Banker Vinayagarao books and stories free download online pdf in Tamil

Banker Vinayagarao

Banker Vinayagarao

பஙகர வநயகரவ

மதற கடச_x0012_

நநரம : கல ஒனபத மண.

இடம : மயபபர, "பதம வசம" பஙகளவல மனபறதத ஹல.

பதத_x0012_ரஙகள : வநயகரவ, எம.எல.ச_x0012_., அவரலடய மகன கஙகதரன; யவர

சஙகத ததணடரகள.

*****

ததணடரகள : நமஸகரம, நமஸகரம.

வநயகரவ : வரஙகள; உடகரஙகள. [உடகரக_x0012_றரகள.]

வநயகரவ : ந6ஙகள யர, எதறகக வநத6ரகள, ததரயவலலநய?

மதல ததணடர : நஙகள யவர சஙகத ததணடரகள. அடதத வரம

சடடசலபயல பரண மதவககப பநரநரபலண வரபநபக_x0012_றதலவ?

அலதத தஙகள ஆதரகக நவணடதமனற நகடடக தகளள வநநதம.

இரணடம ததணடர : நவதறர நவணடநகளம இரகக_x0012_றத. தயவ தசயத

தஙகள தஙகளலடய ததனலB மரஙகலளக களளகக வடககடத.

மதல ததணடர : சடடசலபயல தஙகள ந_x0012_யமB அஙகதத_x0012_Bர எனபத

எஙகளககத ததரயம. இரநதலம தஙகளலடய வககளEககம சதநத_x0012_ரதலத

யரம மறகக மடயத.

வநயகரவ : ஏலIகள வஷயதத_x0012_ல ந6ஙகள இவவளவ ச_x0012_ரமபபடவத

கற_x0012_ததச சநநதஷம. நனம என கடலமலயச தசயநவதBனற ந6ஙகள

நமபயரககம.

ததணடரகள : நமஸகரம, நபய வரக_x0012_நறம. [நபக_x0012_றரகள]

வநயகரவ : மனனகக வரககடய பளலளகள இபபடக தகடடப

நபக_x0012_றரகள...ஓநஹ! மண பததக_x0012_ வடடத. [எழநத உளநள தசலக_x0012_றர.]*****

இரணடம கடச_x0012_

நநரம : மல மனற மண

இடம : "மஹரஜ தஹநட"_x0012_ல ஓர அலற.

பதத_x0012_ரஙகள : வசவநதன, அபபசம_x0012_, பதபநபன, அBநதக_x0012_ரஷணன,

ரமநதன, கஙகதரன

*****

பதமநபன (நமடடர சபதம நகடட) : அநட வசவம! நபப வரக_x0012_றத.

வசவநதன : தபதUடநடவககப நபய அஙக_x0012_ரநத ச_x0012_BEம நபகம.

[வச_x0012_ல நமடடர வநத ந_x0012_றக_x0012_றத. கஙகதரனம ரமநதனம இறஙக_x0012_

உளநள வரக_x0012_றரகள.]

அBநதக_x0012_ரஷணன : அநட, ரமநதன கடவ? இவலB எஙநக படததய?

கஙகதரன : வI_x0012_யல அகபபடடன; அலIதத வநநதன.

ரமநதன : உளறநத! நBலவ உனலBப படதநதன?

பதம (லகலயத தடட) : அநட லபய! இரணட நபரகக டபன தகணட வ!

அBநத : ஏன? எலநரககம தகணட வரச தசலநன? இனதBர

மலறதன சபபடநவநம?

வசவ : லச! லச! தபதUடநட வககப நபக நவணடம. மறநதவடநத.

ரம : பவப பசஙகநள! பதசநசரககப நபB6ரகளநம?

அBநத : பவயவத? ந6தன தகடதத லவககத பவ!

