_பறன; `ஙகளம அன

வ'கக_x0016_ற`ரகள; டதகதர

ர Bனம அன

வ'கக_x0016_றன! இயதவ' பமலன பஸஷல_x0016_ஸம

பவகறஙபக இரகக_x0016_றத எனற பகடக_x0016_பறன. அரச_x0016_ லவத_x0016_கள

த_x0016_ல

கசலலடடம!" (சய

'ல

'ரமதமன கரபகஷம)

இநதப

'ரசஙகம கசயத

'றகதன. அவரகக 'ஆப

ஹ_x0016_ அனநதரமன'

எனற க

ர வநதத. இகதலலம எனகக மனனபமப கதரயம. ஆகபவ

சநதரமய யரப ப

லபவ னம எஙகளர சஙகத சய

கக லல கலம

'றநதவ'டத எனற ம

'பனன. எஙகளய ம

'கயக க

ய கப

கவ'லயல. அனநதரமன ஐ.ச_x0016_.எஸ. வநத உபனப எஙகளர சஙகத

சய

எழநத உடகரநத "எனன பசத_x0016_?" எனற பகடகத கதஙக_x0016_ த.

சஙகத அ

'மனமளD உதப கஸதரகள இதறக மனனலநதன

எஙகளரகக வநத_x0016_ரகக_x0016_றரகள. ஆனல, அனநதரமன வ'ஷ தத_x0016_ல

வ'பசஷம எனனகவனறல, அவரய மயனவ'யம, சஙகததத_x0016_ல

'மனம உளDவர 'ரநதத தன.

ஒரபவயD ஏதவத தயல ப

க_x0016_ற கர ம இரநதல

அனநதரமனவத கசபசரகக வரமல_x0016_ரப

ர; ம_x0016_ஸஸஸ அனநதரமன ஒரகசபசரககவத வரத தவறவத_x0016_லயல. ககலகர சமசரம சஙகததத_x0016_ல

எபப

த ச_x0016_ரதயத ககணபர, அபப

த ஜடஜ_x0016_ன மயனவ', மனMசப

'ன

தத_x0016_னM எலபலரககபம அநதத கததத வ' த_x0016_

'டததக ககணத.

வககலகDMன மயனவ'மர இவரகளககப

'ன வஙக_x0016_வ'டவரகD? ககஞச

DMல சய

'ல ஸத_x0016_ரகளகககனற ஒதகக_x0016_ 'ரநத இதயத இரணட

ஙக

வ'ஸதரகக பவணட தக_x0016_ வ'டத. அப

டயம இம ப

தவ'லயல.

ச_x0016_ல ஸத_x0016_ரகள யதர மகப பரஷரகளகக மதத_x0016_ 'ல வநத உடகர

ஆரம

'ததனர. இயதக பகளவ'ப

டதம, ச_x0016_ல வ தன ஸ தனMகள,

"கல_x0016_மறற_x0016_ வ'டத; ஆயக ல மம இனMபமல சஙகதக கசபசரககப

க பவணட ததன" எனற த`ரமனMதத வரத கதஙக_x0016_னர.

சநதரமய ர வ`ட வ`யப ப

யச சநதவககக ககஞச_x0016_க கததட

கலம மற_x0016_, சநதரமய ரம ஙகள ப

ய 'ஸf ட ரசரவ' கசயவதறககக

ககஞச பவணட கலம வநதத.

ம_x0016_ஸஸஸ அனநதரமன கயல வDரசச_x0016_ 'ல கரம

வம

ஆரவமய வர. கவறபம கசபசரகக வநத பகடதன அவர

இரநதவ'வ'லயல. ஒவகவர வ`டடலம கழநயதககச சஙகதம கறறக

ககடகக பவணடம.

ரத டட ம கறறக ககடகக பவணடம எனகறலலம

'ரசரம கசயதவநதர. இதன

னக வ`டடகக வ`ட தமபர சரத_x0016_,

'டயல

'கரபர' எனற இழககம சபதம, 'த-யத' சபதம எலலம பகடக ஆரம

'ததன.

