The royal palace books and stories free download online pdf in Tamil

அரசர பஞச யதத

அரசர பஞச யதத

Kalki Krishnamurthy


© COPYRIGHTS

This book is copyrighted content of the concerned author as well as Matrubharti.

Matrubharti has exclusive digital publishing rights of this book.

Any illegal copies in physical or digital format are strictly prohibited.

Matrubharti can challenge such illegal distribution / copies / usage in court.


அரசர பஞச யதத

அமரதம அரசர சனனச மப படய சசயன மதத த ரதத மகள.

சனனச மப படய சச கக ஞசம கச ததகக ரன. ஆடகய ல மதல த ரம

கசததப பப னதம இரண வத மடனவ கலய ணம கசயத கக ண ன.

இவளகக ஓர ஆண கழநடத பறநதத. கக ஞச க லததகககலல ம

சனனச மப படய சச இறநத பப ன ன. அபபப த அமரதததகக வயத

பதன ல.

க ம டச - இதத ன சறய த ய ர கபயர - அமரததடதப பரயம ய

வளரதத வநத ள. அமரதம ப ரடவகக லகணம யரபப ள.

பளள૭ககததல ந ல வத வடரயல படததரநத ள. அவடளத தன தமப

டவததயலஙகததககக கலய ணம கசயத டவகக பவணடகமனற

க ம டசகக ஆடச.

அமரதததககச கச நதத த ய ம மன૭ன மகன சநதரக சன.

அமரதமம அவனம கழநடத பர யம மதல கட வடளய டயவரகள.

அமரதததன த ய ர உயர வ ழநதபப த சநதரக ச சல சமயம அரசரகக

வரவ ன. சல சமயம அமரதம பசமஙகலததறகப பப வ ள.

அபபப தரநபத அமரததடதச சநதரக சனககக கக டபபத கப பபச

வநத ரகள. அமரதததன த ய ர அடககட இடதபபறறச கச லலவ ள.

கழநடதககப பல மடளபபதறக மனன૭ரநத, - ஏன? சல சமயம

கரபபததலரககமபப பத - கலய ணப பபசசப பபசவத நம ஊரகள૭ல

வழககமலலவ ?

கவக ந ள கப பழக பநசஙகக ண சநதரக சடனதத ன கலய ணம

கசயத கக ளபவகனனற அமரதம படவ தம படதத ள. டவததயலஙகம

அவளககத தரடடத த ல கடடவ எணணன ன. ஆன ல க ம டச

இதறக இங கக டககவலடல. அவள அமரதததகக எவவளபவ

பப தடன கசயத ப ரதத ள. ஒனறம பயனப மற பப கபவ கடசயல

அவள கச னனத வதઃ- "நலலத; உன இஷபபடபய கசய. உன ம மன

மகடனபய கடடககக ள. உஙகபபடன உதபதசததக கலய ணம மடடம

கசயத கக டதத வடகபறன. அதறகப பறக இநத வદ્ગடட வழ நદ્ગ அட

எடதத டவகககக த. கசரபப லடதத சலலகக கக டகக ம டபன.

அபபறம எனமઁத கடறபப பத. சநதரக ச களளக கடககற ன எனற

கச லலகற ரகள. அவனககச கச தத கடய த. ஓடடககசச வદ્ગடத ன

ஆஸத. பய சதத மடவ கசய" எனற ள.

அரசரல ப தப பபரககபமல கடபபவரகள. ஆடகய ல சநதரக ச

களளக கடபபத அமரதததககப கபரங கறறம கத பத னறவலடல.

இரநத லம அவளககக கக ஞசம கஷம கத த ன இரநதத. இநதக

கறறம அவனமઁத சறய த ய ர கச லலமபடய யறபற எனற எணணன ள.

கடகக மலரநத ல நனற கதத ன இரககம. எபபடயம கலய ணம

ஆகவட ல கடடய வடமபட கசயதவல ம எனற நடனதத ள.

கலய ணம ஆயறற.

