Jameendar Magan books and stories free download online pdf in Tamil

Jameendar Magan

Jameendar Magan

ஜமனதர மகன

1. மனனர_x0010_

ச_x0012_லர பறககம பபபத ரகயல பபனரப படததக ககணட

எழததள_x0010_யப பறகக_x0012_றரகள. ச_x0012_லர மயறச_x0012_ கசயத எழததள_x0010_க_x0012_றரகள.

இனனம ச_x0012_லர எழததளர உலக_x0012_றகள கழதரதப படததத

தளளபபடக_x0012_றரகள.

மனறத கற_x0012_ய எழததளர ரககதரதச பசரநதன நன.

ககஞசஙகட எத_x0012_ரப_x0010_த ததத_x0012_ல எழததளன ஆனன. இனரறய த_x0012_னம

நன 'ட மலர' ப_x0010_ச_x0010_லயதத_x0012_ன தரலனக இரநத, தம_x0012_ழ நடடகக

இர=யலலத கதணட கசயத, தம_x0012_ர>க ககனற ரதறகப

கபறபபள@ யர எனற பகடடல, ந_x0012_சசயமக நன இலரல. என ரகககள

அகபபடத சநதரபபஙகள@ன பமபலபய அநதப கபறபரபச சமதத

பணடயனயரகக_x0012_பறன. இலரலகயனறல, மதன மதலக நன

பபனரக ரகயல படததக கரத எழதத கதடஙக_x0012_ய பரளயன கற

எனற கசலல பணடம.

அபபட எழததளர உலகதத_x0012_ல எனரனக கழதரதப படததத தளளக

க_x0010_=மயரநத எனத மதல கரத எனன எனற கதரய பணடம? அத

எனனரடய கசநதக கரதபய தன. பரம நடடபல, ஒர அகதமன

கடட மரலப பரதயபல, மரல பந_x0010_தத_x0012_ன மஙக_x0012_ய கள@சசதத_x0012_பல அரத

எழத_x0012_பனன. நன அவதம எழத_x0012_க ககணடரநதபபத, பககதத

ம_x0010_ததடயபலயரநத இ_x0010_ணட அ>க_x0012_ய, சலமன, கரநFல ணடகரள

கயததகணகள, இரம ககடடமல எனரனப பரததக ககணடரநதன!

சறற எழதரத ந_x0012_றதத_x0012_, நன சறறமறறம பரபபதபபல பரததடட,

அநத ம_x0010_ததடரய பநககபன. அபபபத அநதக கணகள ஒர கறநரக

பரநத டட, பற பககம பநககம. மறபட நன எழதத கதடஙக_x0012_யதம,

அநதக கணகள இ_x0010_ணடம எனரன பநககக_x0012_னறன எனபரத என

உளள=ரசச_x0012_ மடடமலல - என உடமபன உ=ரசச_x0012_பய எனககத

கதரயபபடததம.

மலரநத >_x0012_தத அநத நயனஙகள@பலதன எனனமய சகத_x0012_ இரநதபத,

எனககத கதரயத. அநத நயனஙகளககரயளன நஙரகயடம பற

எனன மநத_x0012__x0010_ம இரநதபத, அதவம எனககத கதரயத. அள தன

கணகள@ன தFடசணயமன பரரயனல, என உரடரம, உளளம, ஆ

எலலம ஒரஙபக கரநத, எனரன அடரம ககணட, சய பதத_x0012_யடனஇரநத கலதத_x0012_ல நன ஒர நளம கசயயத த=யத

கரயஙகரளகயலலம கசயயப பண=னள எனபத மடடநதன கதரயம.

ஆம; ஒரதக கஷடமம இனற_x0012_ச சயபதத_x0012_யடபன தய நடடககத

த_x0012_ரமப ரதறக எனககச சநதரபபம இரககததன இரநதத. அரத நன

பணடகமனற தற டடரத ந_x0012_ரனததல, த_x0012_ரயத த_x0010_ பற

க_x0010_=ம எதவம கசலதறக மடயமல_x0012_ரகக_x0012_றத.

2. _x0010_ஙகன

1941 ஆம ரஷம டசமபர 23ந பதத_x0012_ உஙகளகக ஞபகம_x0012_ரகக_x0012_றத?

அநதத பதத_x0012_ரய உஙகள@ல அபநகர ஞபகம ரததக ககளதறகக

க_x0010_=ம இலலமல_x0012_ரககலம. ஆனல, நன அநதத பதத_x0012_ரய ஒர நளம

மறகக மடயத. அனரறய த_x0012_னம _x0010_ஙகன நகரல இரகக பநரநத எரம

அரதத தஙகள ழநள உளள ர_x0010_யல மறகக மடயத.

அனற தன மதன மதலக _x0010_ஙகன@ல ஜபபன மனஙகள கணட

பபடடன.

கணட ழநதபபத நன என கரயலயததககள பரல பரததக

ககணடரநபதன. அபயச சஙக ஊத_x0012_ச சறற பந_x0010_ததகககலலம 'ர' எனற

மனஙகள பறககம சததம, 'ஒய' எனற கணடகள ழம சததம, 'படர'

எனற அர கடககம சததம, கடடடஙகள அத_x0012_ரம சததம, கண=டகள

உரடயம சததம எலலம பகடடன. ஆனலம, கடடடததககள

பதத_x0012__x0010_மயரநத நஙகள அறரறகயலலம அவளவ ப_x0010_மதமக

எண=லரல.

அபய நFககச சஙக ஒல_x0012_தத கள@யபல படகரக பரகக நத பறக

தன, ஷயம எவளவ ப_x0010_மதமனத எனற கதரநதத. _x0010_ஙகன நகரல

பல இடஙகள@ல தFபபறற_x0012_ எரநத ககணடரநதத. ஜனஙகள அஙகம_x0012_ஙகம

ரபதத_x0012_யம படததரகரளப பபல ஓடக ககணடரநதரகள. ரளநத

பசததரத ஒனறககப பததக ம_x0012_ரகபபடதத_x0012_ச கசனனரகள. எலலம ஒப_x0010_

அலபலலகலபலலமயரநதத.

டலகXYஸ_x0012_ கதரல Fடகள பறற_x0012_ எரக_x0012_றகதனற பகளபபடடதம

எனகக யறற_x0012_பலபய கநரபபப படததடடத பபல_x0012_ரநதத. ஏகனன@ல,

அநதத கதரவம, கரஸன கதரவம பசரம மரனயல ஒர Fடட மசச

அரறயபலதன நன சம கசயபதன. எனனரடய த=ம=கள,ரகயரபபப ப=ம மதல_x0012_ய சகல ஆஸத_x0012_களம அநத அரறயபலதன

இரநதன. மபனஜரடம உதத_x0010_வ கபறறக ககணட, கமகபன@யன கர_x0010_

எடததக ககணட Fடடககப பறநத ழநத ககணட கசனபறன. ஆனல

எனனரடய Fட எரயலரல. அதறக மறக, நன சறறம எத_x0012_ரப_x0010_த

ஒர கடச_x0012_ அஙபக கதனபடடத.

நன கடயரநத Fடரடச சறற_x0012_லம ஒர ச_x0012_ற கமபவணட உணட.

அநதக கமபவணடல ஓரடதத_x0012_ல இரபத மபபத பஸலஜரகள கமபலக

ந_x0012_னற ககணடரநதரகள. சல பகடடகக அரக_x0012_ல இ_x0010_ணட பஸலஜரகள

கலகக ந_x0012_னறரகள.

பமடடர_x0010_ச சறற த_x0010_தத_x0012_ல ந_x0012_றதத_x0012_டட, Fடடன 'பகட' அரக_x0012_ல

கசனபறன. கல பஸலஜரகள >_x0012_ மற_x0012_ததரகள. அத நன கடயரநத

Fட எனறம, என சமனகரள எடததக ககளள பணடகமனறம

கசனபனன. நன கசனனரத அரகள நமபலரல. Fடடகக_x0010_ரகள

Fடரடக கல_x0012_ கசயத டடப பபய டடரகள எனறம, எனரன உளபள

ட மடயத எனறம கசனனரகள. அபபறம அஙபக எதறகக

பஸலஜரகள ந_x0012_றக_x0012_றரகள எனற சரதபதன. மதத_x0012_யனம அஙபக ஒர

கணட ழநதத எனறம, அத பம_x0012_ககளபள ரள பதணடக ககணட

பபய பரதநத க_x0012_டகக_x0012_றகதனறம, அரத அபயம_x0012_லலமல எடதத அபபறப

படதததறக மயறச_x0012_ கசயக_x0012_றரகள எனறம அற_x0012_நபதன. அரகளடன

க_x0010_ம கசயத_x0012_ல பயன@லரல எனற த_x0012_ரமபப பபபனன.

த_x0012_ரமப எஙபக பபபனன. அத எனகபக கதரயத. ரக பபனபட கர_x0010_

டடக ககணட, _x0010_ஙகன நக_x0010_கமலலம சறற_x0012_பனன. அனற _x0010_ஙகன நக_x0010_ம

அள@தத பக_x0010_க கடச_x0012_ரய என ழ நள உளள அளவம எனனல மறகக

மடயத.

Fத_x0012_கள@கலலலம கசதத ப=ஙகள, சகப பபக_x0012_ற ப=ஙகள,

அஙகஙபக தFபபறற_x0012_ எரயம கடச_x0012_, கநரபபர=ககம இயநத_x0012__x0010_ஙகள

அஙகம_x0012_ஙகம பறநத ழநத ஓடதல, ஜனஙகள@ன பலமபல, ஸத_x0012_ரகள@ன

ஓலம, க>நரதகள@ன அலறல.

இததரகய பக_x0010_க கடச_x0012_ரயப பரதத டட சரயஸதமனம ஆக_x0012_

நனறய இரடடய பறக மறபடயம எனனரடய Fடடகபக த_x0012_ரமபச

கசனபறன. சறபறதத_x0012_ல பமடடர_x0010_ ஒர மரலயல ந_x0012_றதத_x0012_ டட,

கமபவணட சரன பனபககமகச கசனபறன. நன கடயரநத

Fடடல_x0012_ரநத எனனரடய கசநத சமனகரள எடதத ரதறகத

த_x0012_ரடரனப பபல சர ஏற_x0012_க கத_x0012_தத இரடடல பதஙக_x0012_ப பதஙக_x0012_ச கசனறFடடன பனபறதரத அரடநபதன. சததம கசயயமல உளபள பகநத

மடபபட >_x0012_யக பமபல ஏற_x0012_பனன. சத_x0010_=மக மட அரறரய நன

படடக ககணட பபகம >ககம க_x0012_ரடயத. அனரறககம கதரப

படடலரல. "நலலதயப பபயறற" எனற எண=க ககணட கதரத

த_x0012_றநபதன.

