Governor Vandi books and stories free download online pdf in Tamil

Governor Vandi

Governor Vandi

கவரனர வணட

மறந

ள தப

வள. தல ய

ர மததவன பபணச

த பணய

ரம

சடவதறக

க ம

வ அலரததக பக

ணடரநத

ள. மகன ச னன

னம மகள

அஞசல யம ஓர உல நத தகரப பபடடலயத த றபபதம மடவதம

யரநத

ரகள. அநதப பபடடயல தப

வளகக

க வ0

ஙக வநத பதவவடடயம,

ல யம, இரணட மனற பட

சக கடடகளம இரநதன. பட

சக

கடல இபவப

வத பரததவ வவணடபமனற ச னன

ன பச

னன

ன.

அஞசல "க

த, ந

லளக க

ல யலத

ன பரகக வவணடம" எனற

ள.

தல ய

ர மதத அவசரம

ய உளவள நலBநத

ன. "ந

ன வப

யத

பத

ல ய வவணடம. இநதப ப

ழம சரகக

ர உதத வய

கம இபபடதத

ன.

ள, க Bலம க க க ல ய

த" எனற

ன.

"ஐவய

! இபதனன அந ய

யம? எஙவக வப

க வவணடம? அபதல

மடய

த. இர

தத ர எபபடயம வநதவ வவணடம" எனற

ள அவன

மலனவ மதரமம

.

"ந

ன எனன பசயயடடம? ய

வர

கவரனர தலர வரக ற

ம. ரயல

லத மழவதம க

வல க

கக வவணம

ம. கணககபபளலள, மணயகக

ரர,

தல ய

ர எலவ

ரம வப

க ற

ரகள. இநதத த

லக

மழவதம அபபட.

பரவனய இனஸபபக ர ஐய

க த தடலயப படததக பக

ணட க

வல

பப

ம" எனற பச

ல மதத ச ரதத

ன. பரவனய இனஸபபக லர

அததலகய ந ல லமயல எணணப ப

ரததவப

வத அவனககச ச ரபப வநதத.

"அத எபபடய

வத ப

B

யப வப

கடடம. பணடலக யனறத

இநத

இBவ வநத பத

ல ய வவணடம? எபபடயம இர

தத ர த ரமப வநத வ க

? ஐவய

! பவளலளப பணய

ரம பசயய ம

வ அலரதத ரகக வறவன?

ந இல

மற வப

ல சநவத

ஷம

கவவ இர

த" எனற

ள மதரம.

"இர

தத ர வரபவப

க ற

ம தலர. அதறக ச

யஙக

மதல க

வல

கக வவணடம

ம. வணட வப

னவ வன பறபபடட ஓட வநத வடக வறன"

எனற

ன மதத.

இதறகள அஞசல ஓடவநத தகபபன லகலயப படததக பக

ணட,

"அபப

, அபப

, எனககப ப மதத

பப வ

ஙக க பக

ணட வ

." எனற

ள.ச னன

ன ஓடவநத அலர வவடடலயப படததக பக

ணட, "அபப

,

எனககத தபப

கக வ

ஙக வர வவணடம. எனன, வ

ஙக வரக ற

,

பச

லல. இல

வட

ல உனலன வ ம

டவ ன" எனற

ன.

"பணய

ரபமல

ம ஆற பவப

கம. ச ச ச ச த னற

லத

வன

வதஙக

யபபம நனற

யரககம? உனககப படககவம? ந வப

த ரநத

வட

ப னன? உ மப க

பவனற பச

ல வவ ன" எனற

ள மதரம.

"ஐவய

! தல வப

யவடம. இரபத வரஷம

ய வவல ப

ரததவடட

இபவப

த பகட பபயர எடகக

? இநதக க

தத ல எடட ரப

ய ய

பக

டகக ற

ரகள? சரகக

ர உதத வய

கம இவ ச

?" எனற

ன மதத. த

சரகக

ர உதத வய

கஸதன எனனம வஷயதத ல அவனகக எபவப

தவம

பக

ஞசம பபரலமயணட.

பறக, மதத

பபப பபடடயம, வலளய

டடத தபப

கக யம வ

ஙக

வரவத

கக கBநலதகளகக வ

ககளததவடட மதத பறபபடடச பசனற

ன.

2

ஐபபச ம

ததத அல மலB. வ

னம ஓய

த கறதத இரணடரநதத.

பக வ வய பவளசசம பச

றபம. இரவல பச

ல வவணடயத லல .

ஆன

ல அநத அநதக

ரதத னல வய ஒவபவ

ர சமயம ம னனல

பளசபசனற வச ஒர மணவநரம பரக

சம உணட பணண வநதத. ச

சமயம 'வச

' பவனற மலB பக

டடம. ச சமயம தறறல வப

டம.

