Ejamaana Visuvaasam books and stories free download online pdf in Tamil

Ejamaana Visuvaasam

Ejamaana Visuvaasam

எஜமன வசவசம

1

இநதயவவயம, உலகதவதயமம ஒர கலககக கலகக வடகம ன

எனற சசலலக சகணட ஸர. ஸடம+ரட கரபஸ தவ/ இநதயவகக

வநத/லலவ? வநத, அவர சசனன+டமய ஒர கலககக கலககவடடச

மசறவ வரப பசக சகணட தரம+ப ம+ன/லலவ? அநதக கரபஸ

தவ/யன வஜயததனல ஏதவத உணவமயல +/மயஜனம ஏற+டடத,

ஏற+டவடடல அத யரவடய கற ம? - என+வதப +ற சயலலம

அ+ப/ய ம+தம இரககலம. ஆனல ஒர +லன நசசயமக ஏற+டடத

என+வத நன அ மவன. கரபஸ வஜயததன +லனகததன 'வசமமன'

வ=/சமகக மவவல ம+யறற. மவவல ம+னமதட இலவல; கடடததடட

அவன தகக மமவடயல ஏறம+ட கட ஆகவடடத.

சசனவன அ/ணமவனகக/ன சதரவல +/சததயக இரநத

(இபம+த 'இரநத' எனற சசலல மவணடயரகக த, +வம) மமகன

கமச+னCயல இ/ககவல மவவல +ரததன வ=/சம. இநத மவவலவய

அவன சசன ஒன+த வரஷ கலமகப +ரதத வநதன. இத வஷயம,

மமற+ட மமகன கமச+னCயன பச/பவ/டடர மஸடர எம.ட. மமகன

அவரகவFத சதரநதவரகசகலலம ச/ம+வம ஆசசரயதவத அFCததத.

ஏசனனCல, மஸடர மமகனவடய ச+வம ஒர மதரயனத. அதவத

'கணசசததம கணப+ததம' என+ரகமF, அநத மதர ச+வம. கவலயல

ஒர சப+நதவயக கப+டட, "சம+Fதவதத தககப ம+டடரககம ன" ,

என+ர சயஙகலம அமத சப+நதவயக கப+டட "'டஸமஸ' - கணககப

+ரததச சம+Fதவத வஙகக சகணட ம+! - +தல ம+சமத!" என+ர.

ஆகமவ, அவரவடய ஆ+Mஸ சப+நதகள எலலரம அன டம ஆ+Mசககக

கFமபம ம+த "டஸமஸ" உதத/வ வஙகக சகணட தரமபவதறகத

தய/கமவ கFமபவரகள. அமதட தனசரப +ததரவக 'வணடட'

+ததவயப +ரததக சகணடம மவற மவவலகக மனப ம+டடக

சகணடநதன இரப+ரகள.

ஒன /ணட கழப ச+ரசசலகள மடடம - +டததத தளFCனலம

ம+கமல உடகரநதரநதரகமF தவ/, மற +ட மமகன கமச+னCயல

'+வழயன கழதலம பதயன பகதலம' மகமவ எபம+தம இரககம.

ஆனல, இவவதம சப+நதகவF மற க சகணட வநதல,

கமச+னCயன கரயஙகள எப+ட ஒழஙகக நவடச+றசமனற வசகரகளககஒர சநமதகம ஏற+டலம. இயறவகயங கடததன. ஆனல, மஸடர

மமகனவடய இயறவகவய வசகரகள நன யத சதரநத சகளFத

மதஷமம அதறகக க/ணம. மஸடர மமகன ஒர சமயம எனன

சசனன/ம சதரயம? மகளஙகள :

"சதரக கடடக வFககமறகவF இநத ஆ+Mஸ நறகல

ஒவசவன லம சகணட வநத உடக/ வவதத, இநத ஆ+Mவஸ நன

நடதத வடமவன. ந=ஙகள ஒரவரம இஙமக மவணடம! சதவலநத

ம+ஙகள" என /ம.