த_x0012_றநததம மட அரறககளபள நன கணட கடச_x0012_ >_x0012_ததக

ககணடரகக_x0012_பறன, கனவ கணக_x0012_பறன எனற சநபதகதரத எனகக

உணடகக_x0012_ டடத. யபபனலம த_x0012_ரகபபனலம என தரல 'க_x0012_றக_x0012_ற'

கனற சறற ஆ_x0010_மபததத.

அநதக கடச_x0012_ எனனகனறல, அநத மசச அரறயன பலக=யன

அரக_x0012_ல ஓர இளமகபண ந_x0012_னற ஜனனல >_x0012_யக கள@பய பரததக

ககணடரநதள. கமபவணடல பஸலஜரகள ரததக ககணடரநத டரச

ரலடடல_x0012_ரநத நத மஙக_x0012_ய கள@சசதத_x0012_ல, அநதப கபண=ன மதகப

பககம 'ஸ_x0012_ல Xவட' படம மத_x0012_ர கதரநதத. அள ய_x0010_யரககம? ஜன

சனயமன Fடடல, இநத பந_x0010_தத_x0012_ல தனனநதன@யக அள எனனரடய

அரறயல இரபபத எபபட?

மனதத_x0012_ல த=சசரல ரததக ககணட, "யர அஙபக?" எனற

பகடபடன. கள@யல_x0012_ரநத பஸலஜரகளககக பகடகக கடகதனற

கமலல_x0012_ய களளக க_x0010_ல_x0012_ல பபச_x0012_பனன. அநத இடதத_x0012_ல அநத பரளயல

எனனரடய க_x0010_ல எனகபக பயஙக_x0010_தரத அள@ததத எனறல, அநதப கபண

அபபடபய பபயடததள பபல தளள@த த_x0012_ரமப எனரனப பbத_x0012_ ந_x0012_ரறநத

கண=ல பரததத_x0012_ல யபப இலரல அலல?

ஆனல த_x0012_ரமபப பரதத மறக=தத_x0012_ல எஙகள இரரரடய பயமம

சநபதகமம நFஙக_x0012_, யபப மடடம தன பகக_x0012_ ந_x0012_னறத. எனரனப கபரதத

ர_x0010_யல மனதத_x0012_றகளபள ஒரரகயன ஆனநத உ=ரசச_x0012_

உணடகலரலகயனற கசலல மடயத.

"நFய?"

"நFஙகள?"

நன சபபடடக ககணடரநத கலபதத_x0012_ பXடடலககப பககதத

Fடட சல_x0012_ல ச_x0012_ல சமயம அநதப கபணர= நன பரதத_x0012_ரகக_x0012_பறன.

அபபபகதலலம அரளயம, தய நடடபல எனகக மரலயடதறககக

கததக ககணடரநத என அதரதப கபணர=யம மனம ஒபபடடபபரபபதணட. (நன பரம நடடகக நதத_x0012_ன க_x0010_=ஙகள@ல ஒனற அதரத

மகளடன என கல_x0012_ய=தரத ஒதத_x0012_ப பபடதறக எனனம இ_x0010_கச_x0012_யதரத

இநத இடதத_x0012_ல கசலல_x0012_ ரகக_x0012_பறன). மறறபட பறதமன எண=ம

அநதப கபணர=ப பறற_x0012_ என மனதத_x0012_ல உணடனத_x0012_லரல. ஏகனன@ல அநத

Fடடபலபய கடயரநத _x0010_வசக_x0012_ப ஏ.. சநதர எனபர, _x0010_ஙகன@ல உளள

கதனன@நத_x0012_யரகளககளபள ஒர ப_x0010_மகர எனறம மதம இ_x0010_ணடய_x0010_ம

மய_x0010_ம ரமனம உளளக_x0010_னறம எனககத கதரயம.

அபபபரபபடடரரடய பதலரயக கற_x0012_ததக கனவ கணபத_x0012_பல எனன

ப_x0010_பயஜனம?

அநதப கபண இபபபத என அரறயல இரடடல தனனநதன@யய

ந_x0012_றபரதக கணடதம, எனகக எபபட இரநத_x0012_ரககம எனற நFஙகபள ஊக_x0012_ததக

ககளளலம.

3. க_x0012_>கக _x0010_ஙகன

என யபரப ஒரற அடகக_x0012_க ககணட "இஙபக எபபட நதய?

எபபபத நதய?" எனற பகடபடன.

"நFஙகள?" எனற அள த_x0012_ரபபக பகடடத_x0012_ல பல பகளகள

கதன@ததன.

சறறக பகபததடன, "அபபடய? உனகக அச_x0012_யம கதரய பணடம?

இத எனனரடய அரற! என அரறயல_x0012_ரநத என சமனகரளத த_x0012_ரடக

ககணட பபதறகக நபதன. ககலரலப பறச சர ஏற_x0012_க கத_x0012_தத

நபதன. நத >_x0012_யகததன த_x0012_ரமபப பபகப பபக_x0012_பறன! உனகக இஙக

ஏபத மகக_x0012_யமன பரல இரபபதகத கதரக_x0012_றத. கரலபபடபத! இபத

பபய டக_x0012_பறன" எனற கசலல_x0012_, என ரகபகபடடரயத தகக_x0012_க

ககணபடன.

"ஐபய! எனரனயம அர>ததக ககணட பபஙகள. உஙகளககப

பண=யம உணட!" எனற அள கற_x0012_ய பபத, அளரடய கநஞச 'பட

பட' எனற அடததக ககளளம சததபம நன பகடகக கடயதயரநதத.

அள@டம நன உடபன இ_x0010_ககம ககணடலம, இனனம ககஞசம

அரளக ககஞசப பண= பணடகமனற அசடட எண=தத_x0012_னல,

"அகதலலம மடயத. பண=யமம ஆசச, பமம ஆசச! எனகக பபற

பரல இலரலய?" எனபறன.உடபன அநதப கபண, "அபபடய சமச_x0010_ம இபத நன 'த_x0012_ரடன,

த_x0012_ரடன' எனற கசசல பபடக_x0012_பறன!" எனற கசலல_x0012_க ககணபட, ஜனனல

பககம பபனள. நன அச_x0010_மயச கசனற அரளக கறகபக மற_x0012_தத,

"பணடம! பணடம!" எனற கசலல_x0012_க ககணபட, அளரடய

க_x0010_ஙகரளப பறற_x0012_பனன. பமபல பபகமல அரளத தடபபதறககப

அவதம கசயபதன. அபள த_x0012_ரபப என க_x0010_ஙகரளக ககடடயகப

படததக ககணட, "எனரன அர>ததக ககணட பபதகச சதத_x0012_யம

கசயத ககடஙகள; இலலடடல கசசல பபடபன" எனறள.

அளரடய ரககரளத கதடட அபத ந_x0012_ம_x0012_ஷதத_x0012_ல நன என

சதநத_x0012__x0010_தரத அடபயட இ>நத அளகக அடரமயக_x0012_ டபடன

எனபரதயம, அளரடய சணட _x0010_லல ஏய கரயஙகரள எலலம

ச_x0012__x0010_ச_x0012_னல கசயயக கடய ந_x0012_ரலயல இரநபதன எனபரதயம, நலல

பரளயக அள அற_x0012_நத ககளளலரல. நனம அளகக அசசமயம

கதரயபபடதத ரமபலரல.

"ஆகடடம பயபபடபத! உன அபப, அமம?" எனற பகடபடன.

"அபப, அமம?" எனற அநதப கபண கபரமசச எற_x0012_நதள.

மறபடயம "நலல அபப! நலல அமம!" எனற பலரலக கடததக

ககணடள.

அழரகயம ஆதத_x0012__x0010_மமக அள கற_x0012_யத_x0012_ல_x0012_ரநத பனரம

_x0010_ஙகள கள@நதன.

அனற மதத_x0012_யனம அநதப கபண ஸநன அரறயல கள@ததக

ககணடரநத பபத, த_x0012_டக_x0010_னற 'ரஸ_x0010_ன' ஊத_x0012_றறம. அச_x0010_ அச_x0010_மக

அள கள@தத மடபபதறகள 'டடம' 'டடம' எனற கத கசடபடம சததம

பகடடதடன, Fபட அத_x0012_ரநததம. அநத அத_x0012_ரசச_x0012_யல அள தடகலனற

தர_x0010_யல ழநதளம! தரலயல அடபடட மரசரசயக_x0012_ டடளம.

மரசரச கதள@நத எழநத, உரட உடதத_x0012_க ககணட ஸநன

அரறயல_x0012_ரநத கள@பய நத பரததல, Fடடபல ஒரரம

இலரலயம; ககஞச த_x0010_தத_x0012_ல தFபபடதத எரயம கடச_x0012_ கதனபடடதம.

அள Fடடடகக கள@பய ஓட நத அககம பககதத Fடகள@ல அபப

அமமரப பறற_x0012_ சரககலகமனற ஓட ஓடப பரததளம. ச_x0012_ல

Fடகள@ல ஒரரம_x0012_லரலயம. ச_x0012_ல Fடகள@ல சமனகரள அச_x0010_மக

அபபறபபடதத_x0012_க ககணடரநதரகளம. இரள கன@பபப_x0010_, இளரடய

பகளககப பத_x0012_ல கசலப_x0010_ யரம இலரலயம! கரடச_x0012_யல இநத Fடத_x0012_றநத க_x0012_டபபரதக கணட உளபள நதளம. Fடடல ஒரரம

இலலமல_x0012_ரககப, மசச அரறயல ய_x0010_த இரககலகமனற பமபல

ஏற_x0012_னளம. அள மசச அரறயல இரககம பபத பஸலஜரகள நத

Fடரடச சழநத ககணடரகளம. பறக கள@பய _x0010_ பயபபடடக ககணட

மசச அரறயபலபய ஒள@நத ககணடரநதளம.

இரதகயலலம பகடடபன "உன அபப அமமவககத கதரநதரகள,

ச_x0012_பநக_x0012_தரகள இநத ஊரல பலர இரபபரகபள? அரகளரடய லசஙகள

ஏதத உனககத கதரயம? ஒரபரள எநதச ச_x0012_பநக_x0012_தர Fடடககத

பபயரககலமலல?" எனற சரதபதன.

"பபயரககலம" எனற கசலல_x0012_, க_x0012_>கக _x0010_ஙகன@ல இ_x0010_ணட மனற

Fடகரளயம அள கசனனள.