*****

அமரதம கர மப பர ஸகக ர. சறறனடனயன வ ரதடத அவள

மனதல நனற யப பதநதரநதத. கலய ணததறகப பறக அவள தன

பறநதகதடத எடடப ப ரககபவ இலடல. தமபயன கலய ணததகக மடடம

ஒபர ஒர தடவ பப ன ள. அபபப த அவளகக ஒர படடச பசடல

கக டதத ரகள. கலய ணததனற ம ததரம அடத உடததககக ணட உபன

தரபபக கக டததவட ள. தமபயம சறய த ய ரம எவவளபவ

ககஞசயம அவள அடதத தனனன எடததவரவலடல.

அவரகளடய வ ழகடக கடயவடர சநபத ஷம கபவ இரநத வநதத.

சநதரக ச ஒர ஏர பயரச கசலவ கசயத வநத ன. ச கபட இலல த

க லததல கல பவடலககப பப வ ன. ஏபத அடர வயறறக கஞசககக

கடதத வநதத. ஏடழ வદ્ગடடல பறநத அவன பளள૭ககம பப னதலடல.

அமரதததன சகவ சதத ல அவனகக இபபப த படபபல ரச

உண யறற. கக ஞச க லம இரவப பளள૭க கததககப பப ய எழதப

படககக கறறக கக ண ன. அமரதமம சல சமயம கதரநத வடரயல

கச லலக கக டதத ள. களளககட ஒனறத ன அவரகள சநபத ஷததககத

தடய யரநதத.

ஆனமடடம மயனறம சநதரக சவன ல கடடய நறதத

மடயவலடல. சல சமயம ஒர வ ரம இரணட வ ரம பலடலக கடததக

கக ணடரபப ன. அபபறம ஒரந ள பதத பபதலததவடம. ஆயனம அவன

கபரங கடக ரன கவலடல. அமரதததன அனப அவடன அடபய ட

படகழயல வழ மல க பப றற வநதத.

பறக அவரகளககக கழநடத பறநதத. அனற மதல சநதரக ச

கடடய எபபட வடவத. பணம எபபடச பசரபபத எனற ஓய மல சநததத

வநத ன. ஒர ந ள மரகபபக கஙக ண பசமஙகலததகக வநததம

கன ஙகககப பப வதத ன வழகயனற தદ્ગரம ன૭தத வட ன.

இரவ பனன૭ரணட மண. இனபம ன கவணணலவ. சநதரக சவம அவன

மடனவயம வદ્ગதயல வரததரநத ஒர பழம ப யல உடக ரநதரநத ரகள.

அவரகள மததயல இனனம ஒர வயத நரமப த அவரகள கழநடத ப யல

தஙகக கக ணடரநதத. கநறறயல கத ஙகய சரடட மயர

இளஙக றறல சறத அடசநத டறற. கடடசத தணடணயல கழவ -

சநதரக சவன த ய ர - படததப கபரங கறடட வடடத தஙகக

கக ணடரநத ள.

"எபபடய வத பலடலக கடததக கக ணட இரணட வரஷம

கப றததர. உனடனயம கழநடதடயயம வடடவடட ந ன கர மப ந ள

இரபபபன ? டகயல ரப ய பசரநதபத இலடலபய , ஓடவநத

வடகபறன" எனற ன சநதரக ச.

"ஐபய ! அகதலல ம மடய த. நமககப பணமம பவண ம; எதவம

பவண ம. ஏபத ந ல க ச நદ્ગ சமப ததத வரவபத பப தம. கபழ

கஞசபய கடததவடடச சவபன எனற இரபபப ம" எனற ன அமரதம.

"இதத ன கபணபளடள பதத. கக ஞசந ள கஷபபட ல பனன ல

எபபப தம சகம ய இரககல கமனபத உனககத கதரயவலடலபய"

எனற ன சநதரக ச.