மமகன கமச+னCயன +வழய ச+ரசசFC மமனஜர எனன சசயத/ம

சதரயம? மமற+ட அரவமயன மண வககயஙகவF +F+Fப+ன

ககதததல அழகக அசசடடக கணணட சடடம ம+டட ஒவசவர

சப+நதககம ஒவசவனற சகடதத/ம. சகடதத, அவ/வரகளவடய

வ=டடல +டககமடததகக மநம/ மடட வவககம+டயம, கவலயல

எழநததம அவதப +ரததக கனனததல ம+டடக சகளளம+டயம

சசனன/ம. "எனனததககக?" எனற ஒர சப+நத மகடடதறக "அட

+வகF! அப+டச சசயதல உஙகள +தரககள கவ/மயறவரகள. கய

ச/ரததம +ணணன +லன கவடககம!" என /ம.

சர, நமமவடய கதநயகன 'வசமமன' வ=/சமயடம வரமவம.

அவன இபம+த ஒம/ மசகக கடலல மழகக கடகக ன. அவனகக

மவவல ம+ய ஒர வ/ததறக மமலக வடடத. மவவல ம+ன வததவத

நவனகக நவனகக, அவனகக அழவகயம ஆதத/மம வநதத.

ஒரநள +ற+கலல, சம+Fம வஙகவதறகக ஆ+MஸWககப ம+னன

வ=/சம. கஷயர, "மமனஜரடம ம+!" என ர. மமனஜர, "வ=/சம!

மநறற இ/ததர 10 மணகக எஜமன இநதப +ககம வநத/ம. உனவனக

கமணமம. கணககத த=ரதத அனப+ வடம +ட உதத/வ!" என ர.

வ=/சமககத தவலயல ஜப+ன கணட வழநதத ம+லரநதத. "ஐமய!

நன..." எனற ஆ/ம+ததன. "ம+சமத! ம+!" எனற அதடடனர மமமனஜர.

எஜமன வசவசமளF வ=/சம, சம+Fமம வஙகக சகளFமல ஆ+Mஸ

வசலல ம+ய நனற கததரநதன. மஸடர மமகன சவFCயல வநத

கரல ஏறம சமயததல ம+ய நனற, "எசமன!" என ன "எசமனவத?

சனCயனவத! டவ/வர, வட" என ர மமகன. கர ம+ய வடடத.

+ க வ=/சம, மற+டயம கஷயரடம ம+யப +கக இ/ணடவ/

மதததச சம+Fதவதயம வஙகக சகணட வ=ட ம+யச மசரநதன.2

வ=/சம அவனவடய மகFCன வ=டடல இரநதன. அவளகக இ/ணட

கழநவதகள. அவரகFCடம கழவனகக உயர. மகFCன பரஷன கடக/ன.

சம+தகக கவசச சரயக வ=டடககக சகணட வரக தலவல. ஆகமவ

கழவனவடய சம+Fம கடம+ததகக ச/ம+ ஒததவசயயரநதத. ஐமய!

தடச/னற மதம 12 ர+ய நனற ம+ய வடடமத? கலடமச+ம எப+ட

நடககம? மகள எஙமகயவத வ=டட மவவல சசயயப ம+க மவணடம

ம+லரகக மத.

"எப+டயவத நடநத வடடப ம+வத? ந= இ/வமல நலலப +டததத

தஙக!" என ள அரவம மகள. ஆனல கழவனககத தககம வநதல

தமன? ஆற வரஷமகக கவல கதத மமகன கமச+னC ஆ+Mஸ கடடடம,

அவவன 'வ வ' எனற வரநத அவழததக சகணமடயரநதத.

ஒரநள இரடடய +ற+ட வ=/சம கடவசயல இரபபக

சகளFமல சவFCமய கFம+னன. வ=தமயட ம+யக சகணடரநதவன,

மமகன கமச+னC ஆ+Mஸ வ+யன ஒரவவனப +ரததன. ஏமத கணத

கணடவவனப ம+ல ஆரவததடன அவவனப +டததக சகணட "ஏணட,

மனசம! எனனட மசத? ஆ+Mசஸலலம எப+டட நடககத!" என ன.

