சந்தை வலை

राजनारायण बोहरे மாட்ருபர்த்தி சரிபார்ப்பு மூலமாக தமிழ் Motivational Stories

transleted from hindi கதை- ராஜ்நாராயண் போஹ்ரா சந்தை வலை என்னால் அவரை ஒரு முறை அடையாளம் காண முடியவில்லை. அந்த அன்னபூர்ணா மைத்துனரின் மிகவும் பழக்கமான உள்நாட்டு ஆளுமை, இன்று அவரது நவீன வடிவம்! இந்த நேரத்தில், அவள் மேலிருந்து கால் வரை முற்றிலும் மாற்றப்பட்டாள். ...மேலும் வாசிக்க