உடபன, ஒர மடவகக நபதன. என ரகப கபடடரய ஒர ரகயல

எடததக ககணட அரள இனகனர ரகயனல படததக ககணட

க_x0012_ளமபபனன. மசச_x0012_ல_x0012_ரநத கgப> இறஙக_x0012_, Fடடன ககலரலப பறமகச

கசனற, கமபவணடச சரன பமல மதல_x0012_ல அரள ஏறற_x0012_ டடப

கபடடரய எடததக ககடதபதன. பறக நன ஏற_x0012_க கத_x0012_தத அரளயம

இறகக_x0012_ டடப கபடடரய எடததக ககணட பபயக கரல ரதபதன.

டர_x0010_ர ஆசனதத_x0012_ல நன உடகரநததம, அள கரன பன கதரத

த_x0012_றநத ககணட பன ஸb டடல உடகரநதள. இத எனகக ம_x0012_கவம மக_x0012_ழசச_x0012_

தநதத. அர_x0010_ப படபபப படதத ந=ம மடம மதல_x0012_ய ஸத_x0012_ரகளககரய

க=ஙகரளத தறநத கபண அள அலல எனபதறகம அத

அற_x0012_கற_x0012_யயரநதத.

அத_x0012_ரஷடசமக, மதல மதல நன கர_x0010_க ககணட பபய ந_x0012_றதத_x0012_ய

Fடடபலபய அநதப கபண=ன அபப, அமம இரநதரகள. _x0010_வசக_x0012_ப

Fடட சல_x0012_பலபய ந_x0012_னற ககணடரநதர. அரரடய கபண கரல_x0012_ரநத

இறஙக_x0012_யதம, அர _x0010_பறபக கற_x0012_ய தம எனககத த_x0012_ரகபரப அள@ததத.

"நதடடய, ஸநத_x0012_! !" எனறர. உடபன Fடடகக உடபறம

பரதத "அடபய! தததக ககணடரநதபய, இபத ஸநத_x0012_ நத

டடள" எனறர. ஓர அமமள உளள@ரநத சறபடயணரட நத,

"நத பசரநதயட, அமம. ஏபத பகன இரகக_x0012_றர!" எனறர.

அநதப கபண Fடடககளபள பபனதம அளரடய அபபவம உளபள

பபயக கதரப படக_x0010_னற சதத_x0012_னர.கபணர= அர>ததக ககணட நதனகக ஒர ரதரத நதனம

கடச கசலலலரல!

4. மநதபல

_x0010_ஙகன@ல_x0012_ரநத இநத_x0012_யவகக நதர யர_x0010_ பணமனலம

சரததப பரஙகள.

"_x0010_ஙகனககச சமனமன நக_x0010_ம உலகதத_x0012_பலபய உணட?" எனற தன

பகடபரகள.

அபபடக கதகலததககம பகலகலததககம கபயர பபனதயரநத

_x0010_ஙகன நக_x0010_ம, பமறபட டசமபர 23 • சமபததககப பறக, ச_x0012_ல த_x0012_னஙகள@ல

அரடநத ந_x0012_ரலரமரய எண=ப பரததல, இபபபத கட எனகக

எனனபம கசயக_x0012_றத.

பகலகலம கதகலம எலலம பபயச சவ ழநத Fடடன

ந_x0012_ரலரமரய _x0010_ஙகன அரடநத டடத. ஜனஙகள அத_x0012_ ர_x0010_க நகர_x0010_க

கல_x0012_ கசயத பபயக ககணடரநதரகள. மனஷயரகரள நமப உயர

ழநத நயகள, பரனகள, ககரககள மதல_x0012_ய ப_x0010_=களம படச_x0012_களம

உ=வ க_x0012_ரடககரமயல எலமபக கடகளக_x0012_ தFனக க_x0010_ல_x0012_ல ஊரளயடடக

ககணடம மனக_x0012_க ககணடம அஙகம_x0012_ஙகம அரலநத கடச_x0012_

பரதபக_x0010_மயரநதத.

_x0010_ஙகன@ல ச_x0012_தத இநத_x0012_யரகள எததரனபய பபர கதனன@நத_x0012_யவககத

த_x0012_ரமபப பபயக ககணடரநதரகள. கபபலகள@ல இடததகக ஏறபடடரநத

க_x0012__x0010_கக_x0012_ரயச கசலல மடயத. என@னம நன மயனற_x0012_ரநதல டகககட

ஙக_x0012_க ககணட க_x0012_ளமபயரககலம. பல க_x0010_=ஙகள@னல நன

க_x0012_ளமபலரல. மகக_x0012_யமன க_x0010_=ம, நன பரல பரதத கமகபன@யன

இஙக_x0012_லஷ மபனஜர அடககட, 'இநத_x0012_யர எலலரம பயநதரகள!' 'அபயம

நததம ஓடப பபய டரகள!' எனற கசலல_x0012_க ககணடரநதததன.

நன ஒரனத இநத_x0012_யன மனதரதக கபபறற_x0012_பய தFரத எனற

உறத_x0012_ ககணடரநபதன.

1942ஆம ரஷம பறநதத. ஜனர மடநத பப_x0010_ரயல பத_x0012_கக

பமல ஆயறற. பரமன கதன மரனயல ஜபபன@யர இறஙக_x0012_ டடரகள

எனறம மனபனற_x0012_ ரக_x0012_றரகள எனறம கசயத_x0012_கள நதன. ச_x0012_டடஙபலததககக சணரட கதடஙக_x0012_டடகதனறம கதரக_x0012_றத.

என மனமம சலனமரடநதத. எவளவதன நன

ரதரயமயரநதலம என ரபபததகக ப_x0010_தமக இநத_x0012_யவககப பபக

பணட பந_x0010_லகமனற பதனற_x0012_றற. இநத ந_x0012_ரலரமயல ரகயல எவளவ

ப=ம பசகரததக ககளளலபம, அவளவம பசகரததக ககளள

ரமபபனன.

ச_x0012_ல மதஙகளகக மனனல_x0012_ரநத பரமல பமடடர ணடகக

அளலலத க_x0012__x0010_கக_x0012_ ஏறபடடரநதத. ரசனகக_x0010_ரகள நத பரமல

பமடடர ஙக_x0012_க ககணடரநதத தன க_x0010_=ம. பர>ய ணடகரள

ஙக_x0012_ றபத_x0012_ல நலல லபம க_x0012_ரடததத. நன பமடடர கமகபன@யல

பரலயல_x0012_ரநதபடயல, என கசநத பXதல அநத யப_x0010_ம

ககஞசம கசயத ககணடரநபதன.

கரடச_x0012_யக, _x0010_ஙகன@ல கணட ழநத பபத நன ஙக_x0012_

ரதத_x0012_ரநத ணட றபரனயகமல எனன@டபம இரநதத. அரத

எபபடயத ப=ம ஆகக_x0012_ ட பணடம எனற தFரமன@தபதன. _x0010_ஙகன@ல

அரத றபதறக >_x0012_யலரலயரகயல மநதபலககக ககணட பபய

றற ட எண=பனன. எனப, கமகபன@ மபனஜரடம உதத_x0010_வ கபறறக

ககணட, பப_x0010_ர 18ந பதத_x0012_ பமடடர_x0010_ நபன ஓடடக ககணட

ப_x0010_ய=மபனன.

கபக >_x0012_யகச சமர 360 ரமல ப_x0010_ய=ம கசயத மறநள 18ந பதத_x0012_

பதத_x0012_ மதத_x0012_யனம மநதபலரய அரடநபதன. மநதபலயன ப_x0010_ச_x0012_தத_x0012_ கபறற

பகடரடச சமபதத_x0012_ல நததம, ணடரய ந_x0012_றதத_x0012_ டட படகரக

பரததக ககணடரநபதன.

த_x0012_டக_x0010_னற அபயச சஙக ஒல_x0012_ததத. "இகதனன கதத" எனற

ஆகயதரதப பரததக ககணடரகரகயபல, 'ர' எனற சததம _x0010__x0010_ப

கபரதகக பகடடத. மனஙகள என தரலகக பமபல கக சமபதத_x0012_ல

பறநத பபயன. அடதத க=தத_x0012_ல 'டடம' 'டடம' எனற பயஙக_x0010_ கடச

சபதஙகள பகடடன. கசலல மடயத பbத_x0012_யம, உயர_x0010_க கபபறற_x0012_க

ககளளம ஆலம எனரனப பறற_x0012_க ககணடன. கரபலபய பயநத ஏற_x0012_,

த_x0012_ககத த_x0012_ரச ப_x0010_மல அத_x0012_பகமக ணடரய டடக ககணட

கசனபறன. அநதச சமயதத_x0012_ல அநதப பழம பமடடர எஞச_x0012_ன@ல ஏபத

பகளற ஏறபடட, டடடட டடடட எனற அடததக ககணட ந_x0012_னற பபய

டடத. ணட ந_x0012_னற பபய டட இடததககப பககதத_x0012_பல ஒர தபல

ஆபbரஸப பரதபதன. அதறகள பகநத ககளளலகமனற ஓடபனன.உளபளயரநத பரம_x0012_யப பபஸட மஸடர படக_x0010_னற கதரச சதத_x0012_த

தள@டடர. ஜனனல >_x0012_யக அர_x0010_த த_x0012_டடபனன. அர பரம_x0012_யப

பரஷயல த_x0012_ரபபத த_x0012_டடனர. பற >_x0012_யனற_x0012_ப பபஸடபbஸ சல

மகபபபலபய பbத_x0012_யடன ந_x0012_னற ககணடரநபதன.

அநத பப_x0010_ர மதம 19ந பதத_x0012_ இநத யதததத_x0012_பலபய ஒர பசஷமன

த_x0012_னம எனற பறபட எனககத கதரநதத. இநத_x0012_யவகக நத_x0012_ரநத சgனத

தரலர ச_x0012_யங - கயபஷக த_x0012_ரமபச சgன பபரகயல, அனற

மநதபலயல இறஙக_x0012_னர. பகடரடயல பரடடஷ அத_x0012_கரகள அரகக

ரநத அள@ததரகள. அரதத கதரநத ககணடதன, ஜபபன மனஙகள

அனரறகக நத பகடரடயல கணட பபடடன. ஆனல அத_x0012_ரஷடம

சgனன பககம இரநதபடயல, ஜபபன மனஙகள ஒர ம= பந_x0010_ம

பநத_x0012_ டடன!