"ஆ+Mச கடடசசவ/ப ம+சச! வட. நன ம+கம ன" என ன

மனசம.

"அட +வ! எசமன சம+Fதவத வஙகத தனனடட, அவரகமக

தம/கம நவனகக +சஙகF..."

"எப+டமய ததத! ஓடப ம+னவனகக ஒன+தமடததமல /ச

எனக ப+மல, உன+ட மதவவல."

"எனனட, என+ட மதவவல?"

"இ/ணடவ/ மதச சம+Fம சமததம வஙகககடமட இலவலய?

எஙகளகசகலலம கலண இனனம கவடககவல."

"அப+டய?"

"ஆமம; எசமன +ட ச/ம+ 'அவட' எனக ஙக! ஆ+Mமச கமFசஆகவடம எனக ஙக!"

கழவன ஏமத நவனவ வநதவனய, "ஏணட மனசம, எனகக

+ரததயய ய/வத வசமமன வநதரககன?" எனற மகடடன.

"இலவல, ததத! நன கட ஒர கழவவனக சகணட வநத

வடமடன. 'வசமமன' மதவவயலவல சயனற எசமன சசலல

வடட/ம!" - இவவதம சசலலக சகணமட வ+யன கம+ ந=டடனன.

வ=/சமயன மனம சநதவனயல ஆழநதத. வ=தயன மடககல இரநத

+லததன மமல உடகரநத மயசககத சதடஙகனன. "ஆக! எசமனககக

கஷடம வநதவடமன, இநத தம/கப +சஙகள எலலரம எப+டப

ம+சக ரகள, +ரததய? அடட! கடடடததல /ததர கவமல

இலவலயமம? எநதக கFவணப +யலவத வநத சரடவடக சகளததப

ம+டடடடப ம+னல எனன சசயக த? கட மழகப ம+ய வடமம?"

வ=/சமயன கலகள மமகன கமச+னC ஆ+Mஸ வசவல மநககத

தளFடக சகணமட நடநதன.

3

இபம+தநம மஸடர எம.ட. மமகவன மநரல சநதததக மவணடம.

இ/ததர இ/ணட மண ஆன ம+தலம, அவவ/ இபம+மத +ரதத

வடவததன நலலத. ச+ழத வடநதல மவற அலஙமகலமன

நவலவமயல அவவ/ப +ரககம+ட மநரடம.

நலல மவவFயக மஸடர மமகனம இனனம தஙகவலவல.

அவரவடய ச+ரய +ஙகFவன மமல மசசல மகபப அவ யல

மமவஜயன +னனல உடகரநதரகக ர. வயத சமர நற+த இரககம.

+ணத சதநத மலசக வழநதரகக த. தடவடயன மகததல ஹடலர

மbவச; க/பபத தவல. சவரல ஹட மதலய நகரக உவடச சனனஙகள

கணப+டகன ன.

மமவஜ மமல உளF ககதஙகFCல ஏமதமத கடடயம கழததம

கணககப +ரகக ர; +ககததல சடலம+ன இரகக த. அவத ஆவலடன

தரம+ப +ரகக ர.

இவதயம அவதயம இரகக இரபவ+யம மகததல +/+/பவ+யம+ரததல, மனஷர சடலம+னCல ஏமத மககயமன சசயதவய

எதர+ரததக சகணடரப+தகத மதனறக த.

அவர எதர+ரககம சசயத சடலம+னCல வரவதறகளமF, மஸடர

மமகனவடய வழகவக வ/லறவ க சகஞசம சரககமகத சதரநத

சகளFலம.

மஸடர மமகன, ஒர வயதக கழநவதயயரககம ம+மத +ணம

மசரகக ஆ/ம+தத வடடன எனற அவனவடய ச+றம ரகள அநதக

கலததல ச+ரவமப+டவதணட. ஒர சமயம வ=டடல ஒர இ/ணடண

சவளFC நணயம (அபம+த இநத நடடல சல சவளFC நணயஙகளம

இரநதன) கணமற ம+ய வடடதம. மதட மதட எனற மதடனரகFம.

