Kaarirulil Oru Minnal books and stories free download online pdf in Tamil

Kaarirulil Oru Minnal

Kaarirulil Oru Minnal

கரரளல ஒர மனனல

மனனர

ஆ மப_x0016_ககமபபத, என கர_x001D_ர ந ஙகள நமபவ ரகபள எனற சநப_x001D_கம

உணடகறத. பவற வத இத_x001D_ரக சமபவம _x001D_ஙகள வழகரக_x0016_ல

நடந_x001D_த எனற சசனனல எனககம அவநமப_x0016_கரக_x001D_ன ப_x0016_றககம.

ரகப_x001D_ரந_x001D_ க_x001D_சரரகரளப பபல அசத_x001D_மன வ_x0016_ஷஙகரளயம

நடந_x001D_த பபல நமபச சசயயமபட எழதம சக_x001D_யம எனககலர:. எழதம

பழககம எனகக அ_x001D_கம கரடத. ஒப ஒர _x001D_டரவ கறககப ப_x0016_டததப

பபய ஒர நவல எழதவச_x001D_னற ச_x001D_டஙகபனன. கம பசமசவனற

அர_x001D_ எழ_x001D_ மடததம வ_x0016_டபடன. ஆனல அர_x001D_ அபபறம ஒர மரற

படத_x001D_பபத சத_x001D_ பமசசமனற ப_x001D_னறபடல அர_x001D_ அசசடம மறச

எதவம சசயவ_x0016_லர:. சபநக_x001D_ர ஒரவர ஒர _x001D_டரவ என வ டடறக

வந_x001D_ரந_x001D_ பபத அந_x001D_ ரகசழததப ப_x0016_ _x001D_ரப பரததவ_x0016_டட, அர_x001D_ப

படகக பவணசமனற சசல: எடததக சகணட பபனர. அர_x001D_ அவர

_x001D_ரபப_x0016_க சகடககவமலர:; நன அர_x001D_பபறறக கவர:பபடவம இலர:.

எனகக எழதம _x001D_றரம இலர:_x001D_ன. ஆரகல கத ரவதத, மகக

ரவதத, எல:வறரறயம சபரத_x001D_மயச பசரதத எழ_x001D_ மடத. நடந_x001D_த

நடந_x001D_பட _x001D_ன சசல:ககடம. "ஒவசவர மன_x001D_னம _x001D_ன வழகரக

அநபவஙகரளக சகணட ஒர சறந_x001D_ கர_x001D_ கடடம எழ_x001D_ மடயம" எனற

ப ஓர அறஞர கற_x0016_ரககறர. அந_x001D_த ர_x001D_ரத_x001D_னல _x001D_ன இர_x001D_

நன எழ_x001D_த தண_x0016_கபறன.

1

நன ப_x0016_.ஏ., எல.ட. படடம சபறற, சசனரன_x0016_லளள அழகபப சசடடர

ரMஸக:ல வத_x001D_ர பவர: பரதத வநப_x001D_ன. என வழகரக_x0016_ன

மகக சமபவம நடந_x001D_பபத, எனகக வத மபபத. ஆனல க:ணம

ஆகவ_x0016_லர:. க ணம சசனனல, உஙகளகக பவடகரக_x0016_ரககம. நன

சற ரபன_x0016_ரந_x001D_ க:த_x001D_ல ஒர நள, என வ டடல எனனரட _x001D_ர,

படட, அமமம, சத_x001D_ எல:ரம உடகரநத வமப பபசக

சகணடரந_x001D_ரகள. அபபபத நன ஏப_x001D_ வ_x0016_ஷமம சசயப_x001D_ன. அமமம,

"இபபட ந அசட _x0016_ரந_x001D_ல, உனகக ர சபண சகடபபரகள?

க:ணபம ஆகத பப!" எனற சசனனள. அ_x001D_றக என படட,

"அவனகசகனற ஒரத_x001D_ எஙபகப ப_x0016_றநத கததக சகணட_x001D_பனஇரபபள?" எனறள. படட சசனனத எபபடப என மன_x001D_ல ஆழமயப

ப_x001D_நத பவரனற வ_x0016_டடத. எஙபகப ஒர சபண _x001D_னனந _x001D_னக

உடகரநத என வ ரவ எ_x001D_ரபநககக கததக சகணடரககம ப_x001D_றறம என

மனக கணண_x0016_ன மன ஓமல வநத சகணபட_x0016_ரந_x001D_த. அவள ர,

எபபட இரபபள, எஙபக உடகரந_x001D_ரபபள எனபச_x001D_னறம ச_x001D_ரவ_x0016_லர:.

சமல: பனப பட:த_x001D_னல மரறககபபடடத பபனற அத ப_x001D_றறம

மடடம எனனரட நனவ_x0016_லம கனவ_x0016_லஙகடத ப_x001D_னறக

சகணபட_x0016_ரககம.

இர_x001D_ நன ஒரவரககம சவள_x0016_டடச சசல:வ_x0016_லர:. ஆனல

இ_x001D_ன க ணமகபவ, எனனரட சபறபறரகளம மறறவரகளம சசய_x001D_

க:ண ஏறபடகரள சல:ம _x001D_டடக கழததக சகணட வநப_x001D_ன.

சகஞச நரளககப ப_x0016_றக, பநதககளன ச_x001D_ந_x001D_ வ சபறகக மடமல,

நன க:ணபம சசயத சகளளப பபவ_x001D_லர:சனற ப_x0016_டவ_x001D_மகச

சசல:வ_x0016_டபடன.

எனனரட ப: சபநக_x001D_னம க:சர:த ப_x001D_ழனமன

சமபமரத_x001D_ இத வ_x0016_ஷத_x001D_ல எனனடன பபடட பபடவ_x001D_கச சசனனன.

சவக க:ம அவனம க:ணம சசயத சகளளமப: இரந_x001D_ன.

கரடச_x0016_ல சசனற வரஷம அவன ப_x001D_லவ_x0016_ரடந_x001D_ன. அவன

சசனரன_x0016_ல ப_x0016_ ப: உத_x001D_பகஸ_x001D_ர ஒரவரன ப_x0016_ளரள. _x001D_ஞசவர

ஜல:வ_x0016_ல ஒர சபர ம ச_x001D_ரன சபணணககம அவனககம க:ணம

நடந_x001D_த. நன கடக க:ணததககப பப_x0016_ரநப_x001D_ன.

_x001D_ பவளகக ம_x001D_ல நரளகக ம_x001D_ல நள அவன எனனடம வநத,

"ஸம! ந ப என க_x001D_" எனற சசல:, ஓர அசடடச சரபபச சரத_x001D_ன.

"உன க_x001D_ரக க:ஙக ரவககமல சமச தர_x001D_ சசல::பம"

எனபறன.

"_x001D_ர: _x001D_ பவளகக மமனர வ டடககப பபக பவணட_x001D__x0016_ரககறத.

_x001D_னனந _x001D_னக அவவளவ சபர அபதர_x001D_ எ_x001D_ரகக எனககத

ர_x001D_ரமலர:" எனறன.

"இப_x001D_ அபப ப_x0016_ _x001D_னம சகடதப_x001D_ன. ஸம_x001D_ கந_x001D_மண_x0016_ ப_x001D_வ_x0016__x0016_டம

ந _x001D_னக அகபபடடக சகணட மழத_x001D_னல, 'ஸம!' எனற ஒர க ல

சகட, உடபன நன ஜகக ர_x001D_க, ரம அவவ_x0016_டம _x001D_ர: கடடமல

பரததக சகளகபறன" எனபறன._x001D_ பவளகக ம_x001D_ல நள கர:_x0016_ல எழமபரல _x0016_ல ஏறபனம.

சஙக:ம ஆற மண_x0016_கக வணட பபநசதர_x001D_ அரடயம. அஙகரநத

வணட ப_x0016_டததக சகணட களமப_x0016_னல, இ த_x001D_ர சபபடடகக

வ _x001D_ ஜப ம பபயச பச :ம. இபபட எணண_x0016_க சகணட களமப_x0016_பனம.

ஆனல இந_x001D_ எஙகள எணணம வரண பகவனககக சகஞசஙகடத

ச_x001D_ரவ_x0016_லர:சனற ப_x001D_னறத. கர:_x0016_ல களமபம பபப_x001D_ வனம

இரணடரந_x001D_த. சசஙகறபடடககம வ_x0016_ழபப ததககம இரட_x0016_ல

அசத_x001D_மன கறறம மரழயம அடத_x001D__x001D_ல, _x0016_ல ஒர மண_x0016_ பந ம

_x001D_ம_x001D_த_x001D_த. ப_x0016_றக, சZரகழககரகல ஒர கடஸ வணட

_x001D_ணடவளதர_x001D_வ_x0016_டட அகனற வ_x0016_டடபடல இனனம மனற மண_x0016_ பந ம

_x001D_ம_x001D_ம_x0016_றற.

பபநசம ஸபடஷரன அரடந_x001D_ பபத, இ வ பதத மண_x0016_ இரககம.