[இதறகள ச_x0012_றறணட வரக_x0012_றத. சபபடத ததடஙகக_x0012_றரகள.]அபப : படடணதத_x0012_ல ஒனபத ரபயகக வறகம 'சமநபன' அஙநக மனற

ரபய. எவவளவ வதத_x0012_யசம பர!

ரம : உணலமயகநவ ந6ஙகள கடதததகவ தசலக_x0012_ற6ரகள? எனB

தணசசல உஙகளகக?

அBநத : சகமனபவககப பறநதவரகள தவளலளககரரகளதBபப!

ரம : கஙகதரன தணநத தலவ எலவறலறயமவட ஆசசரயம?

கஙக : எBகதகனBநவ இனனம சநநதகமயத தBEரகக_x0012_றத. நம

அவவளவ தரததககப நபவத சரயல எனB ந_x0012_லBகக_x0012_நறன.

வசவ : ந6 இபபடததன தசல_x0012_க தகணடரபபய. கரயதத_x0012_ல ஒனறம

கலறவலல.

கஙக : ஒர சமசரம; இனற எஙகள வ6டடகக 'யத Zக' ததணடர இரவர

வநதரகள. சடடசலபயல வரபநபகம மதவககப பநரநரபலணகக

ஆதரவளEகக நவணடதமனற நகடடக தகணடரகள. அவரகலள

கநஜ_x0012_ல பரதத ஞபகம இரகக_x0012_றத.

பதம : எBககத ததரயம அவரகலள, கதரபபததரகள.

ரம : தரமப சர; ஒர ச_x0012_கதரட தகட.

பதம : அததன க_x0012_லடயத. வஙக நவணடம.

வசவ : வI_x0012_யல வஙக_x0012_க தகளளம. க_x0012_ளமபஙகள.

கஙக : எஙநக நபவதக உதநதசம?

வசவ : மனBநம தசனநBநB? ச_x0012_BEமவகக - வI_x0012_யல

தபதUடநடவல இறஙக_x0012_வடட.

கஙக : எBககப படககவலல.

ரம : எBககம படககவலல.

பதம : லச! லச! ரம! உBகககததநB மகக_x0012_யமயபநபகநவணடதமனபத?

கஙக : நவடட எடததவடம.

வசவம : நல நயசலB. தபதUடநடவககச சதகமBவரகதளலம

லக தககஙகள.

[கஙகதரலBத தவர மறறவரகள எலநரம லக தககக_x0012_றரகள]

கஙக : தபரமபனலமநயர வகக_x0012_னபட நடகக நன கடலமபபடடவன.

அபப : மடநடதBனறல யர வடக_x0012_றரகள?

[எழநத தவளEநய நபக_x0012_னறBர.]

*****

மனறம கடச_x0012_

நநரம : கல ஏழ மண.

இடம : "பதம வUம" தகலலபபறம.

பதத_x0012_ரஙகள : வநயகரவன மலBவ ச_x0012_வகம_x0012_யமமள, நவலககர

தய.

*****

ச_x0012_வகம_x0012_ : ஏணட, தய! நநறற ஏன வரவலல? உன மகலள

அனபபBநய? அவளல எனB நவல தசயய மடநதத? இபபடப

பணணBல உனலBத தளளEவடநவன.

தய (கணணல ந6ர ததமப) : அபபடச தசயயக கடத, அமம!

கபபறறநவணடம. பரஷன சணலடநபடட அடததவடடர. நநறதறலம

எழநத_x0012_ரககநவ மடயவலல.

ச_x0012_வகம_x0012_ : ஐநய! உன பரஷன அவவளவ தபலதவB? ஐயக_x0012_டடச

தசல_x0012_ப நபZU_x0012_ல எழத_x0012_லவககச தசலடடம?தய : அவர நலவரமம! பழஙகளள அபபடப பணணக_x0012_றத. மநதநள

சமபளங தகடததஙக. கடததவடட வநதவடடர.

ச_x0012_வகம_x0012_ : சமபளம எவவளவ?