அபரவம

க ஒவபவ

ர சமயம தறறல ந றகம. ஆன

ல ஊதல க

றற

மடடம இல வ

மல அடததக பக

ணடரநதத.

அவத

வரலசய

க பவக தரததகக ம ன ம னவப

ல பதரக னறவத,

அபதல

ம எனன? கமபஙகள ந

டடய வளகககள

? - இலல . ரயல

லதயன இரபறமம சம

ர ஐமபத கஜததகக ஒரவர வதம மனதரகள

ந றக ற

ரகள. அவரகள லகயல படததக பக

ணடரககம

நதரகள அலவ.

அபபட ந னற பக

ணடரபபவரகளல நமத தல ய

ர மததவம ஒரவன.

ஒர லகயல

நதரம, மறபற

ர லகயல தடயம படததக

பக

ணடரகக ற

ன. வ

ல கக

றற 'வர' எனற அடபபத

ல அவன உ மப

களரன

ல 'பவ பவ ' பவனற நடஙகக றத. பலலக க டடக றத. வமவ

மலBகக ஒர வக

ணப லப. மலB வக

ணப லபககள நலBநத மதககக

வநத பவக வநரம

யறற. உடதத ய வவடடலயப பறற ச பச

ல வவணடயத லல .

சரகக

ர உதத வய

கததககத தல மழக வடட ஓடப வப

எனற ந லனதத

ன மதத. மதரம பச

னன பதத மத லய அபவப

வத

வகடக

மற வப

வன

வம எனற வரநத ன

ன. இததலன வநரம கஷ பபட த

படவ

ம, இனக பக

ஞச வநரநத

வன, இரநத பத

ல பவப

ம எனற

லதரயமல நத

ன. இதனல யல அடககட தன மலனவ ச ச ச ப

பணய

ரம பசயத பக

ணடரபப

பளனபத ஞ

பகம வநதத. "வப

கடடம,

பபணச

த யம கBநலதகளம

வத த னப

ரகளல வ

?" எனற எணண

ஆறதல அல நத

ன.

யஙக

ம ந

ல மணகக ஆரமபதத க

வல இரவ ஏழ மண, எடட

மண, ஒனபத மணய

க யம மடயவலல . மததவகக அநத ஐநத மண

ஐநத யகம

யரநதத. "ஏத? இனவமல த

ஙக

த" எனற அவன தரம

னதத

சமயதத ல, அஙவக லகயல த

Bஙகல யம, உ மபல கமபளச சடல யம,

தல யல கரஙகக கல

யம தரதத ஒரவர வநத வசரநத

ர. அவரத

க ர

ம மனச]ப கரச

ம உல ய

ர. ஊரல பபரய பணலணகக

ரர அவரத

ன.

றபத வவ ந மம, ஒர ' 'கரம பர

ககமம அவரககணட; ஆன

லம

தல பயழதத ய

லர வட த?

"மதத உஷ

ர! ஆயறற, இனனம அலர ந

B லகககள வணட

வநதவடம" எனற

ர க ர

ம மனச]ப.

"எஙகபபன

லண! இனவமல எனன

ல மடய

த. ந

ன ஓடபவப

க வறன,

ம !" எனற நடஙக க பக

ணவ பச

னன

ன மதத.

கரச

ம உல ய

ரகக மததவன வமல அப

ரப பரயம. வவல யல

எபவப

தம மதத பக

ஞசம இழபபதத

ன. ஆன

ல பப

ய, பலனசரடட,

த ரடடப பரடட எனபத அவன ம க ல யவவ க ல ய

த. ஒர வலகயல

மததத

ன க ர

ம மனச]பபகக மநத ர எனற க ச பச

ம. கரச

உல ய

ரன கடமப வய

க வ_மம எதவம மததவககத பதரய

தத லல .

"அவ ! பதத பகட வவன! இஙவக வ

, ந

ன பச

லறலதக வகள"

எனற

ர மனச]ப.

சடல ப லபய ரநத ந

எடதத, மததவன லகயல

பக

டதத

ர. "இவத

ர! உன ஆச

ரம, பகத , பலஜபயல

ம மடல கடட

லவ. பககதத ல அவத

கல யரகக றத. வப

ய ஒர படட கடததவடட வ

.

களபரல

ம பறநத வப

யவடம. அதவலரயல ந

வன இஙவக ப

ரததகபக

ளளக வறன. ஓடவநத வட." எனற

ர.