இவவDவ தரம கயல வDரசச_x0016_ககக கரBம 'ரநத ம_x0016_ஸஸஸ

அனநதரமன அவவDவககம ச_x0016_கரம யவததத ப

ல ஒர கர ம கசய த

த`ரமனMததர. சய

அஙகதத_x0016_னரகDMன வ`டடக கழநயதகளககக சஙகத -

டட ப ப

டடகள ஏற

டதத_x0016_ப

ரசகள வழஙக பவணடகமனற

கசனனர. ஊரல உறசகம கயரபரணட ஓத கதஙக_x0016_ த. ககலகர

அனநதரமன ச_x0016_றநத

டடப

டம கழநயதகக ஒர கவளDMக பகபய

தரவதகச கசனனர. இனகனரவர

ரத டட ததககப

ரச

ககடப

தக மன வநதர. ஒரவர வ`யBகக, ஒரவர

'டலகக, இமமத_x0016_ர

ஏகப

ரசகள ஏற

டட வ'டன. சஙகதப ப

டடப

ரடயச 'ல

ககலகர அனநதரமன கட ம ஒர ஜடஜ 'ரப

ர எனற எலலரம

எத_x0016_ர

ரததரகள. ஆகபவ, ஒவகவர வ`டடலம 'மனஸ\ _x0016_ல

...

மதரகண' எனற ஆப

ஹ_x0016_ அலறல பகடகத கதஙக_x0016_ த.

3 வரதத_x0016_ரகக இனனம ஒனறயர மதம இரநதப

த ஒரவரம

எத_x0016_ர

ரத ஒர தரசசம

வம ப ரநதத.

எஙகள கரகக மப

த யமல தரதத_x0016_ல ஒர க_x0016_ரமதத_x0016_ல மர மமன

பகவ'ல உறசவம சம

நதமக ஹ_x0016_நத - மஸலjம சசசரவ ஆரம

'ததத.

அத கவக சகக_x0016_ரமகப

ரவ'றற. அடதட, கவடடக கதத, வ`டடல க ரபப

யவததல, யவகபகல ப

ரல க ரபப யவததல - இப

டக லலம

கசயத_x0016_கள வரத கதஙக_x0016_ன. இத எனனமய மடயபம எனற எலபலரம

கத_x0016_ கலஙக_x0016_பனம. கரல

ரபப அத_x0016_கமகக கயகள எலலம

மப

டன.

' வரதத_x0016_ர வயரககம இப

டப இரநத வ'டபம, எனனபம?

இவவDவ ஏற

டகள கசயத சஙகதப ப

டட ககமல ப

ய வ'டபம?'

எனற ம_x0016_ஸஸஸ அனநதரமன கவயலப

டர. " ` சமம இர!" எனறர

அனநதரமன. கலகம ககம இததககம ப ரல க_x0016_Dம

'ப ப

னர.

அனநதரமன ப

ய இர

தத ல மB' ப ரததககள, க_x0016_ரமஙகDMல

பரB அயமத_x0016_ _x0016_லவ' த. அவர வ'ரடட வ'ரடல_x0016_ல ப

லjஸர அத_x0016_

த`வ'ரமக பவயல ததபவ, 'கபச_x0016_ப' எனற கலகம அஙக_x0016_ வ'டத.

தயப

ட மர மமன உறசவதயதக க_x0016_ட இரநத அனநதரமன தத_x0016_

வ'டட வநதர.

ககலகர அனநதரமன கலகம அகக_x0016_ மக_x0016_யமய க கற_x0016_ததத

பதசகமலலம பகழநதத. அனநதரமனம கவக கதகலம 'ரநதர. ல

யDகககலலம அவரகக மறறல உததரவ வநதத! வகபக, மயழ மர,

ஆற கDம, சஙகத சய

ஒனறம_x0016_லலத ஒர வறடட ஜ_x0016_லலவகக அவர

அனப

டர. இர

தத ல மB' ப ரததககளபD ப

ய 'சரஜ' ஒபபக

ககளDபவணடகமனற உததரவ!

இநத மறறல அப கரகக கரம

வம ஆசசர ம 'ரநதத. ஆனல

எனகக அவவDவ ஆசசர ம தரவ'லயல. அனநதரமன கசயதத

'ரடடஷ

அரச_x0016_ ல தரமததகக மறறம வ'பரதமன கர ம அலலவ? ஓரதத_x0016_ல

ஹ_x0016_நத மஸலjம சசசரவ வநதல, அயத உபன அகக_x0016_ப ப

டவத

ரககப பரத_x0016_? ல ள

தத ள கலகம நத, ஆட ஓட ஓயநதல

ச_x0016_ரஙயகக கற_x0016_ ஆறற_x0016_ த ப

லகம. சடகனற ஒபர DMல அகக_x0016_

வ'டல கலகம உளDஙக_x0016_ப ப

க_x0016_றத. தபவஷம உளபD க_x0016_நத

கமறக_x0016_றத. இதனல

'ரடடஷ ஏகத_x0016_

த பம அலலவ ஆடப

யவ'டம?ம_x0016_ஸஸஸ அனநதரமன அழக கயற க எஙகள ஊயர வ'டடப

னர. ஆனல ப

கம ப

த கயச_x0016_ வரதயத கச சநதரமய ரம,

" ன எஙபக ப

னலம உஙகள சய

ய மறகக மடபன; வரதத_x0016_ர 'ல

சஙகதப ப

டடய மடடம ச_x0016_றப

க தத_x0016_ வ'டஙகள" எனற கசனனர.