தய : பஞசஸக_x0012_ல மதம 22 ரபய சமபளம. தசaகக_x0012_யமய

இரககம. ஆBல சமபளதத_x0012_ல மககலவச_x0012_ கடககப நபக_x0012_றத. ஆற

ஏழ ரபய கட இடநடறவத_x0012_லல.

ச_x0012_வகம_x0012_ : நலவதரனற தசலக_x0012_றநய? ந6 தசல_x0012_க கடககமல

தசயயககடத?

தய : எவவளநவ தசயத பரததவடநடன. நல பதத_x0012_ய யரககமநபத

கடபபநத இலல எனற தசலலவர. சம_x0012_லய லவததககட சதத_x0012_யம

தசயத_x0012_ரகக_x0012_றர. ஆBல ஆலய_x0012_ரநத எநதப பலதயக வநதலம

வI_x0012_யல பழம கலட ஒனற...

ச_x0012_வகம_x0012_ : இநதக கலடகலள ஏன தன லவதத_x0012_ரகக_x0012_றரகநள,

ததரயவலல.

தய : கநத_x0012_ மகதம வநத களள சரயக கலடகலள மடபநபக_x0012_றர

எனற மனநB தசல_x0012_கதகணடரநதரகள. ஒனலறயங கநணம.

ச_x0012_வகம_x0012_ : சர, கபபகக நநரமக_x0012_வடடத. சbகக_x0012_ரம கரயதலதப பர.

[உளநள நபக_x0012_றள.]

*****

நனகம கடச_x0012_

நநரம : இரவ ஒனபத மண.

இடம : "பதம வUம" நதடடதத_x0012_ல சலவக கல நமலட.

பதத_x0012_ரஙகள : வநயகரவ; ச_x0012_வகம_x0012_ அமமள; கஙகதரன; மபபளலள

பரநமஸவரன.

*****பரநமஸவரன : நலள சடடசலபயல பநரநரபலண வரபநபக_x0012_றதலவ?

ந6ஙகள எபபட வககளEககப நபக_x0012_ற6ரகள?

வநயக : நன தன அரசஙகக கடச_x0012_யயறநற?

பரநம : அதறகக மBசசடச_x0012_லய அடநயட வறறவடம?

வநயக : தரமபத ததரநதவன நபல நபசக_x0012_றநய? உணலமயல, இநத

வஷயதத_x0012_ல அரசஙகதத_x0012_ன தகளலகதன சர எனபத என கரதத. ந6ஙகள

நயசலBநய தசயயமல பறர தசலவலதக நகடடகதகணட கத_x0012_கக_x0012_ற6ரகள.

ச_x0012_வகம_x0012_ : எனB சணலட? எBககம தசலலஙகநளன.

கஙக : களள, சரயக கலடகலள எலம எடததவட நவணடதமனற

நலள சடடசலபயல ஒர த6ரமBம தகணடவரப நபக_x0012_றரகளம. அபப

அதறக வநரதமக ஓடடக தகடகக_x0012_றரம. இதறகக மபபளலள சணலட

படகக_x0012_றர.

ச_x0012_வகம_x0012_ : அநத இIவ கலடகள எனBதத_x0012_றகக? நன மபபளலள

கடச_x0012_தன.

வநயக : ந6 கல மநத_x0012_ரயகமதபழத அபபடநய தசயயம.

பரநம : சநநதகதமனB? சடடசலபயல ஸத_x0012_ரகள மடடம

தபரமபனலமநயர யரநதல இனனம எவவளநவ நல கரயஙகள

எலம தசயத_x0012_ரபபரகள.

ச_x0012_வகம_x0012_ : இனற கலயல நவலககர தசனBள. எBககப

பரதபமயரநதத. அவள பரஷனகக ஆலயல இரபதலதநத ரபய

சமபளமம. மககலவச_x0012_ககநமல கடயல ததலதத வடக_x0012_றBம.

