Govindanum Veerappanum books and stories free download online pdf in Tamil

Govindanum Veerappanum

Govindanum Veerappanum

கவநதனம வரபபனம

கவநதனம, வரபபனம அணட வடடகரரள. வழகட

ந_x001D_டடயல ஏறககடறய இரவரம ஒதத_x001D_ரநதரள.

கவநதனககப பரதத_x001D_ ஆடயல கவட; வரம ஆறடர ரபய

சமபளம. வரபபனகக ரயலகவ ஒரக ஷபபல கவட; அவனககம வரம

ஏழ ரபய சமபளம. ட1வயம இரணட கழநடதளம கவநதனகக

உணட. வரபபனககம அபபடகய. கவநதன வரதத_x001D_றக மகல ரபய

வட கடதத ஐநதற கடதத1ஙள உளள வடடல ஒர ச_x001D_ன1

அடறயல கடயரநதன.

ஆ1ல ஒகர ஒர வதத_x001D_யசம இரநதத. வரபபன ஒரக ஷபப_x001D_ரநத

வடடகக வரம வழ_x001D_யல ஒர சரயக ட உணட. அவன அநதக ட

வழ_x001D_யத தன வடடகக வரவத வழகம. கவநதன ஆடய_x001D_ரநத

வடடகக வரம வழ_x001D_யலம ளளகட, சரயக ட, ப@ரகட எலம

உணட. ஆ1ல அவன கறகக வழ_x001D_யச சநத கபநதளCல பகநத

வடடகக வரவத வழகம.

இநதச ச_x001D_ற வதத_x001D_யசதத_x001D_1ல அவரளடய வழகட மடறயல

கநரநத கபரம கவறறடச கசல_x001D_கறன களஙள.

ச1Cக_x001D_ழட பறபல மனற ணகக கவநதனகக ஆடயல

சமபளம கடததரள. ரபய ஆறடரடயயம அவன வங_x001D_ப பதத_x001D_ரய

மட கபடடக கணட கறகக வழ_x001D_யய வட வநத கசரநதன. அவன

ட1வ சநதரமம, ன நரஜனம சநகதஷததன அவன வரடவ

எத_x001D_ரபரதத_x001D_ரநதரள. நரஜன த_x001D_ம, த_x001D_ம எனற கத_x001D_ததக கணட "அபப!

சமதத_x001D_ரம பரகப கபகவணடம. சமதத_x001D_ரம பரகப கபகவணடம!"

எனற கசச_x001D_டன.

பறக கவநதனம அவன ட1வயம உடரநத ணககப

பரததரள. பன வரற கசவ ஜபத கபடரள:-

ர. அ. டப

வடட வட 0 12 0அரச_x001D_ 1 8 0

பரபப, உபப, பளC 0 8 0

கரம, கநயயம 0 8 0

எணகணய 0 4 0

யற_x001D_ 0 8 0

----------------

4 0 0

----------------

வழக கசவஙஸ பங_x001D_யல கபடட வநத மகல ரபடயயம

கசரதத ர. 4-12-0 த1Cய எடதத டவததரள. பக_x001D_ச கசவ

கசயவதறக ர. 1-12-0 டயல இரநதத.

"சர, சமதத_x001D_ரக டரககப கபம, பறபபட!" எனறன கவநதன.

சநதரம னககச சடடயம கலவம கபடட கநறற_x001D_யல கபடட

டவததள. தனம மஙழவக ணணட பரததக கஙகபகபடட

டவததக கணள. பறக டககழநடதககக மபளCச சடட கபடட

இடபபல தக_x001D_டவததக கணட _x001D_ளமப1ள. வழ_x001D_யல கவநதன

ணவறகப கபபபரகணட வங_x001D_ னககக கடததன.

றடரயல றறவஙப கபரய கபரய 1Cதரகளலம

வநத_x001D_ரநதரள. ஆ1ல கபரய 1Cதர, ச_x001D_ன1 1Cதர எலரககம ஒகர

றறததன அடததத. கவநதனம சநதரமம அடகயரதத_x001D_ல

உடரநத ஆ1நதய அடர ண கநரம கபச_x001D_ககணடரநதரள.