"நદ્ગ ம ததரம பததய யப பபசகற ய ? நદ્ગ அககடர சરૂடமககப பப யப

பணம பதட வரவத எனன நசசயம? அககடரச சરૂடம பப னவரகள

எததடனபய பபர தரமப வரவபதயலடல" எனற அமரதம கச னன ள.

சநதரக ச சரதத ன. அனற ம டல மழவதம அவன கஙக ணயம

பபசக கக ணடரநதவடடத தரமப வநதபடய ல அமரதததன பபசடசக

பகடட அவனககச சரபப வநதத.

"மரகபபக கஙக ணகக இபகப ழத ஒர லடச ரப ய

கச ததரககறத. அவன பன ஙகககப பப னபப த டகயல ஓட ஞ

சலலக கக கடய த" எனற ன.

"ஏன இபபடப பணம பணம எனற அடததக கக ளகற ய? இநதக

கஞச ன૭ன மகதடதப ப ரததக கக ணடரநத ல பப த த ?" எனற

கச லல அமரதம தஙகக கக ணடரநத கழநடதயன கனனததல மததம

கக டதத ள.

பர ஜ கம டட ஒனற தடகரன கவடதத மலரநத றபப ல அபபப த

கழநடதயன இதழகள சறபற வரநத பனனடக பததத. கணமடடம

தறககவலடல. பனனர மறபடயம அதன இதழகள கவநதன.

தககததலஙகத த யன அனப அதறக மகழவடடயபத ? அலலத இனபக

கனவ கணபத ? ய ர கண ரகள?

"இவனகக கதத ன ந ன பப க பவணடகமனகபறன. நદ્ગயம ந னம

மடடம ன ல கவடலயலடல. கழவ இரணக ர வரஷததககபமல

இரககம ட ள. ஆன ல கழநடதடய நடனதத ல த ன எனககப பணம

பசரககம ஆடச உண கறத. ஐநதவயதல ந ன ம ட பமயததத பப ல

இவடனயம ம ட பமயகக வப பப கபற ம ? பளள૭ககததகக அனபப

பவண ம ? கச கக ய கலல ய வ ஙகக கக டகக பவண ம ? ப ர,

இபகப ழதக இவன டகககத தஙகக க பப கசயதபப ட ல எவவளவ

நனற யரககம!" எனற ன சநதரக ச.

"நદ્ગ களளக கடககற க டச எனன૭ம கக ட. ந ல ம தததல

கழநடதககத தஙகக க பப அடததப பப டகபறன" எனற ள அமரதம.

சநதரக சவககக கணணல நદ્ગர ததமபயத. அவன கச னனத வதઃ-

"இநத ம தர நદ્ગ எததடனபய தடவ கச லலய க வடத. ந னம

எவவளபவ ப ரககபறன. எனன ல மடயவலடல. களளக கடடயக

கணதம கவற வநத வடகறத. ஊடர வடடப பப ன லத ன இநத கவற

பப கம. இரணட வரஷம கணக ண மல இரநத ல மறநத பப யவடம.

அதறக கபவ மககயம ய ந ன பப க பவணடம."

"அஙபக ம ததரம களளககட கடய த ?" எனற அமரதம

பகட ள.

"அகதபபட அஙபக களளககட இரககம? இரகக த" எனற ன

சநதரக ச. ப வம! பப கமததலம ’பહ્વர’ககடயம பர நதக கடயம

இரகககமனனம எணணம அவனகக இதவடர பத னறவலடல. மறந ள

கஙக ணடயக பகடட நசசயபபடததக கக ளள பவணடகமனற நடனதத ன.

ஆன ல மறந ள பரய ண தபலல மறநத பப ன ன.

"எபபடய ன லம நદ્ગ பப ககக த. உனடனப பரநத ந ன இரகக

ம டபன. அபபட எனன பரம தம கக கடதத வடகற ய? பப ன ல

பப கடடம. நદ્ગ சமப தககம பணமத பன? இபபப த ந ம படடன૭ய

கககபற ம? பவணம ன ல இன૭பமல ந னம கல பவடலககப

பப கபறன" எனற ள.

