நானும் என் அஹ்சாஸும்

Darshita Babubhai Shah மாட்ருபர்த்தி சரிபார்ப்பு மூலமாக தமிழ் Poems

நானும் என் அஹ்சாஸும் அவர்கள் கோவிலில் அமைதியாக அமர்ந்திருக்கிறார்கள். ஜாம் ஜாம் குடித்தார், அவர் அமைதியாக இருக்கிறார் ************************************************ நாங்கள் எல்லாவற்றையும் தாங்குவோம் தேரி காமி நா சஹங்கே ஹம் ******************************