ஆப

ஹ_x0016_ அனநதரமனம, தம எபப

தம எஙகள சய

'ன

ஷகர 'ரநத வரவதக வககDMததர.

4

வரதத_x0016_ர 'ல கழநயதகDMன சஙகத - டட ப ப

டட

ததவதறகப

லமன ஏற

டகள சநதரமய ர கசயத வநதர.

ஜடஜ\கDக யர ஏற

டததவத என

த_x0016_ல தன ச_x0016_ரமம ஏற

டத. சஙகத

வ'தவனகள எலபலரககம தனMததனMப எழத_x0016_ப

ரததத_x0016_ல, அவரகள

எலபலரம சககப ப

ககச கசலல_x0016_ மறதத வ'டரகள.

சநதரமய ர எஙகபDகலலம கலநதபலச_x0016_ததர. கயச_x0016_ 'ல

கசனயனப

டBதத_x0016_ல_x0016_ரநத இரணட

'ரமகரகயD ஜடஜ\கDக

வரவயழககத த`ரமனMதபதம. ஒரவர க

ர யகலச சஸத_x0016_ர,

இனகனரவர யவகணசசர ர. ஒரவர

'ரச_x0016_ததமன மஜ_x0016_ சப-ஜடஜ\.

இனகனரவர ஒர கலதத_x0016_ல

'ரச_x0016_ததம 'ரநத வககல. இரணட ப

ரம

'சஙகத _x0016_பBரகள' எனற ப

ர க

றறவரகள. சஙகததயதப

றற_x0016_ ஏதவத

வ'வதம க_x0016_Dம

'னல, உபன இவரகள த_x0016_னசரப

தத_x0016_ரயக 'ல

தஙகளய அ

'ப

'ர தயத எழதமல_x0016_ரகக மடரகள. மடவக, இநத

இரணட ப

ரல ஒரவரய கடதததககக கபழதன, 'இநத வ'வதம

சம

நதமன கடதஙகள இனMபமல

'ரசரககப

மட' எனற ப

டடப

தத_x0016_ரகச_x0016_ர ரகள வ'வததயத மடவ கடடவத வழககம.

அநத இரணட ப

யரயம ஜடஜ\கDக வரவயழதத வ'டவகதனற

த`ரமனம 'றற. அவரகளம லல பவயD கச சமமத_x0016_ததரகள. எலல

ஏற

டகளம ஜரரக நத வநதன.

கயச_x0016_ 'ல எலபலரலம கவக ஆவலன எத_x0016_ர

ரககப

ட த_x0016_னம

வநதத. அனற கயல 'ல யகலச சஸத_x0016_ரகளம, யவகணசசர ரம

ர 'ல_x0016_ல வநத_x0016_றஙக_x0016_னரகள. அவரகளகக பவணட வசத_x0016_கள கசயத

தரப

டன. மதத_x0016_ னம மனற மB' 'ல_x0016_ரநத மயல ஏழ மB' வயர 'ல

டட தத_x0016_ப

'றக

ரசDMப

த எனற ஏற

ட கசய ப

டடரநதத.

சர க இரணயர மB'கக என மரமகள கஸஜஜ_x0016_ய யமஅயழததக ககணட ன ச

மண

ததககப ப

ய வ'டபன.

('கஸஜஜ_x0016_' 'ன மழப க

ர சபலசன) அவளகக அவள த ர,

ரத

டட ம கற

'தத_x0016_ரநதள. எலலம ம_x0016_ஸஸஸ அனநதரமனMன

பவயலதன எனற கசலல பவணட த_x0016_லயல.

மனற மB'கக ச

மண

தத_x0016_ல பஜ பஜ எனற கடம _x0016_யறநத

வ'டத. ஆனல, ஜடஜ\கள வநத

டலயல. மனறயர மB'கக யகலச

சஸத_x0016_ரகள மடடம வநத பசரநதர. யவகணசசர 'ன மககக

கணBட ககடடப ப

ய வ'டதகவம கதரநதத. ப

டடகக கரம

ப ப

வநத_x0016_ரநத

ட ல, அவர வரம வயர 'ல கதத_x0016_ரமல யகலச

சஸத_x0016_ர 'ன தயலயம 'ல சஙகதப ப

டட ஆரம

'ககப

டத.