இநத _x0010_ம ஒனறம அபபபத நன அற_x0012_நத_x0012_ரககலரல. அற_x0012_நத

ககளள ரமபவம இலரல. அபபபத ஒப_x0010_ ஓர எண=ம, ஒப_x0010_ ஓர ஆரச,

என உளளம, உடமப எலலறற_x0012_லம பகநத கநத ககணடரநதத! அத

தய நடடககச கசனற, என யத மத_x0012_ரநத தயர_x0010_ப பரகக பணடம

எனபததன.

அபய நFககச சஙக ஊத_x0012_யதம, ணடரய ரபபபர கசயத க_x0012_ளமபக

ககணட எநதச ச_x0012_பனக_x0012_தர மலமக ணடரய றக ந_x0012_ரனதபதபன, அர

Fடரட அரடநபதன. Fடடல நணபர இலரல. அர மரனயடம

ணடரய ஒபபரடதத, நணபர த_x0012_ரமப நததம க_x0012_ரடதத ரலகக

றறப ப=தரத இநத_x0012_யவகக அனபபச கசலல_x0012_டட, அனற மரல

மநதபலயல_x0012_ரநத _x0010_ஙகனககக க_x0012_ளமபம _x0010_யல_x0012_ல க_x0012_ளமபபனன.

சத_x0010_=மக, மரலயல மநதபலயல க_x0012_ளமபம _x0010_யல, மறநள

கரலயல _x0010_ஙகன பபயச பசரத >ககம. >_x0012_யபல 'பனமன'

எனனம _x0010_யலப ஸபடஷன தFபபடதத எரநத ககணடரநதரதயம, அநதத

தFயன பக_x0010_மன கள@சசதத_x0012_ல ஸபடஷன மஸடர ஒர தன@ மன@த_x0010_க

ந_x0012_னற ககணடரநதரதயம இபபபத ந_x0012_ரனததலம எனகக மயரக கசசல

உணடக_x0012_றத.

கரடச_x0012_யக 20ந பதத_x0012_ சயஙகலம _x0010_யல _x0010_ஙகன ஸபடஷரன

அரடநதத.

ஸபடஷரன _x0010_யல கநரஙகமபபபத, அஙக ஏபத

அலபலலகலபலலமயரகக_x0012_றகதனற கதரநத டடத. _x0010_ஙகனஸபடஷன@ல எததரன _x0010_யல பரதகள உணபட அவளவ பரதகள@லம

_x0010_யலகள பறபபடத தய_x0010_ய ந_x0012_னறன. எலல _x0010_யல எனஜ_x0012_னகளம

மநதபலபய பநகக_x0012_யரநதன. _x0010_யலகள@ல கடடதரதச கசலல மடயத.

பளடப_x0010_தத_x0012_பல இறஙகபத அசதத_x0012_யமயரநதத.

எபபடபய இறஙக_x0012_யவடன, எனககத கதரநத ஆசம_x0012_ ய_x0010_த உணட

எனற பரதபதன, என கமகபன@ரயச பசரநத _x0010_மபதத_x0012__x0010_ ஐயர கதனபடடர.

அர_x0010_ப படதத 'இத எனன பகலகலம?' எனபறன. அர கசனனர.

"_x0010_ஙகரன, 'எகபட' பணணமபட சரககர உதத_x0012__x0010_வ பறநத

டடத! ச_x0012_ரறசசரலகரளயம, ரபதத_x0012_யகக_x0010_ ஆஸபதத_x0012_ரகரளயம த_x0012_றநத

டட டடரகள. ம_x0012_ரகக கடச_x0012_ச சரலயல தஷட ம_x0012_ரகஙகரளக

ககனற டடரகள. க_x0010_ஙககரள அழதத டட டடரகள.

இபபடபபடட சமயம பரதத நF த_x0012_ரமப நத_x0012_ரகக_x0012_றபய?"

என மனம எனன படபடடரககம எனற நFஙகபள பயச_x0012_ததப

பரஙகள!

5. பகபககக

அனற_x0012__x0010_ப கசனற கபபலகக டகககட ஙக_x0012_க ககடககமபட

உதத_x0012_பயகஸதர_x0010_ச சநத_x0012_தபதன. அர "அபபபன! டகககட எனனபம

ஙக_x0012_த தரக_x0012_பறன. ஆனல, டகககட ரததக ககணட எனன கசயய?

உனகக மனனல கபபலகக டகககட ஙக_x0012_ய எததரனபய பபர இடம

க_x0012_ரடககமல த_x0012_ணடடக_x0012_றரகபள?" எனறர.

பறக அர, "நரளகக நபன கரல மநதபலககப பறபபடக_x0012_பறன.

நல பபர பபக_x0012_பறம. நFயம நதயனல, உனரனயம அர>ததப

பபக_x0012_பறன" எனறர.

என பபரல உளள கரர=யல அர அவதம கசலலலரல.

எனகக பமடடர டவம ரபபபர கசயயவம கதரயமதலல >_x0012_யல

உபபயகபபடபன எனற எண=ததன கசனனர. தம மடடம

மநதபலயல தஙகப பபதகவம, மறற மரம அஙக_x0012_ரநத 'கல'

மரககமக இநத_x0012_யவககப பறபபடதகவம கற_x0012_னர. அரகளடன நனம

பசரநத பபகலம எனற எண=ததடன 'சர' எனற சமமத_x0012_தபதன.

'கபக' மரககம அபயமக_x0012_ டடபடயல 'பப_x0010_ம_x0012_' >_x0012_யகபப_x0010_ய=ஞ கசயபதம! இநதப ப_x0010_ய=ததல பநரநத எததரனபய

அனபஙகரளப பறற_x0012_ நன இஙபக ஸதரககப பபத_x0012_லரல. 21ந பதத_x0012_

_x0010_ஙகன@ல க_x0012_ளமபயரகள 24ந பதத_x0012_ மநதபல பபயச பசரநபதம எனற

மடடம கற_x0012_பபடக_x0012_பறன.

இவளவ ச_x0012__x0010_மபபடட மணடம மநதபலபய அரடநத பறக, அஙபக

மறபறர ஏமறறம எனககக கததக ககணடரநதத.

மநதபலயல_x0012_ரநத 'கல' பபகம _x0010_யலகக டகககட ககடபபரத

ந_x0012_றதத_x0012_ டடரகள. மறபடயம எபபபத ககடகக ஆ_x0010_மபபபரகள எனற

கதரயலரல.

டகககட க_x0012_ரடககமற பபனத_x0012_ல எனகக ஏறபடட ஆதத_x0012__x0010_தரதயம,

தககதரதயம கசலலப மடயத. ஆனல, இபபபத ந_x0012_ரனததக

ககணடல பகனரடய கரர= எபபடகயலலம இயஙகக_x0012_றத எனற

ஆசசரயக கடல_x0012_ல மழக_x0012_டக_x0012_பறன.

மன தடர பமடடர_x0010_ ஒபபதத டட நத நணபர_x0010_ச

சநத_x0012_தபதன. நலலபரளயக அர ணடரய றற_x0012_ரநதர. ஆய_x0010_தத

நற ரபயம ககடததர. இநதப ப=தரதக கடவபள ககடதததகப

பனனல நன கரதமபடயன சநதரபபம ஏறபடடத.

அபத நணபரதன இனகனர பயசரனயம கசனனர. மநதபலயல

_x0010_யலகககக கதத_x0012_ரபபரதக கடடலம, 'பகபககக'வககப பபய

அஙக_x0012_ரநத 'டமம' ர_x0010_யல பபகம பமடடர லரகள@ல பபகலம

எனறர.

'பகபககக' எனனம ஊர மநதபலககக க_x0012_>கபக ககஞச த_x0010_தத_x0012_ல

ஐ_x0010_த_x0012_கக அககர_x0010_யல இரகக_x0012_றத. அஙபக பபயச பசரநத சரதபதன.

எனனரடய த_x0010_த_x0012_ரஷடம அஙகம எனரனத கதடரநத நததகத

பதனற_x0012_யத. ஏகனன@ல, மறநள கரலயல அஙக_x0012_ரநத நல லரகள

'டமம'வககக க_x0012_ளமபதகவம, ஆனல அறற_x0012_ல ஒனற_x0012_லம கட இடம

இலரல எனறம கதரநதத. லரகள@ன கசநதகக_x0010_னன பஞசபயடம

பநரல பபய எனகக பமடடர பரல கதரயம எனறம >_x0012_யல

உபபயகமயரபபபன எனறம கசலல_x0012_ப பரதபதன. 'இடம_x0012_லரல' எனற

ஒப_x0010_ பத_x0012_ல தன நதத.

அனற_x0012__x0010_வ நடந_x0012_ச_x0012_கக அபத பஞசபகக_x0010_ன எனரனத பதடக ககணட

நன தஙக_x0012_யரநத பXடடலகக நதன. எனகக பமடடர ணடநனறய ஓடடத கதரயம எனற பகடடன. கதரயம எனபறன. அன

ஏறபடதத_x0012_யரநத டர_x0010_ரகள@ல ஒரன _x0010_மல ஏமறற_x0012_ டடபடயல

அன எனரனத பதட நதன எனற கதரநதத.

"டமம ர_x0010_யல லர ஓடடக ககணட பபய பசரததல 200 ரபய

தரக_x0012_பறன" எனறன அநதப பஞசப.

சறற மனனல தன அன@டம நன பமறபட ப_x0010_ய=ததகக 200

ரபய தரதகச கசனபனன. இபபபத அபத ப_x0010_ய=ததகக அநத

ரபய எனககக க_x0012_ரடபபதயரநதத. ஆனல, பமடடர லர

ஓடடத_x0012_லம எனககக ககY_x0010_ம இரகக பணடம எனற எண=, "எனகக

உன ரபய பணடம; ப_x0010_ய=தத_x0012_ன பபத எனககச சபபடடகக

ஏறபட கசயதல பபதம" எனபறன.

மறநள கரலயல லரகள ந_x0012_னற இடம பபபனன. ப_x0010_மணடமன

லரகள நல ந_x0012_னற ககணடரநதன. க_x0010_மப க_x0010_மப அடபடடப ப>சயப

பபன லரகள. அறற_x0012_ல நன ஓடட பணடய ணடரயச சறறமறறம

நத பரதபதன. இநத லரப பததரதக கடட மரலப பரதயல 300

ரமல ஓடட பணடம எனற ந_x0012_ரனதத பபத பகgர எனறத.

பறக, லரகள@ல ஏறதறகக ந_x0012_னற ககணடரநதரகரளப

பரதபதன. ஙகள@கள, பஞசபகள, ஆநத_x0012__x0010_ரகள, தம_x0012_>ரகள மதல_x0012_ய பல

மக=ததரகளம இரநதரகள. அபபட ந_x0012_னறரகளகக மதத_x0012_யல, கசனற

இ_x0010_ணட மதமக நன கனலம நனலம த_x0012_யன@ததக ககணடரநத

கபண கதயமம ந_x0012_னற ககணடரநதத.