"இபபடகயலல ம பபச பத, அமரத! நદ્ગ பறர வદ્ગடடல கநலலக கததப

பப வடத ந ன ப ரததக கக ணடரபபபன ? எலல ம மடவ க வடத.

ம டட இனற வறறவடபன எணபத ரப யகக. ஐமபத ரப ய வழச

கசலவகக எடததக கக ணட உனகக மபபத ரப ய கக டதத வடடப

பப கபறன. ந ல ம தததறகக கதரல கநல இரககறத. அதறகள

கட யம பணம அனபபகபறன. இநதக கழநடதயன மகதடதப ப ரதத

எனககப பப க உததரவ கக ட. தட கச லல பத!" எனற ன சநதரக ச.

"அபபடய ன ல ந னம வரகபறன. கழநடதடயயம எடததக கக ணட

இரணட பபரம பப பவ ம" எனற ள மடனவ.

"கழவடய எனன கசயவத? அவடளச பச றறகக ஆல யப பறகக

வடட வல ம ?" எனற சநதரக ச பகட ன.

"ஐபய ! எனகக அழடக வரகறத" எனற ள அமரதம. அபபடபய

அழத கத ஙகன ள. சநதரக சன கவக பநரம அவடளச சம த னம கசயத

கக ணடரநத ன.

சநதரக ச பன ஙகககப பறபபடடச கசனற ந னக வத ம தததல

அமரதமம ளகக ஒர கடதம வநதத. தப லக ரன கடததடதக டகயல

டவததக கக ணட இரணண பகட ன. அமரதம வદ્ગடடறகள ஓடம ய

ஓடப படழய கபடடகய னறல தழ வ, இரணண எடததக கக ணட வநத

கக டதத ள. கடததடத வ ஙக உடததப படதத ள. அதபல சநதரக சன

எழதயரநத கம ழகடளயம, பரயம ன வசனஙகடளயம அவன எஙபகத ன

கறறக கக ண பன கதரய த. ஒவகவ ர வர படககம பப தம

அமரதததகக மயரக கசசல எறநதத. ந லவர படததவடட, அவள

அழத ள. இனனம ந ல வர படததவடடச சரதத ள. இடயடபய

கடததடத கணணல ஒறறக கக ண ள. இரணட மனற தடவ படதத ள.

பறக அடதக கழவயம கக ணட பப யப படததக க டடன ள. மறபட

கழநடதயன பககததல உடக ரநத கடதம மழவடதயம அதறகப படததக

க டடன ள. கழநடதயம ஏபன சரததத. அதன மகததல கடததடத

டவதத மததமச கசயத ள. கடசய கப கபடடயல பததரம க டவததப

படடன ள.

இரணட ம தங கழதத இனகன ர கடதம வநதத. அடதத ம தம

கட யம பணம அனபபவத க அதல எழதயரநதத. பனனர இரணட

ம தங கழதத வநத கடதததலம இபபடபய எழதயரநதத. இதறகள

கதரல இரநத கநலகலலல ம தદ્ગரநத பப யறற. பணததலம பதத ரப ய

கசலவழநத வடத. ப கக இரபத ரப யம ஆபததகக பவணடகமனற

அமரதம பததரப படததவடடக கல பவடல கசயய ஆரமபதத ள.

கநலலக கததவம கடளகயடககவம பப ன ள. அநத பநரஙகள૭ல கழவ

கழநடதடயப ப ரததக கக ணடரநத ள.

இபபடபய ஒனறடர வரஷ க லம கசனறத. இரணட ம தததறகக ர

மடற சநதரக சவமரநத தவற மல கடதம வநத கக ணடரநதத.