ஸபடஷனல வ_x0016_சரத_x001D__x001D_ல; வ _x001D_ ஜப தத ம ச_x001D_ரன வ_x0016_லவணட வநத

கத_x001D_ரந_x001D__x001D_கவம, " _x0016_ல சZரகழ_x0016_ல _x001D_ஙகவ_x0016_டடத; வ த" எனற

சசனன_x001D_ன பபரல _x001D_ரமப_x0016_ப பபய வ_x0016_டட_x001D_கவம அறநப_x001D_ம. மபப_x0016_ளரள

வ_x0016_ரறபப எனபர_x001D_ அபபபத_x001D_ன நன பரதப_x001D_ன.

"ஸம! சத_x001D_ மரர_x001D_றற ஜனஙகள இவரகள! இ ணட மண_x0016_ பந ம

நமகககக கத_x001D_ரககககட இவரகளல மடவ_x0016_லர:. பபசமல இவரகள

மஞச_x0016_ல கட மழககமல _x001D_ரமப_x0016_ப பபயவ_x0016_டவத_x001D_ன சர..." எனற

அவன சசல:, "ச மப சர சமப! டககட வஙக வ_x0016_டடடம?" எனபறன

நன.

"பபஷக வஙகவ_x0016_ட:ம. _x001D_ரமப_x0016_யம பபயவ_x0016_ட:ம? ஆனல இந_x001D_ப

படடககட ஜனஙகளகக ஒர படங கறப_x0016_ககமல பபவ_x001D_ எனற_x001D_ன

பரககபறன. 'ந ஙகள இவவளவ மரர_x001D_க கரறவக நடநதசகணடலம

நஙகள மரர_x001D_த _x001D_வற சசயமடபட ம' எனற அவரகளககக

கனனத_x001D_ல அரறந_x001D_தபபல கடடனல _x001D_ன பத_x001D_ வரம" எனறன சமப.

ஆகபவ, சமபவ_x0016_ன மமனரககப பத_x001D_வ ச சசயவ_x001D_றகக,

பபநசத_x001D_ல வத பமடடர வணட வடரககக வ_x0016_டகறரகள எனற

பரகக:பனம. அனற மழதம அரடமரழ சபய_x001D_படல சர: ச மப

பமசம_x0016_ரககறச_x001D_னறம, வணட பபகச_x001D_னறம அபநகர

சசல:வ_x0016_டடரகள. கரடச_x0016_ல, எஙகரளப பப:பவ, _x001D_ன பமடடரககப

பத_x001D_ கறப_x0016_கக எணணங சகணட ஒரவன, ப_x001D_ரனநத ரபய வடரகககத

தண_x0016_நத வணட சகணடவந_x001D_ன.2

நஙகள களமபம பபத சரக இ வ மண_x0016_ பனன ணட.

இரடசடனறல இபபட அபபடன இரடடல:. கனனஙகர கரரள.

வனத_x001D_ல கர பமகஙகள சழநத கமறக சகணடரந_x001D_ன. சர:_x0016_ல

இரபறமம ம ஙகள அடரத_x001D__x0016_ரந_x001D_படல, அவவபபபத இரரள

சவடடக சகணட ப_x001D_னற மனனச:ளயம அந_x001D_ச சர:ககள

பகவ_x001D_றக மனற ப_x001D_லவ_x0016_ரடநத _x001D_ரமப_x0016_ச சசலவதபபல

கணபபடடத.

சர:_x0016_ன ஒர பறத_x001D_ல வலகள. மறசறர பறம வயககல.

வலகளல மரழ ஜ:ம ந மப_x0016_, சர: ம]த வழநத பபயக

சகணடரந_x001D_த. இ_x001D_னல சர:_x0016_லளள கணட கழகள, ம ஙகளன

பவரகள ஒனரறயம ச_x001D_ரநத சகளவ_x001D_றகலர:. வணட _x001D_டர _x001D_டச னற

சர:_x0016_ன கழகளல வ_x0016_ழநத எழந_x001D_த. கல மண_x0016_ பந த_x001D_றகள நனம

சமபவம இரநற _x001D_டரவ ஒரவப சடரவர மடடக சகணபடம.

அஙகஙபக வயககல ம_x001D_ககள பவற வநத சகணடரந_x001D_ன.

ம_x001D_ககளன ஏறற இறககஙகளல வணட ஏற இறஙக பபத,

சறகக:னல டர வர ஒர பககம _x001D_ரமப_x0016_னல, வணட இனசனர பககம

_x001D_ரமப_x0016_றற. எந_x001D_ நமஷத_x001D_ல வணட வயகக:ல இறஙகவ_x0016_டபம,

அல:த ம த_x001D_ல மடடக சகளளபம எனற _x001D_க:யத_x001D_ன இரந_x001D_த.

இட மழககபம சசல:பவணட_x001D_லர:. எந_x001D_ நமஷமம வனம

ப_x0016_ளநத தகள தகளகவ_x0016_டசமனற ப_x001D_னறத. ஒவசவர பபரட

இடத_x001D_பபதம அணடகடகஙகளடபன எஙகள மணரடகளம அ_x001D_ரந_x001D_ன.

சமபவ_x0016_ன சநஞரசத ச_x001D_டடப பரதத, "ஏணட உனகக இர_x001D_ம

இபபட ப ட எனஜன ம_x001D_ர அடததக சகளகறத?" எனற பகடபடன.

"ஸம! என மமனரகக மடடம ஒர படம கறப_x0016_தத

வ_x0016_டபடனனல, அபபறம இந_x001D_ உ_x0016_ர எனகக :டசமலர:" எனறன.

இசசமம வணட ஒர கழ_x0016_ல, ச_x001D_பகடச னற வ_x0016_ழந_x001D_த; எஙகள

_x001D_ர:கள மடடக சகணடன. வணட எழந_x001D_ரககம பபத இனசனர

மடடலகக நன _x001D_ பனன. ஆனல ஏமநத பபபனன. வணட

எழந_x001D_ரககவ_x0016_லர:. பஙக மகக கரஜததக சகணடரந_x001D_ பமடடர

எனஜன ஓர அ:றல அ:றவ_x0016_டட அபபறம சம`னம ச_x001D_ககத ச_x001D_டஙகத.டர வரம, அவனககத தரணக வந_x001D_வனம கZபழ இறஙகனரகள.

இ ணட மனற _x001D_டரவ பமடடர வணடரப ப_x0016_ _x001D_கணம சசய_x001D_ரகள.

"ஏணட! உன பத_x001D_ர எஙபகட அடக ரவதத வ_x0016_டட வந_x001D_ய?"

எனற டர வர _x001D_ன சபநக_x001D_ரனப பரததக பகடடன.

"ஏன? சசடடர கரட_x0016_ப:_x001D_ன அடக ரவததவ_x0016_டட வநப_x001D_ன"

எனறன அவன சபநக_x001D_ன.

எனககம சமபவககம பகபம அசத_x001D_மய வந_x001D_த. "ந ஙகள சணரட

பபடவத அபபறம இரககடடம அபப! வணட எனன சமச ம?" எனர

பகடபடன.

"வணட நனனடததஙக!" எனறன டர வர.

"அத_x001D_ன ச_x001D_ரகறப_x001D_! அர_x001D_க களபபவ_x001D_றக எனன வழ?" எனறன

சமப.

"இந_x001D_ மடடரள ந ஙகபள பகளஙக. இ த_x001D_ர_x0016_ப: களமப_x0016_னல

ரக_x0016_ப: :ந_x001D_ர சகணட வ பவணசமனற எத_x001D_ரன _x001D_டரவ

அழ_x001D_ரககபறன" எனறன டர வர.

"நன _x001D_ன மடடளசபச. பத_x001D_ச:_x0016_ரககறவஙக களமபகற

பபத ஞபகபபடததகறத_x001D_பன!" எனறன டர வரன சபநக_x001D_ன.

"இலர:ஙக, ஸர! இந_x001D_ ஆளகக ஊரப: _x001D_ வடடத _x001D_டன எனற

சபர. பபரககத _x001D_கந_x001D_பட இந_x001D_ச சமம _x001D_ வடட பபடபவணடமல:வ?

ப_x0016_னபன இவன _x001D_ வடடத _x001D_டன_x0016_ரபப_x001D_ல எனன ப_x0016_ பஜனம?" எனறன

டர வர.

அந_x001D_ச சமத_x001D_ல பகப_x0016_ததக சகளவ_x001D_ல ப_x0016_ பஜனமலர:சனற

அறந_x001D_ நன, "சர_x001D_ன; அபப பமப: நடகக பவணடர_x001D_ப பரஙகள"

எனற சந_x001D_மகச சசனபனன.

"அத_x001D_ன நனம பசககபறன" எனற கற டர வர ஏப_x001D_

சடசடனற நரனவ வந_x001D_வன பபல, "ஏன ஸர! உஙகளடத_x001D_ல டரச

ர:ட இரககபம?" எனறன.

நஙகள இலர:சனற சசனனதம, மகவம ஏமறறமரடந_x001D_வனய,"இவவளவ_x001D_ன! உஙகள ம_x001D_ர இ த_x001D_ரப பணம களமபகறவஙக

எபபபதம ரக_x0016_ப: டரச ர:ட ரவததக சகளளபவணம, ஸர!"