ஏலIகள ஏன இபபட அவத_x0012_பபட நவணடம?

வநயக : ஏB? ந6 சகமகக லககல அசககமல உடகரநத

சபபடவதறகம, உன மபபளலள எஞஜ_x0012_BEயரககப படதத உதநயகம

தபறவதறகம, கஙகதன நமடடரல சவர தசயவதறகம தன.

ச_x0012_வகம_x0012_ : ஏதவத தததப பதததனற நபசத6ரகள. அதறகம இதறகம எனB

வநதத?வநயக : களளககலடககச தசனற கடககததன நவணடதமனற சரககர

ஜBஙகலளக கடடயபபடததக_x0012_றரகள?

கஙக : களளககலடலய லவததக தகணட கடககநத எனறல எனB

பரநயஜBம?

பரநம : வளகக_x0012_ல வநத வழநத சகமபட வடடல பசச_x0012_கலள யரவத

கடடயபபடததக_x0012_றரகள?

வநயக : ந6ஙகள உகமற_x0012_யதவரகள. ஆலயல நவல தசயவதம,

மடலடகள சமபபதம எவவளவ கஷடமB நவலகள ததரயம?

இததலகய நவல தசயபவரகளகக வழகலகயல ஏநதனம சநநதஷம

நவணடம? கட ஒனற தன இரகக_x0012_றத. அலதயம ந6ஙகள ஒI_x0012_ததவடச

தசலக_x0012_ற6ரகள.

பரநம : கடயBல உடமபககக தகடதல எனற எததலBநய லவதத_x0012_யரகள

தசல_x0012_யரகக_x0012_றரகநள?

வநயக : லவதத_x0012_யரகள எபபட நவணடமBலம தசலவரகள. களள

உடமபகக தரமபக களEரசச_x0012_ எனற ச_x0012_ர அபபபரயபபடக_x0012_றரகள.

ச_x0012_வகம_x0012_ : எபபடயரநதலம ஏலIகள பணதமலம களளககலடககப

நபகமல பரததக தகளள நவணடம?

வநயக : பததப பதத_x0012_ரம நதயககவம, வ6ட வசல தபரகக_x0012_ தமழகவம ந6

தயரய இரகக_x0012_றய, தசல.

ச_x0012_வகம_x0012_ : எBகநகன தலயதழதத? ஏதவத நகடடல ஏதவத

தசலக_x0012_ற6ரகநள?

வநயக : அவசரபபடநத! உன தபணணவத நடடப தபணணவத அநத

நவலகலளச தசயயத தயர?

ச_x0012_வகம_x0012_ : ஒர நளம தசயயமடடரகள.

வநயக : நவலககர உஙகளகக அவச_x0012_யம நவணடமலவ?

ச_x0012_வகம_x0012_ : ஆமம.வநயக : சர, உன நவலககர பரஷன வஙகம சமபளம ரபய

இரபதலதநலதயம வ6டடககக தகணட வநதல, அவள ஒனறலர ரபய

சமபளததகக உBகக நவல தசயய வரவள? நயச_x0012_ததப பர.

ச_x0012_வகம_x0012_ : ஏன வரமடடள?

வநயக : ஏB? அநத இரபதலதநத ரபலயக தகணட அவரகள

தசaகக_x0012_யமகக கடநசபம தசயவரகள. பரஷன அவலள நவலகக

அனபப மடடன. அபபட வநதலம பணநத நவல தசயய மடடள.

ஒர வரதலத அதடடப நபச_x0012_Bல "நப, அமம, நப" எனற

தசல_x0012_வடடப நபயவடவள.

பரநம : அத உணலமதன. நமகக அவச_x0012_யமBல அத_x0012_கச சமபளம

தகடததததன லவததக தகளள நவணடம.

