Cinema Kadhai books and stories free download online pdf in Tamil

Cinema Kadhai

Cinema Kadhai

ஸனமக கத

"ஙகம! அத அபப வரகறர, பர!" எனறன ரம.

"மஞசத"ப பரதல தகபம வரபபத% இரகதக" எனறள ஙகம.

க(த) 'படர' எனற கதவச சதத ளடம சதம தகடடத.

"அமமவம தகபமயதனரககறள" எனறன ரம.

"இனனகக ரகதளன நடககப தபகறத" எனறள ஙகம.

"சணதட தபடறதனன ஒணண பகவன எனனததகககத ன

வசசரககதர?" எனற ரம ததவம தபசனன.

"மனஷளனனடட எனனததகககதன ஸவம பதடசசரககதர?"

எனறள ஙகம.

"கல"ணம பணண?ககறதனனடட ஒணண எனனததககதன

ஏறபடடரகதக" எனறன ரம.

டல, டல எனற க(த) இடககம சதம தகடடத.

"நன இனனகக க(த)த" தபகப தபகறலத%. மட"?த%த"

இரநதடப தபகதறன" எனறள ஙகம.

"நனநன" எனறன ரம.

இநக க)நதகளன தபசதசக தகடகக தகடக எனகக ஒர பககம

சரபப வநத; இனனனர பககம வரதம"?ரநத.

க(த) அபபததர ஐ"ர ஏ)ஙகடதட சர"?ல, "சன"னகள?

எல%ரம ஒதர"ட"யச னசததப தப"?டடரகள? கதவத றநத

னத%யஙதக!" எனற கதனர.

உடதன அறக தமல ஒர ஸவரம அகமன கர%ல ஜனக அமமள

"வரகறதபத எனனததககக எளளங னகளளம னவடசசணட வதரள?"எனற தகடடக னகணதட வநத கதவத றநள.

"சர, யதம, ஆரமபமய வ?டடத" எனற ரம னசனனன.

"எபதப மட"ப தபகறத?" எனறள ஙகம.

"அநக க)நதகதளப தப%தவ ன நனம யதம எபதபத

மட"ப தபகறத?" எனற எணண?தனன. அபபததர ஐ"ரம அவர

சமசரமம தபடட சணதடகள எனகக னரமபவம உபதரவமக இரநன.

அவரகள க(ழ வPடடல கட"?ரநரகள; நன தமல மட"?ல கட"?ரநதன.

தமல மடகக வரம மசசப படகளல உடகரநத னகணட ன ரமவம

ஙகமம தமறகணட சமபஷதணத" நடதனரகள.

*****

தமறபட மபகளன சசசரவகள எனகக மகவம

உபதரவம"?ரநறக ஒர வ?தசஷ கரணம இரநத.

அபதபத நன அறபமன ஸனமக கத ஒனற எழக

னகணடரநதன. டனரனற ஒர நள அநக கத என மனதல

தனறறற. "ஆஹ! ஸனமவகக எவவளவ னபரதமன கத" எனற

எணண?தனன. அனதட" வயபதப நதனகக நதனகக எனகதக

ஆசசர"ம"?ரநத. இநக கத மடடம ஸனமப படமகப ப?டதத வநத

வ?டடல, மழ நடதடத" ஒர க%ககக க%ககவ?ட? எல%ரம

அபபடத" ப?ரமததப தபய வ?ட மடடரகள? எனனதட" வறதமப

ப?ண?யம அடத"ட நPஙக வ?ட%மல%வ? எததன நதளகக மம

மபபத ரபய சமபளதல ரதரக க%டதசபம னசயத னகணடரபபத?

கதத" வ?றபத னகஞசம சரமமன கர"ம இரகக%னமனற

எனககத னர"ம%லத%. டகக ம%ளகளம தடரகடரகளம

சரணமக ஒர மரப தபரவ)கள எனபத மகவம ப?ரசதமன

வ?ஷ"ம. நல%த எல%ம அவரகளககக னகடத%யபபடம; னகடல

எல%ம நல%யப படம. ஆனலம இததன தபரல "ரவத

ஒரவனகதகனம எனனதட" கதத"ப ப?டககம% தபயவ?டம?

