Tamil best stories download free pdf

kalam badhil sollum
by c P Hariharan
 • 1k

Everything does not happen in life as we wish in life.. Some times we have to flow against the current. More often than not, we try to be adamant ...

வேலையில்லா பட்டதாரி (Tamil)
by c P Hariharan
 • 479

பட்டாபிராமன் பட்ட படிப்பை முடித்திருந்தான். ஆடாத மேடை இல்லை, போடாத வேஷம் இல்லை என்ற போல் அவன் பெறாத பட்டமும் இல்லை, படிக்காத படிப்பும் இல்லை. ஆனால் வேலை மட்டும் கிடைக்க அவனுக்கு கொடுப்பினை இல்லாமல் போய் ...

ஜெனி
by Sangesh
 • 246

 இந்த கதையை உங்க கிட்ட சொல்லியே ஆகணும், அப்டி என டா பெரிய கதைனு பாக்குறீங்களா? ஆமாங்க இது கொஞ்சம் பெரிய கதை தான்.ரொம்ப நாளாவே யார்ட்டயாச்சும் சொல்லணும்னு ட்ரை பண்றேன்.உங்களுக்கு time இருந்த கொஞ்சம் படிச்சு பாருங்க.   ...

வீட்டுக்கு வீடு வாசப்படி
by c P Hariharan
 • 616

This is a Tamil motivational story.We think that we only have problems in life. But, in reality everybody is undergoing one problem or the other. But apparently,we are unaware ...

roja idhaley
by Sangesh
 • 506

Simple love story.it was a college love story which ends with marraige .at first they love together and then they face a ego problem which make a little gap ...

நீ தானே என் பொன் வசந்தம்
by c P Hariharan
 • 470

கல்லூரியில் பட்டம் பெற சேர்ந்த அன்று ரஞ்சிஜாதாவுக்கும் சேகருக்கும் மகிழ்ச்சி வானத்தில் சிறகடித்து பறந்தன. இருவரும் நல்ல ம திப்பெண்கள் பெற்றிருந்ததால் காலூரியில் படிக்க வாய்ப்பு கிடைத்தது. அன்று தான் இருவரும் முதல் முதலாக அறிமுகமானார்கள். மொதல் சந்திப்பிலே

ஒற்றன்
by BoopathyCovai
 • 465

ஒற்றன் :- இந்த குறு நாவல் என்னுடைய முதல் முயற்சி . கிரைம் நாவல் ராஜேஷ் குமாரின் தீவிர ரசிகன் நான் . சாதாரண கடத்தல் சம்பந்தமாக , சற்று வித்தியாசமான கதாபாத்திரங்களுடன் பயணிக்கும் , இந்த நாவல் உங்களுக்கு ...

ஆசையில் ஓர் கடிதம்
by c P Hariharan
 • 274

This is a letter to my valentine for participating in story competition for the month of February 2018.Love has been expressed in depth. It depicts how lovers struggle a ...

நிறம் மாறும் உறவுகள் (Niram maarum uravugal)
by c P Hariharan
 • 441

Niram Maarum Uravugal is touching inspirational story in Tamil. I have won the national competition on aspirational story in this title. It s worth reading as we learn ...

Mamiyarin Technique
by c P Hariharan
 • 342

This story depicts how the time takes revenge with us. Winds never blow in the same direction. Life is full of vicissitudes. We do not understand that. Rather we ...

Declining human values - Tamil version
by c P Hariharan
 • 439

Human values seem to be extinct. We have to be totally self reliant. We are living in a mutually exclusive society. We just do not care anybody in our ...

சுவரில்லாத சித்திரங்கள்
by c P Hariharan
 • 367

This story depicts how they struggle to live ostentatiously despite abject poverty, We can draw pictures only if there is a wall which they realize rather lately.

Struggle for survival - Tamil
by c P Hariharan
 • 383

With burgeoning population our very survival remains a great threat unless we stand out in the crowd. As Darwin puts it only the fittest can survive.We have to keep ...