*****

மததவகக மதப

னம பகடதல எனற நமபகலக உணட. அவன பதயவ

பகத யளளவன. களளக கடதத

ல சவ

ம கக வக

பமண

கபமனற

எணணம அவனகக எபபடவய

ஏறபடடரநதத. அத லம அவன மலனவ

இத வஷயதத ல ம கவம கணடபப

ய இரநத

ள. ஒரந

ள அவன பக

ஞசம

பதத பசக ச சகவ

ச வத

ஷதத ன

ல கடததவடட வடடகக வநதவப

மதரம படதத ய ப

ட நனற

ய அவன உளளதத ல பத நத ரநதத. "க ணறற ல

வழநத உயலரவடக வறன" எனற அவள ஓடயதம, அவலளத தடதத

ந றதததத

ன பட கஷ மம அவனகக ஞ

பகம இரநதன. அத மதல

அவன தபபத தவற க க க களள ச

யக கல பபககம வப

வத லல .

ஆன

ல இபவப

வத

?...

க ர

ம மனச]பபன வப

தலனயம, களரன பக

டலமயம வசரநத அவன

உறத லய ம

றற வட ன. "அவளககத பதரயப வப

வத லல " எனற

மனலதத த பபடதத க பக

ன. பணதலத வ

ஙக க பக

ணடவப

யக

லமண வநரதத ல த ரமப வநத

ன.

"த

கச

நத பசயத பக

? அதத

ன சர மதத! களபரல

பறநத வப

யறறல வ

? இனனம பக

ஞசம பப

ற; ஊரககப

பறபபடடவ

ம" எனற பச

ல வடடக கரச

ம உல ய

ர தமத

இ ததககப வப

யச வசரநத

ர.

3

மததவன களர பறநத வப

யறற. ஆன

ல அதத ன இனனம

ஒனறம பறநதவட த. அத எனன? உணரசச ! உணரசச இரநத

அல வ

களர பதரயம? பக

ஞச வநரததகபகல

ம பதத தடம

ஆரமபததத. பறக மயககம அத கம

யறற. உ கம க றக றபவனற

சBனறத. லகய ரநத வளககக க]வB வழநத உல நத அலணநதத. ஒர

தநத க கமபதலதப படததக பக

ணட மதத ந னற

ன. கமபஙக ச சரய

ந றக

மல சB ஆரமபததத. ஏறபகனவவ க

ரரள. இபவப

த கணணம

இரண படய

ல கன

நதக

ரம

யறற.

த டபரனற தரதத வ ஒர பபரய பவளசசம க

ணபபட த. "அபதனன

வபய

? பதம

? ஆம

ம, பதரநதத. பக

ளளவ

யப பச

ச! பயஙகரம

னசததம டடக பக

ணட அத வமவ வமவ அத வவகம

ய வநத

பக

ணடரநதத. இவத

அரக ல வநத வட த. எனன பக

டய பபரய

உரவம! அதன வ

யல எவவளவ பயஙகரம

ன த! ஐவய

! அத எனலன

இழகக னறவத! இபதனன? வநவர அதன வ

யல வப

ய வழக வறவன!

ஓவc

! உல ய

ர ஐய

! ம

ரய

ய!" அடதத கணதத ல கவரனர தலரயன

ஸபபஷல ரயல மததவன உ மலப ஆயரந தகள

கச பசயதவடடப

பறநத பசனறத. மததவன உயரம இபபவ லக வடடப பறநத

வப

யறற.

"வமனலம தஙக ய கவரனர தலரயம அவரல ய பரவ

ரஙகளம

பசdகக யம

கத தவலர நகரம வசரநத

ரகள" எனற மறந

ள பதத ரலககளல

பசயத பவளய

யறற.

தல ய

ர மததவன மலனவ தப

வளயனற க

ல யல பணய

ரம

பசயத லவததக பக

ணட பரஷன வரலவ எத ரவந

கக க க

தத ரநத

ள.

ச னன

னம, அஞசல யம ந ம ஷததக பக

ரமலற வ

சலபறம வப

மதத

பப, தபப

கக ய ன அபப

வரக ற

எனற ப

ரததக

பக

ணடரநத

ரகள.

*****

சமeபதத ல ந

ன ம

யவரம வப

னவப

த க ர

ம மனச]ப கரச

உல ய

ர ம ரநத வமற பச

னன வவரஙகலளக வகட ற நவதன. உல ய

இபவப

த மதவ கக இயககதத ல பச

ச படததவர வப

ல வவல பசயத

வரக ற

ர. தறவப

த அவர ம ய

வத பசனற களள, ச

யததககச

தகம

கப வபச வட

ல அவரகள தபபப பலBதத வரவத கஷ நத

ன.

பகிரப்பட்ட

NEW REALESED