Imayamalai Engal Malai books and stories free download online pdf in Tamil

Imayamalai Engal Malai

Imayamalai Engal Malai

இமயமல எஙகள மல

பத டல_x0010_ய ல இநத_x0010_ய சரககரன கரயயம ஒர பரய சமதத_x0010_ரம.

அநதச சமதத_x0010_ரதத_x0010_ல ஒர பரய த_x0010_ம_x0010_ஙக_x0010_ம பனறவர ஸயகஞசம_x0010_ஐயர.

மதச சமளம அவரகக இரணடய ரம ரய. பரய ஙகளவ ல

வச_x0010_ததர. பரய கர லவதத_x0010_ரநதர. அநதக கரன ஹரன படம பரய

சததம, "இபத, ரவ கதர யகஞசம_x0010_ வரக_x0010_றர ரக! ரக!" எனற

அறவத பத பதன:ககம.

யகஞசம_x0010_ ஐயரன கமர பஹமவத_x0010_ அற_x0010_வ ல கலமகலளயம,

த_x0010_ரவ ல கம_x0010_லயயம ந_x0010_கரதத_x0010_ரநதள. எஸ. .ச_x0010_வனலடய கணகளகக

அவள, பசAநதரய பதவலதயக வ ளஙக_x0010_னள.

எஸ. .ச_x0010_வன பமறட இநத_x0010_ய சரககர கரயயமக_x0010_ய சகரதத_x0010_ல

ஒர ச_x0010_ற மCலன ந_x0010_கரததவன. அதவத லடப அடககம கமஸத. சமளம

மதம ரய எணத. ஞசபட ரய த_x0010_னற. ஆனலம அவனலடய

வழகலக உறசகதலதப ரததல ஏபத சமஸதனதத_x0010_ன டடததககரய

இளவரசன எனற பதனறம.

சஙகLதம, நடனம, நடகம, மத_x0010_ய கலகள:ல அவனகக_x0010_ரநத

ஆரவபம அததலகய வழகலக உறசகதலத அள:ததத. பதடல_x0010_ அக_x0010_

இநத_x0010_ய பரடபயவ ல நலடபறம நடகஙகள:ல அவன அடககட ஏதவத

ஒர தத_x0010_ரமக நடபதணட. பவற எநதப தத_x0010_ரமகவம நடகக

மடயவ டடல பர பசரநத ச_x0010_ரததல, லக தடடதல ஆக_x0010_யவறற_x0010_வத

அவன அவச_x0010_யம பசரநத பகளவன.

யகஞசம_x0010_ ஐயரன பதலவ பஹமவககச சஙகLதம வரம. பதடல_x0010_

பரடபயவ ல கரநடக சஙகLததலதக பகல பசயய பவணடய அவச_x0010_யம

பநரம பபதலம பஹமவத_x0010_லய அவச_x0010_யம அலNதத வ டவரகள.

யகஞசம_x0010_ ஐயரகபக, தமமலடய பமடடர ஹரன:ன சததததகக

அடததடயக பஹமவ ன கரலதன அத_x0010_கம டககம. தம கமரய ன

சஙகLதக கலத த_x0010_றலமலயப றற_x0010_ அவரகக அசதத_x0010_யப பரலம. எனபவ,

பரடபயககரரகள பஹமலவப டவதறபக, ஏதவத கதம ந_x0010_கழசச_x0010_ய ல

ஈடடவதறபக அலNககம பபதலம யகஞசம_x0010_ ஐயர தபம பரம_x0010_த

மக_x0010_ழசச_x0010_யடன பஹமவத_x0010_லய பரடபய ந_x0010_லயததகக பகணட பய

வ டவர.பரடபயவ ல பஹமவத_x0010_ககக கசபசர எனறல ஒர வரம

மனன_x0010_ரநத வPடடல ஒபர ரகலளயய ரககம. பஹமவத_x0010_ க_x0010_ல

'ஸ_x0010__x0010_பர' படமல பவறநதலரய ல நடககக கடத; கள:ரநத நPர

சப டக கடத; பகஞசம பதணலடலயக கலனததவ டடல பதம,

உடபன டகடலர அலNததவரக கர றககம. கழதத_x0010_ல ஓயமல கமள:

மபளலரச சறற_x0010_க பகணபடய ரகக பவணடம. தப த தவற_x0010_ தமம_x0010_ வ டடல,

"ஐபய கNநலத தமமக_x0010_றபள, பரடபயக கசபசர இரகக_x0010_றபத!" எனற

வPடடல எலபரம தவ ததப பவரகள.