அளரடய கபறபறரம பககதத_x0012_ல ந_x0012_னற ககணடரநதரகள.

அபபறம ணட க_x0012_ளமபக_x0012_ற ர_x0010_யல லரயன எனஜ_x0012_னககப

பபடடயக என கநஞசம அடததக ககணடரநதத. அரகள எனனரடய

ணடயல ஏறரகள, பற ணடயல ஏறரகள எனற கதரநத

ககளள என உளளம தடதடததத. ஒர பரள _x0010_வசக_x0012_ப எனரனத

கதரநத ககணடல பணடகமனபற பற ணடயல ஏற_x0012_னலம ஏறர

எனற, கடய ர_x0010_யல அரகள பககம பரககமபல இரநபதன. ஆயனம

இ_x0010_ணகடர தடர பரதத பபத அளம எனரனத கதரநத ககணடள

எனறம அளரடய கநஞசம ஆல_x0012_னல தடதடததக ககணடரநதத

எனறம அற_x0012_நபதன.

கடவள என பககதத_x0012_பல இரகக_x0012_றர எனறம ர_x0010_பலபய கதரநதடடத.

அரகள எனனரடய லரயல தன ஏற_x0012_னரகள!

ணடகள க_x0012_ளமப பணடய சமயம நததம, நன டர_x0010_ர

பbடதத_x0012_ல_x0012_ரநத இறஙக_x0012_ச கசனற, ணடககளபள பரதத, "எலபலரம

ஏற_x0012_யயறற?" எனபறன. பறக அநத மனஷரன மகதரத உறறப பரதத,

"கடமரன@ங ஸர! கசYகக_x0012_யம?" எனற பகடடடடச சடகடனற

த_x0012_ரமபப பபய என பbடதத_x0012_ல உடகரநபதன. அபபபத ஸநத_x0012_யன

மகதத_x0012_ல ந=ஙகலநத பனனரக மலரநதரதயம, கgப> பநகக_x0012_யபட

கரடககண ப=ம ஒனரற எனமத எற_x0012_நதரதயம கசலலமல ட

மடயலரல.

6. கஙபக

பரம பதசப படதரதப பரததல _x0010_ஙகன@ல_x0012_ரநத ஏறககரறய பநர

டகபக, பரமன நடமதத_x0012_யல ஐ_x0010_த_x0012_ நத_x0012_ககர_x0010_யல பகபககக எனனம

ஊர இரபபரதக க=லம. பகபகககல_x0012_ரநத மணடம ஏறககரறய பநர

டகபக 360 ரமல அடரநத கடகள, உயரநத மரலகள@ன >_x0012_யகச

கசனறல அஸஸம_x0012_லளள ம=பபர எலரலரய அரடயலம. >_x0012_யல

உளள மகக_x0012_யமன ஊரகள 'கஙபக', 'கலனம_x0012_பய', 'டமம' 'மநத'

எனபர.

பகபகககல_x0012_ரநத நஙகள பறபபடட பததத நள 210 ரமல

ப_x0010_ய=ம கசயத கலனம_x0012_பய எனனம இடதரத அரடநபதம. சத_x0010_=

சரலயல எவளவ கமதகவம ஜகக_x0012__x0010_ரதயகவம லர ஓடடனலம

பதத ம= பந_x0010_தத_x0012_ல அவளவ த_x0010_ம பபயரககலம. எஙகளககப பதத

நள ஆயறற எனபத_x0012_ல_x0012_ரநத நஙகள ப_x0010_யனம கசயத பரத எவளவ

லடச=மயரநத_x0012_ரககம எனற கதரநத ககளளலம. உணரமயல அரதப

பரத எனபற கசலதறக_x0012_லரல. கடடலம மரலயலம எஙபக இடம

க_x0012_ரடததபத அநத >_x0012_யககலலம லரரயச கசலதத_x0012_க ககணட

பபபனம. எஙகளகக மனனல பபயரநத லரகள@ன சடதன

எஙகளககப பரதயயறற. மனனல பபனரகள ஆஙகஙபக

ம_x0010_கக_x0012_ரளகரள கடடக ககஞசம இரடகள@யம உணட

பண=யரநதரகள. அத தன பரதகயனற மரயரதககச

கசலலபபடடத. கசஙகததன பமடடலம க_x0012_டக_x0012_ட பளளதத_x0012_லம லர ஏற_x0012_

இறஙகம பபகதலலம உயர பபய டடத த_x0012_ரமப ரத பபலத

பதனறம.இபபடயகக கடட மரலப பரதயல மடட பமத_x0012_க ககணட,

இடததப பரடததக ககணட, எலமகபலலம கநறககமபடயக

அரலபபணட, அடயணட, உயரகக மனறடக ககணட, ப_x0010_ய=ம கசயத

பதத த_x0012_னஙகள தன என ழகரகயல ம_x0012_க மகக_x0012_யமன நடகள ஆயன.

அரபய என ழகரகயன ஆனநதம ம_x0012_கநத நடகளகவம ஆயன.

அநத ணடயல ஸநத_x0012_யம ரக_x0012_றள எனற எண=பம,

ப_x0010_ய=தத_x0012_ன அகசYகரயஙகரளகயலலம மறககச கசயயமபடயன

அளறற உறசகதரத எனகக அள@ததத.

அநதப பதத த_x0012_னஙகள@லம எஙகளககள ஓயமல சமபஷர= நடநத

ககணபடயரநதத. எஙகளரடய கணகள அடககட பபச_x0012_க ககணடன. ய

ரதரதயனலம ச_x0012_ல சமயம நஙகள பபச_x0012_க ககணபடம.

அநதப பதரம உ=ரசச_x0012_யனலம, இரதயக க_x0012_ளரசச_x0012_யனலம ஏறபடட

உறசகதத_x0012_ல, நன ஓர எழததளனகக கட ஆக_x0012_டபடன எனபரத இநதக

கரதயன ஆ_x0010_மபதத_x0012_பலபய கற_x0012_பபடபடன. அநத அறபத சமபஙகள ந_x0012_கழநத

_x0010_லற இததன:

பகபகககல_x0012_ரநத க_x0012_ளமபய நலம நள மரலப பரதயல

அதலபதளமன ஒர பளளதரத நஙகள கடகக பணடயரநதத. அநதப

பளளதத_x0012_ன அடயல ககஞசம ஜலமம பபயக ககணடரநதத. இரதத

தணடதறக தண=Fரன பமல கபரய கபரய ம_x0010_ககடரடகரள கடடப

பபடடரநதரகள. பமறபட ம_x0010_ஙகள@ன பமபல எபபடபய மதல லர பபய

டடத. இ_x0010_ணடத லர நத பபத ஒர ம_x0010_ம லக_x0012_ச சகக_x0010_ம அத_x0012_ல

மடடக ககணடத. பமபல பபகவம மடயலரல; பனனல தளளவம

மடயலரல; எனப எலல லரகளம அஙபக கக பந_x0010_ம ந_x0012_றக

பணடயதயறற.

அசசமயம கடட ம_x0010_ஙகள@ன அடயல சமம உடகரநத_x0012_ரநதபபததன,

எஙகளககள ஒவகர ரம தததம கரதரயச கசலல பணடம எனற

ஒபபநதம ஏறபடடத. "எஙகளககள" எனனம பபத அநத நல பமடடர

லரகள@லம நத தம_x0012_ழ நடடரகரளததன கசலக_x0012_பறன. அபபடத

தம_x0012_>ரகளக நஙகள கமததம 15 பபர இரநபதம. த_x0012_னநபதறம

சபபடதறககப இரளபபறதறககப, இ_x0010_ல

தஙகவதறககப எஙபக தஙக_x0012_னலம, நஙகள ஓரடதத_x0012_ல பசரத

>ககமயரநதத. எனகக உ=ள@ககம கபறபரப லர கசநதகக_x0010_ன

ஏறறக ககணடரநதபடயல, இத ஷயதத_x0012_ல மறறரகரள ட எனகககக_x0012_ரடதத க_x0010_டட, பஸபகதத மதல_x0012_யரகரள மறறரகளடன ச_x0012_ல

சமயம நன பக_x0012_ரநத ககணபடன.

கபழத பபதறகக ஒவகரரம தததம _x0010_லறரறச கசலல

பணடகமனற நன தன பயசரன கற_x0012_பனன. அரகளம கரத

கசலல_x0012_க ககணடரகரகயல, நனம ஸநத_x0012_யம எஙகளரடய அநத_x0010_ஙக

ந_x0012_ரனவகரளயம எத_x0012_ரகல கனவகரளயம ரதரத பதரயலலத

இரதய பரஷயல ஒரரகககரர கசலல_x0012_க

ககணடரககலமலல?

எனனரடய பயசரனரய உறசகததடன ஏறறக ககணட மதன

மதல_x0012_ல சயசரரதரயச கசலல ஆ_x0010_மபததர _x0010_வசக_x0012_ப தன. அபபபப!

அநத மனஷர பbறற_x0012_க ககணட பbறறரலயம, அடததக ககணட

கபரரமரயயம கசலல_x0012_ மடயத. அவளவ கசததககரள

ஙக_x0012_ன_x0010_ம! அவளவ பஸபககளம பbப_x0010_ககளம அர Fடடல

இரநதனம. அவளவ டனனர பரடடகள ககடதத_x0012_ரகக_x0012_ற_x0010_ம.

கரனரடன அவளவ தடர ரக கலகக_x0012_யரகக_x0012_ற_x0010_ம.

எனன பbறற_x0012_க ககணட எனன? எனன கபரரம அடததக ககணட

எனன? ஆசம_x0012_ இபபபத பபபர! அரரடய அவளவ கசததககளம

பரமபலபய இரநதபடயல, சரமம கய! பர>ய கரதரயச கசலல_x0012_

டட, ரஙகலதத_x0012_ல அரரடய உதபதசஙகரளயம ஒரற

கள@யடடர. இநத_x0012_யவககப பபனதம, அர இனஷ_x0012_ய_x0010_னஸ பரலரய

பமறககளளப பபக_x0012_ற_x0010_ம. அரரடய கபணர= ஒர கபரய

ப=கக_x0010_னகப பரததக கலய=ம பண=க ககடககப பபக_x0012_ற_x0010_ம. சத_x0012_

பறறரம கட அர பரககப பபத_x0012_லரலயம! எகனரன

கல_x0012_ய=ததனற லடச ரபயகக இனஷயர கசயக_x0012_றபன, அனககக

ககடதத ட_x0010_ம!