கவடசயல கழநவதயன வவயத த நத +ரததல, கவடவயல

இ/ணடணவவ அடககக சகணடரநததம! அவத எடப+தறகள கழநவத

/கவF சசயத வடடதம!

இபம+ரப+டட மமகன, கமலஜ +டபப மடநததம மகவலம

உததமயகதவதத மதடமல சதழல ஆ/ம+ததன. அவன ஆ/ம+தத

சதழல, ஏசஜனஸ வய+/ம. எநத ஊரல எநதச சமன

தய/க சதனற சதரநத சகணட, அதறக ஏசஜனஸ எடதத, வFம+/ம

+ணண, சலலவ க கவட வய+ரகளகக வநமயகப+த. ஓடத கடக/ம

மதல, தவல வழகவகத வதலம வவ/யல எததவனமய சமனகளகக

மமகன ஏசஜனஸ எடததன. இவறவ வFம+/ம சசயவதறகக மதலல

மகடலகககள, அபப ம +ஞசஙகஙகள, வடரகள, மகலணடரகள

இப+டசயலலம +/ச/ம சசயயத சதடஙகனன. மமகன +ஞசஙகம,

சவக சfகக/ததல +/சததயக, "மவற எநத +ஞசஙகதவதயம வட

மமகன +ஞசஙகததலதன அமவவசயம, தயஜயமம, அதகம" என

ச+யவ/ப ச+றற வடடத! மமகன மகலணடர என ல, ஜனஙகFCவடமய

அடதட உணடவத வழககமயறற. அவவFவ க/கக! "மமகன வடரயல

மதததகக 33 மதத!" என பகழம உணடயறற.

சத/ணமக, இமமதர வய+/ததல நல அண சமனகக

மன வ/ ர+யகக மமல ல+ம வவப+தலவலயதலல, +ணம வநத

கவயத சதடஙகயத.

+ணம கவயவம மஸடர மமகன +ணச சசலவககம வழ ஏற+டததக

சகணட வநதர. கFபபகFCல அஙகததன/னர. +ரடடகள சகடததர.

ச+ரய இடததச சமநகதஙகள ஏற+டடன. கதவ/ப +நதயததககம ம+னர.ஒர தடவவ கரபச+ம/ஷன மதரதலகக நனற +/மதமன

மதலவயவடநதர! மகததன சவற க/மக ஓடய ஒர தமழ டககயல

+ஙகFCயக, ம+டட +ணததல +தவய இழநதர! ஜனஙகளகமக வ/வ/

ஓடத கடக/ஙகள, வழகவகத வதலஙகள, எலகடரக ஜ=வசகத

மததவ/கள - இவற சலலலம மமகம கவ நத வநதத.

கவடசயல மஸடர மமகன தமமவடய ச+ரFத/ நவலவமவயக

கவனCததப +ரகக மவணடய அவசயம ஏற+டடத. கவனCததப +ரதததல,

'நவலவம ம++ரஸWதன" எனற சதரநதத. நவலவமவயச

சfரதரததவதறக, சம+ததயதவத அதகப+டததவதறக உடமன ஏதவத

ச+ரமயறச சசயதக மவணடம.

இவவதம த=ரமனCததக சகணட மஸடர மமகன சறறம மறறம

+ரததர. அவரகக ஒம/ தவகப+ய ம+யவடடத. யதத ஆ/ம+ததலரநத

+லர +லவவககFCலம ஏ/Fமயப +ணம +ணணக சகணடரப+வதக

கணடர. சலர மலடடர கணட/கடல +ணம +ணணனரகள. ஒரவர

ஊரலளF ஓடவட தக/ஙகவFசயலலம மசரதத வவததரநதர. அவரகக

அவ/ லடசம ர+ய ல+ம கவடததத. +வழய மகணப வ+கவFசயலலம

வஙகனர ஒரவர. அவர மககல லடசம தடடனர. இ/ணடய/ம

ர+யகக ஒரவர கவ/ +மFடகவF வஙக வவததரநதர. அவரகக

இர+தனய/ம ர+ய ல+ம. ககதம ஸடக சசயதவரகள, எலகடரக

சமனகள ஸடக சசயதவரகள இவரகளவடய ல+தவதசயலலம

சசலல மடயத.