Thai thanthayarin thavippu - Tamil
by c P Hariharan
 • 453

A touching story really worth reading. Instead of laughing at others we should learn from others life experiences.

Mella Thiranthathu Kathavu
by c P Hariharan
 • 338

This story indicates that lessons of life are totally different from what we learned form schools and colleges.A little patience we show makes a lot of difference in life. ...

புவனா ஓர் கேள்விக்குறி
by c P Hariharan
 • 340

This story in Tamil is about how a teenage girl get trapped in affair and repent later on like anything. The character in this story is only average as regards ...

Kaatharaa Kalvan
by Kalki Krishnamurthy
 • 216

சல ஆணடகளகக மனனல தரசய லலம பகழம த ரயலவ!ல ம!டடததல ப ணம யசயத யகணடரநவதன.

Athithi Devo Bhava (Tamil Version)
by c P Hariharan
 • 359

Each of us craves for going as a guest sometimes just for a change from otherwise humdrum monotonous routine. we can think of going as a guest only if ...

Happiness quotient - Tamil Version
by c P Hariharan
 • 261

Each of us craves for happiness. Happiness as transient as rainbow. Happiness comes from within. If we expect happiness from outside we can never get it.

முடியாத தொடக்கம் - 1
by Sangesh
 • 334

It was a crime thriller story.It portrays the unexpected kidnap, murder. sathya was the main reason for this kidnap murder who was the senior student in college. she face ...

ஆவனம்குடி ஓரத்திலே (Tamil)
by c P Hariharan
 • 274

ஆவனம்குடி ஓரத்திலே C P Hariharan cphari_04@yahoo.co.in © COPYRIGHTS This book is copyrighted content of the concerned author as well as Matrubharti.  Matrubharti has exclusive digital publishing rights of this ...

பிற்பகல் விளையும் ......
by BoopathyCovai
 • 184

இந்த நாவல் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல பொழுது போக்கை அளித்திருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் . முடிந்தால், உங்களுடைய கருத்துக்களை மறக்காமல் பதிவு செய்யுமாறு கேட்டுக் கொள்கிறேன் . உங்களுடைய ஆலோசனைகளை வரவேற்கிறேன் . இப்படிக்கு பூபதி கோவை, boopathycovai@gmail.com

Role of moral science inour lives - Tamil version
by c P Hariharan
 • 306

Today s children are tomorrow s citizens.Moral education helps schools in developing matured and responsible citizens in our society. It helps us leading a balanced,cheerful and healthy life.

தப்புத் தாளங்கள்
by c P Hariharan
 • 396

This story depicts repercussions of little carelessness on the part of parents in grooming children. When we postpone things for tomorrow many obsatcles come in between beyond our contemplation.

Idindha Kottai
by Kalki Krishnamurthy
 • 251

சமபததல ஒர பட ய சக தர வடடகக ன கப ய!ரநத கப த அவரட ய க நடத எனட ஒர க ளவ! க ட ள. ம ம ! இபகப ததலல ம ங ...

Impact of IT - Tamil version
by c P Hariharan
 • 272

Nowadays, we witness countless educated unemployed. Those who do not know computers are considered to be illiterates. They are being relegated to the oblivion. In order to learn computers, ...

Amara Vaazhvu
by Kalki Krishnamurthy
 • 170

பரம. வல ரநத த. யந. டடறகத த ரமப வநத பறக என உளளம அரமத இழநத அரலபபணடரநதத. ஓரடதத ல ந ரலய. க இரபபத ச. தத யம லல. மல பப. யறற. என மப. ...

Imayamalai Engal Malai
by Kalki Krishnamurthy
 • 365

பத டல ய ல இநத ய சரகக ரன க ரய யம ஒர ப ரய சமதத ரம. அநதச சமதத ரதத ல ஒர ப ரய த ம ஙக ம ப னறவர ஸயகஞச ...