கடரல வநதவரடளவ இவரள அரபவதத இனபநதன

அத_x001D_கனற கசலம. நரஜன கத_x001D_தத வடளயட1ன. அட

கத_x001D_ககணட வரமகபத டரகக ஓடவதம, அட த_x001D_ரமபச

கசலலமகபத அடதப படக ஓடவதம அவனகக அறபத1

வடளயடயரநதத.

இநத சயதத_x001D_ல தரதத_x001D_ல படணக ட மறகக வறபவன

கபயக கணடரநதன. நரஜன ஓடச கசனற அவட1 அடழததவநதன. அடரயணவகக மறககம மகணவககக டயம

வங_x001D_1ரள. நரஜனககத தடல கதரயவலட. த_x001D_ரமப

வடகபயச கசரம வடரயல த1ககக _x001D_டதத பஙடத த_x001D_னற

கணடரநதன.

கபழத கப1தம அவரள வடடறகத த_x001D_ரமப1ரள. தத_x001D_ய1க

சடதத டவதத_x001D_ரநத சபபட தயரயரநதத. எலரம

சபபடடவடடக வடயனற_x001D_த தங_x001D_1ரள. றடரககப கபய

வநததற கவநதனகக உண1 கசவ ஒனறடர அணதன.

றநள ஞயறறக_x001D_ழட டயல எழநததம இனடறகக என1

கசயயகனற கயச_x001D_ததரள. ப@பபளஸ பரககககப கப

கவணடகனற தர1யறற. சநதரம அவசர அவசரயச சடயல

கசயதள. கவநதன ரகடடககப கபயக யற_x001D_ வங_x001D_க

கணடவநத கடததவடட கவஷட சடடளககச சவகரம கபடடத

தடவததன. பறக கழநடதடயப பரததக கணடரநதன. நரஜன

வடடக ணககடளப கபடன.

எவவளகவ அவசரபபடதத_x001D_யம _x001D_ளமபவதறக ண ஒனற_x001D_ வடத.

சநதரம ச_x001D_றறணடகக கஞசம அபபம கசயத ஒர கபடணதத_x001D_ல

டட எடததக கணள. பரசவகம வடரயல அவரள நநதகசனற

அங_x001D_ரநத டரம வணடயல கப1ரள. ட நனக ண வடரயல

ப@பபளஸ பரகடச சறற_x001D_சசறற_x001D_ கவடகட பரததரள. நரஜனககக

கரஙகடளவடடப பரநத வரவதறக 1க இலட. மரரகடடல

ஊதல வங_x001D_த தரவதயச கசன1த_x001D_ன கலதன அவன வநதன.

இதவடர டரம சததம ஒனறடற அணவம, ப@பபளஸ பரக டகட

மனறணவம ஆ நடர அண கசவயரநதத. மரரகடடல

அவரள பனவரம சனள வங_x001D_1ரள:-

ர. அ. டப

கவநதனககப பததடள டபனபகஸ 0 11 0

சநதரதத_x001D_றக ஒர தநதச ச]பப 0 2 6

நரஜனகக ஒர ஊதலம கபலடடம 0 3 0

கழநடதகக ஒர ரபபர கபமட 0 2 6சயஙம 5 ணகக அவரள வடகபயச கசரநதரள.

கபகமகபத டரம சததமம கசரநத ர. 1-9-0 கசவயறற. கநறற

ஒனறடர அண கசவயறற. ஆ ர. 1-10-6 கப பக_x001D_ இரநத

ஒனறடர அணடவ ஒர ச_x001D__x001D_ழ_x001D_ல கபடட டவததரள. சநதரததககச

கசட வஙகவதற இநத த_x001D_ர ஏற1கவ ர. 2-8-0 வடரயல

கசரநத_x001D_ரநதத.

றநள த_x001D_ஙட_x001D_ழட டயல சநதரம பத_x001D_ய தநதச ச]பப1ல

தடடய வர மடதத, கநறற_x001D_யல கஙகம இடடக கணள.

சநகதஷயப கபச_x001D_க கணட சறசறபப வடடக ரயஙடளச

கசயதள. ஏழடர ணககள கவநதனககச கசறகபடட,

தத_x001D_ய1தத_x001D_றகம பரம பணணக கடததள. கவநதன ஸந1ம

கசயத, சதத1 கவஷடயம சடடயம அணநத, பத_x001D_ய டபனபகடa

டயல எடததக கணட உறசததன ஆடககப பறபபடன.