ஆன ல பணம மடடம ஒர தமபட க வநதப டலடல. அமரதததகக

மகவம ஆசசரயம யரநதத. பககலலல ம கவள૭யலம, இரவல வદ્ગடடலம,

உடழதத உடழதத அவள அலததப பப யரநத ள. கவகந ள ய,

’அனபபகபறன, அனபபகபறன’ எனற தன பரஷன ஆடச க டட வரம

பணம, உணடமயல எபபப தத ன வநத பசரபம கவனற அவள

ஏககபபல ன ள. தப லக ரடனக கணபப கதலல ம வச ரதத ள. ஆன ல

அவள சநதரக சனகக எழதய கடதஙகள૭ல இநத ஆவடல அதகம

கவள૭கக டவலடல. கடசய க எழதய ஒர கடதததல பணம வநத

பசரவலடலகயனறம, மணய ரர தபபப பப யரககபம கவனற

சநபதகபபடவத கவம, ஒரபவடள இதவடர அனபபயர வட ல

கதரவகக பவணடகமனறம, கக ஞசம பணம வநத ல கழநடதககம

கழவககம கசીகரயம யதத ன இரகககமனறம எழதன ள.

இதறகச சநதரக சவமரநத வநத பதடல படதததம அமரதம இட

வழநததபப ல தடககடடப பப ன ள. அவன எழதயரநத னઃ- "உனன૭ம

இததடன க லம ய ஒர வஷயம மடறதத டவததரநபதன. இன૭பமல

கச லல மலரகககக த. ந ன களமபய அனடறகக மதல ந ள૭ரவ ந ம

நலவல உடக ரநத பபசயத நடனவலரககறத ? மககயம க,

களளககடடய மறபபதறகதத ன ந ன அககடர சરૂடமககப பப வத கச

கச னபனன. இஙபக கட இர கதனற நடனதபதன. ஐபய ! ஏம நத

பப பனன. அநதப ப ழம கடகள இஙபகயம இரககனறன. சமபளம

அதகமத ன கக டககற ரகள. ஆன ல ச பப டபபப க மசசகமலல ம

கடககதத ன பப கறத. ஊரல வத எனககப பதத கச லலத தடகக நદ્ગ

இரநத ய. இஙபக நદ્ગயம இலடல. அபபடயம எவவளபவ கஷபபடட

மபபத கவளள૭ பசரதத உனகக அனபபல கமனற டவததரநபதன. பதத

ந டகளகக மனப ந ன கடததவடடப பதத தபபயரகடகயல ய பர

ப வகள அடதக கக ணடபப ய வட ரகள. ஐபய ! நદ્ગஙகள படம

கஷதடத நடனதத ல வயற பகરૂகரனகறத. ஒவகவ ர ந ளம உஙகள

நடனவ கபவ யரககபறன. கடய சરૂககரததல எபபடயம பணம

அனபபகபறன."

அமரதம அனற இரகவலல ம தஙகபவயலடல. ஓய மல

அழதகக ணபயரநத ள. பரஷன பகமம ய ஊர வநத பசர

பவணடகமனற கதயவஙகடளகயலல ம பவணடன ள. மறந ள ஒர கடதம

எழதன ள.

பணம சமப தததத பப தகமனறம, உபன பறபபடட வநத

வடமபடயம மனற டக பகடடக கக ண ள. "உஙகமம ள பமல ஆடண;

என தடல பமல ஆடண; கழநடத பமல ஆடண; ம ரயமமன பமல

ஆடண; நદ્ગ இன૭பமல களளககட வழபப ககக த" எனற சபதம

டவதத ள.

சநதரக ச இதறககழதய பதலல த ன கடபபடத வடட வடத கவம,

இன૭பமல பணம பசரநத வடகமனறம, இரணட ம தததல நற ரப ய

அனபபவத கவம, பனனர ரப ய இர நற சமப தததக கக ணட தரமப

வடவத கவம எழதயரநத ன.

இபபடபய ஐநத வரஷம கசனறத. சநதரக சன வத, பணம வத வநத

பசரநதப டலடல. இதறகடயல கழவ கசததப பப ன ள. அமரதம

ஆபததகககனற டவததரநத இரபத ரப டயக கழவயன அநநய

க லததல அவளகக பவணடயத கசயவதறகச கசலவழதத வட ள.