இவதசயலலம +ரககப +ரகக மஸடர மமகனCன +/+/பப

அதகமயறற. இநதய கவரசமணடர மகட மகடயக மநடடகவF

அசசடடத தளFCக சகணடரககம இநதச சமயததல, தம +ணம

சம+தககவடடல, உயர வழநத தன எனன +/மயஜனம? அதறக

எனன வழ? எததவனமய வழகள இரககன ன...அவற ல எவதக

வகயளவத?

ஒர வழயல அவரவடய கவனம சசன த. அவரவடய கFப

அஙகததனரகFCல ஒரவர 'மஷர மரகசகட' எனற சசலலப+டம +ஙக

வய+/ததல மனம மதததல இர+த லடசம ர+ய மசரததத

அவரககத சதரநதத. இத தன சரயன வழசயனற த=ரமனCதத, மஷர

மரகசகடடல பகவதறக மவணடய ஆயததஙகள சசயயத சதடஙகனர.

அதனவடய, தநத/ மநத/ஙகவFசயலலம +டததர. 'மதவலக கடதத

- தரததவயக கடதத - தமன மவடவட நயக மவணடம?' எனனமமதசமழவயப +ன+ற , மதலல சசற+ அFவல +ஙககள வஙக வறக

ஆ/ம+ததர. அமதட +/மதமக ஒர அட அடப+தறக நலல சநதரப+தவத

எதர+ரததக சகணடரநதர.

அநதச சநதரப+நதன ஸர.ஸடம+ரட கரபஸன வஜயததன ம+த

ஏற+டடத.

மஷர மரகசகடடல +ஙககFCன வவல உயரவதம வழவதம +ல

அதசய க/ணஙகFல ஏற+டகன ன. மகதம கநதககம மஷர

மரகசகடடககம யசதர சம+நதமம இலவலயலலவ? ஆனலம

மகதம சவ ப+டடர என ல, +ஙககFCன வவல இ ஙகம; மகதம

வடதவல அவடநதச/ன ல, +ஙக வவல ஏறம!

கரபஸ தத வரக சசயத கவடதததமம, "சர +ஙக மரகசகடடல

வவல ஏ ப ம+க த!" எனற மஸடர மமகன த=ரமனCததக சகணடர.

அதல உணவமயலலமற ம+கவலவல. "கரபஸ வ/வனல இநதய

அ/சயல +/சசவன த=/லம" என நம+கவக மதசததல உணடனத ம+ல,

மஷர மரகசகடடலம ஏற+டடத. +ஙககFCன வவல ஏறமகம கடடறற.

'கரபஸ + நத வ/ப ம+க ர?' - +ஙக வவல இனனம ச த

ஏ றற. 'கரபஸ கFம+ வடடர' - +ஙக வவல ச/ மவகம அவடநதத.

'கரபஸ க/சசயல வநத இ ஙகனர' - நற ர+ய வவலயலரநத சல

+ஙககள நற ற+தகக வநத வடடன.

மஸடர மமகனககம +ண ஜW/ம அடததக சகணடரநதத. +ஙக

வஙகவத - அவதப +ஙகயல அடக வவததக கடன வஙகவத - அநதப

+ணதவதக சகணட +ஙக வஙகவத - இப+ட ஜமயததக சகணடரநதர.

நளகக நள வஷம ஏறவத ம+ல ஏ க சகணடரநதத +ஙககFCன

வவல.

"கரபஸWககம கஙக/ஸWககம ஒப+நதம ஏற+டட வடடத" எனற

ச+யச சசயத வநத, +ததரவககFCல கடத தவலயஙகம எழத வடடரகள

அலலவ? அனவ ய தனம மஸடர மமகன வஙகன +ஙககவFசயலலம

வற ரநதல, ஏழவ/ லடசம ல+ம +ணணயரககலம.