இவவளவ சரவ ஜகக_x0010_ரலதயக பஹமவ ன கரலக கவன:ததக

பகணட வநத யகஞசம_x0010_ ஐயர, அவளலடய உளளதலதப றற_x0010_க பகஞசம

அடச_x0010_யமய ரநத வ டடர.

பரடபய ந_x0010_லயதத_x0010_ல அடககட பஹமவத_x0010_யம எஸ. .ச_x0010_வனம

சநத_x0010_கக பநரடடத. இநதச சநத_x0010_பபகள:ன கரணமக, ஒரவரலடய

இரதயதத_x0010_ல ஒரவர இடம பறறவ டடரகள. வ ஷயம மறற_x0010_ வளரநத

ஒரவலரபயரவர க_x0010_யணம பசயத பகளவத எனற தPரமன:தத

வ டடரகள.

இநதச பசயத_x0010_ பதடல_x0010_ய _x0010_ரநத பதனன:நத_x0010_ய சமகம மழவதறகம

பதரநத றக, யகஞசம_x0010_ ஐயரககம பதரநத வ டடத. உடபன அவர

பரAதரகரம அலடநத, "பதடல_x0010_ பரடபயவம கரநடக சஙகLதமம

எகபகடவத பகடடப பகடடம; பஹமவத_x0010_லய இன: அஙக

அனபபவத_x0010_லல!" எனற மடவ பசயத வ டடர.

ஸ எஸ. .ச_x0010_வனகக இநத வ வரம பதரநத பத அவன பவநநPரல

வ ழநத மCலனப பல தடதடததன. கலடச_x0010_யக ஒரவற ஐயரடம

பநரபபய வநத பஹமத_x0010_லயத தன வழகலகத தலணவ யக அரளமட

பகரனன.

யகஞசம_x0010_ ஐயர அவலனப ரதத, "நP எனன டதத_x0010_ரகக_x0010_றய?" எனற

பகடடர.

"பஷகஸ யர, ம_x0010_லடன, பகலடஸம_x0010_த, பஷல_x0010_, கள:தசன, கமன,

டகர, ரத_x0010_ இவரகளலடய கவ லதகலளபயலம டதத_x0010_ரகக_x0010_பறன"

எனறன ச_x0010_வன.

"அலதக பகடகவ லல. எநதப ரடலச ஸ பசயத_x0010_ரகக_x0010_றய?" எனற

பகடடர. "எஸ.எஸ.எல.ச_x0010_., இணடரமCடயட, .ஏ.ய ல மதல ரட, ஷரட

ஹணட, லடபலரடடங ரடலசகள:ல ஸ பசயத_x0010_ரகக_x0010_பறன" எனறன

ச_x0010_வன.

"பவறம அரடலடக கல_x0010_யய ரகக_x0010_றய; பசதத, சதநத_x0010_ரம, ந_x0010_ம,

பம ஏதவத உணட?" எனற பகடடர.

"ந_x0010_ம பன ஏரளமய உணட. ஆய ரம லமல அகம, இரணடய ரம

லமல நPளம உளள இமயமல எனனலடயததன!" எனற ஒபர படயப

படடன ச_x0010_வன.

"எனனப உளறக_x0010_றய? இமயமல உனனலடயத?"

"ஆம ஐய! மககவ ரத_x0010_யர அபடப டய ரகக_x0010_றபர, பதரயத?

'மனனம இமயமல எஙகள மலபய!' எனனம வரகவ வகக

பயயகம?"