வநயக : இபதபழநத நமத க_x0012_ரமதத_x0012_ல பணலண ஆடகள தசனBபட

நகடபத_x0012_லல எனற கரயஸதர எழதக_x0012_றர. களளககலடயம இல

வடடல எனB ஆகம ததரயம? இரககடடம. ந6 எஞஜ_x0012_BEயரங

கநஜeககச சமபளம எனB தகடகக_x0012_றய?

பரநம : 140 ரபய.

வநயக : கஙகதரன கநஜeகக 180 ரபய சமபளம தகடகக_x0012_றன.

ஆBல உஙகளலடய படபபககக தமததம எவவளவ தசவ ஆக_x0012_றத

ததரயம? ந6ஙகள தகடககம சமபளதலதப நபல கலறநதத ஐநத மடஙக

தசவக_x0012_றத. சமZபததத_x0012_ல மததககரபபஞ தசடடயர க சலககக

கணககப பரததரகள. தமததம வரஷதத_x0012_ல ஐநத டசம ரபய

தசவகதமனறம, அத_x0012_ல ஒர டசம ரபயகட மணககர சமபளதத_x0012_ல

க_x0012_லடககததனறம ஏறபடடB. இதறகததன கள வரமBம நவணடம.

பரநம : இத அதரமமலவ? ஒர ச_x0012_ர படதத ஆயரம இரணடயரம

சமபளம வஙகவதறகக எததலBநய ஏலIகள கணண6ர வட நவணடம?

இத எனB ந_x0012_யயம?

வநயக : அதறதகனB தசயவத? ஹ_x0012_மலU தன இயறலக தரமம. பழ,

பசச_x0012_கலளத த_x0012_னற படச_x0012_கள உயரவழக_x0012_னறB. படச_x0012_கலளத த_x0012_னற

ம_x0012_ரகஙகள பலIகக_x0012_னறB. ம_x0012_ரகஙகலளக தகனற த_x0012_னறம, நவல

வஙக_x0012_யம மBEதன ஜ6வகக_x0012_றன. மBEதரகளககளநள ஏலIகலள நவலவஙக_x0012_ப பணககரரகள வழக_x0012_றரகள. எலவறலறயம தறநத

சனBEயச_x0012_யயப நபவதயரநதல ஒனறம நவணடயத_x0012_லல. உகதத_x0012_ல

வழவதய இரநதல பறரககத தனபம தகடதநத ஆக நவணடம.

ச_x0012_வகம_x0012_ : எலம அவரவர தல எழதத_x0012_ன படதன நடககம

நப_x0012_ரகக_x0012_றத.

பரநம : தலயவத? எழததவத? எலம மBEதன தசயவததன.

களளககலடப பணமதன கலவகக எனபத ஏன? மறறம எததலBநய

தசவகலளக கலறககககடத?

வநயக : அததன மடயத கரயம. அரசஙகததர இரணவச தசலவக

கலறகக மடடரகள. உதத_x0012_நயகஸதர சமபளதலதயம கலறகக மடயத.

பகக_x0012_ எலம நபகடடம. ததனலB மரஙகலளக களளக கததலககக

வடவத_x0012_ல நமககச சரசர மதம எணணற ரபய வரக_x0012_றத. ஒர ச_x0012_ரமம

க_x0012_லடயத. இநத வரமBதலத நன எபபட வட மடயம? நவற யரதன

வடவரகள?

ச_x0012_வகம_x0012_ : ஏலIகளEன பவம வ6ண நபகத.

[எழநத நபக_x0012_றரகள.]

*****

ஐநதம கடச_x0012_

நநரம : இரவ எடடலர மண.

இடம : "பதம வUம" மனபறதத ஹல.

பதத_x0012_ரம : வநயக ரவ, ச_x0012_வகம_x0012_, பரநமசவரன.

*****

பரநமசவரன : சடடசலபயல மடவ எனB ஆயறற?

வநயகரவ : சரயB மடவதன.பரநம : பநரநரபலண நதலவ யலடநதவடடதலவ?