I Jeni
by Sangesh
 • 218

 இந்த கதையை உங்க கிட்ட சொல்லியே ஆகணும், அப்டி என டா பெரிய கதைனு பாக்குறீங்களா? ஆமாங்க இது கொஞ்சம் பெரிய கதை தான்.ரொம்ப நாளாவே யார்ட்டயாச்சும் சொல்லணும்னு ட்ரை பண்றேன்.உங்களுக்கு time இருந்த கொஞ்சம் படிச்சு பாருங்க.   ...

Innovation - An inevitable tool for survival - Tam
by c P Hariharan
 • 251

in the backdrop of cut throat competitions, continuous innovation is quintessential for our very survival.Those who do not innovate lag behind and ultimately perish. We need to innovate to ...

கடைசி வரை கடமை...
by BoopathyCovai
 • 205

இந்த நாவல் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல பொழுது போக்கை அளித்திருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் . முடிந்தால், உங்களுடைய கருத்துக்களை மறக்காமல் பதிவு செய்யுமாறு கேட்டுக் கொள்கிறேன் . உங்களுடைய ஆலோசனைகளை வரவேற்கிறேன் . இப்படிக்கு பூபதி கோவை, boopathycovai@gmail.com

En Dheivam
by Kalki Krishnamurthy
 • 130

ரந ரமலல_x0012_ப பரகக வவணடதமனற ஆல_x001D_ எனகக தவக கமக இரநத வநத. ஆஙக க கலகள ல க த)டன க ரன எனனம டதலப பறற ச த_x001D_லக றரகவள, அந ம ர நம ம ழநடடககத ரந ரமல

Governor Vijayam
by Kalki Krishnamurthy
 • 179

ஸமன ச வகரநதஞ சசடடயர மதத யன பஜனம ஆன னனர, வழககமபல சயவ நறகல யல டததக சகணட தத ரகககயப ரததப பரடடனர. தகலபபகக மடடம ரததக சகணப0 பன அவர, சயககயறறத பதககம கவரனர ...

Deiva Yaanai
by Kalki Krishnamurthy
 • 133

ய நணபர தவறறன__ பககக கன ஓமககடட ம__யரம நனம ஒர நள க றகன#ய ல உடகரநத பபசகதகணடரநபம. மதவ __கக இயககதனப பறறப பபசச வநத. இரககடடம ந4ஙகள ஒர க__தல ச#யக கன

Jameendar Magan
by Kalki Krishnamurthy
 • 221

ச லர பறககம பபபத ரகயல பபனரப பட ததக ககணட எழதத ள யப பறகக றரகள. சலர மயறச கசயத எழதத ள க றரகள.

Bavani BABL
by Kalki Krishnamurthy
 • 88

பபயகளல எலலம பபரய பபயயய ச ரஷடததவனகக ஒர பரச பகடபபதயரநதல, அநதப பரச நரடசசபய1யக ஈசவரயனததன சசரம. அத வஷயதத ல பகவனடன சபடட சபடவதறக யரலம மடயத - இமமதர பசலலகறரகள சவதநதகள.

Bala Josiyar
by Kalki Krishnamurthy
 • 99

ரசதத பபறற பல ஜசயம படடப ரமன ப .ஏ.யயப பறற அஜகர ஜகளவ பபடடரககலம. அவனயடய ஜசய வ ளமபரஙகயளயம பததரயககள ல பரததரககலம. படடப ரமன லல பததசல கணவன

Govindanum Veerappanum
by Kalki Krishnamurthy
 • 139

க வநதனம வ ரபபனம க வநதனம, வ ரபபனம அணட வ டடகரரள. வழகட நடடயல ஏறககடறய இரவரம ஒதத ரநத ரள.

Ejamaana Visuvaasam
by Kalki Krishnamurthy
 • 149

இநதயவவயம, உலகதவதயமம ஒர கலககக கலகக வடகம ன எனற சசலலக சகணட ஸர. ஸடம+ரட கரபஸ தவ இநதயவகக வநத லலவ வநத, அவர சசனன+டமய ஒர கலககக கலககவடடச மசறவ வரப பசக சகணட தரம+ப ம+ன ...