இநதப பப_x0010_ரச படதத தறகபரரமகக_x0010_ மன@தர, ஒர பரள

எஙகளடன நத ச_x0012_.த.ப.ப>ன@ச சபபஞ கசடடயர_x0010_ மனதத_x0012_ல ரததக

ககணட தன பமறகணடபட கசலக_x0012_றப_x0010_ எனற எனககத பதனற_x0012_யத.

_x0010_வசக_x0012_பபகக அடததபடயக இநத உலகதத_x0012_ல அபபபத நன

கறதத மனஷர ஒரர உணட எனறல, அர இநத ச_x0012_.த.ப.ப>ன@ச

சபபஞ கசடடயர தன. உலகதத_x0012_பல பல ஷயஙகரளப பறற_x0012_யம

எனனரடய ககளரககரளயம அபப_x0010_யஙகரளயம கதரநத ககளத_x0012_ல

இநத மனஷர ககணடரநத கபரந தகம சமதத_x0012__x0010_ததககச சமமக

இரநதத. இநத தகதரதத த=ததக ககளள அர சமய சமயமகதரயமல, சநதரபப சநதரபபம பரககமல, எனகக அள@தத கதநத_x0010_ர

ந_x0012_ரனததல, அதறகப பறக எவளப நடநத_x0012_ரநதம கட இனனமம என

பகபம த=நதபடலரல.

நனம ஸநத_x0012_யம ம_x0010_ததடயல தன@ய உடகரநத இ_x0010_ணட ந_x0012_ம_x0012_ஷம

அநத_x0010_ஙகமகப பபச ந_x0012_ரனதபதமனல, இநத மனஷரகக மகக_x0012_பல

யரததடம! எஙகள இ_x0010_ணட பபரககம நடபல சமபஷ_x0012_கக நத

உடகரநத ககணட, "ஏன ஸர! இனஷ_x0012_ய_x0010_னரஸப பறற_x0012_ உஙகளரடய

ககளரக எனன?" எனற பகடடர.

"இனஷ_x0012_ய_x0010_னஸ எனபத மக மடடளதனம. இனஷ_x0012_ய_x0010_னஸ கசயத

ககளக_x0012_றரகளகக ஈப_x0010_ழ பறயலம ந_x0010_கம தன க_x0012_ரடககம" எனற

நன கசனபனன.

"அதனல தன பகடபடன! இரககடடம, ப_x0010_த_x0012_யர_x0010_ப பறற_x0012_

உஙகளரடய அபப_x0010_யம எனன?" எனற பகடடர.

"கடயர_x0010_யல நலல அபப_x0010_யம தன" எனபறன.

"ப_x0010_த_x0012_யர பதச_x0012_ய கய? மக கய?" எனற னனர.

"அர_x0010_த தன பகடக பணடம!" எனபறன.

"க_x0010_மப சர. கதல ம=தரதப பறற_x0012_ உஙகள ககளரக எனன?" எனற

பகடடர கசடடயர.

கதல ம=ம க_x0010_மப க_x0010_மப அச_x0012_யமனத. அரதப பபல

அச_x0012_யமனத ஒனறங க_x0012_ரடயத. கதல ம=ததககத தரட

கசயக_x0012_றரகரளப பபனற மகபகள பற யரம இலரல" எனபறன.

"என அபப_x0010_யமம அததன" எனற கசலல_x0012_ டட கசடடயர

எழநத_x0012_ரபபதறகள, _x0010_வசக_x0012_பபம நத கதரலநத டடர.

இநத ச_x0012_.த.ப.வககம பரமல இரநத த_x0012__x0010_ணட கசதகதலலம பபய

டடத. அரதக ககஞசமம இலடச_x0012_யம கசயயலரல. "இநத_x0012_யபல

எனகக பணடய கசதத இரகக_x0012_றத" எனற அடககட கசலல_x0012_க

ககணடரநதர. இநத_x0012_யலளள கசததம இர அஙபக பபதறகள

கதரலநத பபயடக கடத எனற நன பணடக ககணபடன.நஙகள பறபபடட எடட நரளககள, எஙகள@ல பததப பபர தஙகள

_x0010_லறரறச கசலல_x0012_யக_x0012_ டடத. நனம, பலமரகதஸக_x0010_னனம

சமர அறபத யதளள க_x0012_>ரநதன பகக_x0012_. இநத தஸர _x0010_ஙகன@ல

க_x0010_டடக கரட ரதத_x0012_ரநத_x0010_ம. அத_x0012_கமக ய த_x0012_றநத இர

பபசத_x0012_லரல. ஆனல, மறறரகளரடய பபசரசக கத ககடததக

கனமகக பகடபர.

எனனரடய கரத ம_x0012_கவம பசகமன கரதயதலல எனனல அரதச

கசலல மடயகதனறம, எழத_x0012_ பணமனல படகக_x0012_பறன எனறம

கசனபனன. அவதபம கரதரய எழத_x0012_ அரதக 'கஙபக' எனனம ஊரல,

அபத கபயரரடய ச_x0012_றறறறஙகர_x0010_யல நஙகள தஙக_x0012_யரநதபபத

படதபதன. அளலலத உ=ரசச_x0012_யம பகமம யநத நரடயபலதன

எழத_x0012_யரநபதன. எனனரடய ரஙகல ழகரகபய அநத _x0010_லறரறப

கபரததத எனற உ=ரசச_x0012_யடபன எழத_x0012_பனன. த_x0010_த_x0012_ரஷடசமக அரதப

படததக கடடய பறக, க_x0012_>_x0012_ததக கஙபக ஆறற_x0012_ல பபடட டபடன.

எனப, நன எழத_x0012_யரநததன ச_x0010_மசதரத மடடம இஙபக தரக_x0012_பறன.

"தம_x0012_ழநடடல _x0010_மநதப_x0010_ம ஜ_x0012_லலல பஙரகபபடட ஜமன

க_x0010_மபவம ப_x0010_ச_x0012_ததமனத. பத_x0012_ரனநத ரஷததகக மனனல, அநத

ஜமனககக கடன மணடப பபய சரககர பகரட ஆப ரடஸ_x0012_ல எடததக

ககணட டடரகள. இதனல ம_x0012_கக அமனம அரடநத ஜமனதர தம

மரனகக ஒர கடதம எழத_x0012_ ரதத டடத பதசநத_x0012__x0010_ம பபயடடர.

அபபபத அரகக எடட யதளள மகன ஒரன இரநதன. அநத மகன

கபரயனக_x0012_த தகபபரன அன மனன@தத டடதகவம பகரட ஆப

ரடஸ_x0012_ல_x0012_ரநத ஜமன த_x0012_ரமப நதடடதகவம கதரநத பறகதன, தம

மணடம ஊரகக _x0010_ப பபதகவம கடததத_x0012_ல எழத_x0012_யரநதத.

மகனககப பத_x0012_கனடட யதனதம, தகபபனரன கடததரதப பறற_x0012_த

தயரடம கதரநத ககணடன. அர பரமபல ஜFய நத_x0010_க

இரபபதகப ப_x0010_பரயகக பகளபபடடன. அர_x0010_ எபபடயத பதட

அர>தத ரதக அமமடம கசலல_x0012_ டடப பரமவகக ஒர

ரஷததகக மனனல நதன. அன கலசரலயல படதத ரபயன.

தன தகபபனர கலதத அமனததககப பறக, பத_x0012__x0010_ரஜ_x0012_த ஜமன

கசதரதக ககணட ஜFனம நடதத அன ரமபலரல. எனப,

பரமவகக நத இடதத_x0012_பல ஒர ரகத கத>_x0012_ல கறறக ககணட பபய

இநத_x0012_யல கபரயகதர கத>_x0012_ல நடதத ரமபனன. ஏறககனப

அனகக பமடடர ஓடடத கதரயமதலல, இ_x0010_ஙகன@ல ஒர பமடடர

கத>_x0012_றசரலயல பரலகக அமரநதன. அபத சமயதத_x0012_ல அனரடய

தகபபனர_x0010_யம பதடக ககணடரநதன. ஆனல தகபபனர_x0010_ப பறற_x0012_யகதர தகலம க_x0012_ரடககலரல. அநத ஜமனதர மகனரடய கபயர

ச_x0012_கம_x0010_ன, அநத ச_x0012_கம_x0010_ன தன நன!"

இரத நன படககக பகடட நதரகள எலலரம ஒப_x0010_யடயக

ஆசசரயக கடல_x0012_ல மழக_x0012_ததன பபனரகள. ஆனல இதர_x0010_ ய

த_x0012_றத கமYன@யக இரநத நத க_x0010_டடக க_x0012_டஙக

பலமரகதஸரரடய நடதரத தன எனகக ம_x0012_கநத யபரப அள@தத

நதத. அர நன கரதரயப படதத ரரகயபலபய ச_x0012_ல சமயம

மம_x0012_யதடன, கணகரள அடககட தரடததக ககணட நதர. நன

கரதரய ச_x0012_தத மடதததம, அர எழநத ஓட நத, "என மகபன!"

எனற எனரனக கடடக ககணட தர_x0010_யபல ழநத மரசரசயனர.

7. டமம

நன என அரரமத தநரதரயக கணடபடதத, அதத என அரரமத

தநரத எனரனக கணடபடதத - பமறபட அறபத சமபம,

பகபகககல_x0012_ரநத நஙகள க_x0012_ளமபய எடடத நள நடநதத.

அதறகடதத எடடத நள 'டமம' எனனம ஊரல எஙகள லரப

ப_x0010_ய=ம மடரடநதத.

இநத எடட நளம எனனரடய ழகரகயல சப த_x0012_னஙகளகம. இநத

த_x0012_னஙகள@ல என தநரதகக நன கசயத ப=ரடகக ஈடகச

கசலதறகக கரதகள@லம கயஙகள@லம கட உத_x0010_=ம

இலரலகயனற கசலல பணடம.

பல ரஷ கலதத_x0012_ல மகன தநரதககச கசயய பணடய

ப=ரடகரளகயலலம அநத ஏழ நள@ல நன கசயத டபடன. இநதத

த_x0012_னஙகள@ல ஸநத_x0012_ரயக கட நன அவளகக கன@ககலரல.

அளரடய மபனபதத_x0012_லம அளரடய தநரதயன

மபனபதத_x0012_லம ஏறபடட மறதலகரள மடடம கன@தத நபதன.