வநயக : மதலதரமB நதலவ; மனற_x0012_ல ஒர பஙக நவடடக கடக

க_x0012_லடககவலல.

பரநம : இநத அந_x0012_யயதத_x0012_றக எபநபத வநமசBநம ததரயவலல.

ச_x0012_வகம_x0012_ : சபபடப நபகம? கஙக இனனம வரககநணநம?

வநயக : ஏன இவவளவ தமதம? ச_x0012_BEமவககப நபயரநதலம இதறகள

த_x0012_ரமபயரககநம?

பரநம : நமடடர சததம நகடக_x0012_றத. நன நபயப பரதத வரக_x0012_நறன

[தவளEநய நபக_x0012_றன]

ச_x0012_வகம_x0012_ (இரகச_x0012_யமக) : ஒர சமசரம தரமபக கவலயய இரகக_x0012_றத.

தகஞச நளகக கஙக ஒர மத_x0012_ரயக இரகக_x0012_றன.

வநயக : எனB தசலக_x0012_றய? கஙகவகக எனB?

ச_x0012_வகம_x0012_ : நடடப தபண இனறதன சநநதகபபடடச தசனBள. அதன

நமல எBககம சநநதகமயரகக_x0012_றத. இரவல மனநபல சbகக_x0012_ரம

வரவத_x0012_லல. வயல தரவசலB வ6சக_x0012_றத எனற தசலக_x0012_றள.

வநயக : சbசச_x0012_! எனB உளறக_x0012_றய? கஙகதரB அபபட எலம

நபக_x0012_றவன?

ச_x0012_வகம_x0012_ : ஒனறம_x0012_லம_x0012_ரகக நவணடதமனறதன ததயவஙகலள

நவணடக தகணடரகக_x0012_நறன. ஆBலம மBககககம யரகக_x0012_றத.

தவளலளககர ஓடடலகள இரககநம? அஙநக நபக_x0012_றநB எனற

நதனறக_x0012_றத. நசரவநரட நசரநத எததலBநய பளலளகள தகடடப

நபக_x0012_றரகநள?

[பரநமசவரன உளநள வரக_x0012_றன]

பரநம : நவற யரலடய வணடநய நபயறற. கஙகதரலBக கநணம.

[தட_x0012_நபBEல மண அடகக_x0012_றத.]வநயக : அத யர, பரபப.

பரநம (தட_x0012_நபBEல) : யர? நபZஸ ஸநடஷB? - ஆமம. - தகக

சமசரம? எனB? எனB? - (அலர ந_x0012_ம_x0012_ஷங கI_x0012_ததத த_x0012_ரமப) ஐநய

வபததம, கஙகதரலB தஜBரல ஆஸபதத_x0012_ரககக தகணட

நபயரகக_x0012_றரகளம. படகயமம.

ச_x0012_வகம_x0012_ : அடபபவ! நமசம தசயதவடடய? ஐநய! எனB தசயநவன?

வநயக (பலதபலதபபடன) : ஓட! டலரவலரக கபபடட நமடடர தகணட

வரசதசலல. (தட_x0012_நபன அரக_x0012_ல தசனற) ஹந! யர அஙநக? வபதத

எபபட ஏறபடடத ததரயம?

தட_x0012_நபன கரல : ரயரடம தசல நவணடம. நனறயக

கடதத_x0012_ரநததBனற நபZஸ சரதஜணட தசலலக_x0012_றர.

வநயக : எனB? நமமலடய டலரவர கடததவடடரநதன?

தட_x0012_நபன கரல : டலரவர அல. ரயர மகநB வணட ஓடடBBம.

கடதவற_x0012_யல எத_x0012_நர வநத பஸUeடன நமத_x0012_வடடன. ந6ஙகள யர?

வநயக : ஐநய!

[கbநI வழநத தலரயல தலலய நமத_x0012_க தகணட அழக_x0012_றர.]

பகிரப்பட்ட

NEW REALESED