எனறன.

"அட பபககர படவ!" எனற மனத_x001D_றகள _x001D_டடபனம.

டர வரடமம அவனரட சபநக_x001D_னடமமரந_x001D_ இ ணட சநரபபப

சபடடகரளயம, நஙகள சகணட வந_x001D_ரந_x001D_ மத_x001D_பபப சபடடகளல

ஐந_x001D_ரறயம க: சசயதம ப_x0016_ பஜனபபடமல பபகபவ, "அடமரட

ஓடட! இந_x001D_ ஐககளககத_x001D_ன அவச மலர:சனறல நமககக கடவ

அவச மலர:? கர:_x0016_ல _x001D_ பவளகக வ ட பபயச பச பவணடம?

ஓடபபபய இபபபத நம _x001D_ணட வநப_x001D_பம, அந_x001D_ ஊரல ர

வ டட:வத க_x001D_ரவத _x001D_டட ஒர :ந_x001D_ர வஙகக சகணட வ!" எனற

டர வர அந_x001D_த _x001D_ வடடத _x001D_டரன வ_x0016_ டடனன.

3

அவன பபயக கல மண_x0016_ பந ம_x0016_றற. _x001D_ரமப_x0016_ வ வ_x0016_லர:. டர வர

உடகரந_x001D_படப கறடரட வ_x0016_டடத தஙகத ச_x001D_டஙகனன. சமபவம

ஆடவ_x0016_ழந_x001D_ன. எனகக மடடம இனனச_x001D_னற சசல:மட_x001D_ ஒர

படபடபப ஏறபடடரந_x001D_த. ப_x001D_கத_x001D_ன ப மஙகள கத_x001D_டட நனறன. அபபபத,

எஙகளகக எ_x001D_ப சமர கல ரமல த த_x001D_ல ஒர சனனஞசற சவளசசம

ச_x001D_ரந_x001D_த. உடபன அத அரணந_x001D_த. அமம_x001D_ர இனனம இ ணட _x001D_டரவ

அத பளசசசனற ஒள வ ச மரறந_x001D_த. ப_x0016_றக எனனல வணட_x0016_ல

உடகரந_x001D_ரகக மடவ_x0016_லர:. அந_x001D_ சவளசசம ப_x001D_னற இடத_x001D_:ரநத

வந_x001D_ ஏப_x001D_ ஒர வரகக கந_x001D_ சக_x001D_ எனரனப ப_x0016_டதத இழபபர_x001D_

உணரநப_x001D_ன.

வணட_x0016_:ரநத கZழறஙகபனன. வரடககறற ஜ:]ச னற பமப:

படடத. உடமசபல:ம நடஙகறற. நல: பவரளக அசசமம மரழ

ப:மகப சபயவ_x0016_லர:. சற தறற:கத தறக சகணடரந_x001D_த.

"சமப! எ_x001D_ப சகஞசம த த_x001D_ல ஒர டரச ர:ட ச_x001D_ரவத பபல

இரந_x001D_த. நன பபயப பரககபறன. அ_x001D_றகள அவன :ந_x001D_ர சகணட

வநத வணட களமப_x0016_னல, பறபபடட வரஙகள. நன வழ_x0016_ல நறத_x001D_

ஏறக சகளகபறன" எனபறன.

சமபவகக அர த தககம_x0016_ரந_x001D_படல, "சர_x001D_ன" எனறன. எனபபசரசக பகடட வ_x0016_ழததக சகணட டர வர, "பவணடம, ஸர!

பபக_x001D_ஙக, ஸர! பபனத _x001D_ரமப மடடஙக, ஸர!" எனற உளறனன.

"உன பவர:ரப பர!" எனற சசல:வ_x0016_டட நன சர:_x0016_ல

நடகக:பனன. அந_x001D_க கரரளல அவவப பபத ம ககரளகளனரடப

நரழநத வந_x001D_ மனனல ஒள_x0016_ன உ_x001D_வ_x0016_ சகணட _x001D_டடத _x001D_டமற நடநத

சசனபறன.

சமர பதத நமஷம இவவற சசனறதம, சர:_x0016_ல ம ஙகளன

அடரத_x001D_ அ_x001D_கமல:_x001D_ இடம வந_x001D_த. எ_x001D_ப சம]பத_x001D_ல ஒர ப:ம

ச_x001D_னபடடத. அந_x001D_ப ப:த_x001D_ன ஒர பககததக ரகபப_x0016_டச சவரல கறபபய

ஏப_x001D_ ச_x001D_ரகறப_x001D_, அத எனன? மன_x001D_ உரவம அத?

_x001D_டச னற சம]பத_x001D_ல ப ப_x001D_மப_x0016_ அழம சத_x001D_ம பகடடத. அந_x001D_

அழரகக க ல என சநஞரசப ப_x0016_ளநத வ_x0016_டமபபல இரந_x001D_த. அவவளவ

பசகமம _x001D_பமம ஏககமம அந_x001D_க க :ல ச_x001D_னத_x001D_ன. ப:த_x001D_ன

ம_x001D_க:ரநத_x001D_ன அந_x001D_ வ_x0016_மம_x001D_ல வந_x001D_த. என உடமசபல:ம ப_x001D_றத.

ஆனலம வ_x0016_ர நத நடநப_x001D_ன.

பள ச னற ஒர மனனல வனதர_x001D_யம பமரயம ஒர கணம பஜ_x001D_

சவளளத_x001D_ல மழகடத_x001D_த; அடத_x001D_ கணத_x001D_ல மறபடயம ஒப அந_x001D_க ம.

ஆனல அந_x001D_ ஒர கணத_x001D_ல நன ப_x001D_ட வந_x001D_ர_x001D_க கணடவ_x0016_டபடன.

ப:த_x001D_ன ம_x001D_கன பமல பசகமம சச`ந_x001D_ரமம ஒனறய உரசவடத_x001D_த

பபனற ஒர சபண உடகரந_x001D_ரந_x001D_ள. அந_x001D_ மனனல மனன ஒர கண

பந த_x001D_ல அவளரட ஆசசரம நரறந_x001D_ கணகள:ரநதம ஒர மனனல

களமப_x0016_ என இர_x001D_த_x001D_ல பயந_x001D_த. அந_x001D_ மனன:ன பவகததடபனப

ப_x0016_னவரம எணணமம என உளளத_x001D_ல ஊடறவ_x0016_ச சசனறத:

எனகககசவனற ப_x0016_றநத வளரநத என வ வகககக கததக

சகணடரககம நஙரக இவள_x001D_ன!

ஒர யகமபபல ப_x001D_னற ஒர நமஷததககப ப_x0016_றக, என மரரபக

ரகல அமககக சகணட, "ந ர, அமம! இந_x001D_ நட த_x001D_ர_x0016_ல ஏன

இஙபக _x001D_னய உடகரந_x001D_ரககறய?" எனற பகடபடன.

அ_x001D_றகப ப_x001D_:க, பளசசசனற என மகத_x001D_ல சவளசசம அடத_x001D_த.

அந_x001D_ப சபணண_x0016_ன ரக_x0016_:ரந_x001D_ டரச ர:டட:ரநத அந_x001D_ சவளசசம

வந_x001D_த. "ந ஙகள ஏன பகடகபவணடம?" எனற பகளவ_x0016_ வ_x0016_மமலடன க:நத

வந_x001D_த.

"எனககக பகடக உரரமயணட. எத_x001D_ரனப க:மக உனரன நன

ப_x001D_டக சகணடரநப_x001D_ன. இனற கணடப_x0016_டதப_x001D_ன..."

"அபபடனல நன ர எனற ஏன பகடக பவணடபம?"

சறறத _x001D_ரகதத வ_x0016_டபடன. ப_x0016_றக சமளததக சகணட, "சர,

எழந_x001D_ரநத வ! பபக:ம" எனபறன.

அவள எழந_x001D_ரந_x001D_ள. இ_x001D_றகளபள த த_x001D_ல பமடடர களமபம

சப_x001D_ம பகடடத. இ ணட நமஷததகசகல:ம வணட எஙகளணரட வநத

நனறத.

உடபன நன, "சமப! எனரன மனன. நன உனனடன

வரவ_x001D_றகலர:. எத_x001D_ரனப வரஷமக எனனரட வழகரகத

தரணவ_x0016_ர நன ப_x001D_டக சகணடரநப_x001D_ன, இனற கணடப_x0016_டதப_x001D_ன.

அவளடன நன பபகபவணடம" எனபறன.

சமப, கணரணத தரடததக சகணட பரத_x001D_ன. "சம! இத எனன,

சசபபனம? நஜம?" எனறன.

அவனகக நன ப_x001D_ல சசல:மல டர வர ப பரதத, "ந வ_x0016_டபப

வணடர!" எனபறன.

அபபபத சமப, "ஸம! இத எனன ரபத_x001D_ம? உன ப_x0016_னனல நறபத

ர? எஙபக கணடய? எனன சஙக_x001D_? இந_x001D_ இரடடல ந ஙகள எஙபக

பபவ ரகள?" எனற ச மரயக பகளவ_x0016_கரள அடககபனன.