"ஆமம, 'மனனம இமயமல எஙகள மலபய' எனற டய அபத

ரத_x0010_யர, 'இனனற நPரக கஙலக ஆபறஙகள ஆபற' எனறம டய ரகக_x0010_றர.

ஆலகயல கஙலக ஆறறகக பநபர பய அத_x0010_ல வ ழநத வ ட!" எனறர

யகஞசம_x0010_ ஐயர.

இலதபயலம கதவககப னன_x0010_ரநத பகடடக பகணடரநத

பஹமவத_x0010_ வ மம_x0010_ வ மம_x0010_ அழதள.

அவள தனனலடய லம தPடடய கணகலளத தலடததத தலடததப

னன:பரணட லகககடலடகள Nயப பய ன. ஆனலம எனன யன!

ச_x0010_வன கஙலகய ல வ ழவலத அவளல தடகக மடயம? அலத அபட

வ ழநதவலனக கபறறத தன மடயம? அவளகக நPநதத பதரயபத!

பமலம கஙலக நPர ம_x0010_கக கள:ரசச_x0010_யக ஜ_x0010_லபனற இரககம எனற அவள

பகளவ படடரநதள. அபடபடட கள:ரநத நPரல கல டடல கரல

எனனததகக ஆகம? கரநடக சஙகLதம எனன கத_x0010_ ஆவத?

பஹமவத_x0010_ தனககக க_x0010_டட மடடள எனற ந_x0010_சசயமனதம,

எஸ. .ச_x0010_வனகக உணலமய பபய வழகலகய ல வ ரகத_x0010_ ஏறடட வ டடத.

யகஞசம_x0010_ ஐயர பசனனட பசயத வ டவத எனற அவன தPரமன:ததன.

உதத_x0010_பயகதலத சமளம, ஞசபட உளட ரஜ_x0010_னம பசயதவ டடப

பறபடடன. கஙலகய ன உறதத_x0010_ ஸதனமக_x0010_ய கஙபகதரகபக பயவ ழநத உய லர வ டவபதனற யதத_x0010_லர பதடஙக_x0010_னன.

கஙபகதரககப பகம வN_x0010_ய ல இமயமலச சர_x0010_ல அவன

ரயணம பசயயமட பநரடடத. பவளள:ப ன:மடய இமயமலய ன

ஆய ரமய ரம ச_x0010_கரஙகலளப ரககப ரகக, அவனககக கஙலகய ல

வ ழநத உய லர வ டவத_x0010_ல அவவளவ உறசகம ஏறடவ லல. பமலம

கஙபகதரய ல மNஙகல அளவ தணணPர ஓடயதலம அதவம

ன:ககடடலயப பல ச_x0010_லபனற இரநத டயலம அஙபக கஙலகய ல

வ ழவதறக அவன இஷடபடவ லல.

"மனனம இமயமல எஙகள மலபய!" எனற ரத_x0010_யர

நமகபகலம டடயம எழத_x0010_ லவதத_x0010_ரகக_x0010_றர. அததலகய அறபத மலப

ரபதசதலத இனனம பகஞச பநரம சறற_x0010_ப ரகக வ ரம னன. அபடப

ரததக பகணபட ச_x0010_ கததகபகலம அNகககப பயர பன

கஷமCர பதசததககப பயச பசரநதன.

கஷமCரதலதப ரதத றக உய லர வ டம எணணம அவனலடய

உளளதலத வ டட அடபயட அகனறத. இநத உகதத_x0010_ல ரதத அனவ கக

இவவளவ பசAநதரயஙகள இரககமபத, எதறகக உய லர வ ட

பவணடம? பஹமவத_x0010_யம இநதச பசAநதரயஙகலளபயலம ரதத

அனவ ககத தனனடன இரநதல நனறயததன:ரககம! அவளககக

பகடததலவககவ லல; அவவளவதன! பயம பயம யகஞசம_x0010_

ஐயரன பணணகப பயப றநதபள! எனன தரத_x0010_ரஷடச_x0010_!