பரகக%தம ஒர தக!

இமமரத Pரமனததடன ன அந ஸனமக கதத" எழக

னகணடரநதன. 'ஸதனரத"' மதற"?ல மல கடச, இரணடம கடச

எனற எழக னகணடரநதன. அபபததர ஐ"ரம அவர சமசரமமனசர யதம நடதம%ரநல இததன நதளககள எழ

மடதரபதபன. ஆனல, இவரகளதட" இதடவ?டத னநரவ?ன

கரணமக, கத இரபதரணடவத கடசகக தமல நகரந படலத%.

மத% தவதள"?ல மடடதம எழதவறக எனகக அவகசம. அத

சம"தல ன, க(ழ வPடடலம மபத" க%கஙகள நடநத னகணடரககம.

எனதறககவத அநத மபகள னவள"?ல னத%நத தபனல

நமம"க இரணட மனற கடசகள எழ மடதத வ?டதவன.

இனதறகக அபபததர ஐ"ர வரகறதபத யத சனனதரய

வநபட"ல, எனனனனன நடககப தபகறத, எனற எனககத

க%"?ரநத. ஆனல, நன சறறம எர பரவ?தல யதம னவக

ச(ககரதத%த" மடவதடநத வ?டடத!

*****

அபபததர ஐ"ர வPடடல உளதள ப?ரதவசததம, "இநச சன"னகள

இரணடம எஙதக னத%ஞச தபசச?" எனற தகடடர.

"உஙகள நககத%ன சன"ன இரகக" எனறள ஜனக அமமள.

"உன மஞச"?த% மதவ? கதடறத" எனறர அபபததர ஐ"ர.

"நன மதவ?ன. எனதனப பரதல உஙகளககப ப?டககதன;

நன னசததப தபய வ?டடல உஙகளககச சநதஷநன..." எனற

அடககக னகணதட ஜனக அமமள அ)த னடஙகனள.

"ப?னதன எனனததககக என வத"ப ப?டஙகதற?" எனற அபபததர

ஐ"ர, சறத அடஙக" கர%ல தகடடர.

"நPஙகதன வரகறதபத எரஞச வ?ழநதணட வதரள?"

"நP இபபட அநகரகம"?ரககறதப பரதல எனககக

தகபமயதன வரகறத. ச"ஙக%ம நல மண?"னல மகதத

அ%மப?, த%த" வர, அ)கயப ப?னனக னகணட னநறற"?ல

%டசணமயக கஙகமம இடடக னகணட இரககக கடத? இந

மரன மஞச"?த% எணனணய வடஞசணட அவ%டசணமய

நறகணம?"

"எல% அ%ஙகரமம பணண?க னகணடரநல எனதன நPஙகளஸனமவககம, டரமவககம அத)சசணட தபகறத டடக னகடடப

தபகறககம! வPடடத% அதடஞச கடககறதகக அ%ஙகரம எனன

தவணடக கடநத?"

"நன வரகறதபத நP "ர"?ரநலதன எஙதக"வத அத)ததக

னகணட தபக%ம."

"இபதப னசலலஙதக ஸனமவககப தபக%மன அதர

நமஷதத% எல%ம பணண?ணட "ரய வநதடதறன, இலத%",

பரஙதக!"

"அதர நமஷம, இலத%, பதனநத நமஷம ரகதறன, அறகள

"ரக வ?ட, பரகக%ம."

"அதட ரம! ஙகம ஓட"ஙதக, அபப ஸனமவகக அத)சசணட

தபதறஙகற!" எனற ஜனக அமமள கவ?னள.