Dhandanai Yaarukku
by Kalki Krishnamurthy
 • 191

இரவரம ஏனக கடயவரகள. ஏனகளலம சநததஷதத றகக கன வலன. எவவளவ மக ழசச தயட அவரகள ச ரததக ககணடம த1ச க ககணடம த1க ரகள 1ரஙகள! அத லம மறநள க1ஙகல 1ணடனக. ஆதல கதகம அத கம. ...

Chinnathambiyum Thirudargalum
by Kalki Krishnamurthy
 • 104

ஒர ஊரல சனனததமப எனற ஒர வலபன இரநதன. அவன ஏழ! தகபபன லலதவன. ஒரநள அவன பணம சமபததத வரவதறககப படடணததககப பறபபடடன

Kaarirulil Oru Minnal
by Kalki Krishnamurthy
 • 224

ஆ மப ககமபபத, என கர ர ந ஙகள நமபவ ரகபள எனற சநப கம உணடக றத.

Governor Vandi
by Kalki Krishnamurthy
 • 202

மறந ள தப வள. தல ய ர மததவன பபணச த பணய ரம சடவதறக க ம வ அலரததக பக ணடரநத ள.

Arunachalathin Aluval
by Kalki Krishnamurthy
 • 91

இத ஒர கதத. இநதச சசயத த ஆரமபதத லலல நன வறபறதத ச சசலலமற லபனல, ஒர லவத( இதத ஒர கடடதர எனல,, ப-ரசஙகம எனல, ந தனததக சகளவ1ரகள. மறல,ர அபமம உணட. இத ல வரம சமபவம உணதமகலவ நடநதத எனற எணண-வ-டலம. அவவ(வ ந ஜம லபல ...

வேலைக்காரி
by c P Hariharan
 • 226

                                        வேலைக்காரி திவ்யாவும்  வித்யாவும் சென்னை நுங்கம்பாக்கம் பகுதியில் அடுக்குமாடி கட்டிடம் ஒன்றில் பக்கத்து வீடுகளில் தான் குடியிருந்தார்கள். அவர்கள் கணவர்களுக்கு  நல்ல வேலை  இருந்ததால் இருவரும் வீட்டை நிர்வாகம் பண்ணி வ

அரசர பஞச யதத
by Kalki Krishnamurthy
 • 132

அமரதததன த ய ர உயர வ ழநதபப த சநதரக ச சல சமயம அரசரகக வரவ ன. சல சமயம அமரதம பசமஙகலததறகப பப வ ள. அபபப தரநபத அமரததடதச சநதரக சனககக கக டபபத கப பபச வநத ...

மெல்லிடை வருடல்
by Prasanna Ranadheeran Pugazhendhi
 • 192

“காதலிக்கிறேன்! உன்ன காதலிக்கிறேன்! ம்ஹும், எப்படி சொல்லலாம்” கண்ணாடி முன் நின்று தனக்கு தானே பேசி கொண்டிருந்தான் இனியன். “கவிதையா ஒரு லெட்டர் எழுதி கையில கொடுத்துட்டு ஓடி வந்துருவோமோ ச்ச தப்பு எதாவது சொல்லிட்டு தான் கொடுக்கனும்” என ...

Idhu Enna Sorgam
by Kalki Krishnamurthy
 • 129

ர வபகதர வய கரப த ஸதரகள மகநத வய கலததடன பப யக சக ணடரநத ர. அவரடடய கணகள அஙகமஙகம ஆவலடன ப. ககன.

Cinema Kadhai
by Kalki Krishnamurthy
 • 105

ஙகம! அத அபப வரகறர, பர! எனறன ரம. மஞசத ப பரத ல தகபம வரபபத இரகதக எனறள ஙகம. க(த) படர எனற க தவச சத த ...

Banker Vinayagarao
by Kalki Krishnamurthy
 • 76

மதற கடச நநரம : கல ஒனபத மண. இடம : மயபபர, பதம வசம பஙகளவல மனபறதத ஹல. பததரஙகள : வநயகரவ, எம.எல.ச., அவரலடய மகன கஙகதரன யவர சஙகத ததணடரகள.