அனற மதல _x0010_வசக_x0012_பபகக எனன@டம அப_x0010_மன அபமனமம

மரயரதயம ஏறபடட டடன. என தநரதயடம நன கடடய பகத_x0012_ரய

அர கபரதம ப_x0010_டடனர. ஸநத_x0012_ மதல_x0012_ல இ_x0010_ணட மனற நள ஒர

மத_x0012_ரயக மகதரத ரததக ககணடரநதள. அபபறம அளம

பர>யபட ஆக_x0012_ நதள.டமமல சரககர 'எககபஷன' டத_x0012_கள இ_x0010_ணட இரநதன;

ஒனற இநத_x0012_யரகளகக, மறகறனற களரளகக_x0010_ரகளகக.

அத பபலப டமமல_x0012_ரநத இநத_x0012_ய பபதறக இ_x0010_ணட >_x0012_கள

இரநதன. ஒனற இநத_x0012_யரகளகக, இனகனனற களரளகக_x0010_ரகளகக.

கடவள களரளகக_x0010_ரகரளயம கறபப மன@தரகரளயம தன@ததன@

ந_x0012_றதபதட பரடதததமலலமல, அரகள பரமல_x0012_ரநத இநத_x0012_ய

பபதறகத தன@ததன@ப பரதகரளயம பரடதத_x0012_ரநத அத_x0012_சயதரத எண=

எண= யநபதன.

இ_x0010_ணட பரதகரளயம பறற_x0012_ய _x0010_ஙகரளக பகடட பறக,

பமகலலலம சண=மரபப பச_x0012_க ககணட நனம களரளகக_x0010_னக

மற_x0012_ டலம எனற பயச_x0012_தபதன. ஆனல, அதறக இ_x0010_ணட தரடகள

இரநதன. ஒனற பனன@_x0010_ணட ரஷப பரவககப பறக கடவள@ன

அறபததத_x0012_னல எனககக க_x0012_ரடதத என தநரத; இனகனர தரட ஸநத_x0012_.

இரகரள டடப பரய மனம_x0012_லலமல நனம இநத_x0012_யப

பரதயபலபய க_x0012_ளமபபனன.

டமமல_x0012_ரநத இநத_x0012_யவககக க_x0012_ளமபக_x0012_றரகளகக,

கடமபஸதரகளயரநதல அரச_x0012_, பரபபம, எனரனப பபனற தன@

ஆளகளயரநதல, அலம >_x0012_யல சபடடகககக ககடககமபட,

சரககரபலபய ஏறபட கசயத_x0012_ரநதரகள. அநதபபடபய நஙகளம ஙக_x0012_க

ககணட க_x0012_ளமபபனம.

டமமல_x0012_ரநத பத_x0012_கனடட ரமல_x0012_லளள 'மநத' ர_x0010_யல சமகள@ப

பரதயரகயல சலபமகப பபய டலம. அதறகப பறக, 56 ரமல

மரலப பரதயல கசனற, ம=பபர சமஸதனதத எலரலயலளள லமட

பஜர அரடய பணடம.

இநத >_x0012_யல சமன தகக_x0012_க ககணட பபதறக ஆளககப பதத

ரபய கல_x0012_ எனற சரககர க_x0012_தம ஏறபடதத_x0012_யரநதரகள. ஆனல,

உணரமயல இரபத ரபயககக கடக கல_x0012_ ஆள க_x0012_ரடபபத

தரலபமயரநதத. _x0010_வசக_x0012_ப சநதகல_x0012_ க_x0012_ததத_x0012_ல பப_x0010_ம பபச

மயனறத_x0012_னல, ஆள க_x0012_ரடபபத இனனம கஷடமய பபயறற.

கரடச_x0012_யல, நஙகள டமமர அரடநத மனறம நள கரல,

கதனன@நத_x0012_யரகள சமர இரபதரதநத பபர அடஙக_x0012_ய பகஷடயர,ஜனமபதசம பபதறககக கலநரடயகக க_x0012_ளமபபனம.

_x0010_வசக_x0012_ப ரகயபல ஒர நFணட படடக கதத_x0012_ரய ரததக ககணடம,

அவபபபத அரதச ச>றற_x0012_ Fச_x0012_க ககணடம, எலபலரககம பனனல

நடநத நத கடச_x0012_ரய, இபபபத ந_x0012_ரனததலம எனககச ச_x0012_ரபபக

ரக_x0012_றத.

>_x0012_யல ச_x0012_ல இடஙகள@ல பரம_x0012_யரகள ப_x0010_ய=கரள ககளரள அடகக

ரதணட எனற பகளபபடடரநதபடயல, _x0010_வசக_x0012_ப அபபடக ரகயல

கதத_x0012_ எடததக ககணட நத_x0012_ரநதர. 'கதத_x0012_ரய ரததக ககணட ஏன

எலபலரககம பனனல ரக_x0012_றFரகள?' எனற நன பகடடதறக, "அபபபன!

உனககத கதரயத, பரம_x0012_யரகள ஒரபரள தகக நதல, பனபககமக

நத தன தககரகள" எனற _x0010_வசக_x0012_ப சதரயமகப பத_x0012_ல கற_x0012_னர.

8. லமட பஜர

டமமல_x0012_ரநத க_x0012_ளமபய ஏ>த த_x0012_னம பரமல எனனரடய

கரடச_x0012_யன கலநரட யதத_x0012_ர_x0010_ ம=பபர சமஸதனதத_x0012_ல லமட பஜர

எனனம இடதத_x0012_ல மடவறறத.

டமமல க_x0012_ளமபம பபத இரபதரதநத பபரல ஒரனகக க_x0012_ளமபய

நன, லமட பஜரகக நத பபத மனற பபரல ஒரனக இரநபதன.

எஙகள பகஷடயல பலர மனனல பபயடடரகள. ச_x0012_லர

பனனலம தஙக_x0012_ டடரகள.

நஙகள மனற பபர ம_x0012_ஞச_x0012_யரகள யர யர எனறல, நனம

ஸநத_x0012_யம ச_x0012_.த.ப.ப>ன@ச சபபஞ கசடடயரநதன. அநத மனஷர எஙகரள

டட நகரத_x0012_லரல எனற ஒப_x0010_ படதமயரநதர.

எனனரடய தநரத எனன ஆனர எனற பகடக_x0012_றFரகள? ஆX!

டமமல_x0012_ரநத க_x0012_ளமபய மதல நபள அர எனரனக ரகடடப

பபயடடர.

இநதக கரடச_x0012_ப ப_x0010_ய=ம, அரரடய ழகரகயபலபய கரடச_x0012_ப

ப_x0010_ய=மய மடநத டடத.

மநதரத தணடயபறக பமபல பமபல ஏற பணடயதயரநதமரல >_x0012_யல, மதல மரல ஏற_x0012_யவடபனபய, அர "அபப! க>நதய

எனகக எனனப கசயக_x0012_றபத!" எனறர. நன உடபன உடகரநத, அர

தரலரய என மட மத ரததக ககணபடன.

"க>நதய! நன உனககச கசயத தப_x0010_கதரதகயலலம மனன@தத

டய?" எனறர.

"அபப! நFஙகள ந_x0012_மமத_x0012_யரடயஙகள. என ழகரகயபலபய ம_x0012_கவம

அபரமன அனபதரத அள@ததFரகள. மனன@பபதறக ஒனறம_x0012_லரல"

எனபறன.

பமடடர எனஜ_x0012_ன ககடடப பபய ந_x0012_றகம சமயதத_x0012_ல ணடரயக

கலகக_x0012_ப பபடட டட ந_x0012_றபத பபல, அரரடய ஆயம மனற

தடர உடமரப ஆடட டடப பரநத கசனறத.

அழத பலமபதறக எனகக பந_x0010_ம_x0012_லரல; மனமம இலரல. ஆனலம

தநரதயன உடரலக க>_x0012_ பதணடப பரததத டடததன ரபன எனற

கசலல_x0012_, மறறரகரள மனனல பபகச கசனபனன; நஙகள நத

>_x0012_யல ஏறகனப பரத ஓ_x0010_மக அனரதப பப_x0010_தஙகள க_x0012_டநத கணறக

கடச_x0012_ரயப பரததக ககணட நத_x0012_ரநபதனதலல, அநத மத_x0012_ர என

தநரதரய டடப பபக மடயத எனற படதமயரநபதன.

கசடடயரம எனகக உத கசயதகச கசலல_x0012_ப பன தஙக_x0012_னர.

மரலயபல க>_x0012_ பதணடகதனறல இபலசன கரயம? எபபடபய

ஒர பளளதரதக கணடபடதத பமபல தர>யம மணணம பபடட

மடடட, எஙகள ப_x0010_ய=தரதத கதடஙக_x0012_பனம.

ச_x0012_.த.ப. பகடடர: "பப_x0010_தஸமஸக_x0010_தரதப பறற_x0012_ உஙகள அபப_x0010_யம

எனன? பரதபபத நலல >ககம? தகனம கசயத நலலத?" எனற.

"உஙகளரடய ரபபதரதச கசனனல அதனபடபய உஙகளககம

கசயதடக_x0012_பறன!" எனற பத_x0012_ல கசனபனன.

"நலல பத_x0012_ல!" எனற கற_x0012_ச ச_x0012_ரததர.

நஙகள பகமக நடநத மறறரகரள அனற சயஙகலபம படதத

டபடம.

ஆனல, மறபடயம நஙகள மனற பப_x0010_கப பன தஙகமபட பநரநதக_x0010_=ம எனன? அரதததன இபபபத கசலலப பபக_x0012_பறன.

இ_x0010_ணடம நள மதத_x0012_யனம ஒர கசஙகததன மரல உசச_x0012_யல

நஙகள ஏற_x0012_க ககணடரநதபபத, ஸநத_x0012_ த_x0012_டக_x0010_னற, "ஐபய! எனனபம

கசயக_x0012_றபத!" எனற கசலல_x0012_ டட உடகரநதள. அள உடமகபலலம

கடகட கனற நடஙக_x0012_யத.

தயர கபண=ன உடமரபத கதடடப பரதத, "ஐபய!

ககத_x0012_கக_x0012_றபத" எனறள.

தகபபனர "அட ப! சணடள@! ககடததய கரயதரத!" எனற

த_x0012_டடத கதடஙக_x0012_னர.

மரனரயப பரதத "இரள ரததக ககளள பணடம.

எலலரடனம கபபல_x0012_ல ஏறற_x0012_ அனபப டலம எனற கசனபனபன

பகடடய? இபபபத யபல மணர=ப பபடப பரகக_x0012_றபள?" எனற

கதத_x0012_னர. அபபபத ஸநத_x0012_ நடஙக_x0012_ய க_x0010_ல_x0012_ல "அபப! நFஙகள ஏன மனதரத

ரததபபடதத_x0012_க ககளக_x0012_றFரகள? எனரன இஙபகபய டட டட நFஙகள

பபஙகள. நன உஙகள மகள இலரலகயனற ந_x0012_ரனததக ககளளஙகள"

எனறள.