சஙகதப ப

டட ஏறககயற மடயம சம தத_x0016_ல யவகணசசர ர

வநதர. அவர

ரத டட ப ப

டடகக ஜடஜக இரநத தத_x0016_னர.

எலலம மடநததம, இரணட ஜடஜ\களம சய

க கர தரச_x0016_ சநதரமய யர

அயழததக ககணட தனM ஆபலசயனககப ப

னரகள. ககஞச

ப ரததகககலலம வநத

ரச க

றற கழநயதகDMன க

ரகயDச

கசனனரகள.

ரச க

றற கழநயதகDMன வ`டடககரரகளகககலலம

ரம

சநபதஷம; மறறவரகளகககலலம கரம

வம உறசகக கயறவ. "இநத

ஜடஜ\கயDப ப

ல க

றகக_x0016_ எடதத மடளகள உலகதத_x0016_ல இரகக

மட த" என

த அவரகளய அ

'ப

'ர ம. இநதப க

ரம

னயம

'பர தயத ன ஒததக ககளDவ'லயல. ஏகனனMல

ரத டட ததகக

என மரமகளககப

ரச க_x0016_யதத வ'ட

ட ல, எனகக கரம

உறசகம 'ரநதத. ஆனல ஒர வ'ஷ ம மடடம ககஞசம ச_x0016_நதயனய த

தணடறற. அதவத

ரச க

றற கழநயதககDலலம க

ரம

லம சஙகத

சய

ககச சர கச சநத கசலததபவர வ`டடக கழநயதகDகபவ

இரநதன.

யவ

வதத_x0016_ன மடவ'ல க

ல_x0016_ சநதரமய ர எனயனச கசனயனப

'ரமகரகளகக அற_x0016_மகம கசயத யவததர. யவகணசசர ர, "உஙகள

மரமகளககததன

ரத டட தத_x0016_ல மதல

ரச எனற ம_x0016_ஸஸஸ

அனநதரமன அபப

பத கசலல_x0016_ வ'டDபம? அநத அமமளககத

கதர தத உணப ? மக பதத_x0016_சல_x0016_!" எனறர. எனகக ஆசசர ம

அத_x0016_கம 'றற; ம_x0016_ஸஸஸ அனநதரமன அப

ட ஒனறம கசனனபத

க_x0016_ய த!

அனற ரதத_x0016_ர எனகக அவசரக கர மகச கசனயனககப ப

பவணட இரநதத. ர 'ல_x0016_ல பவற இம க_x0016_யககத

ட ல யகலச

சஸத_x0016_ரகளம யவகணசசர ரம இரநத வணட 'பல னம ஏறபவணட த 'றற.

வணட ஏற_x0016_னதம யவகணசசரய ப

ரதத " மஸகரம"

எனபறன. அவர கணயBச சDMததக ககணட, " யர `ர?" எனறர.

அயரமB' ப ரததககளபDப எனயன மறநத வ'டபர எனற

ஆசசர ப

டட யகலச சஸத_x0016_ரகயDப

ரதபதன. அவர ஒர கயதக

யக ல மடததக ககணட "எனன கசலக_x0016_ற`ர?" எனறர.

வ'ஷ ம இனனகதனற பரவதறக எனகக ஐநத _x0016_ம_x0016_ஷம ஆ 'றற.

வ'ஷ ம பரநத

'ன அயத ஜ`ரBம கசயத ககளவதறக இனனம ஐநத

_x0016_ம_x0016_ஷம ஆ 'றற.

அதவத அனற சஙகத - டட ப ப

டடகDMல

ஜடஜ\கD 'ரநதவரகDMல ஒரவரககக கண கதர த. இனகனர

ஆசம_x0016_ககக கத பகடகத. கரரம கசவ'ரமகச பசரநத சஙகத

டட ப ப

டட 'ல த`ரப

DMதத வ'டரகள.

ல_x0016_ சநதரமய ரகக இகதலலம கதரநத தனMரகக பவணடம.

எமகதகர! எப

டப கர தயத ஒபப

றற_x0016_வ'டர.

இயதக லலம _x0016_யனகக _x0016_யனகக, எனயன அற_x0016_ மல எனககச

ச_x0016_ரபபப

fற_x0016_க ககணட வநதத.

வ'ஷ ம எனககத கதரநத வ'டகதனற அவரகளககம கதரநத

'றற; உபன அவரகளம ச_x0016_ரககத கதஙக_x0016_னரகள.

கசனயன ப

யச பசரம வயர 'ல _x0016_யனதத _x0016_யனததச ச_x0016_ரததக

ககணப ப

பனம.

ர 'லம எஙகளன பசரநத ச_x0016_ரததத!

பகிரப்பட்ட

NEW REALESED