அடதத வரஷம அவபள க யல வ யப படததக கக ண ள. ஒர ம தம

கர மபவம கஷபபட ள. அநதச சமயததல கலலம உரகமபடய ன ஒர

கடதம அவள சநதரக சவகக எழதன ள.

கடதம ஒனற வநதத. "ரப ய நற மணய ரர கசயதரககபறன"

எனற வ ரதடதகடள படததபப த அமரததத ல நமபபவ மடயவலடல.

உணடமய கபவ அபபட எழதயரககறத கவனற தரமப தரமபப

படதத ள. பறக ஓடபபப யத தப லக ரடன வழமறததக பகட ள. "கடதம

மதலல வநதவடம. பணம கமதவ யதத ன வரம. பதடனநத ந ள

ஆகம" எனற தப லக ரன கச னன ன.

ஒர வ ரததற ககலல ம கழநடதகக டவசர வ ரததத. அமரதம

கபரதம கவடலபபட ள. பணம வநததம ஊரக பக யலகளகககலல ம

அபபஷகம கசயத டவபபத ய பவணடக கக ண ள. ஒவகவ ர ந ள

க டலயம தககம வழதததம, ’இனற பணம வர த ?’ எனற எணணக

கக ணப எழநதரநத ள.

கவளள૭ககழடம வநதத. "ஐபய ! இனற பணம வநத ல

ம ரயமமனகக ம வளகக ஏறறல பம?" எனற நடனதத ள. தப லக ரன

வரகற ன கவனற எடட எடடப ப ரததககக ணடரநத ள. கடசய க,

உசச பவடளயல தப லக ரன வநத ன. மணய ரரம கக ணட வநத ன.

அமரதம தன கல தદ્ગரநதவடத, த ன கதயவஙகடள பவணடயகதலல ம

வદ્ગண பப கவலடலகயனற எணணன ள.

தப லக ரன ச டச பப டவதறக ஒரவடனக க அடழதத

வநதரநத ன. அவன அநத ஊரக களளககடக கததடககக ரன.

தப லக ரன அமரதததன૭ம டககயழதத வ ஙகக கக ணட

கததடககக ரன૭ம ச டசயம வ ஙகககக ண ன. பறக,

கத ணணறகறடட ரப ய எணணக கததடககக ரன૭ம கக டதத ன. பறக

அமரததடதப ப ரதத, "நற ரப ய வநத ல ஐநத ரப ய வ ஙகவத

வழககம. நદ્ગஙகள ஏடழய னத ல இரணட ரப ய எடததக கக ணபன"

எனற ன தப லக ரன.

அமரதம அவரகள கசயதத, கச னனத, ஒனறம பரய மல, பணம

கபறறக கக ளவதறக கக டகடய நદ્ગடடன ள.

கததடககக ரன "அமம ! இத எனககச பசர பவணடய பணம. உன

பரஷன எனகக ந றபத ரப யககப பததரம எழதக கக டதத ன. வடடயம

மதலம பசரநத இபகப ழத நறறப பதத ரப ய ஆகறத.

கத ணணறகறடட ரப ய பப ன ல ப கக பனன૭ரணட ரப ய" எனற

கச னன ன.

இட வழநததபப ல அமரதம தடகததப பப ன ள. அவள தடல

கறகறகவனற சழனறத. எஙபகபய அவடளபய உயரத தககககக ணட

பப வதபப ல இரநதத. அபபப த கததடககக ரன, "உனடன அடபய ட

வயறறலடகக எனகக மனமலடல. இடத வ ஙகக கக ளள" எனற

கச லல, ந ல ரப ய எடததக கக டகக வநத ன. அமரதததகக

அபபப தத ன நடலடம எனனகவனபத கக ஞசம வளஙகறற. "ஐபய !

இகதனன அநய யம! இநத ஊரபல பகடப ரலடலய ?" எனற அவள

கசசலட ள.