நரஜன இடபபல பத_x001D_ய கபலட கபடட அத_x001D_ல ஊதடத கதஙவடடக

கணட கதததன பளளCககததககக _x001D_ளமப1ன. கழநடத டயல

ரபபர கபமடடய டவததக கணட ஆ1நதய வடளயடக

கணடரநதத.

*****

இ1C அடதத வடடல வரபபனடய கடமபததர ச1Cக_x001D_ழட,

ஞயறறக_x001D_ழடடய எபபடக ழ_x001D_ததரகளனற பரபகபம.

ச1Cக_x001D_ழட பறபல மனற ணகக வரபபனகக ஏழ ரபய

_x001D_டததத. அவன அடத வங_x001D_ அடச_x001D_யயத தன நதல

சடடபடபயல கபடடக கணட வடடககப பறபபடன. வழ_x001D_யல

ப@ரகடடயக ணதம ஒர ந_x001D__x001D_ஷம ந_x001D_னற தயங_x001D_1ன. அபகபத

உளளCரநத ஒரவன "அணகண! ஏன ந_x001D_ற_x001D_றய? வ!" எனறன. வரபபன

டககள நடழநதன. மத_x001D_ல ஒர ச]ச கடததவடடக _x001D_ளமப

வகனற ந_x001D_ட1ததன. ஆ1ல ஒர ச]ச கடதததம இனக1ர ச]ச

கடததலதன தம தணயகனற கதனற_x001D_றற. ஆ1ல தடததக

கணன. ஒர ரபய கடததச ச_x001D_லடற கடன.

ச_x001D_லடற கடகச சறற கநரயறற. இதறகள ச_x001D_ ச_x001D_கந_x001D_தரள

வநதரள. அவரள கடககமகபத தன டடம சமயரககககதனற இனக1ர ச]ச கடன. அடதயம கடதத பறக "இனற

இரணட ச]ச ப@ர கடதத_x001D_வடத. நடளகக வரககத. ஆடயல

சரயக டயல ஒர த_x001D_ரம வங_x001D_க கடதத வம" எனற கயச_x001D_தத

அபபடகய சரயக டககப கப1ன. ஒர த_x001D_ரம வங_x001D_க கடதத

வடடப பறக இனக1ர அடர த_x001D_ரம கபச கசன1ன. டகரன

கடதத ச_x001D_லடறயல ஒர அடரகல ரபய கசலபபணம.

வரபபனகக கபடத நனற கயற_x001D_யரநதபடயல அத கதரயவலட.

டகரன கடதத ச_x001D_லடறடய எடததச சடடப டபயல கபடடக

கணன. அவறற_x001D_ல நல இரணண ஒனற சடடப டபயல வழல

தடரயல வழநதத. அடத அவன வ1Cகவலட. ஆகவ சயஙம

ஆற ணகக நல பணம ர. 5-12-0ம கசலப பணம இரணணவம

எடததக கணட அவன வட கபயச கசரநதன.

வடடல அரச_x001D_, பரபப சன ஒனறம _x001D_டயத. அனற டச

சபபடடகக நமள அரச_x001D_ ன வங_x001D_ச சடதத_x001D_ரநதள. எ1கவ

_x001D_கநத எரசசலன அவள வரபபன வரவகக ததக கணடரநதள.

வநததம சணட படகத கதங_x001D_1ள. வரபபன தன1C_x001D_ரநத பணதடத

அவள மதத_x001D_ல வச_x001D_ எற_x001D_நதவடடத தனம கசசல கபடன. இடதக

ணட அவரளடய ன ரன - ஏழ வயத டபயன, பயநத வசலபறம

ஓடப கப1ன. நமள அதறகப பறக டககப கபய சன

வங_x001D_ககணட வநத சடயல கசயதள. சபபடட மடய இரவ பதத

ணயயறற. அபபறம அடரண கநரம அவரள டடப பட1ள கபல

சணட கபடடக கணடரநதவடடப பறக தங_x001D_ப கப1ரள.

