விமானம்

राजनारायण बोहरे மாட்ருபர்த்தி சரிபார்ப்பு மூலமாக தமிழ் Social Stories

விமானம் transleted from hindi story of rajnarayan bohare - hawai jahaj அவர் பொலிஸ் நிலையத்தில் இரண்டு மணி நேரம் உட்கார்ந்து காவல் நிலைய அதிகாரிக்காக காத்திருந்தார். அவரது கிராமமான பதர்பூர் இந்த கோட்வாலியில் இருந்ததால், அதிகப்படியான கட்டாயத்திற்கு ஆளான அவர் ஒரு அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வந்தார். வேலை இல்லாததால் ...மேலும் வாசிக்க