"எல:ம இ ணட நள கழததப படடணத_x001D_ல சசலகபறன" எனபறன.

இ_x001D_றகள டர வர "ஐப! நன பவணடசமனற சசனபனபன?

பகடட பவ_x0016_! அநமயப படடப ?" எனற சசல:க சகணபட

வணடர வ_x0016_ர வக வ_x0016_டடன. அவன ஒர கல:ட_x0016_ரந_x001D_ப_x001D_ அந_x001D_ச

சமம எனகக நல:_x001D_ய பப_x0016_றற. இல:வ_x0016_டடல, சமப இப:சல

அஙகரநத களமப_x0016__x0016_ரகக மடடன.

சகஞச பந ம சர:பட சம`னமய பபபனம. நஙகள மடடமசம`னமய இரநப_x001D_பம _x001D_வ_x0016_ எஙகரளச சறற சம`னம

கடசகணடரககவ_x0016_லர:. இடகளன சபரமழககம சறற நனறபபத

ஆ_x0016_ ககணககன _x001D_வரளகளன பகஷம கர_x001D_த ச_x001D_ரளத_x001D_த. மனனல

ஒள இல:_x001D_பபத ஆ_x0016_ ம, ப_x001D_ன_x0016_ ம, :டசம எனற கணககடககட

மனமனப பசசகள கணணகசகடட த ம ப வ_x0016_க கடச _x001D_ந_x001D_ன.

சறற பந த_x001D_றசகல:ம, 'பச' எனற சத_x001D_ததடன சபரமரழ வந_x001D_த.

"இஙபக ஒர பழரடந_x001D_ சவட இரககறத. அ_x001D_ல _x001D_ஙக:ம" எனறள.

அந_x001D_ச சவடககள பபய, டரச ர:டடன சவளசசத_x001D_ல சகஞசம

இடம சத_x001D_ம சசயத சகணட உடகரநப_x001D_ம.

"சபழத வ_x0016_ட இனனம நல மண_x0016_ பந ம இரககறத. நமகபக

தககம வ பபபவ_x001D_லர:. ஒரவரகசகரவர நமமரட ச

சரத_x001D_ தர_x001D_ச சசல:க சகணபட மனல சபழத பபகம" எனபறன.

"என கர_x001D_ ச மபப பஙக மனத. சசனனல ந ஙகள

நமபமடடரகள" எனறள.

"இனரற சமபவததககப ப_x0016_றக, உ:கல நன நமப மட_x001D_த

ஒனறபம இலர:."

இனனம சறற வ_x0016_வ_x001D_ததககப ப_x0016_றக, "அபபடனல பகளஙகள"

எனற அவள சசல: ஆ மப_x0016_த_x001D_ள.

4

"என _x001D_கபபனர சசலவக கடமபத_x001D_ல ப_x0016_றந_x001D_வர; வ டடறக ஒப

ப_x0016_ளரள. ஆரகல இளம வ_x001D_ல அவர ரவத_x001D_ப_x001D_ சடடம_x0016_ரந_x001D_த. அவர

கப:ஜல படததக சகணடரந_x001D_பபத ம_x001D_ம 200 ரபய சச:வழததக

சகணடரந_x001D_ ம. என _x001D_ரம அமம_x001D_ரப சபர கடமபத_x001D_ல

ப_x0016_றந_x001D_வள _x001D_ன. இ_x001D_னல இலவழகரக ச_x001D_டஙகக சகஞச க:ம

அவரகள பணக கஷடம இனனச_x001D_னற ச_x001D_ரமல க:ங கழதத வந_x001D_ரகள.

என _x001D_கபபனர ப_x0016_.எல. பரடரச சகடதத வககZல ச_x001D_ழல சசயத

ச_x001D_டஙகனர. அவர ச மபப பத_x001D_க கரரமயளளவர. அததடன இல:மல

மறறவரகள எலப:ரம மடடளகள எனறம நரனபபவர.இகக ணஙகளனல, அவர வககZல ச_x001D_ழ:ல அ_x001D_கமயப ப_x0016_ பலம

அரடவ_x0016_லர:. இர_x001D_க கணட அவரரட மமனர ப:மன சபரசகள

ப_x0016_டதத, அவரகக ஜல: மனசZப பவர: பணண_x0016_ ரவத_x001D_ர.

இந_x001D_ உத_x001D_பகம அவர நல வரஷந_x001D_ன பரத_x001D_ர. அவரககம

அபபkல பகரடட ஜடஜlகளககம ஓமல _x001D_க ற ஏறபடடக

சகணபட_x0016_ரந_x001D_த. கரடசக, அவர சசய_x001D_ ஒர _x001D_ ரபப ச மபப ப_x0016_சகனத

எனற ரMபகரடடல மடவனபபத, அவர ரMபகரட ஜடஜlகளன

மரளகரளப பரசZ:ரன சசய பவணட_x001D_ன அவசதர_x001D_ வறபறத_x001D_ ஒர

ஜனமக கட_x001D_ம எழ_x001D_ அனபப_x0016_ வ_x0016_டடர.

ப_x0016_றக சசனரன_x0016_ல வநத வககZல ச_x001D_ழல நடத_x001D_த ச_x001D_டஙகனர.

ஜல: மனசZப பவர:ர ஜனம சசய_x001D_வச னறம, ரMபகரட

ஜடஜlகரளசல:ம _x001D_டடனவச னறம ப_x0016_ சத_x001D_ரடந_x001D_வரடம எந_x001D_க

கடசகக ன வநத வழககக சகடபபன? ஆகபவ வ டட வச:ல பபரட

ச_x001D_ஙகனத_x001D_ன மசசம_x0016_றற.

அபபவககவத, அமமவககவத சசடட எனறல இனனச_x001D_னபற

ச_x001D_ரத; ஆகபவ வ டடச சச:வகள எல:ம எபபபதம பப:பவ நடநத

வந_x001D_ன. இ_x001D_றகரட_x0016_ல கடமபமம சபரக வந_x001D_த. ஐந_x001D_ற கழநர_x001D_கள.

நன _x001D_ன எல:ரலம மத_x001D_வள. எனககம ப_x001D_ரனநத வ_x001D_ன பபத

வ டடல _x001D_ரத_x001D_ ம அ_x001D_கமகவ_x0016_டடத. என கலணதர_x001D_ப பறற பபசச

வந_x001D_த. நல: இடமகக சகடகக பவணடசமனறல, வ _x001D_டசரண

ஏ ளமகக பகடடரகள. கணறறல _x001D_ளளவத பபல எனரன ரககவத

சகடததவ_x0016_ட என சபறபறரகளகக இஷடமலர:. இபபடக மனற

நனக வரஷஙகள கழநதவ_x0016_டடன.

இ_x001D_றகரட_x0016_ல என _x001D_கபபனர மபனவ_x0016_க:த_x001D_னல ப_x001D_க சகதர_x001D_

இழந_x001D_ர. அவரரட சபவம நளகக நள சகடட வந_x001D_த. பகபம

அ_x001D_கம_x0016_றற. என _x001D_ர யம கழநர_x001D_கரளயம க ணமல:மல

_x001D_டடவம அடககவம ஆ மப_x0016_த_x001D_ர. எனரன மடடந_x001D_ன அவர ஒனறம

சசலவ_x001D_லர:. எனனடம அவர ரவத_x001D_ரந_x001D_ ஆரசகக அளபவ கரடத.

எவவளவ அசத_x001D_மன பகபத_x001D_லம நன 'அபப!' எனற கபப_x0016_டடல

அடஙக வ_x0016_டவர.

வ டடல அனரற சபபடடகக அரச இல:_x001D_ நர:ரம ஏறபடடத.

அபபவககத ச_x001D_ரமல அமம எஙகள பநதககளகக கட_x001D_ம எழதவள.

பநரலம பபய உ_x001D_வ_x0016_ பகடபள. அச_x001D_ல:ம பனபடவ_x0016_லர:. என

_x001D_கபபனர மனசZபப பவர:ர வ_x0016_டட நள:ரநத எஙகளரட பநதககளஎஙகரள அ:டசம சசயத ச_x001D_டஙகனரகள. சகஞச நரளகசகல:ம

எஙகரள எடடப பரபபர_x001D_ப வ_x0016_டடவ_x0016_டடரகள. என _x001D_நர_x001D_ரக

'கறககன' எனறம, என _x001D_ர த 'தககர' எனறம ரவ_x001D_ரகள.

கஷடம சபறகக மடமல பபன சமம, ஒர நள என _x001D_கபபனர

எனரனக கபப_x0016_டட, சவற சகணடவர ப பபல, 'ரம_x001D_:! உனரன

வ_x0016_றறவ_x0016_டப பபகபறன, ச_x001D_ரயம? உனரனப ப: சகடபப_x001D_றகக வ_x0016_றகப

பபகபறன' எனறர. அவர நன சந_x001D_பபடத_x001D_ எனனசவனற பகடபடன.