ஆனல, அநமத! "இனனம இர+தத நல மண மந/ம +ரககலம"

எனற இரநத வடடர. அடதத இர+தத நல மண மந/ததறகள

"கரபஸன +டமதலவ", "மவஷம சவFCயயறற" என தவலபபகளடனசசயதகள சவFC வநத வடடன.

+ஙக மரகசகட தவல கfழக உரடடயடததக சகணட வழநதத.

மஸடர மமகன, +வம!

4

'கணகண' சவனற சடலம+ன மண அடததத. மமகன தககவரப

ம+டடக சகணட எழநத நனற சடலம+ன ரஸவவ/க வகயசலடததர.

"ஹமல"

"பககவடப ம+லbஸ ஸமடஷன? ஓமக எனன வமசஷம?"

"பவகஞசத? என கமச+னCயமலய? அபப ம?"

"வ+யர இனஜன வநத சநரபவ+ அவணசசடடத? ச/ம+..."

"வசமமமன கவடயமத..."

"யர? வ=/சமய?"

"சகஞசஙகடச மசதம ஆகமலனன சசல =ஙக? ச/ம+..."

"ய/வத எஜமனத தம/க சசயத மவவலயயததன இரககணம.

அவவFவ ஏற+டயத த=ப+டககச சசயய தனன...?"

"டவ/வர இலவல. கவலயமல வநத +ரககம ன கட வநட..."

சடலம+ன ரஸM வவ/ப +டச/னற வவததர மமகன. மமவஜவய நல

தடவவ கததனர. அவர மகததல எளளம சகளளம சவடததத.

உதடகளம, ஹடலர மbவசயம தடததன. கணகFCல ச+ + நதத.

+ன வரமற தமககளமF சசலலக சகணடர.

"கழடடப +/மமஹதத - சணடFன - தம/க - இவவன யர அஙமக

ம+கச சசனனத? - அவவனச சடடப ச+சககக சகனற கழவய சவடட

மடனலம மதஷமலவல! - கவடச +Fனம இப+டப ம+சச!இனCமமல?"

அவ/மண மந/ம ஆமவசம வநதவர ம+ல அஙகமஙகம நடநத,

+லவலக கடதத, மமவஜவயக கதத, சவவ/ உவததத - எலலம

ஆன+ க, மஸடர மமகன மமவஜ ட/யவ/த த நத, அதலரநத வகத

தப+ககவய எடததர. சறற மந/ம அவதத தன மரபகக மந/கப +டததக

க +ரததக சகணடரநதர. +னனர, அவத மமவஜ மbத வவதத வடடப

ம+னவம ககதமம எடதத எழதத சதடஙகனர.

+வம! அமநகமய அவரவடய மவனவ மககளககக

கடதமயரககலம. அவரகசFலலம 'எவகமவஷன' சமயமதலல

சவFCயரல இரநதரகள. அவரவடய அநத/ஙகக கடதஙகவF நம

+ரப+த, நயயமலவல யலலவ?

*****

+ல+லசவனற கழகக சவளககம மந/ம. மஸடர மமகன கடதஙகவF

எழத மடதத இரமபப ச+டடயல வவததப படடனர. தரம+

மமவஜயனரகல வநதர.

"எஜமன!" என சததம தடச/னற மகடடதம வசற+டப +ககம

தரம+ப +ரததர.

'வசமமன' வ=/சம கரசசம ம+ல நனற சகணடரநதன.

+ஙகFவன வசல வ/ணடவல மசசப+ட இரநத +டயல அதன

வழயக அவன +டடகக ஏ வநதரகக மவணடம.