ஆனல அஙபக பத டல_x0010_ய ல ஸ யகஞசம_x0010_ ஐயரகக

அத_x0010_ரஷடததகக பமல அத_x0010_ரஷடமக அடததக பகணடரநதத. எலலபபற

மகணதத_x0010_ன வரவபசவக கணகக ம_x0010_கக பமசமய ரநதடயல, அலதப

ரசLலன பசயத ஒழஙக டததவதறகக ஸ யகஞசம_x0010_ ஐயலர மதம

நய ரம ரய சமளதத_x0010_ல வ பசஷ உதத_x0010_பயகஸதரக இநத_x0010_ய சரககர

ந_x0010_யம_x0010_ததரகள. ஸ யகஞசம_x0010_ ஐயர கடமததடன ரவல ணடககப பயச

பசரநதர.

மதம நய ரம ரய சமளம, ஐநத மதம வஙக_x0010_ய றக,

எலலபபறபமஙகம ககம மணடத. ஹ_x0010_நதககலளப பணபட ட ஒN_x0010_ககக

கஙகணங கடடக பகணட மலச சத_x0010_யர தரகக_x0010_ரஹப பர

தவஙக_x0010_னரகள.

"உய ர பனலம தகம_x0010_லல; சமளம பனஷன எலம பய

வ டபம" எனற யகஞசம_x0010_ ஐயர கவல அலடநதர. அத_x0010_க நளகவலபடவதறகளபள ரவல ணடலய பநகக_x0010_க கடடம_x0010_ரணடகள

லடபயடதத வரவதகத பதரநதத. தன மலனவ மககலள அலNததக

பகணட ஸ யகஞசம_x0010_ ஐயர தமமலடய பசநதக கரல அவசரமகப

பறபடடர. வN_x0010_ பதரயமல தடடத தடமற_x0010_, அயஙகளககத

தப ததக கலடச_x0010_ய ல படபரல இனற_x0010_ வணடலய ஓரடதத_x0010_ல ந_x0010_றதத

பவணடயதய றற. நல பவலளயக வணட ந_x0010_னற இடததககப ககதத_x0010_ல

கஷமCரதத_x0010_ன எலலய ரநதத. எவவளபவ கஷடஙகளகக உளளக_x0010_ப

மலதபதடரகள கல நலடயக ஏற_x0010_க கடநத, கஷமCர நடடல பகநதர.

இதறகள லகய ல பகணட வநத_x0010_ரநத ணம, கடமததர அண நத_x0010_ரநத

நலககள எலம தPரநத வ டடன.

கலடச_x0010_யக, இவரகலளப பல ஆய ரககணகக_x0010_ல கஷமCரததககள

பகநத அகத_x0010_கள:ன பகஷடய ல பசரநத ஸ நகலர பநகக_x0010_ப

ரயணமனரகள.

ஸநகரககச சமCமக இநதக கடடம வநத பசரநதபத, அகத_x0010_களகக

பதணட பசயயம லடய ல பசரநத_x0010_ரநத எஸ. .ச_x0010_வன, ஸயகஞசம_x0010_

ஐயலரயம, அவர கடமததலரயம சநத_x0010_ததன. மத_x0010_ல அவரகலள அவன

இனம கணட பகளளவ லல. அவவளவக அவரகள இலளதத 'பம_x0010_நத'

அழககலடநத கநதல தண கலள அண நத கடச_x0010_ அள:ததரகள.

"ம_x0010_ஸடர ச_x0010_வன! எஙகலளத பதரயவ லலய?" எனற ஸயகஞசம_x0010_

ஐயர ஈனஸவரதத_x0010_ல பகடட றகதன அவனகக அவரகலள அலடயளம

பதரநதத.

"அபபன! நஙகள எலபரம உய பரட த_x0010_ரம ஊரககப பகப

பவத_x0010_லல. பஹமவத_x0010_ ஒரதத_x0010_லயயவத நP கபறற_x0010_ அலNததக

பகணட ப!" எனறர யகஞசம_x0010_ ஐயர. பமலம அவர, "பதடல_x0010_

பனதம, ஒர நல நள ரததக க_x0010_யணம பசயத பகளளஙகள!