கககரல பப டதம கடம பசரநதவடத. ஊர

ந ட ணடமகக ரரல ஒரவன வநத ன. "இடதப பஞச யததப

பணணதத ன தદ્ગரகக பவணடம. அதவடரயல பணம எனன૭ம இரககடடம"

எனற கச லல வ ஙகக கக ண ன. அனற ச யஙக லம ஊரச ச வடயல

பஞச யததக கடவத எனற தદ્ગரம ன૭ககபபடத.

அநத ஊரல வழகக கமனனகவனற ல, எநத வழகககக கப

பஞச யததக கடன லம வ த பரதவ த இரணட பபரம பசரநத

பஞச யததகக ரரகளகக கக களள வ ஙக டவததவ பவணடம.

கவளடளயபபன உளபள பப ன ல த ன நய யம நனற ய வளஙககமனபத

அநத ஊரப பரமகரகள அபபபர யம. ஆன ல இநத வழககபல வ த ஏடழப

கபணபளடள ய னதன லம, பரதவ த களளக கடகக ரன தல லம

பரதவ தபய எலல ரககம களள ’சபடள’ கசயய பவணடயகதனற

தદ્ગரம ன૭தத ரகள.

ஊரச ச வடயல பஞச யததக கடறற. கம நடதகள ஏர ளம ய

உரணன. பஞச யததகக ரரகளகக மடடமனற பவடகடக ப ரகக

வநதவரகளககஙக அனற கவக ’மஜ ’. கநட பநரம நய யம பபசய ன

பறக, பததரம க ல வதய க இரநத லம வ ஙகய கடனக

கக டககதத ன பவணடகமனறம, ஆடகய ல பணம களளக

கததடகக ரனகபக பசர பவணடகமனறம, இரநத லம அமரதததன

ஏழடமடய உதபதசதத, அவளககப பதத ரப ய கக டதத வடட ૮૮

ரப ய அவன எடததக கக ளள பவணடகமனறம, பததரதடதக க த களள૭

அவள૭ம கக டதத வ பவணடகமனறம பஞச யதத சடபய ர

தદ્ગரபபள૭தத ரகள.

அமரதததன அமடம வ ரதத டபயன ந ல ந டளகககலல ம இறநத

பப ன ன. பஞச யததச கசயதவரகள உளப ஊர ர மகவம இரககப படடப

கப தச கசலவல பபரததடத எடதத அககம கசயத ரகள. அனடறய

தனபம அமரதததகக ஒர கடதம வநதத. சநதரக சன மகவம நદ્ગளம ய

எழதயரநத ன. ஆன ல கடர க ண த தககததல மழகயரநத

அமரதததககப பனவரம வஷயஙகள த ன அதல பலபபடனઃ- "பணம

அனபபயதம, ஊரகக வநத உனடனயம கழநடதடயயம ப ரகக

பவணடகமனற ஆடச உண யறற - கவற படதத றபப ல இரநதத -

டகயல பணமலடல - ஐமபத ரப ய தரடக கக ணட களமபபனன -

படதத கஜயலல பப டட வட ரகள - இரணட வரஷம கடஙக வல -

இதவம நலலதத ன - கஜயலல களள ச ர யம கடய த - இரணட

வரஷததல மறநத வடபவன - வடதடலய னதம உனடனப ப ரகக

ஊரகக ஒபர ஓடம ய ஓட வரபவன."

*****

மறந ள அமரதம க ண மற பப ன ள. அரசரகக எடட டமல

கழகபக ஒர ஸதரயன பபரதம ஆறறல மதநத வநத ஒதஙகறற.

அவவர கர ம தக ர அடத எடகக ஏறப டகள கசயதவடட, வஷயதடதப

பப லઁசககத கதரயப படததன ர.

*****

இரணட வரஷம கழததச சநதரக ச கவக ஆவல க ஊரககத

தரமபவநத பசரநதபப த தன கடடச இரநத இததல கபடபபமட

பப பபடடரபபடதக கண ன.

பகிரப்பட்ட

NEW REALESED