*****

"நல% க%நன" எனற எணண? நனம கதக%ததன. அவரகள

தபய வ?டடல கத"?ல இனனம நல கடசகளவத இனதறகக எழ

மடகக%னமனற சநதஷபபடதடன. தமலம நன ஸனமக கத

எழதவத பறற எனகக ஒர ப" னபரதம உணட"?றற. எபதபரபபடட

கடமபததச சணதட சசசரவகதளன"ல%ம ஸனம Pரதத தவககறத?

எரசசலம வ?ரஸமம நதறந இல%ற வழகதக"?ல கட எவவளவ

இனபததயம, ரபத"யம அளககறத? ச% தபர எல%ம ஏத

ஸனம எனறல ஒர மர மகததச சளததக னகணட தபசகறரகதள,

அவரகள எவவளவ அற"வரகள?

இமமர எணணமடவத%த" னவக தநரம தபயவ?டடத. ஆனலம

இனதற"ப னபழதகக ஏவத எழ வ?ட தவணடனமனற அவசர

அவசரமக எழ இரணட கடச மடதத வ?டதடன. மனறவத கடச

எழக னகணடரகதக"?ல வச%ல கதர வணட வநத நறகம சதம

தகடடத.

இரணட நமஷததகனகல%ம க(த) படதடத றககம சதம தகடடத.

உடதன ப?னவரம ரஸமன சமபஷதணயம ஆரமப"?றற:-

"ஸனமவம ஸனம! தபயம தபயம னபறகக எடததஅத)சசணட தபதனதள! சவரதணன! "தர கடதடத% தபறவனம,

கடதடத% தபறவளம நனனணட வ"?த% வநதக கனனப?னனனன

தபசறம. அத எல%ரம பரததணட வத"ப ப?ளநதணட

உடகரநரககறம. உஙகளககநன பத தபசதச!"

"ச(! வத" மட! ஸனமவககப தபகணம எனற என ப?ரணதன

வஙகனல கதறசசல இலத%; இபதபத என தமல கறறம

னசலகறத"?"

"உஙக வத" நPஙக மடககஙதக, ஸனமவககப தபகணம எனறல

இந மர க)சதட ஸனமவகக நன தபகணம எனற அழதன?

பரஷள எனறல பதத" இல%மல தபயவ?ட தவணம?"

"ஏ கழத! வத" இபதப மடகற" இலத%"?"

"நன கழத""?ரநல நPஙகள எனன எனற த"சததப

பரததககஙதக!"

"ப?னதன என தமத% எனனததககக கறறம னசலதறனன தகககதறன?

ஆதன, கதரனன வ?ளமபரம பணண?"?ரககதனனன! நன கணதடன!"

"இதப தபய ஒர கத எனற எழனதன ஒர கடதட"?%

தபறவன, அவதனச னசலலஙதக!"

"கத எழனவன எனன பணணவன, தடரகடர அதக கடடசசவர

பணண?"?ரககன!"

"தடரகடர கடடசசவர பணண?னல, பணததச னச%வ)ததப படம

எடதவன எனனததககப பலத% இளசசணட நனனன?"

"உனதனப தபனற இளசசவயச சபப?கள பததப தபர பரகக

வரவரகள எனற ன?"

"நன ஒணணம இளசசவயச சபப? இலத%, உஙகமம இளசசவயச

சபப?, உஙக படட இளசசவயச சபப?."

இறகள மளமளனவனற மடபபட ஏறகற சதம தகடடத. ரமவம

ஙகமம ஏற வநத ஙகளதட" வ)ககமன இடதல உடகரநரகள. "சணதடனன ஒணண எனனததககதன வசசரகதக?" எனறன

ரம.

"ஸனமனன ஒணண எனனததககதன ஏறபடடரகதக?" எனறள

ஙகம.

மறநதள அந வPடதட வ?டட ஜதக மறற வ?டதடன.

ஆனல, எனனதட" ஸனமக கத மடடம நளத வதர"?ல

பரத"கவ?லத%. அநத மபகளன இரணடவத சமபஷதணத"க

தகடடதம, எனககணடன அரசச இனனம நPஙக"படலத%!

பகிரப்பட்ட

NEW REALESED