தPரககயளடன பசAகக_x0010_யமய ரஙகள!" எனறம பசனனர.

எலமபந பதலமய ரநத உடமலக கநதல தண ய னல மலறககப

ரயததனம பசயத பகணட நள எணபணய கணத கநதலடன

தல கன:நத ந_x0010_னற பஹமவத_x0010_லயப ரததச ச_x0010_வன த_x0010_டகக_x0010_டடன.

அவனலடய உளளம ஆய ரம சககக உலடநதத. உலடநத சககலகலள

ஒனற பசரததச சரபடதத_x0010_க பகணட, ந_x0010_லலம எபட தலகLNக

மற_x0010_வ டடத எனலதப றற_x0010_ ஒர கனம ச_x0010_நத_x0010_ததப ரததன.

மனபனர கதத_x0010_ல தகன ரமச_x0010_வனககப ரவத_x0010_லயகக_x0010_யணம பசயதபகடகக மறதததறககத தவம பசயததம, அபபத

எஸ.ரமச_x0010_வனகக ந_x0010_லனவ வநதத.

அபத சமயதத_x0010_ல கபதச வரததமனஙகலளத பதரநத பகணட,

உரவ _x0010_யன மனமதனம ச_x0010_ பஷ ணஙகலளப படட லவததன.

ஆனல எஸ.ரமச_x0010_வன பநறற_x0010_க கணலணத த_x0010_றநத மனமதலன

எரககவ லல. ஒர தடலவ எரநத பன மனமதலன மறடயம எரகக

மடயதலவ?

யகஞசம_x0010_ ஐயலரப ரதத, "ஐயரவள! பதடல_x0010_ பகம வலரய ல

கதத_x0010_ரபபனன? எஙகளககச பசநதமன இமயமலப ரபதசதத_x0010_பபய

க_x0010_யணதலத நடதத_x0010_ வ டபவபம! சகத ரமச_x0010_வனககம,

இமவனலடய கமரககம அநதக கதத_x0010_ல இமயமலச சர_x0010_பதபன

த_x0010_ரமணம நடநதத" எனறன ச_x0010_வன.

அவன வ ரபபடபய பசAநதரயகம_x0010_ கட பகணட ஸநகரல

அவரகளலடய த_x0010_ரமணம நற ரய பசவ ல நடநபதற_x0010_யத.

எததலனபய பரள நஷடம தமகக பநரநத_x0010_ரநத பத_x0010_லம,

பஹமவத_x0010_ய ன க_x0010_யணததகககத தம பசவN_x0010_கக எணண ய ரநத

ரய நறதய ரம ம_x0010_சசநதபன எனற எணண யகஞசம_x0010_ ஐயரம

சநபதஷபடடர. பமறட சமவஙகள எலம ஆற மதததகக மநத_x0010_

நடநதலவ. எனபவ பசனற வரததத த_x0010_னப தத_x0010_ரலககள:ல பவள:யன ன

வரம பசயத_x0010_ எனகக வ யபல அள:ககவ லல.

"கஷமCர மCத லடபயடதத வநத எத_x0010_ரகபளட பரடவதறகக

மத_x0010_ல பசனற லடய ன தலவர கமணடர எஸ. .ச_x0010_வன, தPரச

பசயலகள பரநத றக கயமலடநத வ ழநதர. இபபத

ஆஸதத_x0010_ரய ல ச_x0010_க_x0010_சலச பறற வரக_x0010_றர!"

தனனலடய கதனமன இமயமலலய எத_x0010_ரகள வநதலடயமல

தகபதறக ஸ எஸ. .ச_x0010_வன தPவ ரமகப பரடயத_x0010_ல

வ யப லலதபன? ஆணடவன அரள:னலம, பஹமவத_x0010_ய ன மஙகலய

தத_x0010_னலம கமணடர ரமச_x0010_வன ச_x0010_கக_x0010_ரம கணமலடநத பஹமத_x0010_யடன

பநடஙகம வழவரக!

பகிரப்பட்ட

NEW REALESED