ഞാനും എന്റെ വികാരവും

Darshita Babubhai Shah மாட்ருபர்த்தி சரிபார்ப்பு மூலமாக தமிழ் Poems

അവർ നിശബ്ദമായി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു. ജാം ജാം കുടിച്ചു, അവൻ നിശബ്ദനായി ************************************************ ഞങ്ങൾ എല്ലാം വഹിക്കും തെരി കാമി നാ സാഹെഞ്ച് ഹം ************************************************ ഇന്നും അവരെ കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ജീവിക്കുക. ഇവിടെ കടന്നുപോയവർ, ************************************************ ദൈവം ഇൻസയുടെ ഹൃദയത്തോട് സംസാരിച്ചു. ആളുകൾക്കിടയിൽ എനിക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയും ************************************************ ഇത് ഭാഗ്യത്തിന്റെ കളിയാണ് ...மேலும் வாசிக்க