_x001D_ஞசவர ஜல:ரவச பசரந_x001D_ ஒர _x001D_னவந_x001D_ர - ஐமபத வதகக

பம:னவர. எனரனத _x001D_மககக க:ணம சசயத சகடத_x001D_ல பத_x001D__x0016_ ம

ரபய _x001D_ரவ_x001D_கச சசலகறர எனற அறநப_x001D_ன. அபப, அந_x001D_ வ_x0016_வ தர_x001D_ச

சசல: வ_x0016_டட கழந_x001D_ய! நன சசலகறர_x001D_க பகள. இனற த_x001D_ர ந

கணறறல வ_x0016_ழநத சசததப பபயவ_x0016_ட!' எனற கறத ப_x001D_மப_x0016_த ப_x001D_மப_x0016_

அழ_x001D_ர.

நன அவர த ப_x001D_றற, 'அபப! நன கணறறல வ_x0016_ழபபபவ_x001D_லர:.

கடடம அவர த_x001D_ன க:ணம சசயத சகளளப பபகபறன. எல:ம

வ_x0016__x001D_பபல நடககம. ப: வதளளவரகரளக க:ணம சசயத

சகணடவரகள எல:ம எனன சகபபடட வ_x0016_டடரகள? எபபடவத இந_x001D_க

கடமபத_x001D_ன _x001D_ரத_x001D_ ம _x001D_ ரந_x001D_ல பபதம' எனபறன.

க:ணம நடநத, என ப_x001D_யடன அவர ஊரககச சசனபறன. அவர

இந_x001D_ப பபநசம _x001D_லககவ_x0016_ல சபர ம ச_x001D_ ர. சறந_x001D_

கலவ_x0016_றவளளவர. அவரரட ம_x001D_ல மரனவ_x0016_ சந_x001D__x001D_ இல:மப: இறநத

பபனள. பவற சநரஙக பநதககள அவரகக ரமலர:. _x001D_ளள_x001D_

வ_x001D_ல _x001D_னரம வழகரகரச சககக மடமல _x001D_ன எனரனக

க:ணம சசயத சகணட_x001D_க அவர அறவ_x0016_த_x001D_ர. எனகக ஒரவ_x0016__x001D_மன

கரறயம ரவககவ_x0016_லர:. எந_x001D_வ_x0016__x001D_த_x001D_லம என இஷடததகக மறக

நடககச சசயவம இலர:. நன அவரரட வ டடல இரபபப_x001D_

அவரககத _x001D_ரப_x001D__x0016_ரந_x001D_த. அவரடன உடகரநத படத_x001D_லம

பபசனலம ப ம சநப_x001D_ஷமரடவர. இபபடப என வழநள மழதம

கழதத வ_x0016_டசமனபற எணண_x0016_பனன. ஆனல வ_x0016__x001D_ பவற வ_x0016__x001D_ம_x0016_ரந_x001D_த.

5

"ஒவசவர வரஷமம பகரடக க:த_x001D_ல இ ணட ம_x001D_ம நஙகள

_x001D_ ஙகமபடககப பபயத _x001D_ஙகவத வழககம. _x001D_ ஙகமபட_x0016_ல எஙகள

வ டடகக அடத_x001D_ வ டடல கமபபகணத_x001D_ல ப_x0016_ ப: வ_x0016_பரன ஒரபமபய பஸட வநத _x001D_ஙகவதணட. ஒர வரஷம பமப_x0016_:ரநத

அவரரட மரமகனம அஙபக வநத _x001D_ஙகனன. இந_x001D_ இரளஞன சபர

கர_x001D_ :ல. கர_x001D_ர வளரத_x001D_மல சசலகபறன; சமர ஒர ம_x001D_த_x001D_றகப

ப_x0016_றக கர_x001D_ :ல _x001D_ன வ_x0016_ப நமத_x001D_மகக கழககபப_x0016_ரகக பபவ_x001D_கச

சசல:, _x001D_னனடன களமப_x0016_ வநதவ_x0016_ட இஷடம எனற பகடடன.

இஙபக ஒர வ_x0016_ஷம உஙகளகக நன சசல: பவணடம. என

கணவரடன நன வழந_x001D_ நல வரஷ க:த_x001D_ல, என சவள வழகரக

அரம_x001D_யத _x001D_னரந_x001D_த. ஆனல என உளளத_x001D_ல மடடம சந_x001D_ இலர:.

ஏப_x001D_ சசல: மட_x001D_ ஏககம என இர_x001D_த_x001D_ல கட சகணடரந_x001D_த.

ர ப எஙபகப பபயப பரகக பவணடமபபல ப_x001D_னறத. ஆனல

ர ப பரகக பவணடம, அ_x001D_றக எஙபக பபக பவணடம எனபச_x001D_னறம

ச_x001D_ரவ_x0016_லர:. சபணகளல ச:ரககப பபய ப_x0016_டககறத எனகறரகபள,

அந_x001D_ ம_x001D_ர எனரனயம ஏ_x001D_வத ப_x0016_டத_x001D_ரககறப_x001D_ எனற கட ச: சமம

சநப_x001D_கபபடபவன.

எந_x001D_ உரவம ச_x001D_ர_x001D_ மன_x001D_ர க கணபவணடசமனற நன ஏககம

சகணடரநப_x001D_பன அவ ல: இந_x001D_க கர_x001D_ :ல எனற எனககத

ச_x001D_ரந_x001D_ரந_x001D_த. ஆனலம நன அவனடன பபகச சமம_x001D_தப_x001D_ன.

வழகரக_x0016_ல எனகக அவவளவ அலபப உணடகவ_x0016_டடத. எஙபகவத

பபக பவணடம எனற அளவ_x0016_ல:_x001D_ _x001D_பம ஏறபடடரந_x001D_த. இனனம சகஞச

நள அஙபகப இரந_x001D_ல ரபத_x001D_ம ப_x0016_டதத வ_x0016_டபம எனற பநப_x001D_ன.

ஒர நள என கணவர ஏப_x001D_ பகரடடக கரமயத _x001D_ஞசவர

பப_x0016_ரந_x001D_பபத நஙகள பறபபடடச சசனரன பசரநத கபபல ஏறபனம.

கபப:ல ஏற மறநபள கர_x001D_ ::ன சபவம ச_x001D_ர வந_x001D_த. அவன

சபரஙகடக ன, எவவ_x0016__x001D_ப ப_x001D_கததககம அஞச_x001D_வன எனற அறநப_x001D_ன.

கரடச_x0016_ல ரநப ப_x0016__x0016_ல இறஙகதம, அவன எனரன ஒர வ டடறக

அரழததப பபய அஙகரந_x001D_ ஒர ம_x001D_னடம எனரன ஒபபவ_x0016_தத வ_x0016_டடச

சசனறன. அனற இ த_x001D_ர, அத ஒர வ_x0016_பச வ_x0016_ட_x001D_சனறம, கர_x001D_ :ல

மவ_x0016_ ம ரபயகக எனரன அந_x001D_ வ_x0016_ட_x001D__x0016_ன சசந_x001D_ககரகக

வ_x0016_றறவ_x0016_டடப பபயவ_x0016_டடன எனறம அறநப_x001D_ன.

எனகக வந_x001D_ பகபதர_x001D_யம ஆத_x001D_ தர_x001D_யம சசல: மடத.

மனநர:ரப சபறத_x001D_வர _x0016_ல கஸக வ_x0016_டபடன. மறநள இ வ

எனனரட அரறககள வந_x001D_ கடக ன ஒரவரன அவனடமரந_x001D_

கத_x001D_ரப ப_x0016_டஙகக சகணட அ_x001D_னப:ப கத_x001D_க சகனபறன. அந_x001D_

இ த_x001D_க கரற ப_x001D_யந_x001D_ ரகரத_x001D_ன இபபபத ந ஙகள ப_x0016_டததக சகணட

நறகற ரகள..." எனறள ரம_x001D_:.ஒர கணம என உடமசபல:ம நடஙகறற. ஆனலம நன

அவளரட க தர_x001D_ வ_x0016_டவ_x0016_லர:. ரம_x001D_: பமப: கர_x001D_ரத

ச_x001D_டரந_x001D_ள:

"அந_x001D_ வ_x0016_ட_x001D__x0016_ன சசந_x001D_ககர வந_x001D_பபத கத_x001D_ரக கடட

அவரளயம சகனற வ_x0016_டவ_x001D_கச சசனபனன. அவள நல: வரதர_x001D_

சசல: எனரனச சம_x001D_னப படத_x001D_னள. எனரனத ச_x001D_ந_x001D_ வ

சசயவ_x001D_லர:சனறம, இந_x001D_வககத _x001D_ரபப_x0016_ அனபப_x0016_ வ_x0016_டவ_x001D_யம

வககற_x001D_ளத_x001D_ள. ஒர நள இ வ நன உணவ அரந_x001D_தம எனரன

ம]ற தககம வந_x001D_த. ஏப_x001D_ மகக மரநத சகடதத வ_x0016_டடரகள எனற

மனத_x001D_ல ப_x001D_னறவடபன, அபபடப மஙக வ_x0016_ழநப_x001D_ன. மறபட உணரசச

வநத கணவ_x0016_ழததப பரத_x001D_ பபத, மகபஙக மன ஒர கடசரக

கணபடன. இஙக:]ஷ கர_x001D_களல வசத_x001D_ரககபறபம அமம_x001D_ரன

ஆபப_x0016_ரககப_x001D_சததக கடட ம ணட ஜனஙகள அபநகர எனரனச சழநத

ரக_x0016_ல பஙக மன ஆய_x001D_ஙகளடன நனறரகள. சறறத த த_x001D_ல சபரம

சநரபப எரநத சகணடரந_x001D_த. அறவ சறத ச_x001D_ளந_x001D_தம, நர:ரம

இனனச_x001D_னற எனகக வ_x0016_ளஙகறற. அந_x001D_ப சபண பபய, என பமல

பழவஙகவ_x001D_றகக இந_x001D_க கடடம ணடகளடம எனரன அனபப_x0016_வ_x0016_டடள.