றநள டயல ற_x001D_ய வங_x001D_ வரவதற வரபபன பணம

கடன. நமள கசலபபணம இரணணடவக கணட வநத

கடததள. வரபபன உக1 சணட படகத கதங_x001D_1ன. மதல நள

இரவ டசன வங_x001D_யகபத நமள ஏநத கசலபபணம

வங_x001D_ வநத_x001D_ரக கவணடம எனற கசன1ன. "கட கவற_x001D_யல நதன

வங_x001D_க கணட வநதய" எனறள நமள. இநத சணடயனகபத

ரன நடவல வநத "கநடட கபனச_x001D_ல கவணடம" எனறன. அவனகக

ஒர அடற _x001D_டததத. நமள கபடடககக டக கழநடதடய

அடததள. ஏ ரடளயயறற. வரபபனகக கவஷட தடவக கநரங

_x001D_டகவலட.

இததட1 கதநதரவளக _x001D_டயல நமள சடததபடயல

கழமபகக உபபபகப றநத கப1ள. சபபடமகபத வரபபன கழமபச

சடடடயத தக_x001D_ நமள கல எற_x001D_நதன. அத கழநடத fத வழநதத.

றபடயம ரணளநதன.இனற ப@ரகடககப கபகவணகனற மதலநள வரபபன

தர1Cதத_x001D_ரநதன. ஆ1ல ட மனற ண ஆ1தம இநதத

கதலடடளகயலம றநத சறற கநரம "கஷ_x001D_"ய இரநத

வரகனற கதனற_x001D_றற. ஆகவ மழ ரபய ஒனடற எடததக கணட

சரயக டடயத கதடச கசனறன.

சரயக டயல பன1Cரணண கதடநதத. அடதத சநத_x001D_ல

சதடம இம ஒனற உணட. வரபபன அஙக கப1ன. பக_x001D_

நணடவயம அஙக கதடததன. இரடடய பறக வடடககக

_x001D_ளமப1ன. வழ_x001D_யல கடயகதத_x001D_ல வளககக மபதத_x001D_ல மடடக

கணன. ஒர பரவம வளஙய அளவகக வங_x001D_ப கபயறற.

வடடககப கப1தம படததத தங_x001D_ப கப1ன.

நமள சயங கலம ஒர மடயல படதத அழத

கணடரநதள. இரவ சடகவலட. ரன றறப பளடளளன

கதரவலம சகடயலம வடளயடவடட இரவ ஏழ ணகக வடடகக

வநதன. நமள தத_x001D_ய1ம fத_x001D_யரநத கசறடற அவனககம

கபடடத தனம சபபடன. வரபபட1 எழபபச கசற கபவலட.

த_x001D_ஙட_x001D_ழட டயல வரபபனககத தட கநவ பயரநதத.

பரவம வங_x001D_ ஒர ண மடபகபயறற. மண மணததககணக

உடரநத_x001D_ரநதன. நமள கதவததன எழநத_x001D_ரநதள. மதல நள

அழத அழத இபகபழத அவள மம பரக மடயதபட

கரயரநதத. தடயர ஒகர பரடட. ம1_x001D_க கணக கழமபம

கசறம கசயதன. வரபபன அவசர அவசரய அடற வயறறககச

சபபடடவடட தத_x001D_ய1ச கசறறகச சணட கபடட இரணண

எடததககணட அழககச சடடயம நதல கவஷடயய ஓட1ன.

ரனகக அனற ட இரணட மனற தடவ அட வழநத_x001D_ரநதத.

ணககப கபவலடயடயல பளளCககததககம கபய அடபட

கவணடககயனற அவன ணடணக சக_x001D_க கணக பளளCககம

கசனறன. டக கழநடதடயக வ1Cபபர யர_x001D_லட. அத ஒர

மடயல படதத அழத கணடரநதத.

வரபபட1ப கபனற எததட1கய ஏடழத கதழ_x001D_ளCளCன வழகட

ளள, ப@ர, சரயக டளC1ல பழ_x001D_ வர_x001D_னறத. அநதக டடளத

கதடக நஙள என1 உதவ கசயயப கப_x001D_றரள?

பகிரப்பட்ட

NEW REALESED