"அட சணடள@! உனரன உயப_x0010_ட எபபட டட டடப பபக_x0012_றத?

கசததத கதரலததலம ந_x0012_மமத_x0012_யகப பபகலம" எனறர _x0010_வசக_x0012_ப.

என கத_x0012_ல இத எவளவ ந_x0010_சமக ழநத_x0012_ரககம எனற கசலல

பணடயத_x0012_லரல. ஆனலம சணரட பபட அத சமயம_x0012_லரலகயனற

எண=, "_x0010_வசக_x0012_ப! ஒர பயசரன கசலக_x0012_பறன. நFஙகளம உஙகள

மரனயம யதனரகள. கடடதபதட நFஙகளம பபய டததன

சர. எனன@டம உஙகள கபணர= ஒபபதத டடப பபஙகள. உயர

ககடடயயரநத பர>ததல அர>தத ரக_x0012_பறன. இலலடடல, என

தநரதககச கசயதரத இளககம கசயதடட ரக_x0012_பறன" எனபறன.

"அகதபபட ஐய, ந_x0012_யயம? அனன@ய மனஷனக_x0012_ய உமம_x0012_டம எபபட

இநத இளம கபணர= ஒபபததடடப பபத?" எனறர _x0010_வசக_x0012_ப.

"_x0010_வசக_x0012_ப! நன அனன@ய மனஷன அலல! ஸநத_x0012_ரய நன

கல_x0012_ய=ம கசயத ககளதகத தFரமன@தத டபடன. அளககம அத

சமமதம. உஙகள மனன@ரலயபல, ஆகச= பம_x0012_பத சடச_x0012_யக,

இபபபபத இரள நன ப=கக_x0012__x0010_க=ம கசயத ககளக_x0012_பறன" எனற கற_x0012_ஸநத_x0012_யன பககதத_x0012_ல உடகரநத, அரள என மட மத படகக ரதபதன.

ஜ_x0010_தபதத_x0012_னல தக_x0012_ததக ககணடரநத அளரடய ரகயன _x0010_லகரள

எனனரடய ரக _x0010_லகளடன பகததக ககணபடன.

9. மடவர_x0010_

எனரனயம ஸநத_x0012_ரயயம த_x0010_ மறறரகள எலலம கக த_x0010_ம

பபன பறக, ஸநத_x0012_ பதமபத பதமப அ> ஆ_x0010_மபததள. "ஏன கணப=!

ஏன அழக_x0012_றய? நமமரடய கல_x0012_ய=ம உனககப படககலரலய?"

எனபறன.

ஸநத_x0012_ சடகடனற அழரகரய ந_x0012_றதத_x0012_டடப பனனரக பரநதள.

கண=Fர_x0010_யம தரடததக ககணடள.

"உஙகரள ம=நத ககளளம பகக_x0012_யததகக இநத ஜனமதத_x0012_ல நன

ஒர பண=யமம கசயயலரல. பர ஜனமதத_x0012_பல கசயத_x0012_ரகக

பணடம" எனறள.

பறக, "உஙகளகக ஒர கபரய தப_x0010_கம கசயத டபடன. எனரன

மனன@பபbரகள?" எனற பகடடள.

"ஒர நளம மனன@கக மடபடன!" எனபறன.

"ரளயடட இலரல. ந_x0012_ஜமகப உஙகரள பமசம கசயத

டபடன. நன _x0010_வசக_x0012_ப சநதரன மகள இலரல. அர Fடடச

சரமயறகரயன மகள. அமமர அரகள Fடடக க>நரதகளடன

கபபல_x0012_ல அனபப டடரகள. மம_x0012_ககத தர=யக எனரன மடடம

ரததக ககணடரகள."

இத மத_x0012_ர ஏபத இரககம எனற நனம சநபதக_x0012_தத_x0012_ரநபதன. எனப,

ச_x0012_ற_x0012_தம யபபரடயதனய, "என கணப=! அநத மரககத

தறகபரரமகக_x0010_ரரடய மகள நF இலரல எனபத_x0012_ல எனககப ப_x0010_ம

சநபதஷம" எனபறன.

அபபபத எஙகளககப பனனல_x0012_ரநத "ம_x0012_ஸடர ச_x0012_கமர! நFஙகளம

ந_x0012_ஜதரதச கசலல_x0012_ டததபன!" எனற ஒர க_x0010_ல பகடடத. அத

ச_x0012_.த.ப.ப>ன@ச சபபஞ கசடடயரன க_x0010_ல தன. பபனரகளடன பசரநத

பபத பபல கசடடயர ஜரட கடடடட, எஙகளககத கதரயமலத_x0012_ரமப நத ம_x0010_தத_x0012_ன பனனல ந_x0012_னற ககணடரநதர. ப>ன@ மரலயல

Fறற_x0012_ரககம ப>ன@யணடப_x0010_ நதத பபல, அசசமயம கசடடயர நதர

எனற கசலல பணடம. அர தன ஸநத_x0012_ உயர பர>பபதறகம,

நஙகள பதத_x0012__x0010_மய இநத_x0012_ய பபயச பசரதறகம க_x0010_=மயரநதர.

அலலத அரரடய கநத_x0012_ கலல க_x0010_=மயரநதத எனறம

கசலலலம. தரலயல கநத_x0012_ கலலவடன அர அநதமரலப

ப_x0010_பதசதத_x0012_லளள பரம_x0012_ய க_x0012__x0010_மம ஒனறககச கசனற மன@தரகரள

ஒததரசகக அர>தத நதபடயல தன ஸநத_x0012_ பர>ததள. ஆனல

இகதலலம பனனல நடநத சமபஙகள, அசசமயம கசடடயர_x0010_ப

பரதததம எனகக அசதத_x0012_யமன பகபம நதத.

"நFர ஏன பபகலரல? இஙபக எதறகக ஒள@நத ககணட ந_x0012_றக_x0012_றFர?"

எனற நன பகடடதம, கசடடயர சதனமக, "உமத கடரட உரடதத

டததன; நFர ஜமனதர மகன இலரல எனற ஸநத_x0012_ககச

கசலதறகததன!" எனறர.

அபபபத எனகக ஏறபடட ஆசசரயததகக அளபயலரல. ஒர

ததத_x0012_ல சநபதஷமகவம இரநதத. எபபடயம அநத உணரமரய

ஸநத_x0012_யடம கசலல_x0012_யக பணடம அலல?

ச_x0012_ற_x0012_த கடகததடன ஸநத_x0012_யன மகதரதப பரதபதன. அள

கசலல மடயத ஆலடன "கசடடயர கசலத ந_x0012_ஜம?" எனறள.

"ந_x0012_ஜநதன ஸநத_x0012_? நன ஜமனதர மகன இலரல. _x0010_வசக_x0012_ப உன

தநரத எனற எண=க ககணடரநதபபத, அரரடய மத_x0012_பரபப

கபறதறகக அநதக கரதரயக கடடபனன" எனபறன.

ஸநத_x0012_ பலXFனமரடநத தன கமலல_x0012_ய க_x0010_ஙகள@னல என கழதரதக

கடடக ககணட, "க_x0010_மப சநபதஷம! நFஙகபள அநதக கரதரயச

கசனனவடன எனகக எவளப ரததமயரநதத" எனறள.

"ஏன?" எனற பகடபடன.

"சரமயறகர மகளககம ஜமனதர மகனககம கபரநதம?"

எனறள ஸநத_x0012_.

அபபபத கசடடயர கறகக_x0012_டட, "ஆமம; ச_x0012_கமர! கலய=ச

சடஙரகப பறற_x0012_ உஙகள அபப_x0010_யம எனன? தல_x0012_ கடடத நலலத,பமத_x0012__x0010_ம மறற_x0012_க ககளத நலலத, மனம ஒததப பபனபல பபதம?"

எனற பகடடர.

"அரதப பறற_x0012_ பறக கசலக_x0012_பறன. நன எழத_x0012_ ச_x0012_ததத கபயக கரத

எனற உஙகளகக எபபடத கதரநதத?" எனற பகடபடன.

"பபஷன கரத; அரதக பகடடவடபன இநத_x0012_ய பபனதம உஙகரள

ரததக ககணட ஒர பததகப ப_x0010_ச_x0010_லயம நடததத எனற தFரமன@தத

டபடன. அத_x0012_லம அநத பலமரகதஸர_x0010_ப பதத நள நFர கடடக

ககணட அழதரத ந_x0012_ரனததல, எனககச ச_x0012_ரபபய ரக_x0012_றத.

பஙரகபபடட ஜமனதர ஆக_x0012_டலகமனற ந_x0012_ரனதத அநத பமசகக_x0010_ன

பபரல ரக ந_x0012_ரறய மணர= ரப பபடடத_x0012_ல எனகக க_x0010_மப

சநபதஷம!" எனறர.

"கசடடயப_x0010_ உஙகளகக எபபட இகதலலம கதரநதத?" எனற

மறபடயம பகடபடன.

"எனகக _x0010_மநதப_x0010_ம ஜ_x0012_லலதபன? பஙரகபபடட ஜமனதர_x0010_

எனககத கதரயம."

"அபபடய?"

"ஆமம; பர>ய ஜமனதர_x0010_யம கதரயம; பத_x0012_ய ஜமனதர_x0010_யம

கதரயம. பதத ரஷததகக மனனல கடன மணடப பபய ஏலம

பபடடத_x0012_ல ஜமன ரக மற_x0012_றற" எனறர.

"ஓபX" எனபறன.

"பர>ய ஜமனதர கபயர _x0010_ஜத_x0012_ _x0010_ஜ F_x0010_ பசத_x0010_மல_x0012_ஙக மதத

_x0010_தத_x0012_னத பதர; அர கலமக_x0012_ டடர!"

"இபபபரதய ஜமனதரன கபயர எனன?" எனற பகடபடன.

"ச_x0012_.த.ப.ப>ன@ச சபபஞ கசடடயர" எனற பத_x0012_ல நதத.

ஆX! பஙரகபபடட ஜமனதர ச_x0012_.த.ப. ப>ன@ சபபஞ கசடடயர

நனறயரககடடம! அர மக_x0010_ஜனக பணடமனலம இரககடடம.

அர அனற கசயத உதயனபல அலலப, இனற சநத_x0012_யம நனம

இநத உலகதத_x0012_பலபய கசரகக இனபதரத அனபததக ககணடரகக_x0012_பறம!

பகிரப்பட்ட

NEW REALESED