சறற மந/ம மஸடர மமகன +/மதத நன ம+த, வ=/சம

சசலலக சகணமட ம+னன. "எஜமன, எனனமம கல

வததயசததனல எசமன நமவம ம நதலம, நம ம ககக கடதனன

இ/ததர நமம கமச+னCககப ம+மனஙக. +ரதத வசமமன இனனம

வவககமலனன மகளவப +டமடனஙக. சகஞச மந/ததகசகலலம பவகசசல

நததம சதரஞசதஙக. ஜனனல வழயப பவக வநததஙக. உடமன ம+லbஸ

ஸமடஷனகக ஓடமனனஙக. வ+யர இனசன ஒர சநடயல வநத

அவணசசடடதஙக. ஒர மசதமம இலலத ம+சசஙக."

மஸடர மமகன தடச/னற +யநத வநத, வ=/சமயன கழதவத

இறககப +டததர. "அடப+வ தம/க! உனவனத தன டஸமஸ

+ணணயசமசட உனவன யரட வ/ச சசனன?" எனற சசலலகசகணமட, அவன மதகலம, தவலயலம ம+ட ம+ட எனற ம+டடர.

அவனவடய கழதவதப +டதத சநடடத தளFCக சகணமட மசசப

+டயணமட வநத ஒர தளளத தளFCனர. கழவன உரடடயடததக சகணட

ம+யக கfமழ வழநதன.

வ=/சம அFவலலத தவகபபடன எழநத உடகரநத, தனவனச

சமFCததக சகளF மயன ம+த மமமல 'டமbல' எனற தப+கக மவடடச

சததம மகடடத.

சதததவதக மகடட, மதடடக கடவசயல +டததரநத மதடடகக/ன,

வசலல ம+ன +லக/ன, வ=டடச சவமயலக/ன எலலரம ஓட

வநதரகள. ச த மந/ததகசகலலம ம+லbஸக/ரகளம வநதரகள.

மமமல மஸடர மமகனவடய உடல தணசயலலம இ/ததம

மதயநத, தவ/யல வழநத கடநதத. அரகல அவரவடய

வகததப+ககயம கடநதத.

மமகனவடய உடவல வவததயப +ரமசதவனககக சஜன/ல

ஆஸ+ததரககக சகணட ம+னரகள.

வ=/சமவயப ம+லbஸ ஸமடஷனககக சகணட ம+ய 'லக-அப'+ல

அவடததரகள!

*****

வட+ழனC ஆணடவனCன பணணயததல, கழவன வ=/சம அதக கலம

சவ யல இரககம+ட மந/வலவல.

ஏசனனCல, ஆஸ+ததரயல டகடரகள மஸடர மமகனவடய உடம+ல

உயர இரகக சதனற கணட+டதத அவரககப +வழபபடட வடடரகள.

எததவனமய ம+வ/ மவவல த=ரப+வரகள, சலரககப +வழபபடடவம

மவணடயத தமன?

+வழதசதழநத மமகன, அநதப +லஹ=னமன உடல நவலவமயலம

ம+லbஸக/ரடம உளFத உளF+ட எலலவறவ யம சசலல வடடர.

அவரகக வய+/ததல ச+ரநஷடம வநத வடடசதனறம,

நவலவமவயச சமFCப+தறகக ஆ+MஸWகக அவம/ சநரபப வவதத வடட

வ+யர இனஷய/னஸ சதவக... லடசம ர+ய வஙகவதறக எணணனரஎனறம, அதறககமவ 'வசமமன' வ=/சமவய டஸமஸ

+ணணனச/னறம, அவனவடய எதர+/த தவலயMடடனல மநககம

நவ மவ மல ம+கமவ, தறசகவல சசயத சகளF மயன ச/னறம

அவரவடய வககமலததன மலம சதரய வநதன.

எனமவ, வ=/சம வடதவலயவடநத அவனவடய ம+/க

கழநவதகவFப +ரப+தறக வ=ட வநத மசரநதன.

எப+டயம அவனவடய எஜமன வசவசம வ=ண

ம+கவலவலசயனம சசலல மவணடம. அவவனத தகக

மமவடயலரநத கப+றறவதறககமவ மஸடர மமகன க +சகயச

சடடக சகணடரககலமலலவ?

பகிரப்பட்ட

NEW REALESED