அவரகள இபபபத எனரனப ப: சகடதத, சநரபப_x0016_ல பபடட, ந மமச

பகணம சசயப பபகறரகள.

இந_x001D_ எணணம ப_x001D_னறதம மறபடயம கணகரள மடக சகணபடன.

எந_x001D_ நமஷமம எனபமல ஈடடகள பயசமனற எ_x001D_ரபரதப_x001D_ன. எனம]த

பரப ண நமப_x0016_கரக ரவத_x001D_ரந_x001D_ என கணவரககச சசய_x001D_ தப கத_x001D_றகப

ப:ன கடடவ_x0016_டடச_x001D_னற எணண_x0016_பனன. என _x001D_நர_x001D_, 'உனரனப ப:

சகடகக வ_x0016_றற வ_x0016_டபடன' எனற சசனன வககப ப:ததவ_x0016_டடத எனறம

நரனததக சகணபடன.

அபபபத, அந_x001D_க கடடம ணடகளன வத_x001D_ஙகள:ரநத களமப_x0016_

பஙக ஒ: சடசடனற நனறத. அ_x001D_றகப ப_x001D_:க, 'ரரரர' எனற சத_x001D_ம

ஆக சவள_x0016_:ரநத பகடடத. உடபன அத எனன சப_x001D_சமனபர_x001D_

அறநப_x001D_ன. கணரணத _x001D_றநத பரதப_x001D_ன. ஆக வ_x0016_மனம ஒனற இறஙகக

சகணடரந_x001D_த. அத அரகல வந_x001D_தம, அந_x001D_ ந மமச பகண_x0016_கள

சவரணட ந:பறமம ஓடடசமடத_x001D_ரகள.

ஆக வ_x0016_மனத_x001D_:ரநத இறஙக ஒர சவளரளகக ப சபண _x001D_ன

ரக_x0016_:ரந_x001D_ ரகததபபககல ந:பறமம பரததச சடடள. அந_x001D_க

கடடம ணடகள அ:ற அடததக சகணட ஓடனரகள. உடபனஎனனரட கடடககரள அவள அவ_x0016_ழதத ஆக வ_x0016_மனத_x001D_ல ஏறறக

சகணடள. அந_x001D_ சவளரளககர ஆபப_x0016_ரககக கணடதர_x001D_ ஒப மசசல

_x001D_ணடம பந_x001D_த_x001D_றககப பறநத சகணடரந_x001D__x001D_கவம, பந_x001D_ம பபனலம

பபகடடம எனற அவவ_x0016_டத_x001D_ல கZழறஙக எனரனக கபபறறன_x001D_கவம

சசனனள. ஒர ஜ வனகக அந_x001D_மக க:ம வ வ_x0016_லர:சனறல,

எபபடபபடட ஆபத_x001D_:ரநதம எந_x001D_ வ_x0016__x001D_த_x001D_:வத _x001D_பப_x0016_கக மடயம

எனப_x001D_றக நபன சடச_x0016_ரககபறன.

6

எனரன அந_x001D_ சவளரளகக ப சபண ரநப ப_x0016_ தரறமகத_x001D_ல

சகணட வநத பசரநத _x001D_பன கபபல சரஜl சகடதத இந_x001D_வககச

சசலலம கபப:ல ஏறறயம வ_x0016_டடள. கபபல கட:ல பபயக

சகணடரந_x001D_பபத, என உளளத_x001D_ல சபர சகந_x001D_ளபப ஏறபடடரந_x001D_த.

'எஙபக பபவத?' எனனம பகளவ_x0016_ என மனதர_x001D_ அர:ததக

சகணடரந_x001D_த. எனனடம எதவம எ_x001D_ரப மல எனகக மடடம சக:

சச`பககஙகரளயம அளத_x001D_ என ப_x001D__x0016_டம மறபட _x001D_ரமப_x0016_ச சசலவ_x001D_?

ஐப! அவரரட மனம எனன பவ_x001D_ரனரடந_x001D_ப_x001D_? அவர எனரனத

_x001D_ரமப_x0016_ அஙகZகரபப ? - இபபடப ப: நள பசதப_x001D_ன. அவரடம பநப

பபவ_x001D_றகத ர_x001D_ரம எனகக ஏறபடவ_x0016_லர:. நன ஏற_x0016_ரந_x001D_ கபபப:,

கனனகமரரச சறற, கடறகர ப மகச சசனரன பபவ_x001D__x0016_ரந_x001D_த.

பவணடமனல நன நகபபடடனத_x001D_ல இறஙக அவரடம பபக:ம.

அ_x001D_றக எனககத தண_x0016_சசல ஏறபடவ_x0016_லர:. சசனரனப படடணத_x001D_ப:

இறஙக என _x001D_கபபனரடம _x001D_ஞசம பகவச_x001D_னபற _x001D_ ரமனதப_x001D_ன.

ஆனல மறபடயம வ_x0016__x001D_ கறககடடத. நகபபடடனம

தரறமகத_x001D_:ரநத ஒர நள இ வ கபபல பறபபடடத. மறநள

அ_x001D_கர:_x0016_ல சசனரன பபயச பச சவணடம. ஆனல அத சசனரன

பபயச பச பவ_x0016_லர:. அனற இ வ கட:ல ப_x0016_ ம_x001D_மன பல அடத_x001D_த.

அர:கள மர:கரளப பபல எழந_x001D_ன. உ:கத_x001D_ல எவவளவ வ_x0016__x001D_மன

அபஙகள, கஷடஙகள உணபட அவவளரவயம நன

அநபவ_x0016_ககபவணடசமனற ப_x0016_ மமப_x001D_வன என _x001D_ர:_x0016_ல எழ_x001D__x0016_ரந_x001D_ன.

கபபலகக அபம வநதவ_x0016_டடச_x001D_னறம, உ_x0016_ர _x001D_பப வ_x0016_ரமபகறவரகள

படககளல ஏற பவணடசமனறம ச_x001D_ரவ_x0016_ககபபடபடம. எனகக உ_x0016_ர _x001D_பப

வ_x0016_ரபபமலர:. ஆகபவ பபசம:ரநப_x001D_ன. ஆனல அந_x001D_க கபபல

_x001D_ர:வன, ஸ_x001D_ரகரள ம_x001D_:ல படகல ஏறற பவணடசமனற

கடடரள_x0016_டபவ, எனரனப ப:வந_x001D_மய இழததப பபய ஒர படகல

ஏறறனரகள.சவகபந ம நஙகள ஏற_x0016_ரந_x001D_ படக, அர:களரடப ஊச:டக

சகணடரந_x001D_த. மடவ_x0016_ல, ஒர ப_x0016_ மணடமன அர: அடதத அர_x001D_க

கவ_x0016_ழத_x001D_த. என தனபஙகளககக கரடசக வ_x0016_பமசனம வநதவ_x0016_டடச_x001D_னற

எணண_x0016_பனன. அந_x001D_ எணணம நரறபவறவ_x0016_லர:. படக கர கக சவக

சம]பம வந_x001D_ரகக பவணடம. ஒர நமஷம மசசத _x001D_ணறமற

அர:பபணட ப_x0016_றக, கடறகர மண:ல நன கடபபர_x001D_ உணரநப_x001D_ன.

உடபன, உ_x0016_ர ஆரச பறறக சகணடத. ஏறகனபவ களரனல

நடஙகக சகணடரந_x001D_ உடமப_x0016_ல, ஈ ககறற சவகக சகணட

அடபபதபபல, சள ர சள ர எனற அடத_x001D_த. அந_x001D_க கமமரடடல இனன

_x001D_ரசர பநகக பபகபறசமனற ச_x001D_ரமல ஓடபனன; அபநக மரற

_x001D_டகக வ_x0016_ழநப_x001D_ன; மறபட எழந_x001D_ரநத ஓடபனன. உடமப_x0016_ல உ_x0016_ர உணரசச

இரந_x001D_வர _x0016_ல ஓடப_x0016_ன இன ஓ டயம எடதத ரவகக மட_x001D_

நர:ரம வந_x001D_த. அபபடப உடகரநத கZபழ சயநப_x001D_ன. நன உடகரந_x001D_

இடம ஒர வ டடன சகலர:ப பறதத வசறபட பபல ப_x001D_னறத. அடத_x001D_

கணம நரனவ இழநப_x001D_ன.

எனகக ம]ணடம நனறய ஞபகம வந_x001D_ பபத, என ப_x001D_ எனககச

சசரரஷ சசயத சகணடரபபர_x001D_க கணபடன. என கணகள:ரநத ஜ:ம

சபரகறற. அர_x001D_ப பரத_x001D_ அவர 'ரம_x001D_:, ந மறபடயம எனரனத ப_x001D_ட

வந_x001D_ப, அதபவ எனககப பபதம. ந எஙபக பபனய ஏன பபனய

எனசறல:ம நன ஒனறம பகடகவ_x0016_லர:' எனறர. என இர_x001D_ம ப_x0016_ளநத

வ_x0016_டம பபல இரந_x001D_த. ஒர வரதர_x001D_யம சசல:மல ப_x001D_மப_x0016_த ப_x001D_மப_x0016_

அழப_x001D_ன..."

இபபடச சசல: வந_x001D_ பபத ரம_x001D_: உணரசச மக_x001D__x0016_ல

வ_x0016_மமனள. எனனரட மபன நர:ரமரப வ_x0016_வரபப_x001D_றக

இ:ம:ரந_x001D_த. சறறப சபறதத அவள கர_x001D_ரத ச_x001D_டரநத

சசனனள:

"ஆற ம_x001D_த_x001D_றசகல:ம என கணவர இறநத பபனர. அவரரட

ஏ ளமன ஆஸ_x001D_களகசகல:ம எனரனச சரவச_x001D_ந_x001D_ எஜமனக அவர

ஆகக_x0016_ரந_x001D_ர. அசசமம என _x001D_ரம, சபக_x001D_ ரகளம வந_x001D_ரநத,

ஈமககடனகள மடந_x001D_தம எனரன உடன அரழததச சசனறரகள. என

_x001D_கபபனர வ _x001D__x001D_றகக க ணம, அவரககச சத_x001D_ம சர_x0016_ல:_x001D_த_x001D_ன

எனற ச_x001D_ரந_x001D_த. எனனரட க:ணத_x001D_றகப ப_x0016_றக, அவர அடககட,

'ரம_x001D_:! உனரன வ_x0016_றறவ_x0016_டபடன; உனரனப ப: சகடதத வ_x0016_டபடன'

எனற சசல:ப ப:மப_x0016_க சகணடரந_x001D_ ம. கரடச_x0016_ல, இத சத_x001D_பப_x0016_ ரமகபவ பபயவ_x0016_டட_x001D_ம.

இபபபத எனரனக கணடதம அவரககச சடசடனற ப_x0016_ ரம ந ஙகறற.

அறவ ச_x001D_ளந_x001D_த. 'கழந_x001D_ய! வநத வ_x0016_டட!' எனற சசல: எனரனக

கடடக சகணட அழ_x001D_ர.

அ_x001D_றகப ப_x0016_றக அவரம சவக க:ம உ_x0016_ப டரககவ_x0016_லர:. மனற

ம_x001D_த_x001D_றசகல:ம க:மனர. சசனரன_x0016_ப:ப நன வசககத

ச_x001D_டஙகபனன. உ:கத_x001D_ப: பணத_x001D_றக எவவளவ சக_x001D_ உணசடனபர_x001D_

அறநத ஆசசரமரடநப_x001D_ன. நஙகள பசகக உணவ_x0016_ல:மல கஷடபபடடக

சகணடரந_x001D_ பபத எஙகரள எடடப ப _x001D_ இஷடமத_x001D_ பநதககசளல:ம

இபபபத வநத கமபல பபடத ச_x001D_டஙகனரகள. எனககக க:ணம

சZகக ம பணண_x001D__x001D_றகக எஙகரளச ச_x001D_ர வ_x0016_டடத _x001D_ளளபவணடசமனற

அபபபத சசனனவரகள எல:ம இபபபத எனனடம பபக_x001D_யடன நடநத

சகணடரகள.

என மனத_x001D_ப: மடடம பரழ ஏககம - ர ப பரகக

பவணடசமனற _x001D_பம - கட சகணடரந_x001D_த. கரடசக, என இர_x001D_

ந_x001D_ரன நன இந_x001D_ ஜனமத_x001D_ல கணப பபவ_x001D_லர: சனறம அத ஒர

சவறம நழல மத_x001D_ ந_x001D_ன எனறம _x001D_ ரமனதப_x001D_ன. வழகரக பவமப_x0016_லம

கசபபகவ_x0016_டடத. எனனரட சசததககரளசல:ம என

சபக_x001D_ ரகளககம, _x001D_ரமஙகளககம எழ_x001D_ ரவததவ_x0016_டட, ஒர நள

_x001D_னனந_x001D_னக என கணவரரட க மதர_x001D_ அரடநப_x001D_ன. மனற நள

அவர வ டடல வசதத வ_x0016_டட நளம நள இ வ நடநச_x0016_ல களமப_x0016_ வநத

அப_x001D_ அந_x001D_ப ப:த_x001D_ன பம:ரநத சவளளம ப ணபட ட ந_x001D__x0016_ன

நடவ_x0016_ல க_x001D_தப_x001D_ன. எத_x001D_ரனப வ_x0016_பததககளகசகல:ம _x001D_பப_x0016_ என

உ_x0016_ர க கரடச_x0016_ல _x001D_னகபவ மயததக சகளள பவணடசமனற என

_x001D_ர:_x0016_ல எழ_x001D__x0016_ரந_x001D_த..."

ரம_x001D_: கர_x001D_ர நறத_x001D_னள.

"அபபறம எனன?" எனபறன.

"ம ணத_x001D_றக அபபறம எனன? ஒனறமலர:" எனறள.

"அபபடனல, ந ர?"

"அத_x001D_ன எனககம ச_x001D_ரவ_x0016_லர:, அறபயளல மணடவரகளன

ஆவ_x0016_ இறந_x001D_ இடத_x001D_ப:ப உ:வசமனகறரகபள, அத_x001D_பன எனனபவ?"நன ப_x0016_டததக சகணடரந_x001D_ அவளரட க தர_x001D_ வலவக

அமககபனன. "ஐப! வ:ககறத!" எனற அவள க_x001D_றனள.

ப_x0016_றக, நன சவ_x001D_னமக, "சர! பமப: கர_x001D_ரச சசல. 'ஷlடடங'

எல:ம மடநத, பவஷதர_x001D_க கர:ததவ_x0016_டட, எல:ரம ஊரககக

களமப_x0016_ன ரகளககம!" எனபறன.

ஒர நமஷம ரம_x001D_: _x001D_ரகததவ_x0016_டடள. என இ ணட ரககரளயம

அமககப ப_x0016_டததக சகணட "உஙகளகக எபபடத ச_x001D_ரந_x001D_த?" எனறள.

"ப_x0016_றக சசலகபறன; ம_x001D_:ல ந உணரமரச சசல, உன கர_x001D__x0016_ல

எவவளவ வர நஜம, எவவளவ வர நடபப?" எனற பகடபடன.

7

ரம_x001D_:ககத தககம சபஙகக சகணட வந_x001D_த. "இந_x001D_ நடநச

பவரள_x0016_ல பஙக மன இட மழககஙகளகக மத_x001D__x0016_ல, என கர_x001D_ர

ந ஙகள கடடம நமபவ ரகசளனற எ_x001D_ரபரதப_x001D_ன. அத

ப_x0016_ பஜனபபடவ_x0016_லர:" எனறள.

"ந சசனன_x001D_ல நஜக கர_x001D_யம சகஞசம க:நத_x001D_னரந_x001D_த. எத

வர _x0016_ல உன கர_x001D_, எத வர _x0016_ல டககக கர_x001D_ எனற _x001D_ன ச_x001D_ரநத

சகளள வ_x0016_ரமபகபறன" எனபறன.

"எனனரட நஜக கர_x001D_ரச சசனனல நமபமடடரகசளனறம, ஒர

பவரள பரகசம சசயவ ரகசளனறம நரனதப_x001D_ன. நன சசனன_x001D_ல என

_x001D_கபபனர யம கடமபதர_x001D_யம பறறச சசனனச_x001D_ல:ம நஜம. எனரனக

கழ ம ச_x001D_ரகக வ_x0016_றற_x001D_:ரநத_x001D_ன கர_x001D_. அ_x001D_றகப ப_x001D_:க, எனரன

என _x001D_கபபனர ஒர டகக ம_x001D_:ளகக வ_x0016_றறர. ஏழ_x0016_ ம ரபய

கரடத_x001D_த. எஙகள கடமபத_x001D_ன _x001D_ரத_x001D_ ம _x001D_ ரந_x001D_த. ஆனல என _x001D_நர_x001D_

மடடம மனம சநநத பபனர. எனனரட ம_x001D_ல டகக சவளன ச:

க:ததகசகல:ம, அவர க:ஞசசனறர.

கர_x001D__x0016_ல பநரந_x001D_த பப:பவ ஏறகனபவ எஙகரளப பறககண_x0016_த_x001D_

பநதககள எல:ம இபபபத வநத சழநத சகணடரகள. எனனரட

மம ஒரவர சபரதம பணத_x001D_ரச உணடகக வ_x0016_டடர. ஆகபவ, இனசனர

டகக_x0016_ல நன நடபப_x001D_றகக பப ம நடந_x001D_த.அபப இறநத பபனப_x0016_ன, நன மனம கனறப பப_x0016_ரநப_x001D_ன. ஒப

டககயடன நறத_x001D_க சகணட எனரனக க:ணம, சசயத சகடததவ_x0016_ட

பவணடசமனபத அவரரட எணணம. அவர வ_x0016_ரபபத_x001D_றக மறக

ம]ணடம டகக_x0016_ல நடகக எனகக இஷடமலர:சனறலம, அமம மம

இவரகளரட ப_x0016_டவ_x001D_ததகக உடபட பவணட_x001D__x0016_ரந_x001D_த.

இ ணடவத டகக_x0016_ன கரடசக கடசகரள இ ணட நரளகக

மனப இஙபக _x001D_ன எடதத மடத_x001D_ரகள; க_x001D_நக அப_x001D_ அந_x001D_ப

ப:த_x001D_:ரநத வ_x0016_ழநத _x001D_ன இறநத பபகறள. ஷlடடங மடந_x001D_தம

எல:ரம பபயவ_x0016_டடரகள. எனனரட _x001D_ரகக உடமப

சரபபடம:ரந_x001D__x001D_ல, நஙகள மடடம அடத_x001D_ க மத_x001D_லளள

ஜரக_x0016_ப:ப ச: நள _x001D_ஙகபனம.

ஏறசகனபவ, எனகக உ_x0016_ர கசநத பப_x0016_ரந_x001D_த. டகக எடககம பபத

எநச_x001D_ந_x001D_ ம_x001D_ர ஸ_x001D_ர பரஷரகளடசனல:ம பழக

பவணட_x0016_ரககறச_x001D_னபர_x001D_ உஙகளல கறபரன சசயபவ மடத.

அமம! அவரகள மஞசயம மக ககடரடயம! டகக_x0016_ல பவஷம பபடடப

பரத_x001D_வரகரள அபபறம பரககபவ பவணட_x0016_ த. இனனம, டகக

நடசத_x001D_ ஙகளன மகதர_x001D_ பரபப_x001D_றசகனற பல:ளததக சகணட

வரகறவரகரளப பறறப பகடக பவணட_x001D_லர:. இ_x001D_னச:ல:ம 'இத

எனன வழவ' எனற ஏககங சகணடரநப_x001D_ன. மனனபம இபபடசனறல,

இந_x001D_ டகக மடந_x001D_தம, என மனசபசரவ நற மடஙக அ_x001D_கம_x0016_றற;

இபபட பவஷம பபடடப பணம சமப_x001D_தத ரககக உ_x0016_ர

வழபவணடசமனற ப_x001D_னறத. ஆகபவ, பநறற வ நடநசகக, டகக_x0016_ன

க_x001D_நக உ_x0016_ர வ_x0016_டட இடத_x001D_ப:ப நனம உ_x0016_ர வ_x0016_டவச_x001D_னற

வநப_x001D_ன..."

"ப_x0016_னபன ஏன _x001D_ம_x001D_த_x001D_ய?" எனற பகடபடன.

"ம_x001D_க:ரநத க_x001D_ககப பபன சமம, பமடடர கழ:ன சத_x001D_ம

பகடடத. எகக ணத_x001D_னப:, உடபன என ர_x001D_ரம பபயவ_x0016_டடத..." எனற

கற, பமப: பபசவ_x001D_றகத _x001D_ஙகனள.

"க ணம நபன சசல:வ_x0016_டடடம? டகக_x0016_ன க_x001D_நகரப

பப:பவ, உனனரட உளளமம உரவந ச_x001D_ர_x001D_ ஒரவர த ப_x001D_டக

சகணடரந_x001D_த. அவர அந_x001D_ பமடடரல வரகறர எனற உன

இர_x001D_த_x001D_னளபள ஏப_x001D_ சசல:றற. இலர:?" எனபறன.ரம_x001D_: கணகளல அளவ_x0016_: ஆசசரம ப_x001D_னற "இச_x001D_ல:ம

உஙகளகக எபபடத ச_x001D_ரந_x001D_த? ந ஙகள மந_x001D_ வ_x001D_?" எனறள.

மரழ நனறய வ_x0016_டடவ_x0016_டடத. ஆகத_x001D_ல பமகஙகள கர:நத

சகணடரந_x001D_ன. கZழவனம சறத சவளத_x001D_த. வல மரடகளல ச:ச:

எனற ஜ:ம பயம ஒ: பகடடத.

"வனம சவளவஙகவ_x0016_டடத. வ, பபக:ம" எனற சசல: எழநத

நனபறன. அவள எழந_x001D_ரககவ_x0016_லர:.

"உன இர_x001D_ம சசனனத சர. மனனல சவளசசத_x001D_ல இனற உனரன

நன ம_x001D_ல _x001D_டரவ பரத_x001D_தம..."

"நஜமகவ? ஏறகனபவ எனரன ந ஙகள பரத_x001D__x001D_லர:?

எனனரட ம_x001D_ல டகக_x0016_ல ஒர பவரள பரத_x001D_ரபபkரகள, அ_x001D_னல

அரடளம கணடப_x0016_டத_x001D_ரபபkரகள எனறல:வ நரனதப_x001D_ன?"

"நன உனனரட ம_x001D_ல டககககப பபகவ_x0016_லர:. உனரன அ_x001D_றக

மனனல பரத_x001D_தம இலர:. ந ப_x001D_டத பப:பவ, மனககணணகக நனக

ச_x001D_ர_x001D_ ஒர உரவதர_x001D_ நனம ப_x001D_டகசகணடரநப_x001D_ன. உனரனப

பரத_x001D_வடபன நன ப_x001D_டவள ந _x001D_ன எனற என இர_x001D_ம சசல:த

ச_x001D_ரநத சகணபடன."

ரம_x001D_: எழநத நனறள.

"ஐ! எனரனப பரகசம சசயகற ரகள? நஜமயச சசலலஙகள.

ந ஙகள ர? நன சசனனத டககக கர_x001D_சனற உஙகளகக எபபடத

ச_x001D_ரந_x001D_த? ந ஙகள எனரனத ப_x001D_ட_x001D_கச சசனனச_x001D_ல:ம உணரம,

அதவம ஒர கர_x001D__x001D_ன?" எனறள.

"ரம_x001D_:, எனனரட வழநளல நன ஒப ஒர கர_x001D__x001D_ன

எழ_x001D_பனன. அர_x001D_த_x001D_ன ந சறற மனப சசனனய; நபன பகடட ம_x0016_ரக

கசசசறயமபட சசனனய..." எனப_x001D_றகள, ரம_x001D_: அளவ_x0016_: வ_x0016_பபடன,

"எனன? எனன? நஜமக ந ஙகள அந_x001D_க கர_x001D_ எழ_x001D_த?" எனறள.

"ஆமம! எனனரட நவ:ன ரகசழததப ப_x0016_ _x001D_ர ஒரவர

வசபப_x001D_றக எடததக சகணட பபனர. ச: நரளகசகல:ம அவர

இந_x001D_ரவ வ_x0016_டட ம:ய நடடககப பபயவ_x0016_டடர எனற அறநப_x001D_ன.

பபவ_x001D_றகமன அந_x001D_ அசடடக கர_x001D_ர உஙகள ம_x001D_:ள_x0016_டம அவரவ_x0016_றறவ_x0016_டடப பப_x0016_ரகக பவணடம. _x001D_மழ டகககக ரகள _x001D_ன கர_x001D_

அகபபடடல பபதசமனற இரககறரகபள... அஸமபவ_x0016__x001D_ஙகள நரறந_x001D_

அந_x001D_க கர_x001D_ எனகபக ப_x0016_டககவ_x0016_லர:_x001D_ன. ஆனல அ_x001D_ல ஓர அமசம

மடடம உணரமன_x001D_ரகல எனககப ப_x0016_டத_x001D_ரந_x001D_த. எனனரட

உளளத_x001D_:ரந_x001D_ ஏககதர_x001D_ப _x001D_ன அந_x001D_க க_x001D_நக_x0016_ன ம:ம நன

சவள_x0016_டடரநப_x001D_ன. கர_x001D_ எழ_x001D_பபத, எனனரட இர_x001D_தப_x001D_டடம

பரத_x001D_ சபறவ_x0016_லர:_x001D_:ல, க_x001D_நக உ_x0016_ர வ_x0016_டடள எனற

பசகமயக கர_x001D_ர மடத_x001D_ரநப_x001D_ன" எனபறன.

*****

படச ஜ:ஙகள உ_x001D_ கம படச சரப_x001D_தர_x001D_ வ பவறகம

மபனக மன கர: பந த_x001D_ல, கரக:த_x001D_ன களரந_x001D_ கறற

ம ககரளகளன ம]த வ_x0016_ரளட மரழத தளகரள உ_x001D_ரததக சகணடரந_x001D_

க மந_x001D_ ததச சர:_x0016_ல, நனம ரம_x001D_:யம ரகபகததக சகணட,

எஙகள வழகரகப ப_x0016_ ணதர_x001D_த ச_x001D_டஙகபனம.

பகிரப்பட்ட

NEW REALESED